Plébánosi beiktatás Mecenzéfen

Gábor Bertalan | 19.2.2018

 

 

2018. február 18.-án Mons. Bernard Bober, érsekfőpásztor megbízásából, Mons. Gábor Bertalan, esperes – plébános ünnepélyesen beiktatta plébánosi hivatalába Mgr. Peter Tirpákot, az eddigi mecenzéfi plébániai kormányzót, aki 4 éve került a plébániára, ami huzatos helyen van. A szél járása, szinte kiszámíthatatlan. Egyszer északról, vagy keletről, másszor délről, vagy nyugatról fúj a szél. Néha olyan erős, hogy egyesek kiesnek a hajóból, mások kétségbeesésükben elmenekülnek a közösségből. Ismét másokat kiutasítanak. De sokan vannak, akik maradnak. Akik tudják, hogy áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell.

 

            Ide hívta őt az Úr, hogy értük, velük és övék legyen.

 

528. kán. – 1. § A plébános köteles gondoskodni arról, hogy Isten igéjét a plébánián élőknek a maga teljességében hirdessék; ezért legyen rajta, hogy a világi krisztushívőket megtanítsák a hit igazságaira, főként a vasárnaponként és a kötelező ünnepeken tartandó homília és a hitoktatás útján; támogassa azokat a tevékenységeket is, amelyek az evangéliumi szellemet - a társadalmi igazságosság tekintetében is - előmozdítsák. Különös gondja legyen a gyermekek és a fiatalok katolikus nevelésére; a krisztushívők együttműködését is igénybe véve, minden erővel fáradozzék azon, hogy az evangélium üzenete azokhoz is eljusson, akik a vallás gyakorlásával felhagytak, vagy nem vallják az igaz hitet.

2.§. A plébános gondoskodjék arról, hogy a legszentebb eucharisztia legyen a hívők plébániai együttlétének középpontja. Azon fáradozzék, hogy a krisztushívőket a szentségek áhítatos kiszolgáltatásával táplálja, különösképpen pedig, hogy gyakran járuljanak a legszentebb eucharisztiához és a bűnbánat szentségéhez; törekedjék arra is, hogy általában az imádságra és a családban végzett imádságra indítsa őket, és hogy tudatosan és tevékenyen vegyenek részt a szent liturgián, melyet a megyéspüspök felügyelete alatt plébániáján a plébánosnak kell irányítania; neki kell ügyelnie arra is, nehogy ezen a téren visszaélések támadjanak.

 

529. kán. - 1.§. Hogy pásztori hivatalának gondosan eleget tegyen, a plébános igyekezzék megismerni a gondjára bízott hívőket. Tehát látogassa a családokat, ossza meg a hívők gondjait, bajait, különösen pedig gyászát. Erősítse meg őket az Úrban, és ha valamiben hibáztak, okosan igazítsa helyre őket. A betegeket, főként pedig a haldoklókat nagy szeretettel segítse, buzgón erősítse meg őket a szentségekkel, és ajánlja lelküket Istennek; különleges igyekezettel foglalkozzék a szegényekkel, a szenvedőkkel, a magányosokkal, a hazájuktól távol élőkkel és azokkal, akik sajátos nehézségekkel küzdenek; legyen rajta azon is, hogy a házastársak és a szülők kötelességeik teljesítéséhez támogatást kapjanak, és segítse a családban a keresztény élet erősödését.

2.§. A plébános ismerje el és mozdítsa elő a világi krisztushívőknek az egyház küldetésében való sajátos részvételét, és támogassa vallásos célú társulásaikat. Működjék együtt püspökével és az egyházmegye papságával; fáradozzék azon is, hogy a hívőknek gondja legyen a plébániai közösségre, és mind az egyházmegye, mind az egyetemes egyház tagjának érezzék magukat, s részvételükkel vagy támogatásukkal segítsék azokat a tevékenységeket, melyek ennek a közösségnek az előmozdítását szolgálják.

 

530. kán. - Sajátosan a plébánosnak van megbízatása a következő tevékenységekre: 1. a keresztség kiszolgáltatása; 2. a bérmálás szentségének kiszolgáltatása halálveszélyben lévőknek, a 883. kán. 3. sz.-a szerint; 3. a szent útravalónak és a betegek kenetének kiszolgáltatása, az 1003. kán. 2. és 3.§-ának tiszteletben tartásával, valamint az apostoli áldás megadása; 4. a házasságkötésnél való közreműködés és a házasság megáldása; 5. a temetés; 6. a keresztút megáldása húsvéti időben, a körmenetek vezetése a templomon kívül, valamint ünnepélyes áldás adása a templomon kívül; 7. az ünnepélyes eucharisztia végzése vasárnap és parancsolt ünnepen.

 

A feladat, amelynek elvégzését a megyéspüspök a plébánosra bízza nem kicsi. Erőn felülinek tűnhet. Az evangéliumok számos példája azonban minden plébánost arra bátorít, hogy kételyeiben bátran hívja segítségül az Urat. Ha néven szólítja, válaszoljon. Ha hívja, menjen hozzá, akár a víz szintjén is. Rá kell néznie. Rá és nem a hullámokra. A hullámok csalókák. Magasnak tűnhetnek, de ha eláll a szél, csak pár liter az egész!

 

Sokak elmondása szerint a mecenzéfiek a mai napig egy hajdani plébánosra, Dr. Siebert Rudolf atyára, mindenki Rudi bácsijára sokan felnéznek. Tisztelték, becsülték, csodálták. Volt miért. Ismerve Péter atya hitét, hűségét, az Egyház és népe iránti szeretetét, bizton remélhető, hogy méltó utód lesz. Amint Siebert atyát sokan naponta imáikba foglalják – azt is reméljük, hogy ezután sem feledkeznek meg róla – és az új plébánost is továbbra is szeretetükben és bizalmukban hordozzák.

 

Adja Isten, hogy vele együtt, hittel, reménnyel és szeretettel, nagy bizalommal járjanak Krisztus nyomában. Fogják meg Krisztus feléjük nyúló kezét, hogy az élet háborgó tengerén, minden élethelyzetben elmondhassák: Urunk, Jézus Krisztus – Te valóban az Isten Fia vagy!

   

Ma 4.3.2021 van, névnapját unnepli Kázmér, holnap Adorján.
Gratulálunk!
Hírek
Plébánosi beiktatás Mecenzéfen
|
Készítette: romkat.sk
|
close