Bodolló – 204. imatalálkozó

Gábor Bertalan | 14.9.2019

 

2019. szeptember 13-án, immár 204. alkalommal végeztünk engesztelő imatalálkozót Bodollón. Mivel esperes-plébánosunk Dobóruszkára volt hivatalos, ezért a liturgiát főtisztelendő Takács Dénes atya, kinevezett somodi plébános vezette, akivel együtt misézett: Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát, Bartko Elek, nyugalmazott plébános, c. esperes, Hornyák Péter, nyugalmazott parókus, c. esperes, Susko Mihály buzitai plébános, Karch Krisztián, szepsi káplán. A kántori szolgálatot Bányász Emőke, okleveles kántor végezte.

A liturgiát a Mária Rádió komáromi stúdiója élőben közvetítette, Cehelnik István, Simko Imre és Ing. Király Antal közreműködésével. A szertartást a rádióban önkéntesünk, Melega Mária így vezette be: A minap - Erdő Péter, bíboros, prímás és érsek atya aktív részvételével - Kassán és Kassa-Bélán megemlékeztünk a három szent kassai vértanú 400 évvel ezelőtti életáldozatáról.

A sajnálatos történelmi tény máig ható üzenetének fényében jó, ha tudatosítjuk: Krisztusra hivatkozva üldözni másokat – különösen is, egymást, Krisztus-hívőket – nem egyéb, mint Krisztus arcul csapása és az evangélium gyalázatos megcsúfolása.

S ez nemcsak a kassai vértanúkra, hanem a protestáns hitükben való kitartásuk miatt gályarabságra ítélt prédikátorok esetére is érvényes. Ki kell mondanunk, hogy valahányszor az Egyházban, az egyháziak másokat és egymást üldözték, és erőszakos hitterjesztést folytattak, akkor ezzel nem Krisztus missziós parancsát teljesítették, hanem a bűnös emberi természet logikáját követték.

Az Úr Jézus ugyanis soha, semmiféle erőszakra nem adott felhatalmazást másokkal szemben, sőt, életével és halálával egyaránt a kereszt gyöngeségében megmutatkozó erőt állította példaként hívei elé. Ezért elődeink tetteiért ismételten - itt és most is - bocsánatot kérünk és megbocsátunk.

A keresztény vértanúk vére másért kiált, mint Ábel vére: nem bosszúért és büntetésért, hanem bocsánatért és kiengesztelődésért. Aki ugyanis inkább vállalja a halált, mint azt, hogy megtagadja Krisztusba vetett hitét, az megőrzi a hit sebezhetetlenségét, s egyben Krisztus irgalmas szeretetéről tanúskodik. Ezért mai ittlétünk is egy újabb alkalom rákérdezni saját vértanúságunk készségére.

Annál is inkább, mivel a három kassai vértanú vértanúságát hitelesítő történelmi jegyzőkönyvben többek között ez olvasható: A vértanúkat kétnapi éheztetés után megpróbálták hittagadásra bírni. Rákóczi György először Kőrösi Márkot, esztergomi kanonokot, a széplaki jószágkormányzót akarta megtörni, ezért küldöttséget menesztett hozzá, amely „arra kérte, pártoljon át Bethlenhez és tagadja meg hitét”. Ebben az esetben nem csak a szabadságát nyeri vissza, hanem megkapja a széplaki apátság birtokait is. Kőrösi azonban így felelt az ajánlatra: „Értem én, mit akar Rákóczi és mit a főrendek. De a széplaki jószágbirtok se nem az enyém, hogy valakinek elajándékozhassam, se nem az uraké, hogy tőlük azt elfogadhassam. Ami pedig a vallást illeti, ezt üzenem Rákóczinak: Inkább kívánok ezerszer meghalni, mintsem hogy ezzel az elhajlással híremet és lelkemet pokolra vessem. Tudja meg, vannak a római eklézsiában, kik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. Tudja meg, hogy vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s el is szenvedni”.[1]

Amint tudjuk, a hitükhöz való hűségükért Kőrösi Márkot és Grodecz Menyhértet válogatott kínzások után lefejezték, Pongrácz Istvánt pedig halottnak vélve, a szennygödörbe vetették. Húsz órai szenvedés után érte a halál.

Manapság, amikor számtalan keresztény hal meg hitéért és az Úr Jézus iránti hűségéért – fel kell tennünk önmagunknak is a kérdést - mi talán nélkülözhetjük a Krisztus melletti radikális döntésünket?

 

A szentmise végén Ing. Király Antal, az egyháztanács főkurátora mondott köszönetet: Köszönjük, hogy a Szűzanya kérésére ezt az estét is együtt töltöttük. Köszönjük, hogy kérésének eleget téve immár 204. alkalommal találkoztunk. Köszönjük, hogy életmagatartásunkkal önmagunk és embertársaink javát akarjuk szolgálni.

 

Köszönjük Dénes atya papi szolgálatát. Köszönjük, hogy főegyházmegyénk szülöttjeként ismét régiónkban teljesít hűséges szolgálatot, Urunk, Jézus Krisztus, megváltó művének végrehajtásában, vagyis a lelkek, a népünk és a nemzedékünk megmentésében. Köszönjük ezt a készséget, hogy ez által Isten országa egyre teljesebb lehet köztünk, bennünk és általunk.

 

Örömmel közöljük, hogy lelki találkozónkat október 13-án, vasárnap a szokott időben, tehát félötkor tervezzük, amikor is megünnepeljük a bodollói találkozások 17. évfordulóját. Addig is legyünk egyek az ima, az áldozat és a szeretet szent szolgálatában.

 

Imádkozunk továbbra is: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk kegyelmesen, hogy állapotbeli kötelességeink becsületes teljesítésével, a hitünkhöz való állhatatos ragaszkodással és mindennapi keresztjeink vállalásával mi is készek legyünk részesedni üdvösségszerző áldozatodból. A szent kassai vértanúk közbenjárására kérünk, segíts, hogy a keresztedből egy-egy napra jutó szálkák elviseléséhez elnyerjük a Szentlélek éppen elégséges erejét, és így szeretetből felajánlva önmagunkat Neked és Általad a mennyei Atyának éljünk és haljunk. Ámen.                             

 

 

 

 

 

 [1] Diós István, Szentek élete, Budapest 2009, II, 305.

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Bodolló – 204. imatalálkozó
|
Készítette: romkat.sk
|
close