Hálaadó igeliturgia

Gábor Bertalan | 28.6.2019

 

 

„Öregjeitek álmokat látnak, a fiataloknak látomásuk támad” (Vö. Joel 3,1).  

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete, diákjai és azok hozzátartozói 2019. június 29-én a hagyományokhoz hűen közös hálaadó igeliturgiát tartottak a szepsi plébánia-templomban.

 

Hálát adtak és köszönetet mondtak minden jótéteményért és bocsánatot kértek, ha lelki, szellemi és anyagi javaikkal rosszul sáfárkodtak, ha engedetlenek, szófogadatlanok és hálátlanok voltak a Teremtő, a szülők, a tanítók és a lelkipásztorok iránt.

 

A liturgia Jézus Szentséges Szívének ünnepén volt, amikor a hívek világszerte így imádkoztak: Urunk, Istenünk, öltöztess minket egyszülött Fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő Szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében.

 

Az intézmény kéréseit a ballagó kilencedikes diákok kötötték lelki csokorba:

 

  1. Fogadd el Urunk ezt a közös istentiszteletünket hálánk és köszönetünk jeleként mindazért, amit ebben az iskolaévben szüleink, tanáraink, tanítóink, nevelőink, lelkipásztoraink és hitoktatóink által kaptunk. Hallgass meg Urunk!

 

  1. Ébressz az emberek szívében hálaérzetet jótéteményeid iránt, hogy el ne felejtsék: Te vagy minden jó alkotója és ajándékozója. Hallgass meg Urunk!

 

  1. Taníts minket arra, hogy tudjunk hálás lenni embertársainknak a nekünk nyújtott segítségért. Hallgass meg Urunk!

 

  1. Fizess meg, Urunk, minden jótevőnknek, élőknek és megholtaknak, az örökélet boldog ajándékával. Hallgass meg Urunk!

 

  1. Urunk, áldd meg mindazokat, akik egyházainkért, népünkért és iskolánkért áldozatot hoznak. Hallgass meg Urunk!

 

  1. Urunk, add, hogy mihamarabb felépüljön a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és legyen benne mindig megfelelő számú népéért, hitéért és az evangélium értékeiért elkötelezett diák és tanár.

 

Köszönet és hála minden pedagógusnak, nevelőnek, alkalmazottnak és lelkipásztornak. Őrizze meg mindnyájukat szeretetben, erőben és egészségben a gondviselő Isten, hogy a nyári szabadság végeztével, felüdülve folytathassák munkájukat az Ő dicsőségére, az Egyház javára, népünk boldogulására és lelkük üdvösségére.

 

Adja Isten, hogy Boldog Salkaházi Sára testvér példájára, továbbra is egyre nagyobb odaadással szolgálhassák Őt és embertársaikat, és így újabb jótéteményeket nyerjenek jövőbeli feladatunk felismeréséhez és megvalósításához.

 

A hálaadó igeliturgia II. részében mielőtt kiosztásra kerültek volna az igazgatói dicséretek emléklapjai, elhangzott Nagy István, iskolaigazgató évértékelő reményt és bizakodást adó beszéde.

 

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, köszönet azért, hogy elért eredményeikkel öregbítik az egyházi iskola jó hírnevét, tanúságot téve ezzel az evangéliumi értékrendről.

 

Külön köszönet Havassi József karnagynak, a Csermely kórus és a Vox columbellae vegyes kar vezetőjének, hogy művészi tehetségével magasztosabbá tette az ünneplést. Elmondása szerint maga is gazdagodott és épült a diákok áhítatos jelenlétén, éneklésén és magatartásán.

 

Lám, ismét elmondható, hogy e találkozás során is kölcsönösen gazdagítottuk egymást. Újból megértettük, hogy Isten ígérete a történelemben nem egyénileg, nem is egy szempillantás alatt valósul meg, hanem együtt és közösen.

A hálaadó liturgiában mindnyájan ismét rátaláltunk hitünk gyökereire, mert a hit nem könyvből merített ismeret, hanem az Istennel való együttélés művészete, amit az egy úton való haladással lehet megtapasztalni. Találkozásunkban önmagukra találtunk. Megsejtettük jövőnket. Ismét világosabb lett küzdelmünk értelme, amivel valósággá vált Joel próféta látomása: „Öregjeitek álmokat látnak, a fiataloknak látomásuk támad” (Vö. Joel 3,1) és Ferenc pápa kijelentése: A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Hálaadó igeliturgia
|
Készítette: romkat.sk
|