Rendkívüli áldoztatók beiktatása

Gábor Bertalan | 2.2.2020

 

2020. február 2-án, Urunk, Jézus Krisztus bemutatásának az ünnepén, régebbi nevén, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a szentmise olvasmányait kivételesen a rendkívüli áldoztatással megbízott jelöltek olvasták, nevezetesen Juhász Jenő, okleveles mérnök és Magiszter Mihályi Molnár László, tanár, akik az evangélium ünnepélyen felolvasása után bementek a sekrestyébe, ahol magukra öltötték az előzőleg megáldott liturgikus ruhát.

 

Az esperes-plébános a homília után, bejelentette a következő hirdetményt: Kedves hívek! Örömmel közlöm, hogy megyésfőpásztorunk eleget téve kérelmünknek, 2020. január 30-i hatállyal a 90/20 számú leiratával Juhász Jenőt, okleveles mérnököt és Magiszter Mihályi Molnár László, tanárt a visszavonásig megbízta a rendkívüli áldoztatás szent szolgálatával, egyben felhatalmazott engemet arra, hogy őket ebbe a tisztségükbe ünnepélyesen beiktassam, és ha a jövőben esetlegesen megbotránkozatóan viselkednének, e tisztségtől megfosszam őket, jelezve azt a főegyházmegyei hatóságnak. Kérem a jelölteket, szíveskedjenek az oltár elé járulni.

 

            A jelöltek az oltár elé álltak, oda, ahol az áldoztatás történik, közben a hívek közösségével együtt megvallották az Apostoli Hitvallást.  Ezután esperes-plébánosunk a következő szavakat intézte a hívekhez:

Kedves Hívek! A rendkívüli áldoztatók tisztsége a keresztségből eredően az, hogy főpásztori megbízatással sok áldozó esetében segítségére legyenek a miséző papnak. Annak érdekében, hogy az áldoztatás miatt a szentmise feleslegesen ne húzódjon el, valamint szükség esetén elvigyék az Oltáriszentséget a betegeknek és a haldoklóknak. Szolgálatuk nagy ajándék úgy a helyi egyházközségnek, mint a filiák híveinek. Persze, mint minden szolgálat ez is áldozatokkal jár. Vállalniuk kell az esetleges tartózkodást néhány hívő részéről, másrészt tökéletesebb lelki-életvezetést kíván és szolgálatkészséget kíván tőlük. Ezért legyen szabad megkérdezni jelölt testvéreinket:

 

Plébános: Jenő és László! Akarod-e magadra vállalni ezt a szent szolgálatot, vagyis kiosztani Urunk Jézus Krisztus szent Testét és Vérét a híveknek és ezzel elősegíteni Isten népének lelki növekedését? 

Jelölt: Akarom.

 

Plébános: Akarod-e ezt a szent szolgálatot hívő lélekkel, lelkiismeretesen, serényen, szorgalmasan és tisztelettel végezni? 

Jelölt: Akarom.

 

Plébános: Isten, aki megkezdte működését életedben, tegye teljessé hivatásodat.  

Jelölt: Ámen. 

 

Miután a jelöltek letérdeltek, a főcelebráns ezt mondta: Kedves testvéreim, lélekben imádkozzunk most együtt, kérjük a mindenható Istent, árassza el áldásával jelölt testvéreinket, hogy az Eucharisztia szolgálatát méltóképpen végezzék. Ezután kitárt kézzel így imádkozott felettük:

            Könyörögjünk. (rövid csönd)

            Jóságos és szerető Istenünk,

            aki teremtője és kormányzója vagy népednek,

            áldd + meg ezeket a mi testvéreinket,

            hogy hűségesen oszthassák ki népednek az Élet Kenyerét és Borát.

            Segítsd őket, hogy hitvalló életük jutalmául e szentség ereje által,

egykor a mennyei lakoma örök résztvevője is legyenek,

            Krisztus, a mi Urunk által.

            Hívek: Ámen

 

Ezután békecsókváltás következett, közben Isten-népe a Vezetsz, Uram vezetsz – a 282. A –énekünk 1. versszakát énekelte, amit a hívek könyörgése követetett.

 

A szentmisében az Isten Báránya után esperes-plébánosunk a mindkét rendkívüli áldoztatót így áldotta meg: Áldjon meg + és segítsen téged az Úr, hogy méltóságteljesen oszt ki Krisztus Testét és Vérét az Ő testvéreinek.

 

Az áldozás után könyörgés előtt következett a mellkeresztek átadása:

            Jenő - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre. 

            Ing. Juhász Jenő: Ámen.

 

            László - vedd a szent kereszt jelét, viseld alázattal és szent félelemmel, emlékeztessen téged szent szolgálatodra, örök Bírádra és Üdvözítődre.

            Mgr. M. Molnár László: Ámen.

 

Adja Isten, hogy az Úr áldása beteljesedjen testvéreinken, szolgálatuk legyen gyümölcsöző, életvitelük hiteles, magatartásuk példás.

 

 FOTÓgaléria itt: 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Rendkívüli áldoztatók beiktatása
|
Készítette: romkat.sk
|