Az összetartozás megünneplése

Gábor Bertalan | 5.6.2016

Az összetartozás megünneplése

2016. június 5-én a történelmi egyházak hívei és lelkipásztorai is bekapcsolódtak a nemzeti összetartozás napjának méltó megünneplésébe. Iván Tamás üdvözlő köszöntője után, Gubík László a Nova Via mozgalom vezető elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyházak lelkipásztorai hívták elmélkedésre az egybegyűlteket.

Nagytiszteletű Molnár Árpád, a helyi református gyülekezet lelkésze János apostol levele alapján szólt 1 Jn 4, 7-21 (Isten a szeretet):

7Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. 8Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 9Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 10A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. 11Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. 13Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. 14Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. 15Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. 16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 17Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. 18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 19Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. 20Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. 21Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.     

Gábor Bertalan, esperes plébános a következőképpen:

Mélyen tisztelt Megjelentek!

Az életfája köré gyülekezés nemes példaadás a nemzeti összetartozásra: képesnek lenni a legnagyobb áldozathozatalra - az életünket adni népünkért. Tudni, hogy egy olyan néphez tartozunk, amelynek történelmében sokan védték azt a megannyi veszélytől. Tudni, hogy hálával tartozunk Istennek az anyaföldért, ahol fölnevelődtünk, és ahol gyermekeink jövőjét is tervezzük.

Ám, fontos, hogy ne csak emlékezzünk, hanem őseink példája nyomán legyünk készek áldozatot is hozni, kiállni népünkért és hitünkért egy olyan Európában, ahol nem könnyű a nemzeti érdekeket és a keresztény hitet képviselni. Ezért is jó ha eszünkbe idézzük:

Egy alkalommal Jézus így buzdította hallgatóit /Máté 11,28-30./:

28Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. 29Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. 30Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

A kérdés nem az, hogy ki és mikor mehet Jézushoz menni? A Megváltó mindig vár, mindig kész arra, hogy közel lépjen Hozzánk. A valódi kérdés az, hogy mi mikor vagyunk készek Jézushoz menni?

Mikor? Akkor, amikor elfáradtunk, amikor elfogynak ötleteink, amikor eljutunk oda, hogy a helyzetet, amiben vagyunk, a saját eszköztárunkból már nem tudjuk megoldani, akkor van a legalkalmasabb ideje annak, hogy odamenjünk Jézushoz. A távolság csak egyetlen imádságnyi.

Pap: Imádkozzunk, hogy felismerjük az idők kihívásait: a nehézség eleve nem akadálya a jövő építésének, sőt, alkalmat ad arra, hogy gyengeségünkben mutatkozzon meg Isten ereje.

 

  1. 1.      Urunk - tisztítsd meg lelkünket a felesleges félelemtől!
  2. 2.      Urunk - szent kereszted legyen az egész világ számára a béke és a szeretet záloga!
  3. 3.      Urunk - szent keresztedből áldás és kegyelem áradjon közösségeink mindennapi életére!
  4. 4.      Urunk - áldd meg mindazokat, akik e megszentelt hely létrehozásáért áldozatot hoztak!
  5. 5.      Urunk - áldd meg mindazokat, akik e megszentelt helyen imádkoznak!
  6. 6.      Urunk - e megszentelt helyen légy a benned bízók vigasza és reménysége!

 

Imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára, édesanyánk tanított minket imádkozni: Miatyánk…

 

Mindenható Istenünk! Ősszüleink elvesztették kegyelmed ajándékát, amikor szent tervedre nemet mondtak. Az édenkert fája, a romlás fája lett számukra és utódaiknak. De Te megkönyörültél rajtuk és ivadékaikon, amikor kijelölted a kereszt fáját, hogy rajta szent Fiad kínhalált szenvedve visszaszerezze nékünk az örök életet. Köszönetet mondunk kegyes jóságodért. Add kegyelmedet, hogy ajándékodat soha el ne tékozoljuk és így a szent Fiad érdemei által örök életet, jövőt és üdvösséget nyerjünk Őáltala a Szentlélekben, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Az ünneplők között megjelentek a társadalmi és a közélet, az iskolák és intézmények előjárói. Jelen volt nagytiszteletű Gyüre Zoltán és Gábor Lajos, nyugalmazott református lelkipásztor is.

 

Az ünnepség a nemzeti imádság közös éneklésével és a mindkét templom harangjainak megható zúgásával zárult.

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Az összetartozás megünneplése
|
Készítette: romkat.sk
|
close