Bodollói köszönet…

Gábor Bertalan | 13.1.2016

  

Amint arról már beszámoltunk, 2015. december 13-án a szepsi plébániatemplomban Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök ünnepélyesen megnyitotta a Jubileumi Kaput és megáldotta az Isteni Irgalmasság képét, amelyet érsekfőpásztorunk Mons. Bernard Bober, 2016. január 13-án, 16:30 órai kezdettel a Fatimai engesztelő imatalálkozón véglegesen elhelyezett és felszentelt a bodollói jubiláló templom szentélyében. Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével Dr. Slavomír Borovský, Szepsi város polgármestere és Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény igazgatója.

 

A határ mindkét oldaláról érkező papság a sekrestyében öltözködött. A ministránsok és a szoborvivők a kegyszoborral a templom előterében felsorakozva várakoztak. Becsengetésre a „Hódolattal szól az ének” című közismert ének dallama kíséretében indult el az ünnepi menet az oltárhoz. Elől a kereszt, majd a kegyszobor, a ministránsok, a papság és végül az érsekfőpásztor. A bevonulók az oltárhoz érve megvárták, amíg a kegyszobrot a helyére teszik, ezután egyszerre térdet hajtottak. A ministránsok a kijelölt helyükre, a papság kettesével az oltárhoz járulva megcsókolták az oltárt és elfoglalják helyüket a szentélyben. A főcelebráns a papi székhez vonult, ahol a szentmisében szokott módon keresztvetéssel és köszöntéssel megkezdte a szertartást. A helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket és felkérte az érsekfőpásztort, hogy szíveskedjen megáldani az Isteni Irgalmasság képét, Schultz-Megalesz Magdolna alkotását.

 

Az érsek a következő szavak kísértében áldotta meg a képet: „Jóságos Istenünk, szavadra minden megszentelődik. Gyermeki bizalommal kérünk, áraszd ki bőséges áldásodat az Isteni Irgalmasság képére, amely a Rendkívüli Jubileum Év kapcsán a Veled való találkozás emlékére készítetett Isten-népe. Az Irgalmasság Édesanyjának, a Boldogságos Szent Szűz érdemeire kérünk, legyen ez a hely sokak számára a megtérés, a népek, a nemzetek, a vallások és a világnézetek közötti kiengesztelődés helye. Árazd ki kegyelmed bőségét az ide zarándoklókra is, hogy a haragosok kibéküljenek, a neheztelők megbocsássanak, a hitvestársak új szeretettel szeressék egymást. A gyermekek és az unokák szívében ízzon fel újra a szeretet lángja szüleik és nagyszüleik iránt. A fiatal tisztelje az időst, az idős becsülje a fiatalt. A felettes vegye emberszámba a beosztottat, a beosztott legyen becsületes és tisztességtudó. A beteg nyerjen gyógyulást, a szenvedő enyhülést, a szomorkodó vigaszt, a gyászoló reménységet. Ezt kérjük tőled a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, mindörökkön, örökké”.

Az áldás szavai után az egybegyűltek elimádkozták az irgalmasság koronáját. Az igeliturgiában Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök mondott homiliát. A liturgia három nyelven folyt, magyarul, latinul és szlovákul.

Az imatalálkozó szép mozzanata, mint mindig úgy most is a bensőséges gyertyás Szentségimádás volt, amit ez alkalommal a hívek a papokért ajánlottak fel. Az érsekfőpásztor szentségi áldása után Király Antal, az egyházközség főkurátora mondott köszönetet a következő szavakkal: Főtisztelendő Atyák, kedves Hívek határon innen és határon túlról, kedves vendégek! A Bodolló-i egyháztanács nevében megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel szebbé, magasztosabbá tették ünnepünket. Külön köszönet Schultz Gábornak és nejének Megalesz Magdolnának a kép alkotóinak, hogy itt vannak velünk és munkájuk által újabb kinccsel gazdagodhatott templomunk. Ferenc pápa az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve meghirdetésével arra ösztönöz bennünket, hogy újra felfedezzük: Isten irgalmából senki sincs kizárva, ezért az Ő nagylelkűségét mindnyájunknak gyakorolni kell egymás iránt. Mi, itt a Szűzanya iskolájában ezt az utat ismergetjük és tanulgatjuk, mert az Egyház - otthon, amely mindenki előtt nyitva van, senkit sem utasít el, aki őszinte szívvel vágyja az Istent. Isten feltétel nélkül mindent és mindig megbocsát! A nagy kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk készek elfogadni a felkínált megbocsátást!  Erre kapunk itt ösztönzést és bátorítást. Ezért köszönjük a közös együttlétet, amikor kézzel fogható bizonyítékát látjuk annak, hogy mindnyájan Mária gyermekei vagyunk, egyetlen nép, akin megkönyörült az Isten. Köszönjük az összetartozás bizonyítékát. Köszönjük, hogy értjük az idők jelét és főpásztoraink előtt tanújelét adjuk az összetartozás, a sorsközösség vállalás és a felelősségtudat fontosságának”.

 

Valóban, köszönet minden lelkipásztornak, zarándoknak és kisegítőnek, aki az újesztendőben is régi hűséggel, ragaszkodással és felelősségteljeséggel végezte feladatát, imádkozott és engesztelt népünk lelki megújulásért, határon innen és határon túlról.

 

 

FOTÓGALÉRIA itt:

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Bodollói köszönet…
|
Készítette: romkat.sk
|
close