A 2020/21 tanév országos ökumenikus megnyitója a Szepsi római katolikus templomban 2020. augusztus 30-án

Gábor Bertalan | 30.8.2020

 

            A beharangozás előtt, Juhász Jenő, okleveles mérnök, az egyháztanács oszlopos tagja, így vezette be a nem mindennapi eseményt:  Kedves Jelenlevők! Tisztelettel közöljük kedves mindnyájukkal, hogy a mai alkalomra áthoztuk templomunkba a makranci filiális egyházközség oltárában őrzött Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre és Boldog IV. Károly csontereklyéit, amelyek a - Kassán az 1938-tól 1945-ig felállított országzászlórúd tetejét díszítő - Szent Jobb-szimbólumon vannak most kihelyezve. A Szent Jobb-szimbólum eddig ismeretlen körülmények között került Makrancra és lett egy kémény mögé elrejtve az egyik nyári konyha padlásán. 2001-ben teljesen véletlenül találtak rá háziak.  

            2012-ben, amikor augusztus huszadika kapcsán szóba került az első szent magyar család körmenetbeli tisztelete, a két kéz hasonlatossága adta az ötletet, hogy a Szent Jobb-szimbólumot ereklyehordozóvá alakítsuk, amit Szent István Király ünnepén vállra véve, a szent elődök életpéldáját szemlélve, nyomukba szegődjünk és megéljük a Csíksomlyón felállított székely-kapu feliratát: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!

 

            A két kéz egymásra találását és hasonlóságát, az első és az utolsó apostoli király, valamint az első szent magyar család csontereklyéinek tiszteletteljes őrzésének lehetőségét – érdemes a mellékoltárnál megcsodálni, az összefüggésekről gondolkodni és elmélkedni. Sokan ezt meg is tették.

 

            Amint azt már többször is jeleztük - hála a Gondviselésnek és köszönet Magyarország jelenlegi kormányának - városunkban új egyházi iskola épül, amelynek kápolnája Boldog Salkaházi Sára tiszteletére lesz felszentelve. A kápolna ólomüvegablakát Boldog Sára testvér képe fogja díszíteni. A kiadás költségeire eddig már összegyűlt több mint 3000.- Euró, amit ismételten megköszönünk… 

            Mialatt a történelmi egyházak – a református, a görögkatolikus és a római katolikus - szolgálattevői az oltárhoz vonultak a gyülekezet a Szentlélekhez szóló himnuszt énekelte.  

            Elsőként Gábor Bertalan, a helyi római katolikus esperes-plébános köszöntötte az egybegyűlteket. 20 éve - mondta - amikor nagytiszteletű Erdélyi Géza, püspök úrral az élen bevonultunk - az első országos tanévnyitóra - a deáki plébániatemplomba, nem gondoltam, hogy 20 év után hasonló ünnepség lesz itt, Szepsiben.

            A kerek évforduló kapcsán, ki ne látná? Velünk az Isten, aki újabb és újabb feladatokat bízva ránk, megtartott minket egymásnak. Mondjunk érte köszönetet. Imádkozzunk közösen, hogy feladatainkat a Szentlélek segítségével felismerjük és azt véghez is vihessük. Beismerjük, talán nem voltunk mindig Istennek és egymásnak jó, hálás, okos és bölcs munkatársai, és így vétettünk Isten, egymás, önmagunk, hitünk, kultúránk, szellemi, lelki és anyagi értékeink ellen, ezért most a szent csendben, tekintsünk önmagunkba: a szépért adjunk hálát, a kevésbe szépért kérjük Isten és egymás bocsánatát. A csöndes lelkiismeretvizsgálat után, közös beismerés, bűnbánat és imádság következett.

 

            A református keresztyén egyház részéről nagytiszteletű Molnár Árpád, a szepsi gyülekezet lelkipásztora, a görögkatolikus egyház részéről főtisztelendő Gocsík József, parókus, a római katolikus egyház részéről a helyi esperes-plébános, az ungvári születésű, Karch Krisztián, káplán és az egyházi iskola diákjai és pedagógusai végeztek könyörgő imát.

            A tanévnyitó magán viselte az emlékezést államalapító szent királyunkra, aki hazáját, népét és nemzetét sziklára építette.

            Szent István király – a hit kegyelme által – felismerte, hogy népét csak biztos alapra érdemes helyezni, ezért nem volt rest letérdelni Isten elé és az ő akaratát keresve, el tudta fogadni a nehézségeket és a megpróbáltatásokat is. Alázatával példát mutatott, hogy ne az egyéni, önös érdekek vezessenek minket, de közösségünk, hazánk, népünk érdeke legyen mindennél előbbre való. Isten erejében bízva vezette nemzetét a kereszténység útjára és útján. Az evangélium tanításának fényében látta és láttatta népe jövőjét.

            Szent Istvánt gyakran ábrázolják a kezében tartott Szent Koronával. Ezzel a kifejező gesztussal ajánlotta országát és népét a Szent Szűz, népünk Nagyasszonya oltalmába. A koronát nem a hatalom, de a szolgálat jelének tekintette. Jelezve, népünknek kicsiben és nagyban csak ott van jövője, ahol az egyházi, az állami és a társadalmi élet vezetői hasonlóképpen gondolkodnak a kapott hatalomról.

            Szent II. János Pál pápa 2001-ben egy, nekünk magyaroknak szóló levelében így írt: „István király, legyőzve kora kísértéseit, mentes maradt az önmaga érvényesülésének és a személyes haszon keresésének bűnétől. Megtalálta az élő forrást, amelyből erőt merített, hogy az élen állva lelkiismeretesen szolgálja népét. Ezt a lelki forrást életrajzírója találó rövidséggel jegyezte fel: úgy jelent meg mindig, mintha Isten ítélőszéke előtt állna, benső tekintetével az Isten jelenlétét szemlélte, kimutatta, hogy Krisztus a száján, Krisztus a szívén, Krisztust hordozva minden tettén.”

            István király családja valóban szent család volt. Hatásuk utódaikban is megmutatkozott. Az Árpád-ház számtalan szentet és boldogot adott az Egyháznak. Nagy királyunk több mint tíz évszázad távlatából is figyelmeztet a családi élet értékeire és megbonthatatlan egységére, a gyermekek tanításának és nevelésének fontos feladatára. Csak így állhatjuk ki az idők viharait.

            Szent István király Imre fiának írt Intelmeiben az első három cikkely a hit megőrzéséről és az Egyház fontos szerepéről szól. Nem véletlen, hogy ezzel kezdi intelmeit, hiszen ezzel alapozta meg intő szavainak értékrendjét. A sziklára alapozott épület nem csupán tanítás, vagy törvények és tanácsok gyűjteménye, és nem is emberi mű: hanem mindenekelőtt szilárd tanúságtétel a keresztény életről, amely nemcsak fiának, de nekünk is szól. Az Isten által alkotott rendet tükrözi ez a tanúságtétel, amely ma sok ember számára ugyan kényelmetlen, mert nem az én-t, az ego-t szolgálja, hanem az üdvösség útját, a lét teljességét, ami viszont számunkra elsőrendű feladat.

            E gondolatokat a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és a Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai és pedagógusai kötötték lelki csokorba, amelyet Karch Krisztián, szepsi káplán a következő fohásszal zárt: Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Ismét Hozzád jövünk, mert Te vagy a Béke Királynője. Légy Édesanyja Európa valamennyi gyermekének, vidd szívünk fohászait szent Fiad elé. Fogadd el felajánló imánkat, hogy békesség lakozzék a lelkünkben. Légy közbenjárója nemzeteink és országaink egyházi és közéleti vezetőinek, hogy helyes döntéseikkel, tiszta szívvel irányítsák népeink sorsát. 

Szent István Király, Boldog Gizella, Szent Imre, népünk első Szentcsaládja! Életpéldátokon épülve és buzdulva esedezéseteket kérjük, hogy ma, amikor annyi viszály és békétlenség van az emberek szívében, amikor a nemzetek vezetői szolgálat helyett hatalomra vágynak és törnek, legyetek szószólóink Urunknál, Jézus Krisztusnál, hogy az Ő békéje szálljon a szívünkben. A megosztott, keresztény gyökereit már alig ismerő földrészünkért, Európáért is könyörgünk, hogy felismerje Krisztus arcát. A nemzetek testvérként forduljanak egymáshoz, ne pedig vetélytársakat lássanak egymásban.

Különös oltalmatokba ajánljuk térségünk országait: Ausztriát, Bosznia-Hercegovinát, Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajnát. A kölcsönös szeretet által lépjenek még szorosabb egységre, hogy a történelem sebeire együtt keressék és találják meg Istennél a gyógyulást.

Szűz Mária, Béke Királynője, Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre, Boldog IV. Károly és népeink szentjei könyörögjetek érettünk! Ámen.

            Az ökumenikus tanévnyitó az Úri imádság és a történelmi egyházak képviselőinek áldásmondásával zárult. Következett a lelki – szellemi találkozó civil része.

 

FOTÓgaléria itt:

VIDEÓ itt:

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
A 2020/21 tanév országos ökumenikus megnyitója a Szepsi római katolikus templomban 2020. augusztus 30-án
|
Készítette: romkat.sk
|