Ünnepi tanévnyitó – 2018/19

Gábor Bertalan | 2.9.2018

 

 

2018. szeptember 2-án, vasárnap délután 17:00 órai kezdettel a templomban Bányász Emőke, kántornő orgonajátékkal köszöntötte az érkező tantestület tagjait, az intézmény növendékeit, a szülőket, az iskolabarátokat és a híveket, akik fokozatosan foglalták el helyüket a templom padjaiban. A lelkipásztorok, az iskolaigazgató, a helyettesei és a meghívott vendégek a sekrestyében várakoztak. A beharangozás és a becsengetés után, az ünnepi menet az oltárhoz vonult a következő sorrendben: az iskolazászló, a ministránsok, az előjárók és a papság. A szentélyhez érve a saját szertartás szerinti tiszteletadás után mindenki elfoglalta helyét a szentélyben. Az ünnepi bevonulás alatt a diákok Nagy Imre tanár úr vezetésével a Szentlélek, úgy kérünk című éneket énekelték.

 

Az egyháztanács világi elnöke – Mihályi Molnár László - köszöntve az egybegyűlteket a Szózat közös éneklésére buzdított, majd név szerint üdvözölte mindenekelőtt lelkipásztorainkat: nagytiszteletű Molnár Árpádot, a helyi református gyülekezet lelkipásztorát, Hornyák Péter atyát, nyugalmazott görög katolikus parókust és Gábor Bertalan, esperes – plébánost. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestületét, élén Nagy István, igazgató úrral. Bartók Csabát a Jövőért Alapítvány kuratóriumának elnökét és Iván László ügyvezető elnököt, valamint a kuratórium tagjait.

Köszöntötte kedves vendégeinket a helyi önkormányzat és az egyháztanács képviselőit, valamint a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket, az iskolabarátokat és minden jóakaratú embert, aki szívügyének tekinti intézményünk jövőjét.

Azt is kérte, hogy ismét imádkozzunk minden diákért, növendékért, tanárért és nevelőért és azért a nagy felismerésért, hogy bárhol is éljünk a világban – Boldog Sára testvér példájára – Isten akaratát továbbra is felismerjük, és a nekünk szánt feladatot hűségesen elvégezzük. Legyünk szent jelek! Főleg itt a végvárakban, a peremeken, ahol ez hangsúlyosabb kötelességünk! Legyen bennünk továbbra is sorsközösséget felvállaló, áldozatkész lelkület! Életünk legyen csendes, alázatos visszhangja Boldog Sára testvér életmottójának: Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj! Majd felkérte Nagy István igazgató urat, hogy szíveskedjen megtartani ünnepi beszédét.

 

Az ünnepi felvezető és az igazgató úr beszéde után következett az ökumenikus istentisztelet. Az esperesplébános lelkiismeretvizsgálatra és bűnbánatra buzdított: 

 

Az új iskolaév kezdete - mondta - nagyon jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk küldetésünkön. A nagy kérdésen: miért is vagyunk a világban? Tamási Áron szerint, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az ember ott van otthon, ahol nincs egyedül. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén, a szent csendben, tekintsünk magunkba, bánjuk meg bűneinket, lélekben kérjünk bocsánatot Istentől és egymástól, hogy nem mindig voltunk egymás mellett: elfutottunk Istentől és egymástól. Kérjük a Szentlélek segítségét is, hogy ezután a jót jobban felismerjük. Imádkozzunk, hogy Isten segítségével és egymás támogatásával a felismert jót meg is tudjuk valósítani.

 

A dicsőítő ének, az olvasmányok és az evangélium után következett az ünnepi igehirdetés, majd a közös hitvallás és a fohászsorozat.

 

Ferencz Attila, hitoktató a fohászokat így zárta: Urunk és Istenünk! Őseink hitével kérünk, adj mindnyájunknak: szülőknek, nevelőknek, tanítóknak, papoknak és lelkipásztoroknak készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó, nemes és igaz. Dicső elődeink példája nyomán könyörgünk Hozzád, adj nekünk világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami rút, hamis, rossz és erkölcstelen.

 

Szentlelked által teremts bennünk tiszta szívet, hogy jó gazdái lehessünk világunknak: elsősorban ennek a tájnak, ahová születni engedtél minket. Add erődet, hogy ne szennyezze szívünket gyűlölet, harag, viszály, ármány vagy gonosz indulat. Adj nekünk egyetértést határon innen és határon túl, hogy népben és nemzetben, családban és egyházban gondolkodva, egyre jobban megértsük egymást és a reánk bízottakat: gyermekeinket és diákjainkat, jövőnk szent zálogát.

 

Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott, és reményvesztett diákokkal és szülőkkel találkozunk. A mindennapi kenyér mellé add meg a mindennapi derűt és a humort, hogy örömmel és biztonsággal járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból.

 

Add megértenünk, hogy a szolgáló szeretet erősebb minden földi hatalomnál. Add, hogy szembe tudjunk nézni kudarcainkkal és megértsük, hogy a mi életünkből sem hiányozhat a próbatétel. Juttasd eszünkbe, hogy a kereszt vállalásából számunkra is, új élet fakad. Jövő.

 

Segíts továbbra is felvállalnunk a kisebbségi sorsot. Taníts minket megbocsátani, és bocsánatot kérni. Add, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó emberek lehessünk. Ezt kérjük Tőled, mert Te Isten vagy: Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, aki élsz és éltetsz, minket és mindenkit, most és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Ezt követően hangzott el Nagytiszteletű Molnár Árpád, református tiszteletes úr ünnepi köszöntője, ami az Úri imádságra való felkéréssel zárult.

 

Mihályi Molnár László felkérte Iván Lászlót a Jövőért Alapítvány kuratóriumának ügyvezető elnökét, hogy az új iskola építésével kapcsolatosan, szíveskedjen beszámolni a fejleményekről. Az ügyvezető elnök bejelentette, hogy az építkezi engedélyt a polgármester úr a minap aláírta. Az érvénybelépési határidő letelte után az építkezés elkezdődik. 

 

Ez után az igazgató úr bemutatta az óvodásokat és az elsősöket – akik a lelkészek elé járulva – ünnepi áldást kaptak.

 

A templomi ünnepség a himnusz éneklésével ért véget. Az iskolazászló után a papság, az előjárók és a vendégek kivonultak a templomból, közben az énekkar az Áldásoddal megyünk, megyünk innen el… kezdetű éneket énekelték.

 

A lelki találkozó a szeretetlakomával végződött a plébánia udvarán.

 

FOTÓgaléria itt

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Ünnepi tanévnyitó – 2018/19
|
Készítette: romkat.sk
|
close