Ökumenikus istentisztelet - 2016.1.19. 18:00

Gábor Bertalan | 19.1.2016

A HÍVŐK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

 

A beharangozás után Mihályi Molnár László – az egyháztanács világi elnöke, így köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Krisztusban Kedves Testvérek!

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves Mindnyájukat. Mindenekelőtt történelmi egyházaink lelkipásztorait:

 

Nagytiszteletű Molnár Árpádot, a szepsi református gyülekezet lelkipásztorát, aki ma az igehirdetés szolgálatát végzi és Nagytiszteletű Gyüre Zoltánt, nyugalmazott református lelkipásztort, aki szintén szólni kíván Isten-népéhez.

 

Főtisztelendő Hornyák Pétert, nyugalmazott görögkatolikus parókust.

 

Főtisztelendő Gábor Bertalant, egyházközségünk és esperesi körzetünk esperes-plébánosát.

 

Mit ér a Pásztor nyáj nélkül és mit ér a nyáj Pásztor nélkül? Mindkettő egymásért van. Ezt a nagy igazságot akarjuk ma közösen megélni. Örülni egymásnak – a pásztorokkal és a rájuk bízott nyájakkal, akik egyetlen Pásztort tudnak maguk felett – a Názáreti Jézust, aki valóságos Isten és valóságos ember egy személyben.

 

Az ez évi imahét programját a lettországi Krisztus-hívők állították össze. Fontosnak találták, hogy felidézzék Péter apostol szavait: Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

 

Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti. Ebből azonban Egyházának azt a hitbeli és etikai következtetést kell levonnia, hogy az Egyház tagjai egyedül csak Istenhez tartozhatnak! Ezt azonban nem csupán az ünnepi alkalmakon kell kifejezésre juttatniuk, hanem a hétköznapokban, a mindennapi magatartásban is.

 

Azt sem feledheti Krisztus Egyháza: ahhoz és azért, hogy Isten tulajdona lehessen, Krisztus önmagát adta érte drága árként a Golgotán! Megváltotta minden engedetlenségétől, szövetségszegésétől! Így válhatott az Egyház Isten népévé! Ez a megkeresztelkedésünkkor kezdődött.  A keresztség által vagyunk Isten népének tagjai. Isten fogadott gyermekei, egymásnak testvérei!

 

Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által Istenhez tartozó emberek. A Vele való megmaradáshoz azonban elengedhetetlen, hogy szentek legyünk, mert az Úr, a mi Istenük is szent. Isten népe ebben a világban azzal terjeszti igazán Isten dicsőségét, ha tudatosan életszentségre törekszik.

 

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát kell kiállniuk. A Krisztus-hívők elvilágiasodása következtében keresztény templomokat zárnak be, másút, más okból, keresztény templomokat rombolnak le. Ezért Isten népének a keresztény templomokat újra meg kell töltenie: imádsággal, az ige hirdetésével és figyelmes hallgatásával, hogy növekedjen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben, mert Isten temploma nem holt, de élő kövekből épül!

 

A lettországi munkacsoport azt ajánlja, hogy az ökumenikus istentiszteletekre a különböző egyházak képviselői úgy lépjenek be a templomba, hogy kezükben egy Bibliát, egy égő gyertyát (ami lehet akár a húsvéti gyertya is) és egy tál sót hozzanak. A Bibliát helyezzék látható helyre, a sót és a gyertyát - mellé, mint Isten igéjének jelképeit, vagy tegyék a keresztelőkút mellé, mint a keresztségben való elhívás jelképeit.

 

Mi is hasonlóképpen fogunk cselekedni. Az ünnepi bevonulás alatt behozzuk a Szentírás egyik magyar fordításának hasonmás kiadását 1516-ból. Az idén 500 éves könyv tanúja annak az ősi vágynak, hogy népünk mennyire fontosnak tartotta Isten igéjének megismerését és megélését, mert „Isten-népe hogyan higgyen Abban, Akiről nem hallott? S hogyan halljon Róla, ha nincs, aki hirdesse? 15S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek?” (vö. Róm 10,14-15).

 

Mélyen tisztelt Megjelentek! Köszönjük meg ezt a szent éhséget és köszönjük meg pásztorainkat, hogy elfogadták az igehirdetés szolgálatát és a szakramentumok kiszolgáltatását!

 

A lettországi Krisztus-hívők vendégszeretetének a jelképe a kenyér, különösen is a fekete kenyér. Náluk, amikor az emberek új otthonba költöznek, akkor a barátok az áldás jeleként gyakran egy sóval kereszt alakban meghintett kenyércipót ajándékoznak a beköltözőknek.

 

Mi is kenyeret készíttettettünk. Az oltár előtti kosarakban a Kárpát-medencei gazdák tavalyi búzájából őrölt lisztből sütött - sóval ízesített - zsemlék illatoznak. A sok munka eredménye tagadhatatlan. Imádkozzunk, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett és a lisztből sok kenyér süttetett és szerzett örömet sokaknak, úgy legyünk mi is egyek a hitben, a reményben és a szeretetben.

 

A zsoltárénekek szövege ki lesz vetítve. Dallamuk ismerősek, mert egy-egy népdalunk melódiájára lettek átírva. Énekeljünk, imádkozzunk, könyörögjünk hittel teli szívvel, mert feladatunk, amit kaptunk, nem kicsi: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)

 

 

 

 

Mialatt az asszisztencia és a lelkipásztorok az oltárhoz vonultak a nép a kántor – Bányász Emőke - vezetésével a kivetítőről a fenti zsoltárt énekelte. A lelkipásztorok az oltár előtti kellő tiszteletadás után elfoglalták helyüket a szentélyben – a presbitériumban. A helyi esperes a szokásos módon megkezdte az igeliturgiát, majd bűnbánatra szólította fel a gyülekezetet.

 

Esperes: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

Hívek: Ámen 

 

Esperes: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje, legyen mindnyájatokkal. 

Hívek: És a te lelkeddel.

 

Esperes: Felhívás a bűnbánatra:

Főtisztelendő Oltártestvérek! Nagytiszteletű Szolgatárs! Kedves Hívek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves Mindnyájukat! Ezekben a napokban a Krisztus-hívők hálát adnak a hit nagy ajándékáért, amit nem lehet sem kiérdemelni, sem megvásárolni. A hit adomány, ami abban csúcsosodik ki, hogy az ember ki tudja mondani: Uram, vétkeztem, bocsáss meg nekem! Te Isten vagy, aki kész vagy megbocsátani minden vétkemet. De nemcsak az enyémet, hanem azokét is, akik ellenem vétettek. Mivel Te megbocsátasz nekik, én is meg akarok bocsátani nekik.

Kérjük közösen egymásnak és önmagunknak a hit nagy ajándékát, hogy Istennel és egymással kiengesztelődve felelősségteljes tanúi legyünk Urunknak, Istenünknek – Jézus Krisztusnak.

–        szentcsend…

Esperes: Urunk és Istenünk, könyörülj rajtunk.

Hívek: Mert vétkeztünk ellened.

Esperes: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmadat. 

Hívek: És add meg nekünk az üdvösséget.

 

Esperes: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. 

Hívek: Ámen 

 

Kántor – nép: Kirie leison…Uram irgalmazz…

 

Esperes – Bevezető könyörgés

 

Könyörögjünk!

Istenünk, te csodálatos gondviseléseddel úgy rendelted, hogy Krisztus országa az egész földkerekségen elterjedjen, és minden ember részesedjék a megváltás kegyelmében. Add meg, kérünk, hogy Egyházad a világ üdvösségének szent jele és eszköze legyen: hirdesse és segítse megvalósulni az emberek között szeretetednek titkát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön--örökké.

Ámen.

 

1. olvasmány: 1Móz/Ter. 17,1-8. Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek 

 

Olvasmány Mózes első könyvéből.

 

1Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Én El Shaddái vagyok: járj előttem, és légy tökéletes. 2Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak.” 3Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki: 4„Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel. 5Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek. 6Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tőled. 7Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek. 8Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most, mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek.” 9

 

Ez az Isten igéje.

 

Kántor – nép:

 

 

 

Szentlecke: /Róm. 10,14-15 - Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak?/

 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből.

 

Testvérek! 14 Hogyan hívhatják segítségül azt, amíg nem hisznek benne? És hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? 15S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva: „Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz.”

Ez az Isten igéje.

 

Kántor – nép: Alleluja – „A többi mag jó földbe hullott és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat”. Kántor – nép: Alleluja -

 

Az Úr legyen veletek

És a Te lelkeddel.

Evangélium Szent Máté könyvéből. /Mt. 13,3-9/

Dicsőség neked Istenünk.

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta hallgatóinak: 3 „Íme, kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. 5Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. 6Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. 7Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. 8A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. 9Akinek füle van, hallja meg!”

 

Ezek az evangélium igéi.

 

A nagytiszteletű Molnár Árpád, református tiszteletes úr igehirdetése

 

Az igehirdetés után - Kántor – nép:

 

 

A 3. versszak után nt. Gyüre Zoltán, ny. református lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez.

 

A görögkatolikus testvéregyház papjának könyörgő imái

 

Kedves testvérek! A mai ünnepi istentiszteletünk nagyon jó alkalom arra, hogy saját keresztségünkre is emlékezzünk. Keresztelésünk által ugyanis Krisztus Egyházának nagy családjába nyertünk felvételt. Azóta a háromszemélyű egy Isten közösségébe tartozunk. Ez hasonló ahhoz, ami az Úr Jézus megkeresztelésekor történt. Őt akkor az Atya, szeretett Fiának nevezte, akiben kedve telik. Keresztelésünkkor a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk, ezért most teljes bizalommal fordulhatunk Hozzá. Imádkozzunk közösen: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. 1.       Jóságos Atyánk! Alázattal könyörgünk a világban élő és küzdő Egyházadért, amelynek az a hivatása, hogy jeled legyen a világban. Add, hogy minden megkeresztelt ember mindig emlékezzen magasztos feladatára. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. 2.       Könyörgünk a szülőkért, akik megkereszteltették gyermekeiket. Legyen velük kegyelmed ereje, hogy gyermekeiknek jó példát tudjanak mutatni a hit szerint való életre. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. 3.       Könyörgünk önmagunkért is, akik a Te szándékod szerint akarjuk alakítani a világot. Add, hogy vezetéseddel korunk égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. 4.       Mennyei Atyánk, Szent Lelked ereje által, tégy bennünket egy testté Jézus Krisztusban. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. 5.       Adj világos látást és bölcs szívet a népek és az országok vezetőinek, hogy kormányzásukkal az igazságosságot és a békességet munkálják. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. A felnövekvő nemzedékért, a gyermekekért és az ifjúságért is könyörgünk, hogy a keresztény hit és bizalom bátorságával nézzenek szembe a jövővel, és hálás örömmel fogadják életüket. Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

  1. Pane, ty si povedal, že si Cesta. Pomôž nám, aby sme už viac nekráčali bok po boku ľahostajne, ale nech nás rôzne tradície vedú k vzájomnému obohateniu v plnom spoločenstve, o ktoré sa usilujeme.  Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

  1. Pane, ty si povedal, že si Pravda. Urob nás pozornými ku tvojej pravde, lebo iba tak môžeme byť pripravení počúvať, čo dnes Duch hovorí cirkvám. Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

  1. Pane, ty si povedal, že si Život. Veď nás, ktorí máme krstom v sebe život, aby sme našli tú jednotu, ktorá nám dá tvoj život v jeho plnosti. Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

Miatyánk… - Otče náš...

 

Všemohúci Otče, daj nám spoznať, akou škodou je rozdelenie. Odstráň z cesty jednoty, každú nenávisť, predsudok a odpor, aby sme boli jedno telo a jeden duch v Kristovi. O to Ťa prosíme v Duchu Svätom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Úr Jézusunk! Te arra figyelmeztettél bennünket, hogy mások arról fogják megtudni, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha szeretjük egymást. Add, hogy szereteted által megerősödve a szeretetben munkálkodhassunk Egyházad látható egységén. Segíts, hogy az örömhír, amit hirdetünk minden szavunkban hallható és cselekedeteinkben látható is legyen. Ámen.

 

 

A lelkipásztorok az oltárhoz járultak, ahol megáldásra kerültek a zsemlék, és áldásban részesítették a megjelenteket, majd kiosztották a zsemléket.

 

A helyi esperes megköszönte a testvéri együttlétet és agapéra invitált.

 

Kedves Hívek! Köszönöm ezt a szent együttlétet. Az igehirdetés magva remélhetőleg, jó földbe hullott és a maga idejében meghozza a várt termést. Előttünk a kosarakban a Kárpát-medencei gazdák tavalyi búzájából őrölt lisztből sütött zsemlék illatoznak. A sok munka eredménye tagadhatatlan. Imádkozzunk, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett és a lisztből sok kenyér süttetett és szerzett örömet, úgy legyünk mi is egyek a hitben, a reményben és a szeretetben.

Vállaljunk továbbra is sorsközösséget egymással és minden rászorulóval. A záró áldás után a lelkipásztorok kiosztják zsemléket. Vigyük haza, osszuk meg szeretetteinkkel. Adjuk tovább az örömhírt. A presbitereket és az egyháztanács tagjait további ismerkedés és együttmunkálkodás céljából szeretettel hívjuk a szemközti Nyugdíjas Klubba.

 

P: Az Úr a mi segítségünk!

H: Aki az eget és a földet alkotta!

P: Uram hallgasd meg könyörgésünket!

H: És kiáltásunk jusson eléd!

P: Az Úr legyen veletek!

H: És a te lelkeddel!

 

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, ahogyan megáldottad az öt árpakenyeret a pusztában, úgy áldd meg ezeket a zsemléket is és mindazokat, akik ebből hívő lélekkel esznek, hogy testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle, általad, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. - Ámen.

 

A lelkipásztorok szenteltvízzel meghintették a zsemléket az oltártól, ahonnan kitárt kézzel áldást közvetítettek. Záró áldás (Áron áldása: Szám 6, 24-26)

 

Lelkipásztorok: Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten!

Hívek: Ámen.

Lelkipásztorok: Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas!

Hívek: Ámen.

Lelkipásztorok: Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét!

Hívek: Ámen.

Lelkipásztorok: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.

Hívek: Ámen.

Esperes: Menjetek békével - Hívek: Istennek legyen hála.

 

Mialatt a lelkipásztorok kiosztották a zsemléket, majd elvonultak, a nép a kántor vezetésével a 150. számú éneket és a 42. zsoltárt énekelte.

 

Ökumenikus istentisztelet itt letölthető

felvidék.ma (cikk)

 

 

FOTÓGALÉRIA itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Ökumenikus istentisztelet - 2016.1.19. 18:00
|
Készítette: romkat.sk
|
close