A plébánia megáldása 2018

Gábor Bertalan | 8.1.2018

 

Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja. – antifónával kezdődött a hagyományos szertartás.

 

Evangélium szent Máté könyvéből.

 

1Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5„Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” 7Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged Krisztus.

Az evangélium után következett az áldás:

 

P: Könyörögjünk!

 

Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd meg ezt a házat. Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon és minden lakóján.

 

Mindenható Atyaisten, te a keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket, és Fiadnak, Jézus Krisztusnak testvéreivé tettél. Erősítsd meg a mi vele való közösségünket, és add, hogy családjainkban egyetértésben és szeretetben éljünk. Istenünk, védd meg ezt a házat minden rossztól és a bűntől. Áldd meg ezt a hajlékot és mindazokat, akik benne laknak, hogy neked, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassanak a szeretet aranyával a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével. Krisztus a mi Urunk által. 

 

P: Az Úr legyen veletek.

Hívek. És a te lelkeddel.

P: A mindenható Istennek: az Atyának, + a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok és maradjon veletek mindenkor.                                                                   

H: Ámen.

P: Mondjunk áldást az Úrnak.

Hívek: Istennek legyen hála.

A pasztorális terv megvitatását elkötelezett felelősségteljes beszélgetés követett a fehér asztalnál.

 

 


Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
A plébánia megáldása 2018
|
Készítette: romkat.sk
|
close