Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusai

Gábor Bertalan | 12.6.2015

Keresni, segíteni és megvalósítani Isten tervét

 

Nagy István, kinevezett iskolaigazgató meghívására 2015. június 11.-én első ízben találkoztak a Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusai a szepsi plébánián, hogy közelebbről megismerve egymást, elbeszélgessenek a közösen kapott megbízatásról, elvárásokról és arról, hogy miként néznek rájuk az emberek.

 

A találkozó kezdetén Gábor Bertalan, esperes plébános köszöntötte az egybegyűlteket és egyházjogilag ismertette az intézmény mibenlétét. Az egyházi iskola, amint azt a neve is jelzi, nem magániskola, nem magánkezdeményezés, de olyan intézmény, amit az egyház hozott létre. Ez esetben a Kassai Érseki Hivatal, azzal a céllal, hogy kiemelkedő segítséget nyújtson a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében (vö. 796. kán. 1 §).

 

A szülők súlyos kötelessége ugyanis, hogy gyermekeik keresztény neveléséről az egyház által adott tanítás szerint gondoskodjanak (vö. 226. kán. § 2). Ennek érdekében az is a feladatuk, hogy szorosan együttműködjenek azokkal a tanítókkal, akikre gyermekeik nevelését bízták; a tanítóknak pedig feladatuk teljesítésében a szülőkkel kell bensőségesen együttműködniük, szívesen meghallgatva őket (vö. 796. kán. 2. §).

 

A katolikus iskolákkal kapcsolatban az Egyházi Törvénykönyv többek között így fogalmaz: Katolikus iskolának azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság vagy egy hivatalos egyházi jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el. A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel. Még a ténylegesen katolikus iskolák sem viselhetik a katolikus iskola nevet az illetékes egyházi hatóság hozzájárulása nélkül (803. kán.1.2.3 §)

 

A megyéspüspököt illeti a területén levő katolikus iskolák felügyeletének és ellenőrzésének joga még akkor is, ha szerzetes intézmények tagjai alapították vagy vezetik őket. Ugyanígy ő illetékes a katolikus iskolák általános rendjét megszabó előírások kiadására is. Ezek az előírások érvényesek az említett intézmények tagjai által irányított iskolákra is, az iskolák belső vezetésére vonatkozó autonómiájuk tiszteletben tartásával. A katolikus iskolák igazgatóinak a helyi Ordinárius felügyelete alatt arról is gondoskodniuk kell, hogy az oktatás ezekben az iskolákban tudományos szempontból legalább olyan szinten álljon, mint az illető vidék többi iskolájában (806. kán. 1. 2. §)

 

Amint az kitűnik, egyértelmű, hogy a Törvénykönyv különbséget tesz a „katolikus” és az „egyházi” iskolák fogalma között. A katolikus iskolák a katolikus nevet csak az illetékes egyházi hatóság hozzájárulásával viselhetik. Az egyházi iskola fogalma tehát enyhébb követelményeket sejtet. Természetesen nem feledve, hogy az ilyen jellegű iskolában is az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.

 

A legnehezebb feladat az iskola igazgatójára hárul, akinek a helyi Ordinárius felügyelete alatt gondoskodnia kell arról, hogy az oktatás az iskolában tudományos szempontból legalább olyan szinten álljon, mint az illető vidék többi iskolájában.

 

Ez az alapelv mértékadó. A tudásnak és hitnek együtt kell haladnia. Egyik sem lehet a másik kárára, mert a tudomány, vallás nélkül sántít, a vallás tudomány nélkül vak. Az iskolaigazgató, amint az a kinevezési okmányban is szerepel a helyi Ordinárius megbízásából végzi feladatát. A jelen esetben viszont csak egy meghatározott ideig. Jelesen, 2016. február 28-ig. Megbízatása tehát meghatározott időre szól. A következő ciklusra pályáznia kell.

 

A tanárok kinevezése is meghatározott időre szól. Egy év letelte után az új munkaszerződés aláírása már a rendesen megválasztott és az érsekség által jóváhagyott új igazgató vezetése alatt történik. A jelenlegi helyzet tehát átmeneti jellegű. Ezért érdemel csodálatot és elismerést mindenki, aki kész volt feladni a biztosat a bizonytalanért. Bizonytalanságból bővel lesz részünk. Az átmeneti időben - szeptembertől decemberig - a törvénykezés lyukassága miatt az anyagi juttatás terén lehetnek némi nehézségek. A diákok pontos száma csak szeptember 15. táján lesz végleges. A hiányzó tanári állások betöltése is némi gondot okoz. Nem beszélve a telekről és az új iskolaközpont építéséről.

 

Az alapítás, a vezetés és az igazgatás terhét a kinevezett igazgató vette a vállára. Önként. Ő a csapatkapitány. Vezetésével az iskolaindítás lehet egy sikertörténet, de lehet egy tíz-felkiáltójeles kudarctörténet is! Ezért érthető, hogy a csapatmunkához a kinevezett igazgató megfelelő embereket keres. Munkássága egy év múlva ugyanis megmérettetik. Pályáznia kell, s ha könnyűnek találtatik a vezetést másra bízzák! A kinevezett igazgató ennek mélységes tudatában van.

 

A példánál maradva a lelátóról lehet szurkolni, de fújozni, kiabálni és kritizálni is. Lehet szidni a vezetőket, az edzőt, a bírót, a játékosokat, de meccset nyerni csak a játéktéren lehet. Oda kell állni és játszani. Vívni. Csapatmunkában, szerényen, odaadóan, szakszerűen. A játékosokat, a sporttársakat a csapatkapitány választja. A pályázókból válogatva, neki kell/ett/ mérlegelni, hogy kivel tud nyerni. Szakemberként ő látja, hogy ki, mire képes.

 

Ez nem azt jelenti, hogy nincs jobb tizenegy! Sőt, az sem, hogy az, aki nem került be a csapatba az rossz játékos! A pályáztatás nem erről szólt, de arról, hogy egy csapat miként tud közösen olyan eredményt felmutatni, hogy veszni indult népünk hitében, anyanyelvében és kultúrájában újra önmagára találjon.

 

Tudom, egyesek készsége, hogy az új egyházi iskolában taníthasson, köszönettel elutasíttatott, ami nagy fájdalmat és csalódást okozott nekik. Olyan nagyot, hogy – tisztelet a kivételnek – nem tudnak napirendre térni felette. Személyes tragédiaként élik meg. Ez is jelzi, hogy egyházi iskolában tanítani státuszszimbólum.

 

Ezért csak kérni lehet azokat, akik élvezik a csapatkapitány bizalmát, hogy törekedjenek csapatmunkára: imádkozzanak, dolgozzanak, tanítsanak, neveljenek együtt. Azoknak, akik nem nyerték meg a csapatkapitány bizalmát, ne csüggedjenek el. Sára testvér élete is tele volt csalódásokkal.  Bizonyára neki sem volt néha mindegy, ami vele történt, de ezért, sem a társaságot, sem az egyházat nem hagyta el. Voltak nagyon szomorú és kínos pillanatai, életeseményei, amit azonban nagy hittel élt meg, ezért tiszteljük ma a Boldogok sorában. A nehézségek közepette megmutatkozó viselkedése jelzi igazi vallásosságát. Az Úr Jézus kortársai között is volt sok nagylelkű, odaadó ember, gondoljunk Keresztelő Jánosra, Nikodémusra, vagy arimatei Józsefre, és nem tartoztak a szoros tizenkettő közé. Sőt, a kiválasztott tizenkettő között volt egy konkoly is…

 

Globalizálódó világunkban nem mi vagyunk a fontosak, de a Szentlélek, akinek a segítségével a hierarchia képviselője által a mindenkori kinevezett iskolaigazgatóval keressük, segítsük és megvalósítsuk Isten tervét.

 

Gábor Bertalan

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusai
|
Készítette: romkat.sk
|
close