Húsvéti vigília - 2018

Gábor Bertalan | 1.4.2018

 

 

    Nagyszombaton az Anyaszentegyház egész nap Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzik. Szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A hívek sokasága imádságos lelkülettel kereste fel a Szentsírt. A templomban ma semmiféle szertartást nem végezhető. A szentáldozást is csak a haldoklóknak szabad kiszolgálni. Ünnepi liturgia – kivételes eseteket kivéve - csak naplemente után végezhető.

 

    Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. A kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak.

 

    Liturgiánk menete a következő: A rövid fényünnepség után – I. rész - az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében, arról elmélkedik, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével – II. rész - egészen addig, amíg Jézus feltámadása által a keresztségben újjászületett tagjaival együtt – III. rész - nem részesedik a terített asztal ajándékából – IV. rész.

 

    A templomban minden fényforrást eloltanak. A pap a segédkezőkkel a szertartás kezdőhelyére vonul, ahol megáldja az új tüzet és a húsvéti gyertyát. Az új tűzről meggyújtott gyertyával vonul a pap a segédkezőkkel az oltárhoz, örömmel adva tudtul a sötétségbe borult világnak, hogy Krisztus világossága tovaűzi a sötétség árnyát. Lelkipásztorunknak - a Krisztus világosságát hirdető jó hírére - Isten népe: Istennek legyen hála, felkiáltással válaszolt.

 

Az ünnepélyes fénygyújtás után a húsvéti örömének következett, amelyet a hívek állva hallgattak végig. A szív repesedő örömével adtunk hálát húsvét szent titkáért. Annál is inkább, mivel mi is tanúi lehetünk annak, hogy hűséges az Isten, aki ma is keresi az embert.

 

Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgattuk meg Isten igéjét. Elmélkedtünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, és az idők teljességében hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul.

 

Az Ószövetségi Szentírásból meghallgattunk néhány részletet, ahol nyomon követhettük az üdvtörténet egy-egy nagyobb eseményét. Ezzel bizonyságot nyert Isten, gondoskodó atyai szeretete.

 

A nagycsütörtökön minden ékességétől megfosztott – Krisztust jelképező oltáron, amelyet a mai nap folyamán ismét felékesítettünk - most meggyújtottuk a gyertyákat. A pap ünnepélyes dicsőségére – háromnapi hallgatás után – megszólaltak a harangok, a csengők, felzúgott az orgona.

 

 Adja Isten, hogy mindnyájunk szívébe ma visszatérjen az elveszett remény és Krisztusunk feltámadásának erejéből mindnyájan új életet kezdhessünk.

 

A Könyörgés, a Lecke után a pap – 3 x, mindig magasabban, ünnepélyesen előénekelte az Alleluját, amit az Evangélium és káplán úr rövid a szentbeszéde követett.

 

Ezután következett a keresztkút megáldásának liturgiája. Először a Mindenszentek litániáját imádkoztuk el, majd esperesplébánosunk megáldotta a keresztkút új vizét és a hívek megújították keresztségi fogadalmunkat. Ezáltal a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhettünk.

 

A szentmise most már úgy folytatódott, mint máskor. Lelkipásztorunk, Jézusunk parancsából, kenyeret és bor ajánlott fel, amelyet Krisztus erejével – szeretetének bizonyságául – átváltoztatott Testévé és Vérévé, hogy mindenki személyesen találkozhasson Vele. Nagy titok ez. Adjunk hálát Istennek, hogy sejtjük ezt a titkot. Adja Isten, hogy legyen a mai szentáldozásunk is a köszönet, a hála, a szeretet jele, mindenért és mindenkiért.

 

Mielőtt a Közép-kelet Európai szokásnak megfelelően elvégeztük volna a Jézusunk sírját jelképező kápolnában a feltámadás szertartását, közöltük a kedves Hívekkel, hogy holnap a húsvéti eledelek megáldása Szepsiben reggel 7-kor kezdődik. Kértük a kedves Híveket, hogy a kosarakkal együtt a padokban foglaljanak helyet. Lelkipásztoraink - az evangélium ünnepélyes hirdetése után - megáldják ételeinket.  Családjainkért imádkozva, Isten áldását kérik az édesanyák, a feleségek és családfenntartók egész évi munkájára. A szentelés befejeztével a szokásnak megfelelően – Pál apostol buzdítása szerint, aki az oltárt szolgálja, részesüljön az oltár adományaiból – a kedves Hívek, Isten dicsőségére adakozhatnak. Adományaikat elhelyezhetik majd kimenetelkor az ajtókban álló ministránsok kosarába. Adományaikat előre is köszönjük.

 

Az ünnepi szentmisék rendje: Szepsiben 7:30-kor görög katolikus liturgia, féltízkor magyar, tizenegy szlovákul, Makrancon 11:00-kor magyarul, féltízkor szlovákul, Bodollón tizenegykor kezdődik az ünnepi szentmise.

 

A feltámadási szertartás így történt. Esperesplébánosunk a segédkezőkkel a Szentsírba ment. Közben a 143. B. Béke Fejedelme c. énekünket énekeltük. A feltámadás szertartását a Szentsírban kezdtük, és az oltárnál fejeztük be, amelyet a 205-ös énekünkkel, a Boldogságos szent Szűz antifónájával zártunk.

 

A Feltámadt Krisztus győzelmének öröme töltse el mindnyájunk szívét, hogy bánatunkban, szomorúságunkban és megpróbáltatásainkban ne a csüggedés, de remény éltessen bennünket. 

 

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Húsvéti vigília - 2018
|
Készítette: romkat.sk
|
close