Az összetartozás megünneplése

Gábor Bertalan | 4.6.2017

 

2017. június 4-én a történelmi egyházak hívei és lelkipásztorai az idén is bekapcsolódtak a nemzeti összetartozás napjának méltó megünneplésébe. Iván Tamás, üdvözlő köszöntője után, Bartók Csaba, újságíró a Jövőért Alapítvány elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyházak lelkipásztorai hívták elmélkedésre az egybegyűlteket.

Nagytiszteletű Molnár Árpád, a helyi református gyülekezet lelkésze az Apostolok Cselekedete 2,11 alapján „halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit”, szólt az ünnepi gyülekezethez.

Gábor Bertalan, helyi esperes plébános a következőképpen:

Mélyen tisztelt Megjelentek!

Az életfája köré való hagyományos gyülekezés nemes példaadás a nemzeti összetartozásnak. Tanújelét kívánjuk adni annak, hogy képesek szeretnénk lenni a legnagyobb áldozathozatalra is - az életünket adni népünkért. Minden igyekezetünkkel szeretnénk elvégezni azt a feladatot, amelyet ránk bízott a Gondviselés. Továbbra is tudatosítani akarjuk, hogy egy olyan néphez tartozunk, amelynek történelmében sokan védték azt a megannyi veszélytől. Újból eszünkbe idézzük, hogy hálával tartozunk Istennek az anyaföldért, ahol fölnevelődtünk, és ahol gyermekeink jövőjét is tervezzük.

Vagyis a mai nap, hogy ne csak emlékezés legyen, hanem őseink példája nyomán legyen jele annak, hogy készek vagyunk közösen áldozatot is hozni, kiállni népünkért és hitünkért egy olyan Európában, ahol nem könnyű a nemzeti értékeket és a keresztény hitet képviselni, őrizni és továbbadni.  Ezért is jó, ha eszünkbe idézzük az Írás szavát, ami:

Apostolok Cselekedeteiben így olvasható:

17A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak (ApCsel 2, 17).

Az I. világháborúban 1918. június 15-én éjjel a Monarchia, támadást indított Piavenál az olaszok ellen. Azok felkészülten várakoztak. Az előrenyomuló csapatoknak az olaszok nagy veszteségeket okoztak. A támadás – bár a folyón sikerült átkelni – június 17-én összeomlott. A monarchia visszavonuló katonáira újabb veszély leselkedett. Az antant csapatai a Piave folyón felrobbantottak egy gátat, aminek következtében hatalmas víztömeg zúdult a visszavonuló katonákra. Amikor ezt a magyar csapatparancsnok meglátta, elkiáltotta magát: „Napi parancs: Megfogni egymás kezét!” S amíg az osztrák csapattestet elsodorta az ár, a 200 magyar katonának, akik egymás kezét szorították, sikerült megmenekülniük, mert összetartottak!

Szerény meggyőződésem, hogy mindez a mában – az új idők, új kihívási közepette csak Pünkösd szellemében – A Lélek egyesítő erejében - valósulhat meg. Egy megújult testvériségben, amit egykor búcsúkörlevelében Isten Szolgája Márton Áron püspök - szent örökségként - így foglalt össze: „Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül, az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk.”

Bizonyára azt mondjuk: „Szép szavak - Szép álmok.” Tudom. Fontoljuk meg ezért a brazil püspöknek, Don Helder Camarának (+1999) szavait, aki egyszer ezt mondta: „Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha viszont sokan közösen álmodnak, az már egy új valóság kezdete”. Álmodjunk továbbra is sokan, küzdjünk, dolgozzunk és imádkozzunk összekapaszkodva, hogy az új testvériség valósággá váljon köztünk és általunk!

Dr. Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókus, így könyörgött: Imádkozzunk, hogy felismerjük az új idők, új kihívásait: a nehézségek eleve nem akadályai a jövő építésének, sőt, alkalmat ad arra, hogy gyengeségünkben mutatkozzon meg Isten ereje. Imádkozzunk közösen: Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

  1. 1.      Urunk - tisztítsd meg lelkünket a felesleges félelemtől! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!
  2. 2.      Urunk - szent kereszted legyen az egész világ számára a béke és a szeretet záloga! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!
  3. 3.      Urunk - szent keresztedből áldás és kegyelem áradjon közösségeink mindennapi életére! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!
  4. 4.      Urunk - áldd meg mindazokat, akik e megszentelt hely létrehozásáért áldozatot hoztak! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!
  5. 5.      Urunk - áldd meg mindazokat, akik e megszentelt helyen imádkoznak! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!
  6. 6.      Urunk - e megszentelt helyen légy a benned bízók vigasza és reménysége! Könyörögjünk az Úrhoz – Kérünk téged hallgass meg minket!

 

Imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára, édesanyánk tanított minket imádkozni: Miatyánk…

 

Mindenható Istenünk! Ősszüleink elvesztették kegyelmed ajándékát, amikor szent tervedre nemet mondtak. Az édenkert fája, a romlás fája lett számukra és utódaiknak. De Te megkönyörültél rajtuk és ivadékaikon, amikor kijelölted a kereszt fáját, hogy rajta szent Fiad kínhalált szenvedve visszaszerezze nékünk az örök életet. Köszönetet mondunk kegyes jóságodért. Add kegyelmedet, hogy ajándékodat soha el ne tékozoljuk és így szent Fiad érdemei által örök életet, jövőt és üdvösséget nyerjünk Őáltala a Szentlélekben, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Miután minden lelkipásztor a saját szertartása szerint közvetítette Isten áldását, az ünnepség a nemzeti imádság közös eléneklésével és a mindkét templom harangjainak megható zúgásával zárult.  

 

 

    

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Az összetartozás megünneplése
|
Készítette: romkat.sk
|
close