Tanévkezdési előkészületek 2019

Gábor Bertalan | 24.8.2019

 

Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed. 

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson,
Áldott Boldogasszony.

Márk, Menyhért, István, hős kassai szentek.

Életpéldátok minket is vezessen.

Vértanúságtok legyen eszményképünk,

Hogy koszorút nyerjünk.

 

Krisztus szolgája, Salkaházi Sára.

Üldözötteknek, gyengéknek barátja.

Életedet adtad égnek felajánlva,

Szeretve, szolgálva.

 

Ránk, bűnösökre minden verés ráfér.
De könyörögnek ők édes hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Népünket így mentsd meg!

 

Imádkozzunk!

 

Urunk és Istenünk! Az eltelt 4 év, a Te végtelenségedhez mérve ugyan semmiség, de a hit és a hűség, amely megtartott és idevezetett bennünket, nem kis teljesítmény. Hiszen korok, rendszerek, eszmék, hatalmak követték egymást. Tündököltek, de végül is elmúltak. Ám, az a szent vágy, hogy mi: ki magyarként, ki szlovákként, ki ruszinként, vagy németként, de a Te országod állampolgáraként itt maradjunk - a Boldogasszony országának ebben a csücskében - máig nem múlt el és bízva reméljük, hogy nem is múlik el soha.

 

Urunk, Jézus Krisztus, őseink nemcsak hittek és bíztak Tebenned, de védték is hitüket. Harcoltak érte. Sajnos, elődeink között voltak olyanok is, akik a hit, a hatalom, az ideológia nevében, fegyverrel a kezükben, erőszakkal cselekedtek, amiért most Tőled és kölcsönösen egymástól is bocsánatot kérünk.

 

Hála Neked, többen voltak azok, akik nem a világ fegyvereivel, hanem a ránk hagyott ajándékaiddal: szentségeiddel és áldott szent Igéddel igyekeztek útját állni a terjedő rossznak. Kegyelmed erejével kegyhelyek, templomok, kápolnák és útszéli keresztek sokaságát emeltük e tájon is, hogy láthatóvá váljon az ősi hit és így a szent helyek, otthont adjanak az imának, a reménynek, az irgalomnak, a megbocsátásnak és az áldott szülőföld szeretetének. Boldog őseink a templomok testvéréül várakat, rendházakat, kolostorokat és iskolákat építettek ezen a vidéken is, hogy a tudás, a megmaradás és az áhítat egyszerre emelhessen Hozzád bennünket és tartson meg Neked mindnyájunkat.

 

Urunk, Te századokon át, láttad a zászlóid alatt felsorakozott hazát védők seregét, a falakat emelő kezeket, az éjjel – nappal: csikorgó teleken és pünkösdi napsütésben életet esdeklők sokaságát. Egyedül Te tanúsíthatod, hogy minden falba épített kő, minden harangban megkonduló réz rög, minden gyermekszájban anyanyelvén megszólaló ige, ima és vers – segítségeddel - arcunk verejtékének és emberségünk kitartó állhatatosságának a gyümölcse.

 

Urunk, Jézus Krisztus! A tűnő századokban sok próbának vetettél alá minket. A fasizmus, a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el. Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a félreállítás, megrendített bennünket. Kétségbeestünk. Kétségeink közepette adj hát, nekünk biztató reményt. Ne engedd, hogy a jövőben gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, feladjuk értékeinket.

 

Urunk, Előtted állva, Rád tekintve, Szemedbe nézve jelentjük ki, hogy nem a másét követeljük, hanem csak azt, amit Te adtál meg minden népnek, mert hisszük, ha nem lett volna célod velünk, nem adsz nekünk külön anyanyelvet: magyart, szlovákot, ruszint és németet. Nem bíztál volna ránk különböző népi és vallási hagyományt itt a Kárpát-medencében, és nem próbáltál volna meg bennünket, ha nem tartanál mindnyájunkat: reformátusokat és katolikusokat, zsidókat és keresztényeket, gádzsókat és romákat, saját népednek. Most is, népedként, népeid napszámosaként állunk Előtted. A Te néped, a Te zarándok sereged, hogy egyenlő kötelességet és jogot, de ugyanakkor azonos lehetőséget kérjünk önmagunknak és minden itt élőnek.

 

Urunk, mindnyájan, akik most itt vagyunk a Te szent Színed előtt, egy-egy kereszthordozó nemzet gyermekei vagyunk. De - tanításod alapján hisszük, hogy keresztjeink révén, egy új ígéret hordozói is. Ezért, ennek az új iskolaévnek is a kezdetén, szétdarabolt, megosztott világunk, földrészünk és népeink lelki egységének megteremtésének érdekében szent fogadalmat teszünk. Ünnepélyesen megígérjük, hogy Szentlelked segítségével igyekszünk mindent megtenni azért, hogy - az igazság melletti kiállásunk, a kölcsönös megbocsátásra és kiengesztelődésre való törekvésünk, az evangéliumi élet iránti hűségünk és tettrekészségünk által - egyre teljesebb legyen köztünk és bennünk irgalmas, megbocsátó, szent Szíved országa.

 

Erre vállalkozunk a Te segítségeddel, mert Te Isten vagy, minden nép egyedüli Megváltója és Üdvözítője, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké.

 

 

Ámen.

 

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Tanévkezdési előkészületek 2019
|
Készítette: romkat.sk
|
close