Közös memorandum

Gábor Bertalan | 29.5.2015

Közös memorandum

 

A rozsnyói püspökség, a tornai római katolikus plébánia és a szádudvarnoki önkormányzat összefogása révén 2011. szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit a rozsnyói egyházmegye első magyar tannyelvű katolikus kisiskolája.

 

Dr. Juhász Attila tornai plébános elmondása szerint az öt tanulóval induló hiánypótló kisiskolát mustármagnyi reménységgel nyitották meg egy olyan faluban, ahol 1945 óta nem volt magyar tannyelvű iskola. Ma a diákok száma 26.

 

Négy éve, az iskola épületének megszentelése előtt, a plébános a falu templomában, ünnepi igeliturgia keretében megáldotta azt a felújított keresztet, amely 1864-től 1945-ig függött a volt egyházi iskola egyik tantermének falán. A második világháború befejezése után, miután megszüntették az egyházi iskolákat és a kántortanítói állásokat, Brizmann József akkori kántortanító arra kényszerült, hogy levegye a falról a feszületet. Helyére a generalisszimusz képe került. A háborút követő lakosságcsere következtében a kántortanító áttelepítésre ítéltetett. A kereszt korpuszát magával vitte Magyarországra, amit halála előtt néhány évvel visszaadott Oravecz Pál atyának, az akkori tornai esperes plébánosnak, azzal a meghagyással, ha esetleg valamikor a környéken egyházi iskolát nyitnak, függesszék azt ki annak falára. A plébános megígérte a kérés teljesítését és az értékes ereklyét visszacsempézte az akkori Csehszlovákiába. A történetről informálta akkori kispapját, aki jelenleg a tornai plébános, és aki elődje hagyatékában megtalálta az időközben félig tönkrement korpuszt, amit restauráltatott, és 2011-ben, 66 év után ünnepélyesen visszahelyezett eredeti volt helyére.

 

2015. május 29-én a Szent István Király ereklyéi átvitele ünnepét megelőző napon az iskola diákjai és tantestülete Dr. Juhász Attila plébános vezetésével lelki napot tartott. Az ünnepi szentmisét Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, aki erre a nem mindennapi eseményre elhozta Makrancról az első szent magyar család ereklyéjét.

 

A szentmise kezdetén Mgr. Köteles Anikó, a szádudvarnoki Szent István Király Alapiskola igazgatónője, Mgr. Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény igazgatója, Dr. Juhász Attila, tornai plébános és Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános a kölcsönös támogatás és segítségnyújtás jeleként közös memorandumot írtak alá.

 

A hívek könyörgése végén a jelenlevők nemzedékünk családjaiért így imádkoztak: Mennyei jó Atyánk! Hálát adunk neked, hogy kifürkészhetetlen bölcsességed folytán az embert - férfinak és nőnek teremtetted és gondjára bíztad az egész világot.

 

Napjainkban, amikor sokan kétségbe vonják és megkérdőjelezik bölcsességedet és alapjaiban támadják és tagadják a család értékét, alázattal térdelünk eléd, hogy engeszteljünk, bocsánatodat kérjük és állhatatosságért könyörögjünk.

 

A múlt évezred hajnalán ékes példát adtál nekünk, amikor Szent István királyban és hitvesében, Boldog Gizellában és gyermekükben Szent Imre hercegben, megmutattad nekünk a reményteli jövőbe vezető utat.

 

Életpéldájukon felbuzdulva, a Boldogasszony Szeplőtelen Szíve által erősítést kérünk napjaink édesapáinak és édesanyáinak felelősségteljes hivatásuk gyakorlásában. Add meg nekik a kölcsönös hűség állhatatosságát, a megbocsátás készségét, a gyermekvállalás és nevelés bátorságát, s naponta tudatosítani, kérni és igényelni a Szentlélek erejét, hogy megújult erővel, a közös imádság, a szentségek együttes vételével, a tanítóhivatal útmutatásai szerint fogadják, neveljék, iskoláztassák és bocsássák szárnyaikra gyermekeiket. Ösztönözd őket védeni, őrizni, gazdagítani és továbbadni a hit, az erkölcs és az anyanyelv ősi értékeit.

 

Áldd meg családjainkat és hívj meg sokakat a házasság szentségére. Családjaink legyenek a papi, a szerzetesi és a szülői hivatás bölcsői. Segíts mindnyájunkat élethivatásunkból és életállapotunkból eredően, elkötelezett keresztényként, minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy népünk, országunk és nemzedékünk dicsőségedet szolgálja, a földi haza felvirágoztatását és testünk, lelkünk üdvösségét, Krisztus a mi Urunk által. Ámen

 

Az ünnepségen megjelentek a szepsi, a buzitai, a péderi magyar tannyelvű iskolák diák és pedagógus küldöttségei, valamint Simkó Csaba, a helyi önkormányzat polgármestere, aki együtt örült a megjelentekkel, hogy az iskolaalapítással nemcsak sokak régi álma és vágya teljesült, de megadatott egy újabb lehetőség, elkötelezetten eleget tenni napjaink feladatának: „Óvni a templomot, menteni az iskolát, s nyelvünket, földjeinket, tűzön-vízen át”.

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Közös memorandum
|
Készítette: romkat.sk
|
close