A teljesebb Isten országáért…

Gábor Bertalan | 14.8.2018

 

2018. augusztus 13-án a Mária Rádió, élő közvetítésében ismét megtartottuk Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozót.

Amint tudjuk - a Szűzanya, 1917. május 13-án, az első fatimai jelenésekor, arra kérte a három pásztorgyermeket, hogy minden hónap 13. napján jöjjenek el a megadott helyre. Az első három alkalom után - augusztusban - azonban erre nem került sor. Augusztus tizenharmadikán ugyanis már kora reggel hatalmas tömeg, mintegy tizenöt-húszezren érkeztek szamárháton, ökrösszekéren, kerékpáron és autón Cova da Iriába. A zarándokok rózsafüzért imádkoztak és szenténekeket énekeltek, de a gyermekeket a szülők, egyik pillanatról a másikra, a hívők nagy csalódottságára, a nagy tömegből kimentve, hazahívták. Az emberek hiába várták visszatérésüket, a körzet közigazgatási központja, Ourém város ateista és szabadkőműves polgármestere, Artur de Oliveira Santos ugyanis autón a Cova da Iriától 15 km-re fekvő Vila Nova de Ourém városba vitte a három pásztorgyermeket és letartóztatta őket. Csak augusztus 15-én este engedte őket szabadon, közben ígéretekkel és életveszélyes fenyegetésekkel próbálta megtudni tőlük a „titkot”, amelyet a Szűzanya bízott rájuk.

Később Lúcia nővér, mivel az emberek számtalan szűnni nem akaró, újra meg újra feltett kérdésekkel árasztották el: a jelenésekről, a látnokokról, a kapott Üzenetről és az abban elhangzott kérésekről, ezért a Szentszék felhatalmazását kérte - amit meg is kapott - hogy egy írást jelentethessen meg, amelyben átfogó választ ad mindezekre. Így született meg „A fatimai üzenet felhívásai” című műve.

Írásában Lúcia nővér egyenként elemezte az égi Üzenet felhívásait. Ezek között a tizenharmadik helyet foglalja el a Szűzanya százegy évvel ezelőtti - az 1917. augusztus 19-i felhívása: „Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük”.

A zarándokok ennek a kérésnek igyekeztek most is eleget tenni. Immár 191. alkalommal találkoztak. Egy küldetést teljesítettek. A küldetés Krisztus Urunk missziójának folytatása a földön. A Szűzanya ugyanis együttműködésre hív bennünket, Fia, Jézus Krisztus, megváltó művének végrehajtásában, vagyis a lelkek megmentésében.

A szentmise főcelebránsa Dr. Rebres Mihály, királyhelmeci plébános atya volt, aki a közelmúltban ünnepelte pappá szentelése 25. évfordulóját.

A szentmise kezdetén Gábor Bertalan esperes-plébános köszöntötte az egybegyűlteket. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel főtisztelendő Dr. Rebres Mihály, királyhelemeci plébános atyát, akiről köztudott, hogy az utóbbi hónapokban súlyos betegséggel küszködött, hála Istennek, eddig eredményesen. A 25 évből 19 esztendőt a szepsi esperesi körzetben – Nagyidán – szolgált, ezért méltónak és igazságosnak tartotta, hogy köztünk, velünk és értünk is bemutassa hálaadó ezüstmiséjét. Közel 37 éve ismerjük egymást – mondta az esperes. „A tartós barátság olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja és életben tartja.” Ismerve Mityu atya küzdelmeit – régen és most – Tóth Árpád: Isten oltókése című versét idézte:

 

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

 

Főtisztelendő Mihály Atya – fejezte be köszöntőjét az esperes-plébános, fogadd szeretetteljes köszöntésünket és a következő rózsafűzért, amelyet Veled és Érted imádkozunk testi, lelki és szellemi egészségedért.

Az ünnepi szentbeszédet Kertész Ferenc, tokaji esperes – plébános atya mondta, aki Mihály atya bevallása szerint, a legnagyobb hatással volt rá, hogy elfogadja a papi hivatást. Több mint 30 évvel ezelőtt találkoztak a sárospataki plébánián, ahol kibontakozott az a papi életpálya, amiért most itt ismét hálát adott. A jubiláló ezüstmisés Mihály atyával együtt misézett:

                                   Főtisztelendő

Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát úr,

Bartko Elek, plébános, címzetes esperes

Fábry Péter, okleveles mérnök, plébános,

Fedorka Zsolt, plébános,

Gábor Bertalan, pápai káplán, esperes - plébános

Hornyák Péter, parókus,

Karch Krisztián, káplán

Kertész Ferenc, esperes – plébános

Pásztor Zoltán, pápai káplán, püspöki helynök,

Dr. Szalay László, plébános,

Dr. Száraz János plébános, esperes helyettes,

 

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, főkurátor mondott köszönetet. Többek között - mivel „A nemzet a nyelvében él, a dalában érez, és a kultúrájával tanúskodik.” - lelki találkozóra invitálta Szent István Király ünnepe kapcsán Makrancra a híveket, majd az egyháztanács nevében megköszönte, hogy a Szűzanya kérésére ezt a koraestét is együtt töltötték itt, Bodollón immár 191. alkalommal. Kifejezte abbéli örömét is, hogy ezt a készséget Dr. Rebres Mihály, királyhelmeci plébános atya vezetésével pecsételték meg.

 

          Főtisztelendő Mihály Atya – mondta - papi jelmondatát Mózes 5. könyvéből választotta: „...az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek.” (MTörv 1,31) Ismerve az Ön életútját egyre nyilvánvalóbb, hogy az eddig megtett útja Isten különös segítsége nélkül valóban lehetetlen lett volna. Kívánjuk és kérjük a Szűzanya különös oltalmát, hogy életútja továbbra is biztonságos legyen és Istennek kedves. Köszönjük készségét, hogy papi működése által Isten országa egyre teljesebb lehet köztünk és bennünk. Hasonló köszönettel tartozunk – folytatta a kurátor - Kertész Ferenc esperes úrnak is, aki vállalta az igehirdetés nem könnyű feladatát. Köszönjük, hogy pátyolgatja a papi hivatások kibontakozását. Legyen továbbra is sok öröme lelki gyermekeiben.

 

Végezetül a nagyidai énekcsoport áldó éneke kíséretében, amelyet immár 25 éve sikeresen vezet Belka, Oceák Izabella, kántornő átadták a papság tagjainak a megbecsülés és a köszönet virágszálait.

 

Adja Isten, hogy tudjunk továbbra is együtt imádkozni és áldozatot hozni a szeretet teljességében, és így Isten országa egyre teljesebb legyen köztünk, bennünk és általunk.

 

      

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A teljesebb Isten országáért…
|
Készítette: romkat.sk
|
close