„Hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek…”

Gábor Bertalan | 20.8.2018

 

 

2018. augusztus 20-án, Makrancon az idei Szent István napi búcsú, főtisztelendő Bartal Károly Tamás, gyémántmisés jászóvári emeritus apát vezetésével folyt, akit már a szentmise elején külön köszöntöttek, mivel az idén ünnepli pappá szentelése 60. évfordulóját.

 

Az áldott elődök – 111 évvel ezelőtt, az 1907-ben felszentelt templomukat - az ősi templom örököseként - Szent István Király tiszteletére emelték. Új oltárát, amelyben fokozatosan nyertek elhelyezést az első szent magyar család: Szent István Király, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi - 11 éve, 2007. április 21-én konszekrálta az akkori főpásztor, Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek, akinek Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 2006. március 20.-án Bodollón ajándékozta a Szent István Király ereklyét.

 

Az egyházközség hívei az első ereklyés körmenetet 2012. augusztus 20-án tartották, a falu szülöttje, főtisztelendő Dr. Szalay László, nagyidai plébános vezetésével, aki a körmenet kezdetén megáldotta templomuk új toronyóráit. Második körmenetüket, 2013. augusztus 20-án, a falu egy másik pap-szülöttje, főtisztelendő Gajdo József, az akkori jánoki plébános vezette.  A harmadik körmenet után 2014. augusztus 20-án, megáldásra került a Fénykereszt, ezzel is jelezve, hogy bízva bíznak a kereszt-áldozat végső győzelmében. A hívek hiszik és vallják, hogy az irgalom, a megbocsátás és a szeretet előbb – utóbb mindenkit meggyőz az élet értelméről és értékéről. A negyedik körmenetet 2015. augusztus 20-án tartották, amikor is felszentelésre került a templom külső falán található „Az első szent magyar család” dombormű. Az ötödik körmenetet 2016. augusztus 20-án tartották azzal a különös felismeréssel, hogy az ereklyék hordállványának központi részét képező szent-jobb szimbólum, nagyvalószínűség szerint a hajdani kassai országzászló felső része volt. A hatodik körmenetet a jubiláló Bartko Elek, somodi plébános úr, címzetes esperes úr vezetésével tartottuk. A hetediket ugyancsak jubiláló atyával, Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apáttal, aki az idén ünnepli pappá szentelése 60. évfordulóját.

 

Fényképpel bizonyítható, hogy Kassán a Szent Mihály kápolna közelségében állt egykor az országzászló, rúdja tetején a szent-jobb szimbólummal. A II. világháború háború után, miután az emlékművet eltávolították, valószínűleg ez a szimbólum – eddig ismeretlenek közreműködésével - Makrancra került. 2012-ben teljesen véletlenül találták meg, egy nyári-konyha padlásán elrejtve. Restaurálását a Béres testvérek végezték. Csodálatos munkájukat ismételt köszönet illeti.

 

A feldíszített ereklyehordozót az idén is az egyháztanács tagjai vették vállukra. Ezzel is kifejezve készségünket, hogy a múlt örökségéhez hűen akarnak ragaszkodni, hiszen „az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak” - olvasható az Intelmek 8. pontjában. A körmenetek megrendezése az egyházközségben tudatos. A hazaiak és a zarándokok felsorakoznak az első szent magyar család ereklyéi mögé, hogy ezzel is jelezzék: úgy akarják járni az élet útját, hogy ők is tiszták legyenek, hősök és szentek. A körmenet alatt a hívek a helyi Asszonykórus vezetésével a Csángó üdvözlégy-et énekelték. Az ünnepség az újkenyér megáldásával és ünnepi áldással zárult.

 

Már hagyománnyá vált, hogy a gazdák Kárpád-medence szerte Szent István Király ünnepe kapcsán búzát gyűjtenek, amelynek lisztjéből elkészül a megáldandó kenyér és a liszt többi része szétosztásra kerül az arra rászorulók között határon innen és határon túl.

 

Az idén erre a célra a szűkebb pátriából is – néhány tettre kész képviselője jóvoltából - 300 kg búza gyűlt össze, ezzel is megmutatva az itt élőknek a szellemi, lelki és anyagi értékeik iránti felelősségtudatukat és sorsközösség vállalásukat. A közösen összeadott búza lisztjéből sütött kenyereket futár hozta az ünnepségre.

 

A szentmise végén Lacko Mária, polgármesterasszony mondott köszönetet: az Asszonykórusnak, az önkormányzati és az egyházközségi képviselőtestület tagjainak az aktív és készséges együttműködésért. Ismételten kifejezte reményét: senki nem bánta meg, hogy az idén is becses idejét velük, náluk és köztük töltötte. Arra is kérte a megjelenteket, hogy vigyenek haza magunkkal egy-egy megáldott zsemlét. Otthon törjék meg és fogyasszák el szeretteikkel. A megáldott kenyér legyen jele és eszköze az összetartozásnak és a megmaradásnak azon helyen, ahová Isten születni engedte őket.

Vigyék el szívükben a 801 éves első írásos említésű Makranc jó hírét is. Mondják el, hogy az országhatár közelében van egy falu, ahol sok-sok nehézség és akadály ellenére élnek még emberek, akik bátran őrt állnak a strázsán, mert van egy hely - a templom – ahol lelki erőt kapunk, van egy jel - a kereszt - aminek fényében életértéket lehet élni és van egy hármas ereklye – amelyből reményt lehet meríteni az értékek mentéséhez és továbbadásához.

Végezetül, a polgármesterasszony is tisztelettel és szeretettel köszöntötte a jubiláns lelkipásztort, a szentmise főcelebránsát, főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apátot.

Mindnyájan, akik ismerjük Bartal Károly Tamás apát urat, ezúton is csatlakozunk a köszöntők hosszú sorához, kérve számára az Úr Jézus áldását, a Szűzanya oltalmát, védőszentjei esedezést, hogy lelkipásztori munkáját, továbbra is hűséggel, szeretettel, buzgón és odaadóan végezze és foglalja imáiba a szűkebb pátriában élőket, hogy „hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek”.

 

GB.

 

FotóGALÉRIA itt

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
„Hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek…”
|
Készítette: romkat.sk
|