Szűzanya szobor megáldása - Makranc

Gábor Bertalan | 31.5.2015

Hogy oltalmat nyerjünk a földön és örök dicsőséget a mennyben…

 

2015. május 31-én ünnepélyes keretek között került megáldásra Makrancon a Szűzanya szobra. Az Anyaszentegyház ősi hagyománya, hogy a tavasz legszebb hónapját a Szűzanya tiszteletének szenteli. Hála Istennek Makrancon, ha kevesebben is, mint régen, de azért még mindig voltak olyanok, akik ebben az esztendőben is szinte mindennap ott voltak a templomban, hogy kifejezzék tiszteletüket Urunk, Jézus Krisztus édesanyja iránt.

 

Az is köztudott, hogy az egyházközségből többen zarándokoltak el már Medjugorjébe, hogy ott lélekben megújuljanak. Mivel az egyház tanítóhivatala a jelenésekkel kapcsolatban még nem hozott végleges döntést, ezért az onnan hozott szobor a templomban nem volt elhelyezhető. Ám a szeretet találékony, a hívek a templomkertben találtak egy megfelelő helyet, hogy ott - kialakítva egy csendes sarkat - elmélkedésre és imádságra alkalmas teret hozzanak létre.

 

Az áldás előtt Gábor Bertalan esperes - plébános, köszönetet mondott a zarándokok nagylelkűségéért, Seman Tibor atyának és segítőinek a munkásságért és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a csöndes sarok létrehozásában.

 

Az áldó ima után a hívek könyörgésében a megjelentek így imádkoztak:

                       

Boldogságos szent Szűz, mennyei jó Anyánk! Őseink példája nyomán - ismételten a Te anyai oltalmadba ajánljuk önmagunkat. Nem az idegen félelmével, hanem a gyermekek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagyod cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodnak. Hatalmas szószólónk voltál a letűnt századok alatt. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők, új viharaiban, amikor a hitetlenség és az új pogányság kerülget bennünket. Áldott Nagyasszonyunk, kelj népeink védelmére itt a Kárpát-medencében. Eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, hűséget az Anyaszentegyházhoz és hűséget Tehozzád, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők emberének örök eszményképe volt és maradt.

 

Imádkozzunk közösen: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, kérj áldást a Szentatyára, főpásztorainkra, népeink lelki és társadalmi vezetőire, hogy bölcsességgel és igazságban kormányozzanak minket.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, vedd pártfogásodba az édesapákat, hogy keményen állják az új idők küzdelmeit és állhatatosan viseljék az élet terheit.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, oltalmazd és erősítsd meg hivatásukban az édesanyákat, hogy gyermekeiket elfogadva, hűséges és öntudatos Krisztus-hívőket neveljenek.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, terjeszd ki anyai oltalmadat népeink ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel ma minden szem feléjük tekint.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, eszközölj ki számunkra készséges és engedelmes szívet, hogy a törvényeket becsületesen megtartsuk és országaink sorsán jobbítani soha meg ne szűnjünk.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, kérj különös kegyelmet számunkra, hogy a vallási, nyelvi és kultúrák különbözősége ellenére, kölcsönös egyetértésben és tiszteletben éljünk egymással.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Mária jó Anyánk, mutasd meg anyai szeretetedet mindnyájunknak, hogy Te anyja vagy szlováknak, magyarnak, németnek, ruszinnak és romának egyaránt.

Hívek: Ajánld ügyünket szent Fiadnak.

 

Nagyasszonyunk, Mária, jó Anyánk! Ne feledkezz meg rólunk, hogy mi is a tieid vagyunk. Szószólásoddal óvj és védelmezz bennünket, mint Fiad egyedüli tulajdonát és birtokát. Oltalmadba ajánljuk önmagunkat és mieinket. Egészen rád bízzuk magunkat. Te őrizd szívünk tisztaságát. Te, akihez sohasem férkőzött a bűnnek árnya. Te, aki mentes maradtál az áteredő és minden bűntől.

 

Szűz Anyánk, Mária! Te szeplőtelenül léptél világunkba. Nyerd meg számunkra Istentől a kegyelmet, hogy mi is bűn nélkül távozhassunk belőle. Könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk, hogy az evangéliumi hitet továbbra is hűségesen megünnepeljük, megőrizzük, hirdessük, megtartsuk és tovább adjuk. Segítsd életpályánkat úgy megfutni, hogy az igazak boldog jutalmát elnyerjük és így általad eljussuk Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, a mi egyedüli Urunkhoz és Istenünkhöz, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké.

Hívek: Ámen.

 

Imádkozzunk közösen úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára, édesanyánk tanított minket imádkozni.

Miatyánk…

Köszöntsük Urunk, Jézus Krisztus édesanyját is, úgy ahogyan az angyal köszöntötte őt Názáretben és csataljuk hozzá egyházunk alázatos imáját.

Üdvözlégy…

Dicsőség…

 

Az ünnepi áldás előtt az esperes úr így mondott köszönetet: Kedves Hívek! Ismételten megköszönök minden áldozatot, amelyet egyházunkért és templomunkért hozunk. Tisztelettel kérek azonban mindenkit, aki a jövőben valamilyen látható ajándékot kíván adományozni a templomba, azt előbb szíveskedjen konzultálni a mindenkori plébánossal. Megértésüket köszönöm szépen.

 

Az ünnepség az esperes úr és Tibor atya áldásával fejeződött be:

 

            Isten, aki a Boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását!

H: Ámen.

Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen őáltala kaptátok meg az élet szerzőjét!

H: Ámen.

Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát!

H: Ámen.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.

H: Ámen.

A szentmise véget ért, menjetek békével.

H: Istennek legyen hála!

 

A mennyei Atya, Fiában, Jézus Krisztusban, a Szentlélek által, látható alakban megjelent közöttünk. Aki az Úr Jézust látta, az Atyát látta. Aki az Úr Jézusra tekintett, az Atyára nézett. Aki az Úr Jézust akarta látni, az Atyára is vágyott. Mi is ezt tettük, amikor Urunk, Jézus Krisztus édesanyjának szobrot állítottunk. Szűz Mária által, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz kívánunk tartozni, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne a Szentlélek segítségével az Atyáéi legyünk. 

 

Áldást kértünk a helyre és a szoborra, amelyet a Nagyasszonyunknak, a Boldogságos Szűz Máriának, a Békesség Asszonya tiszteletére és emlékezetére emeltünk. Kegyelmet kértünk, hogy mindaz, aki a szobor előtt a Boldogságos szent Szüzet könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért oltalmat nyerjen a földön, és örök dicsőséget a mennyben.

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Szűzanya szobor megáldása - Makranc
|
Készítette: romkat.sk
|
close