Éjféli szentmise 2016

Gábor Bertalan | 25.12.2016

 

 

A Karácsony titkának ünneplése már délután megkezdődött. A Szent Erzsébet Idősek Otthonában Ing. Kuzma Andrea gazdasági vezetőnő irányításával ünnepi szentmise volt, amelyet papjaink, kispapunk és ministránsaink szolgálatával történt. A szentmise befejező részében szintén volt kenyéráldás, majd agapé a közösségi teremben.

 

Az éjféli szentmise utolsó könyörgése után Szalontay Zita, hitoktatónő a következő képen vezette be a kenyéráldást és a közös kántálást:

 

Kedves Hívek!

 

Amint tudjuk néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán.

 

Ebből a lisztből a kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megye, megyei elnöke 2016. november 20-án, Szendrőn 2000.- kg-t ajándékozott a szepsi egyházközségnek. A liszt egy részét tovább ajándékoztuk az iskolai étkezdéknek, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának és a szükséget szenvedő romacsaládok konyhájának. A fennmaradó részből Karácsonyra egy-egy kenyeret a süttettünk a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény családjai asztalára, valamint ezeket a karácsonyi kalácsokat a mai találkozónkra. Ezzel is eleget kívántunk tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

Tisztelettel felkérjük esperes - plébánosunkat, hogy szíveskedjék megáldani ezt a kenyeret és a jelenlevőket, hogy Isten bőséges áldása kísérje az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot.

 

Esperes - plébános: Az Úr a mi segítségünk.

Hívek: Aki az eget és a földet alkotta.

Esperes - plébános: Uram, hallgasd meg könyörgésünket.

Hívek: És a mi kiáltásunk jusson eléd.

Esperes - plébános: Az Úr legyen veletek.

Hívek: És a te lelkeddel.

 

Könyörögjünk.

 

Istenünk, gondviselő jó Atyánk! Imáinkban naponta kérjük Tőled a mindennapi kenyeret. Fogadd érte köszönetünket és hálánkat mindazokért, akik Kárpát-medence: szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak és sütöttek, hogy ajándékod karácsonyi asztalunkon illatozhat.

 

Gyermeki alázattal kérünk, mennyei áldásoddal + áldd meg ezt a kenyeret és mindazokat, akik hálás lélekkel veszik azt magukhoz. E kenyér fogyasztása szolgálja lelki, szellemi és testi életünk gyarapodását, és amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen ezen a szent ünnepen eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl. Ezt kérjük Tőled, Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélekben, aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké.

Ámen.

Kérjük a Boldogasszony közbenjárást is.

 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Szűz Mária, égi Édesanyánk! Hozzád is esedezünk ezen az ünnepen, mert Te vagy a Béke Királynője. Ma, amikor annyi viszály és békétlenség van az emberek szívében, amikor a nemzetek vezetői szolgálat helyett hatalomra vágynak, kérünk, légy közbenjárónk Fiadnál, hogy az Ő békéje uralkodjon a szívünkben.

 

A megosztott, a keresztény gyökereit már alig ismerő Európáért is könyörgünk, hogy felismerje Krisztus arcát. A nemzetek ne vetélytársat lássanak egymásban, de testvérként forduljanak egymáshoz,

 

Különös oltalmadba ajánljuk a Kárpát-medence népeit is. Fűzd őket szereteted által még szorosabb egységbe, hogy a történelem sebeire együtt keressék és találják meg Istennél a gyógyulást.

 

Háborgó világunkért is imádkozunk. Légy Édesanyja minden nemzet valamennyi gyermekének, vidd el szívük fohászait szent Fiad elé. Fogadd el felajánló imánkat, hogy ezekben a napokban, Fiad születése napján békesség lakozzék a szívekben, és a népek vezetői helyes döntésekkel, tiszta szívvel irányítsák a népek sorsát.

Szűz Mária, Béke Királynője, könyörögj érettünk!

 

Az Esperes - plébános szenteltvízzel meghintette a kenyereket, majd az ünnepi áldás és az elbocsátás következett.

 

Esperes – Plébános:

 

A végtelenül jóságos Isten, aki Fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával!

H: Ámen.

 

Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse Üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé!

H: Ámen.

 

Ő, aki Fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jóakarat ajándékával, és fogadjon be mennyei Egyházának tagjai sorába!

H: Ámen.

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.

H: Ámen.

 

A szentmise véget ért, menjetek békével.

Istennek legyen hála.

 

Ezek után a híveket a templomtérre, a betlehemi eseményekre emlékeztető helyre vonultak, ahol a Dalárda jóvoltából közösen, négy nyelven – magyarul, szlovákul, németül és latinul kántáltunk. A megáldott kenyerekből a bejáratban részesülhettünk, amit az összetartozás jeleként vettünk magunkhoz és vittünk belőle haza szeretteinknek. 

 

FOTÓalbum itt:

 

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Éjféli szentmise 2016
|
Készítette: romkat.sk
|
close