A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 2017/18 ünnepi tanévnyitója

Gábor Bertalan | 4.9.2017

 

2017. szeptember 3-án a tantestület, az intézmény növendékei, a szülők, az iskolabarátok és a hívek fokozatosan foglalták el helyüket a templompadjaiban. Az iskolaigazgató, a helyettesei és a meghívott vendégek a sekrestyében várakoztak. A beharangozás és a becsengetés után, az ünnepi menet az oltárhoz vonult a következő sorrendben: ministránsok, iskolazászló, előjárók, papság. A szentélyhez érve tiszteletadás volt, majd mindenki elfoglalta helyét a szentélyben. Az ünnepi bevonulás alatt Bányász Emőke, kántor vezetésével és orgonakíséretével, a 259. számú éneket énekeltük /Himnusz a Szentlélekhez/ – Jöjj Szentlélek, Úristen…

 

A főkurátor – Mihályi Molnár László – így köszöntette az egybegyűlteket.

 

Mélyen tisztelt Megjelentek!

Ünnepélyes tanévnyitónkat kezdjük a Szózat eléneklésével! Az ének elhangzása után a főkurátor így folytatta:

 

Mélyen tisztelt Megjelentek! Egyházközségünk egyháztanácsa nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat.

 

Mindenekelőtt lelkipásztorainkat: főtisztelendő Gábor Bertalan, esperes – plébánost, Száraz János, buzitai plébánost, esperes-helyettest és Takács Dénes, jánoki egyházközségi kormányzót, valamint a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Óvoda, Alapiskola és Gimnázium tantestületét, élén Nagy István, igazgató úrral.

Köszöntötte kedves vendégeinket is: Bittay Leventét, kassai konzult, Zachariás István mérnököt, Kassa megye alelnökét, Köteles László, mérnököt, megyei képviselőt, Bartók Csabát, a Jövőért Alapítvány elnökét, a helyi önkormányzat és az egyháztanács képviselőit, a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket, az iskolabarátokat és minden jóakaratú embert, aki szívügyének tekinti az intézmény jövőjét.

Tisztelettel kérjük Önöket - mondta - imádkozzunk ma ismét együtt minden diákért, növendékért, tanárért és nevelőért és azért a nagy felismerésért, hogy bárhol is éljünk a világban – Boldog Sára testvér példájára – Isten akaratát továbbra is felismerjük, és a nekünk szánt feladatot hűségesen elvégezzük. Legyünk szent jelek! Főleg itt a végvárakban, a peremeken, ahol ez hangsúlyosabb kötelességünk! Legyen bennünk továbbra is sorsközösséget felvállaló, áldozatkész lelkület! Életünk legyen csendes, alázatos visszhangja Boldog Sára testvér életmottójának: Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!

 

Majd felkérte Nagy István igazgató urat, hogy szíveskedjen megtartani ünnepi beszédét. Az ünnepi felvezető és az igazgató úr beszéde után következett az ünnepi igeliturgia. A helyi esperes a szokott módon megkezdte az ünnepi liturgiát. A keresztvetés és a köszöntés után így üdvözölte az egybegyűlteket.

 

Mélyen tisztelt Megjelentek! Nekünk jutott az a nagy kegyelem, hogy városunkban és a szűkebb pátriában immár két éve egyházi iskolát nyithattunk. Ajándék és feladat. Egyik sem kicsi. Az iskolaalapítás szükségességét mindenki ismeri. Köszönöm, hogy megértettük az idők jelét. Egy út elején vagyunk, ami nem könnyű, de járható, ha továbbra is Istenbe és egymásba kapaszkodunk.

A következő vers – Bányász Péter előadásában – némileg ismerteti a következő év kihívásait és feladatait.  


 

Mécs László:

A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.


Amíg Ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha Ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.


Hogyha a föld minden szín mézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.


Bányász Péter szavalata után az esperes-plébános lelkiismeretvizsgálatra és bűnbánatra buzdított:

 

Az új iskolaév kezdete, nagyon jó alkalom arra, hogy bocsánatot kérjük Istentől és egymástól - szívből megbocsátva egymásnak. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén, a szent csendben, bánjuk meg bűneinket, lélekben kérjünk bocsánatot Istentől és egymástól. Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy a jót felismerjük és az Ő segítségével és egymás támogatásával azt meg is tudjuk valósítani.

 

A szent csend után következett a közgyónás:

 

P: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!

H.: Uram, irgalmazz!

 

P: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!

H.: Krisztus, kegyelmezz!

 

P: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!

H.: Uram, irgalmazz!

 

P: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

H.: Ámen.

 

Majd elénekeltük a Dicsőség a magasságban Istennek… dicséretet és következett a napi könyörgés a Szentlélekről – és a szentírási szakaszok az évközi 22. vasárnapról: olvasmány – zsoltár – lecke – alleluja evangélium – igehirdetés, amelynek végén az esperes-plébános bemutatta az új hitoktatót, a délvidékről származó Girizd Lorándot, aki egy bensőséges ima eredményeként került az intézetbe. A homília után következett az iskolazászló megáldása. 

 

Pap: Az Úr a mi segítségünk.

Nép: Aki az eget és a földet alkotta. 

Pap: Uram, hallgasd meg könyörgésünket.

Nép: És a mi kiáltásunk jusson eléd.

Pap: Az Úr legyen veletek.

Nép: És a te lelkeddel.

 

Pap: Könyörögjünk!

Mindenható, örök Isten! Szavadra minden megszentelődik.

Kérünk + áldd meg ezt az iskolazászlót, amelyet pártfogónk és példaképünk Boldog Salkaházi Sára, vértanú tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Áldd meg + azokat, akik bármi módon áldozatot hoznak iskolánkért. Áldd meg + azokat is, akik hitvalló lélekkel ünnepségeinken körülhordozzák.

Add kegyelmedet, hogy mindazok, akik népünk szellemi, lelki és anyagi értékei őrzéséért és továbbadásáért tevékenykednek, Boldog Sára testvér érdemeiért: felelősségteljes életpéldájának követésére buzdulva, bizalmat, oltalmat, bátorságot, erőt és kitartást nyerjenek a jócselekedetekben, és ez által egyre teljesebb legyen köztünk és bennünk a Te országod.

Erre kérünk Téged mindenható Atyánk, Fiad által a Szentlélekben, mert Te irgalmas, emberszerető és jóságos Isten vagy, aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké.  

Nép: Ámen.

 

Az esperes-plébános és a körzet papjai meghintették a zászlót szenteltvízzel – közben a diákok Marika tanító néni vezetésével énekeltek.

 

Itt következett volna a református tiszteletes úr ünnepi köszöntője, de elmaradt, mivel a tiszteletes úr kimentette magát.

 

A hívek könyörgését a tanárok imádkozták az esperes-helyettes záró imájával. 

 

1. Jöjj, BÖLCSESSÉG Lelke – segítsd a szülőket, a nevelőket, a tanárokat és a tanítókat, hogy életmagatartásukkal meggyőzően tudják hirdetni örökérvényű igazságaidat. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

2. Jöjj, ÉRTELEM Lelke – tedd fogékonnyá diákjaink szívét és értelmét, hogy az igazi értékeket kellő időben felismerjék, és azt megbecsüljék. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

3. Jöjj, JÓTANÁCS Lelke – segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

4. Jöjj, TUDOMÁNY Lelke – segítsd diákjainkat, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljék. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

5. Jöjj, JÁMBORSÁG Lelke – segíts bennünket, hogy újra megtanuljunk, és szeressünk imádkozni. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

6. Jöjj, ERŐSSÉG Lelke – segíts, hogy semmi és senki, el ne térítsen minket az igazság, az igazságosság, az emberi méltóság és az örök üdvösség útjáról. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

7. Jöjj, az ÚR FÉLELMÉNEK Lelke, - adj nekünk mélységes elkötelezettséget az élet, a halál, a kultúra, a nemzeti hovatartozás, az anyanyelv tisztelete és szeretete iránt, hogy hitünket, anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat hűségesen megőrizzük, és továbbadjuk. Hallgass meg, Urunk!

Nép: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Száraz atya így fohászkodott:

 

Urunk és Istenünk! Őseink hitével kérünk, adj mindnyájunknak: szülőknek, nevelőknek, tanítóknak, papoknak és lelkipásztoroknak készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó, nemes és igaz. Dicső elődeink példája nyomán könyörgünk Hozzád, adj nekünk világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami rút, hamis, rossz és erkölcstelen.

 

Szentlelked által teremts bennünk tiszta szívet, hogy jó gazdái lehessünk világunknak: elsősorban ennek a tájnak, ahová születni engedtél minket. Add erődet, hogy ne szennyezze szívünket gyűlölet, harag, viszály, ármány vagy gonosz indulat. Adj nekünk egyetértést határon innen és határon túl, hogy népben és nemzetben, családban és egyházban gondolkodva, egyre jobban megértsük egymást és a reánk bízottakat: gyermekeinket és diákjainkat, jövőnk szent zálogát.

 

Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott, és reményvesztett diákokkal és szülőkkel találkozunk. A mindennapi kenyér mellé add meg a mindennapi derűt és a humort, hogy örömmel és biztonsággal járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból.

 

Add megértenünk, hogy a szolgáló szeretet erősebb minden földi hatalomnál. Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal és megértsük, hogy a mi életünkből sem hiányozhat a próbatétel. Juttasd eszünkbe, hogy a kereszt vállalásából számunkra is, új élet fakad. Jövő.

 

Segíts továbbra is felvállalnunk a kisebbségi sorsot. Taníts minket megbocsátani, és bocsánatot kérni. Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó emberek lehessünk. Ezt kérjük Tőled, mert Te Isten vagy: Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, aki élsz és éltetsz, minket és mindenkit, most és mindörökkön örökké. Ámen.

 

A Miatyánk és az Üdvözlégy közös imádkozása az elsősök és az óvodások örömteli bemutatása követett, mert mára az első évben kezdő óvodás gyerekek létszáma háromszorosára nőtt.

 

Az esperes így imádkozott: Urunk és Istenünk, te a kicsinyek ajkára adtad szent Neved dicséretét. Tekints jóságosan ezekre a gyermekekre, akiket az Egyház hite most atyai szeretetedre bíz. Ahogyan egykor szent Fiad – példát adva nekünk, hogy kövessük Őt – karjaiba véve a gyermekeket és megáldotta őket, úgy Te is, Atyánk, áraszd ki rájuk áldásodat. Add, hogy a szülők és a nagyszülők, a pedagógusok és a lelkipásztorok példás élete nyomán, növekedjenek az erényekben, és Szentlelked erejével legyenek Krisztus tanúi a világban. Ezt kérjünk tőled, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. H.: Ámen.

 

Következett az ünnepi áldás és az elbocsátás.

P: Az Úr legyen veletek. H: És a te lelkeddel. 

P: Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és üdvöt adó bölcsességgel töltse el szíveteket! H.: Ámen.

P: Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen állhatatossá titeket a jócselekedetekben! H.: Ámen.

P: Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját! H.: Ámen.

P: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. H.: Ámen.

 

A főcelebráns megköszönte a jelenlétet és minden jelenlévőt meghívott egy szerény közösségi találkozóra a plébánia udvarára. Az esperes záró szavai után a jelenlevő lelkipásztorok kezüket a nép felé tartva, áldást adtak. 

P: Az Úr legyen veletek.

H: És a te lelkeddel.

P: Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten!

H: Ámen.

P: Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas!

H: Ámen.

P: Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét!

H: Ámen.

P: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

H: Ámen.

P: Menjetek békével.

H: Istennek legyen hála.

 

Az ünnepi tanévkezdés liturgiája a nemzeti imádság eléneklésével zárult. Mialatt a papság, a vendégek és az előjárók elvonultak a 150. számú népéneket énekeltük: Uram, Jézus légy velünk…

A világ rohan. Nekünk, idősebbeknek kedves kötelességünk, hogy a fiataljainknak megmutassuk a remény útját.  Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék tőlük a reményt. Az identitás ugyanis nem a múlttól függ. Identitásunkat nem az adja, amik voltunk, hanem amit remélünk. Az igazi kérdés nem az, hogy „ki voltunk?”, hanem az, hogy „mit remélünk?”.

Iskolánk indítása mindenképp egy kis csoda. Örülünk. Érdemes rácsodálkozni arra, hogy bár itt-ott még mindig találkozunk kerékkötőkkel, bizonytalanokkal, elbizonytalanítókkal is, de sokkal többen voltak és vannak azok, akik Istenben és egymásban bízva, készeknek mutatkoztak arra, hogy általunk Isten továbbra is csodát tegyen, hogy csodálkozhassunk.

A találkozó a plébánia udvarán folytatódott egy szerény szeretett vendégséggel. Ezúton is köszönünk minden égi és földi jót.                                                                                         GB.

 

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 2017/18 ünnepi tanévnyitója
|
Készítette: romkat.sk
|
close