Nagyszombat

Gábor Bertalan | 12.4.2020

 

 

            Nagyszombaton az Anyaszentegyház egész nap Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzik. Szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Sajnos, a koronavírus-járvány miatt kiadott hatósági utasítások értelmében a hívek sokasága nem tudta imádságos lelkülettel felkeresni a Szentsírt, ezért templomunkból délután három órától négy óráig online közvetített Szentségimádás volt, bár a liturgikus előírások értelmében ma a templomban semmiféle szertartás nem végezhető. Az említett helyzetre való tekintettel – ma ettől eltekintettünk. Ünnepi liturgia – kivételes eseteket kivéve - csak naplemente után végezhető. Nálunk is így volt. Este, 19:30-kor kezdődött a szertartás, amelyet a hívek online www.romkat.sk tudtak követni a világhálón. Ismételten megköszönjük a Gondviselésnek és egyházközségünk technikusainak, hogy ez a lehetőség már évek óta adott templomunkban.

 

            Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. A kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak.

 

            Liturgiánk menete a következő volt: A rövid fényünnepség után – I. rész, az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében, arról elmélkedett, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével – II. rész, egészen addig, amíg Jézus feltámadása által a keresztségben újjászületett tagjaival együtt – III. rész, nem részesedett a terített asztal ajándékából – IV. rész.

 

            Nagypénteken a körülállók látták Jézust meghalni. Nagyszombat azonban még mélyebbre vezet, hiszen Jézus nemcsak a halálig, mint fizikai megsemmisülésig vezető utat járta be velünk és értünk, hanem egészen odáig ment, ahová a bűnbe esett ember zuhan: leszállt az alvilágba, a seolba, ahol a megváltatlan lelkek sínylődnek. Ez az önkiüresítés végpontja. Azóta nincs az emberi életnek olyan helyzete, amelyben az Isten ne lenne jelen: nem csupán a földi élet poklaiban, hanem a halál utáni sötétségben, a magányban is velünk van, beteljesítve a zsoltár szavát: „Ha leszállnék az alvilágba, jelen vagy ott is.” (138. zsoltár).

 

            A Teremtés könyve szerint „a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet végzett, és a hetedik napon megnyugodott minden munkától, amelyet végzett” (Ter 2,2). Erre a nyugalomra hívja meg Isten az embert is, akit saját képére alkotott. A Zsidókhoz írt levél az egész keresztény életet úgy fogja fel, mint arra való igyekezetet, hogy még a földi életben bejussunk az igazi, az újszövetségi szombatba, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg nekünk megváltó halálával. E nagyszombati csönd és nyugalom kell, hogy benne legyen mindnyájunknak lelkében.

 

            De mit is jelent belépni az Úr nyugalmába? Azt, hogy kimondjuk Istennek a végleges igent, és ezzel egyszer s mindenkorra az ő kezébe helyezzük életünk és halálunk, örök sorsunk, üdvösségünk gondját. Jelenti továbbá a rossz szenvedélyek, zabolázatlan indulatok lecsillapítását, az értelem, az akarat végleges megnyugvását Jézus Krisztusban. Mindenekfölött pedig a szívünket, mert „nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben”, az örök szeretetben.

 

            Szent Pál írja: „Krisztussal eltemetkeztetek a halálba, és vele együtt fel is támadtatok.” (Kol 2,12). Elsősorban érvényes ez a katekumenekre, a keresztelésre készülőkre, akik éppen a nagyszombati csöndben érkeznek el a keresztségre való felkészülés utolsó állomásához. Ezen a napon azonban nekünk, megkeresztelteknek is újra végig kell gondolnunk: Krisztus azt kívánja tőlünk, hogy meghaljunk a mulandó világnak, a bűnnek és az Isten nélküli, felszínes életnek, azaz olyannyira végleges döntéssel forduljunk el mindezektől, mint amennyire visszafordíthatatlan folyamat a halott és elföldelt test felbomlása.

 

            Ugyancsak Nagyszombat titkához tartozik Szent Pál egy másik kijelentése: „Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben.” (Kol 3,3). Ez utal a krisztusi ember idegenségére az Isten nélküli világban, amely nem érti, nem ismeri a keresztény életének meghatározó gyökerét, alapját, s egyben kifejezi, hogy az egyszerű, eseménytelen mindennapokban is ott van Krisztus az ő gyöngéd szeretetével. Az ilyen elrejtett élet részesít valamiképpen az Úr temetésének nyugalmából, s nélkülözhetetlen a keresztény hívő egészséges lelki fejlődéséhez.

 

            Az emberi szeretet két jele között rémséges és gyönyörűséges hallgatás van és próbára tevő jelzésnélküliség, amelyet nem viselhetünk el másképp, csak a jelenbe hozó emlékezés és az új jelre való bizalommal teli várakozás által. Krisztus két eljövetele között ilyen a szentmise, amely a szeretet emlékét jelenvalóvá teszi a Szentlélek teremtő ereje által, és egyben az Úr végső eljövetelét is elővételezi. A mai napon azonban nincs szentmise, nem hangzik fel az Evangélium sem, hanem Isten Szentlelke a csend által szól hozzánk.

 

            Jézus számára is volt üzenete az égből jövő csöndnek. Az Atya akkor szólt hozzá utoljára a földön, amikor Jézus lelke megrendült a szenvedések keserű árnyékától a templomudvaron, amikor Atyja nevének megdicsőülését kérte. És majd szól hozzá nagyszombat éjszakáján a 2. zsoltár szavával, amely az örökkévalóság éneke az Atya és a Fiú között: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.” (Zsolt 2,7) - és erre a szóra a sírban fekvő test megdicsőül: romolhatatlan, örökkévaló, átistenült test lesz.

 

Imádkozzunk:

 

            Urunk, Jézus Krisztus! Sírban nyugvásod, az alvilágba való leszállásod titkán elmélkedve arra kérünk, hogy taníts meg elmerülni a két isteni ige, a két prédikáció, a két szentírásolvasás, a két találkozás közötti édes-rettenetes csöndességben, amely kereszthalálod titkából ad részt nekünk. Állj mellettünk kegyelmeddel, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten hallgat, ezt a csendet ne úgy értelmezzük, hogy elfordult tőlünk, vagy megfeledkezett rólunk, hanem meg nem szűnő bizalommal higgyük, hogy ezáltal is a mennyei életbe akar egyre jobban belenöveszteni minket. Ámen.

 

FOTÓgaléria itt:

 

VIDEÓfelvétel itt:

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Nagyszombat
|
Készítette: romkat.sk
|