Húsvéti vigília

Gábor Bertalan | 27.3.2016

 

 

         Nagyszombaton az Anyaszentegyház egész nap Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzött. Szenvedéséről és haláláról elmélkedett. A Szentsír mellett egész napos, példa értékű őrséget álltak a 10-es számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat tagjai. A hívek sokasága imádságos lelkülettel kereste fel a Szentsírt. A templomban semmiféle hivatalos szertartás nem volt. A szentáldozást is csak a haldoklóknak volt szabad kiszolgálni. Ünnepi liturgia ugyanis – kivételes eseteket kivéve - csak naplemente után végezhető.

 

Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. A kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak.

 

Liturgia menete a következő volt. A rövid fényünnepség után – I. rész - az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében, arról elmélkedett, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével – II. rész - egészen addig, amíg Jézus feltámadása által a keresztségben újjászületett tagjaival együtt – III. rész - nem részesedik a terített asztal ajándékából – IV. rész.

 

A templomban minden fényforrást eloltottak. Esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a szertartás kezdőhelyére vonult, ahol megáldotta az új tüzet és a húsvéti gyertyát. Az új tűzről meggyújtott gyertyával az oltárhoz ment, közben örömmel adta tudtul a sötétségbe borult világnak, hogy Krisztus világossága tovaűzi a sötétség minden árnyát. Lelkipásztorunknak - a Krisztus világosságát hirdető jó hírére - Isten népe: Istennek legyen hála, felkiáltással válaszolt. Isten népe ülve követte a liturgiát, csak akkor állt fel, amikor a pap meggyújtotta az új gyertyát.

 

Ezután a húsvéti örömének következett, amelyet a hívek állva hallgattak végig. A szív repesedő örömével adtak hálát húsvét szent titkáért: tanúi lehettek annak, hogy hűséges az Isten. Ma is keresi az embert.

 

Miután ünnepélyesen elkezdtük a húsvéti vigíliát, figyelmes lélekkel hallgattuk meg Isten igéjét. Elmélkedtünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, és az idők teljességében hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul. Az Ószövetségi Szentírásból meghallgattunk néhány részletet, ahol nyomon követhettük az üdvtörténet egy-egy nagyobb eseményét. Ezzel is bizonyságot nyert az Isten, gondoskodó atyai szeretete.

 

Ez után a nagycsütörtökön minden ékességétől megfosztott – Krisztust jelképező oltáron, amelyet a mai nap folyamán ismét felékesítettek meggyújtottuk a gyertyákat. A pap ünnepélyes Dicsőségére – háromnapi hallgatás után – megszólaltak a harangok, a csengők, felzúgott az orgona.

 

A lecke, az evangélium és a káplán úr szentbeszéd után a keresztkút megáldásának liturgiája következett. Először a Mindenszentek litániáját imádkoztuk el, majd plébánosunk megáldotta a keresztkút új vizét és a hívek megújították keresztségi fogadalmukat. Ezáltal a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhettek.

 

A szentmise most már úgy folytatódott, mint máskor. Lelkipásztorunk, az Úr Jézus parancsából, kenyeret és bor ajánlott fel, amelyet a Krisztus erejével – szeretetének bizonyságául – a káplán atyával együtt átváltoztatott az Úr Testévé és Vérévé, hogy mindenki személyesen találkozhasson Vele. Nagy titok ez. Adjunk hálát Istennek, hogy sejtjük ezt a titkot. Adja Isten, hogy szentáldozásaink a köszönet, a hála, a szeretet jele legyen, mindenért és mindenkiért.

 

Liturgiánk végén a feltámadás szertartása következett. Lelkipásztoraink a segédkezőkkel a Szentsírba vonultak. Rövid liturgia után visszatértek az oltárhoz, ahol az ünnepi szertartás szentségi áldással végződött.

 

Az ünnepi liturgiát megtisztelte becses jelenlétével Magyarország kassai főkonzulja, Dr. Szesztay Ádám és szűkebb családja.

 

Húsvétvasárnap reggel sokkal érkeztek, hogy áldást kérjenek a húsvéti eledelekre. Jó volt látni a gondoskodó szeretet megnyilatkozásait. A külső és belső ünneplések és ünneplők az idén is azt sejtetik, hogy hála Istennek sokan értik és élik a költő szavait:

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

 

Ezúton is áldott ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak és hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt vett az ünneplésben, segédkezett a liturgiában és abban, hogy ezek a sorok és képek eljutottak Önökhöz. Az esetleges jóindulatú megjegyzéseiket szívesen várjuk a gabor.bertalan@romkat.sk email címre.

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Húsvéti vigília
|
Készítette: romkat.sk
|
close