A rendkívüli áldoztató beiktatása

Gábor Bertalan | 21.9.2017

 

2017. szeptember 21-én esperes - plébánosunk a szentbeszéd után így szólt az egybegyűltekhez:

 

Kedves Hívek!

 

Az áldozók sokasodó száma következtében újabb kérelemmel fordultam a főegyházmegyei hatósághoz, hogy az adott helyzetet figyelembe véve, a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatására adjon megbízatást egyházközségünk tagjának, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont hitoktatójának. Érsekfőpásztorunk kérésünket mérlegelte és megbízást adott Girizd Loránd, okleveles hittanár-nevelő tanárnak és katekéta-lelkipásztori munkatárs testvérünknek e szent szolgálat végzésére és egyben megbízott, hogy őt erre a szolgáltra ünnepélyesen felavassam.

 

A felavatás előtt megáldásra kerül a liturgikus ruha.

 

Könyörögjünk.

 

Mindenható örök Isten, te választott népeddé tettél minket és Fiadnak, Jézus Krisztusnak vérével új szövetséget kötöttél velünk. A keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket. Igéddel és Eucharisztiáddal táplálsz. Elküldöd Szentlelkedet, hogy hitünket erősítse, és imáinkban segítségünkre legyen. E Szentlélek által kérünk, szenteld meg † ezt a ruhát, amelyet a szent titkok ünneplésekor fogunk használni. Áldd meg mindazokat, akik részt vesznek a szent szolgálatban, hogy titkaidnak megbízható kiszolgálói legyenek, szent igéd erejével és életük példájával vezessék népedet az üdvösségre. Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

 

Mialatt a jelölt beöltözött – ének volt: 155. A. Jézus Szíve, szeretlek én….

 

 

Kedves Loránd Testvér!

 

Isten népének szolgálatában nem kis feladatot kapsz. Rendkívüli áldoztató leszel. Feladatod lesz – segíteni az áldoztatásban, de szent kötelességed lesz elvinni az Eucharisztikus Krisztust a betegeknek és a haldoklóknak is.

 

Szolgálatod a keresztség szentségéből fakad. A keresztségben Krisztus általános papságában részesedtél, hogy Vele egybenőve, sajátos hivatásodon túl - az egyházi elöljáróság megbízásából – ezután az oltárszolgálat által is tevékenyen kivedd részedet a világ megszentelésében.

 

Igyekezz szolgálatodat odaadóan végezni. Elsősorban azzal, hogy példás életet élsz a szent hitben és a keresztény katolikus erkölcsökben. Égjen benned a szent egység és a szeretet vágya, hogy amit cselekszel, az tedd is: életviteleddel és magatartásoddal segítsd, hogy egyek legyenek mindazok, akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek. Vagyis amikor másoknak kiszolgáltatod az Eucharisztiát, magad is gyakorold a testvéri szeretetet, hiszen az Úr Jézus miután az első szentmisén - az utolsó vacsorán - hatalmat adott tanítványainak a szent színek álváltoztatására, lelkükre kötötte: szeressétek egymást.

 

Nos, mindezek tudatában, az Egyház nevében kérdezlek:

 

Esperes- plébános: Akarod-e magadra vállalni ezt a szent szolgálatot, vagyis kiosztani Urunk Jézus Krisztus szent Testét és Vérét a híveknek és ezzel elősegíteni Isten népének lelki növekedését? 

 

Jelölt: Akarom.

 

Esperes- plébános: Akarod-e ezt a szent szolgálatot lelkiismeretesen, példásan, serényen, szorgalmasan és tisztelettel végezni?

 

Jelölt: Akarom.

 

Esperes- plébános: Isten, aki megkezdte működését életedben, tegye teljessé hivatásodat.  

 

Jelölt: Ámen. 

A jelölt letérdelt

 

Esperes- plébános: Kedves hívek! Lélekben imádkozzunk most együtt, kérjük a mindenható Istent, árassza el áldásával jelölt testvérünket, hogy az Eucharisztia szolgálatát méltóképpen végezze.

 

Esperes- plébános kitárt kézzel imádkozott:

 

Könyörögjünk.

(rövid csönd)

 

Jóságos és szerető Istenünk,

            aki teremtője és kormányzója vagy népednek,

            áldd + meg ezt a mi testvérünket,

            hogy hűségesen oszthassa ki népednek az Élet Kenyerét és Italát.

            Segítsd őt, hogy hitvalló élete jutalmául e szentség ereje által,

egykor a mennyei lakoma örök résztvevője is legyen,

            Krisztus, a mi Urunk által.

 

Hívek: Ámen

 

A keresztek átadása

 

Esperes- plébános: Loránd - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre. 

 

Jelölt: Ámen.

 

Esperes- plébános: István - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre. 

 

Jelölt: Ámen.

 

Esperes- plébános: Imre - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre. 

 

Jelölt: Ámen.

 

Esperes- plébános: ………. - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre.

 

Miroslav, prijmi znak svätého kríža, nos ho pokorou a svätou bázňou, nech ti pripomína tvoju svätú službu, tvojho Sudcu a Spasiteľa.  

 

Jelölt: Ámen.

 

Esperes – plébános: Béke veled – Pokoj s Tebou.

Akolitus: És a te lelkeddel. – I s duchom Tvojim.

 

Mialatt békecsókot váltottak - ének: Vezetsz, Uram vezetsz - 282. A -1.2. vers.

 

Kedves Szolgálattevők, kedves Hívek!

 

Egységben az Érsekfőpásztorral közlöm, hogy a részegyház legújabb előírásai szerint a rendkívüli áldozatók engedélyt kaptak arra is, hogy az Oltáriszentséget a szentségházból maguk is kivessék és elvigyék a betegekhez. A szentmisében, ha nincs jelen más pap és az áldozók száma nagy, segítsenek az áldozatásban és amennyiben a szentségház nem az oltár közvetlen közelében van, a szent színeket onnan az oltárra hozzák, illetve oda visszavigyék.

 

Kérem a Szolgálattevőket, hogy mindezt kellő tisztelettel, alázattal és készséggel tegyék. Oltárszolgálatuk legyen szerény és segítőkész. Tanítsák az ifjú nemzedéket elsősorban jó példával és helyes magaviselettel, de szép szóval és hasznos tanítással is.

 

Hasonlóképpen kérem a kedves Híveket, vegyék fontolóra, hogy szolgálattevő csak eszköz, vagyis bárkinél áldoznak, mindenkinél ugyanazt a Krisztust veszik magukhoz. A szolgálattevő hivatalos egyházi megbízást kapott, ezért vele kapcsolatban is igaz az Úr Jézus figyelmezetése: „Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”  (Lk 10,16)

 

Imádkozzunk, hogy az evangélium minden mondatát mindnyájan helyesen és jól értelmezzük, és azt alázattal meg is éljük. Következtek a hívek könyörgései majd a szentmise úgy folytatódott, mint máskor.

 

A szentmise után szerény asztaltalálkozó volt a plébánián, majd közös ünnepélyes gratuláció az idősek otthonában, ahol Dezső atyát, szerzetesi névnapján, nagytiszteletű Gyüre Zoltán, ny. református lelkipásztort születésnapján köszöntötték az asztaltalálkozó részt vevői.

 

 

 

KÉPGALÉRIA

rövid videó 

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
A rendkívüli áldoztató beiktatása
|
Készítette: romkat.sk
|
close