Mons. Dr. Ternyák Csaba egri érsek látogatása Makrancon

Gábor Bertalan | 27.8.2016

 

Mons. Bernard Bober kassai érsek meghívására 2016. augusztus 27-én Makrancra érkezett Mons. Dr. Ternyák Csaba, egri érsek, hogy a Cursillió mozgalom ultreyas szentmiséjét vezesse.  A papság a sekrestyében öltözködött. Az ünnepi menet kintről érkezett a templomba. A kereszt után az Asszonykórus, a ministránsok, a papság, majd az Érsek úr következett. Becsengetésre felcsendült az ismert kurzilliós ének – Jöjj, Szentlélek... Miután az Asszonykórus elfoglalta fenntartott helyét a padok előtt, a ministránsok és a papság térdet hajtott és a szentélybe vonult. A szentély előtt az Érsek úr megállt. Mgr. Lacko Mária, polgármesterasszony így köszöntötte az egybegyűlteket:

Excellenciás Érsek Úr! Főtisztelendő atyák! Kedves hívek határon innen és határon túlról!

Megható tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket önkormányzatunk és egyházközségünk híveinek nevében. Nagy megtiszteltetés számunkra mindnyájuk becses jelenléte. Elsősorban azért, mert a Nagy Jubileum idején – 2000-ben – amikor egyházközségünkből is többen részt vettek a római zarándoklaton senki sem sejtette annak jövőbeli konkrét láthatóságát.

Érdemes röviden felidézni az akkori eseményeket. A magyar zarándokok 2000. október 8-án, vasárnap este hat órakor imavirrasztásra gyűltek össze a lateráni Szent János Bazilikában. Hat óra előtt az ötezer magyar hívő a Szent Kapun át sorban haladva lépett be az ősi bazilikába, ahol a kivilágított, arany mozaikképekkel díszített oltár előtt, a főhajóban helyezkedtek el. A szertartásra várva magyar Mária-énekekkel emlékeztek a Magyarok Nagyasszonya ünnepére. A szentmisén magyar főpásztorok és papok koncelebráltak, amelyet a napokban elhunyt Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök vezetett. Homíliájában arra buzdította a híveket, hogy kövessék Szent István és a magyar szentek hősies példáját. A szertartás után következett az imavirrasztás, amelyben régi és XX. századi magyar egyházi énekek, fohászok váltották egymást, majd felolvasták a Szentatya felajánlását, amely vasárnap délelőtt a Szent Péter téren hangzott el, a világ minden részéből érkezett 1500 püspök és sok ezer zarándok jelenlétében. Ebben a szentmisén a pápa felajánlotta a harmadik évezred egyházát és az egész világot a Szűzanyának, akinek fatimai kegyszobrát erre az alkalomra Portugáliából Rómába hozták.

 

Október 9-én délelőtt az azóta szintén elhunyt Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a magyar zarándokseregnek a Szent Péter-bazilika konfesszió oltáránál, az Apostolfejedelem sírja fölött, ahol a pápa szokott misézni, mások csak kivételes alkalommal. A homíliát Keresztes Szilárd, hajdúdorogi görög katolikus püspök mondta. Miközben a koncelebráló püspökök és papok a sekrestyéből a bazilikába vonultak, megálltak a folyosónak azon a részén, ahol egykor a Szent István király által emelt zarándokház állt, és egy márvány emléktáblát helyeztek el. A táblán, amelyet Paskai László bíboros úr megáldott, a következő szöveg olvasható latinul: "Itt állt 1030-tól 1776-ig az a zarándokház, amelyet Szent István, a magyarok első királya az apostolfejedelmek sírjához zarándokló magyaroknak építtetett. Ezt az emléktáblát az Úr születésének kétezredik nagy jubileumi évében állították, ezredik évfordulóján annak, hogy Szent Istvánt a II. Szilveszter pápa által adományozott koronával megkoronázták."

 

A magyarok négynapos nemzeti zarándoklatának legemelkedettebb és legmeghatóbb mozzanatára október 9-én, hétfőn délben került sor a Magyarok Nagyasszonyának szentelt szentmise után, szintén a Szent Péter-bazilikában, ahol a magyar zarándokok Péter utódát, II. János Pál pápát köszönthették. Az ötezer zarándok a pápai himnusszal, apró zászlók ezreinek lengetésével és tapsviharral köszöntötte a Szent Péter-bazilikába érkező Szentatyát. A pápa lassan haladt végig a bazilika főhajóján az oltárhoz. Az oltárnál a pápa mellett Paskai László bíboros, prímás és Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke foglalt helyet. Az oltárt elsősorban a zarándoklatot elkísérő 26 magyarországi, erdélyi, újvidéki és kárpátaljai főpásztor vette körül, mögöttük volt a világ minden részéből érkezett 100 magyar pap – köztük, esperes-plébánosunk is. II. János Pál pápát a magyar püspökök, papok és zarándokok nevében Seregély István érsek úr latinul köszöntötte.

 

Ezt követően a Szentatya köszöntötte a magyar nemzeti zarándoklatot. A pápa beszédét Ternyák Csaba érsek úr, a vatikáni Papi Kongregáció akkori titkára olvasta fel, de egy-egy mondatot és a beszéd záró részét a Szentatya személyesen magyarul mondta.

A Szentatya beszédében - Ternyák érsek úr tolmácsolásában - következő mondatok is elhangzottak:

Kedves Hívek! Miként arról a magyar millennium ünneplése alkalmából küldött üzenetemben is írtam: Ne felejtsétek el: "Történelmetek egy szent királlyal kezdődik. Sőt, egy szent családdal. Ez a tény olyan maggá vált, amelyből „Pannónia Sacrát - Szent Pannóniát” ékesítő nemes szentek egész sora sarjadhatott ki. Így országotok a századok során a kereszténység védőbástyája lett a tatárjárás és a törökvész idejében. Ezek az események mély nyomot hagytak kultúrátokban is, ami olyan, naponta ismétlődő szokásokban is megmutatkozik, mint a déli harangszó, amely a mohamedán törökök felett aratott győzelem óta arra indítja a magyar keresztényeket, hogy munkájukat félbeszakítva imádságba kezdjenek.

Excellenciás Érsek atya!

Azt hiszem, kevés olyan hely van a Kárpát-medencében, ahol az Ön szavait kőbe vésték. Hála Istennek, hogy mi ezt megtehettük.

2006. március huszadika óta templomunkban őrizzük első szent Királyunk ereklyéjét, amihez gondviselésszerűen megkaptuk a feleség, Boldog Gizella és gyermekük Szent Imre ereklyéjét is. Így együtt tisztelhetjük őket és nyerhetünk általuk bátorítást és oltalmat hitünk, anyanyelvünk és kultúránk hűséges őrzéséhez, megvallásához és továbbadásához.

Gondviselésszerűnek tarjuk azt a tényt is, hogy falunk egyik portája nyári konyhájának padlásán megtaláltuk a kémény mögé rejtett Szent-jobb szimbólumot, amit miután restauráltunk, ereklyehordozóvá alakítottunk, így 2012. augusztus 20.-óta körmenet tartunk, hogy eszünkbe idézzük történelmünk nagy pillanatait és mindenkori kihívásait: Ne felejtsétek: "Történelmetek egy szent királlyal kezdődik. Sőt, egy szent családdal.

Az is említésre méltó, hogy 2002. október 13.-óta, Bodollón, immár 14 éve, havi rendszerességgel Fatimai engesztelő imatalálkozót tartunk népünk lelki, szellemi és gazdasági megújulásáért. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy térségünkben – minden anyagi hozzájárulásunk nélkül - hallható az egri Szent István és a budapesti Mária Rádió, megalakulhatott a Boldog Salkaházi Sára egyházi iskolaközpont és immár 20 éve jóra törekvő igyekezettel, áldásosan működik térségünkben a kurzilliós mozgalom.

Ezúton is tisztelettel kérjük Önöket, imádkozzanak értünk, hogy a mai szentmise kegyelmével megerősítve - itt a peremeken is – egy igazságosabb és testvériesebb társadalmat tudjunk építeni, amely méltó hitünkhöz és keresztény gyökereinkhez.

Dicsértessék a Jézus Krisztus – Mindörökké. Ámen.

A köszöntő után a polgármesterasszony gyűrűcsókra járult. A főpásztor az oltárhoz vonult, megcsókolta az oltárt és szokott módon megkezdte a szentmisét. Szentbeszédében a talentumok kapcsán a kölcsönös felelősségtudatról és vállalásról elmélkedett. Az életszentség kisugárzásáról, amit túl kell, hogy jusson az én, a család, a rokonság, az egyház határán, egészen a peremek pereméig.

A szentmise záró könyörgése után a helyi esperes-plébános így szólt az egybegyűltekhez:

Excellenciás Érsek Atya! Főtisztelendő Oltártestvérek! Mélyen tisztelt Polgármesterasszony! Kedves jó Hívek, határon innen és határon túlról!

Most, hogy az Eucharisztia szent titkaiban találkoztunk az élő Krisztussal, ünnepi körmenetben az emléktáblához vonulunk, ahol miután kifejeztük hovatartozásunkat és elkötelezettségünket az evangéliumi értékek mellett - főpapi áldásban részesülünk.

Előtte azonban legyen szabad köszönetet mondani:

-          elsősorban a gondviselő Atyának, hogy Szentlelke által összegyűjtött bennünket a határ mindkét oldaláról Urunkban, Jézus Krisztusban, és így látva látjuk és hallva halljuk: Isten nem hagyta el az Ő népét.

-          másodsorban, hogy az idők távlatából látva látjuk és hallva halljuk az összefüggéseket. Azt mondják, hogy az ember közelről lát jól. Valóban, de csak akkor, ha a szívével néz, mert az ember a szívével lát jól.

Főtisztelendő Érsek Atya!

Szívből köszönjük, hogy Ön a szívével néz és lát bennünket, peremeken élőket. Nemcsak most, de a kezdetektől, amikor először találkoztunk Budapesten.

Köszönjük barátságát, nagylelkűségét, áldozatkészségét, hiszen ma is előkelőbb helyen lehetne s nem itt a peremeken. Köszönjük, hogy az irányunkban tanúsított apró jelekből látva látjuk és hallva halljuk: nem vagyunk egyedül. 

A közelmúltban, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válása kapcsán mondta: 250 év késéssel ugyan, de eljött a nap, hogy Eszterházy püspök úr terve megvalósulhatott, mert Isten nem hagyja el az Ő népét.

A fennmaradás, a megmaradás, az értékek továbbadása pergőtüzében, mi is ebben bízunk. Kérjük további segítségét.

Kedves Hívek!

Köszönöm, hogy együtt ünnepelünk, és újból elindulunk élni az örök negyedik napot. Lám, ha szívünkkel szemléljük a napi eseményeket, látva láthatjuk, hallva hallhatjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Lelkesítsen bennünket továbbra is ez a tudat. Adja Isten, hogy mindnyájunk élete visszhangozza az Érsek Atya püspöki jelmondatát: „Dicsőség Neki mindörökké!”

Ezt követően megkezdődött a körmenet. Az Asszonykórus, a Magyar Szentcsalád ereklye, az asszisztencia, a papság, az Érsek úr majd a hívek kivonultak a templomból, a sekrestye irányában megkerülték a templomot. A menet megállt az emléktábla előtt, ahol az egybegyűltek a kiosztott emlékképecskékről népünk szellemi, lelki és gazdasági megújulásáért imádkoztak.

Felajánló ima

 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Ismét Hozzád jövünk, mert Te vagy a Béke Királynője. Légy Édesanyja Európa valamennyi gyermekének, vidd szívünk fohászait szent Fiad elé. Fogadd el felajánló imánkat, hogy békesség lakozzék a lelkünkben. Légy közbenjárója nemzeteink és országaink egyházi és közéleti vezetőinek, hogy helyes döntéseikkel, tiszta szívvel irányítsák népeink sorsát.

Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre, népünk első Szentcsaládja! Életpéldátokon épülve és buzdulva esedezéseteket kérjük, hogy ma, amikor annyi viszály és békétlenség van az emberek szívében, amikor a nemzetek vezetői szolgálat helyett hatalomra vágynak és törnek, legyetek szószólóink Urunknál, Jézus Krisztusnál, hogy az Ő békéje szálljon a szívünkben.

A megosztott, keresztény gyökereit már alig ismerő földrészünkért, Európáért is könyörgünk, hogy felismerje Krisztus arcát és a nemzetek testvérként forduljanak egymáshoz, ne pedig vetélytársakat lássanak egymásban.

Különös oltalmatokba ajánljuk térségünk országait: Ausztriát, Bosznia-Hercegovinát, Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajnát. A kölcsönös szeretet által lépjenek még szorosabb egységre, hogy a történelem sebeire együtt keressék és találják meg Istennél a gyógyulást.

Szűz Mária, Béke Királynője, Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre és népeink minden szentje könyörögjetek érettünk! Ámen.

Az emléktábla megkoszorúzása következett, amely alatt az Asszonykórus vezetésével az egybegyűltek a Halló, magyar c. éneket énekelték. Az Érsek úr befejező áldása után a himnuszok következtek, majd a Boldogasszony Anyánk éneklése alatt a papság a sekrestyébe vonult.

A szentmise után a találkozó a kultúrházban folytatódott, ahol a lelki felüdülés után testi és szellemi erősítés következett a helyi és a határ mindkét oldaláról érkezett kurzilliós tagok jóvoltából, amiért ezúton is hála és köszönet mindenkinek, aki elősegítette a méltóságteljes ünneplést.

 

Fotógaléria itt:

 

Videó itt:

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Mons. Dr. Ternyák Csaba egri érsek látogatása Makrancon
|
Készítette: romkat.sk
|
close