Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.9.2020

            2020. szeptember 13-án BODOLLÓN, immár 214. alkalommal tartottunk engesztelő imatalálkozót. A szentmise főcelebránsa – az 5 éve pappá szentelt, főtisztelendő Belá Tamás, kassai káplán atya volt, akivel együtt misézett: főtisztelendő Hornyák Péter, emeritus parókus, címzetes esperes, Karch Krisztián, szepsi káplán és Gábor Bertalan, esperes-plébános. Orgonált és énekeket vezetette – Bányász Emőke, okleveles kántor. A Mária Rádió élőadásban közvetítette a lelki találkozót. Technikai munkatársak voltak: Cehelnik István, Király Antal, okleveles mérnök, valamint Simko Imre önkéntesek. Kuzma Norbert, okleveles mérnök jóvoltából a szentmise az internet You-Tube csatornáján is követhető volt, sőt vissza is nézhető: www.romkat.sk honlapon.

            A szentmise az imát kérők szándékára lett bemutatva. A szentmise méltóságteljes bemutatására és az azon való gyümölcsöző részvételre a közismert csíksomlyói ének „Óh, én édes jó Istenem” kezdetű énekkel készültünk, a bodollói változatot énekelve. A zarándokok számos kérést fogalmaztak meg. Mivel felolvasásuk több időt vesz igénybe, ezért azok a rádióközvetítés előtt hangzottak el. A szentmisének végtelen értéke van, így annak hatékonysága felől senkinek ne legyen kétsége. Mindenki annyi kegyelmet nyert és kapott, amennyire készségessé tette önmagát a kegyelem befogadására. Ezt segítette elő a közös rózsafüzér-imádság, önmagunk felajánlása és az engesztelés a bűnökért, amelyeket Isten szeretete, embertársaink és önmagunk ellen elkövettünk. A már régebben kiosztott emlékképekről imádkozva csatlakozhattunk a közös imádságba. A rózsafüzér után először önmagunk felajánlása volt, majd a Szentségimádás alatt elhangzott az engesztelő könyörgés és a közös ima a Budapesten 2021-ben megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért.

            A papság a sekrestyében öltözködött. Becsengetésre 181. C. Hódolattal szól az ének… című bevonuló éneket énekeltük, közben elindult a menet: a kereszt, a ministránsok (kettesével), a papok. A bevonulók az oltárhoz érve megvárták, amíg az esperes intésére kinyitották az oltárképet. A következő intésre leeresztették a Keresztet, közben 280. B. Győzelemről énekeljen… kezdetű éneket zengte a templomi közösség. Ezután egyszerre térdet hajtottak, ministránsok a kijelölt helyükre, a papság kettesével az oltárhoz vonult, megcsókolták az oltárt és elfoglalták helyüket a szentélyben. A főcelebráns az oltárcsók után a papi székhez vonult, ahol a szentmisében szokott módon keresztvetéssel és köszöntéssel megkezdte a szentmisét. A helyi esperes-plébános röviden köszöntötte a főcelebránst és az egybegyűlteket és bevezetette a rózsafüzér imádkozást.

       Főtisztelendő Atyák! Kedves hívek és rádióhallgatók határon innen és határon túl! – mondta. Ismételt tisztelettel és szeretettel üdvözlöm és köszöntöm kedves Mindnyájukat a bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomból. Templomunk felszentelési titulusára emlékezve, ismét tudatosítjuk, hogy a Szűzanya a Gábor angyallal való találkozása és igenjének kimondása után felismerte, hogy meg kell látogatnia idős rokonát, Erzsébetet, aki rászorult az ő segítségére. Mária elindult hozzá, vállalva a nehéz és kockázatos utat. A két asszony, Isten leányai, megnyílva Isten akaratának, boldogan találkoztak egymással. Mi is örülünk, hogy a koronavírus-járvány ellenére ismét együtt lehetünk! Köszönjük, hogy legyőzve félelmünket ismét vállaltuk az utazás fáradalmait. Örülök, hogy ma köztünk van, és együtt ünnepel velünk főtisztelendő Belá Tamás, kassai káplán atya, akit 5 éve szenteltek pappá. Köszöntjük Bartal Károly Tamás, emeritus apát urat is, aki napokban töltötte be 87. életévét. Természetesen köszöntünk minden megjelent lelkiatyát is. Engedjük, hogy mindnyájunkat ismét megérintsen a két édesanya találkozása, és megértsük: az ember szíve és lelke akkor van a helyén, ha kész megnyílni az Isten üzenetére. Imádkozzunk Európa népeinek lelki megújulásáért is. Legyünk hitvalló, az Egyház tanításáról tanúságtevő, Isten országának hűséges keresztény építői. Imádkozzunk a gyermekekre váró és vágyó családokért is. Támogassuk azok kérését, akik ma is azért zarándokoltak templomunkba, hogy kiesdjék egy-egy újszülött világra jöttét. Az első tizedet - a bodollói, a második tizedet - a makranci, a harmadik tizedet – Péter atya, a negyedik tizedet – a pányi, az ötödik tizedet a szepsi hívek képviseletében imádkoztuk.

            A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök mondott köszönetet.          303 éve - 1717. szeptember 8-án a XI. Kelemen pápa által küldött koronával Czestochowában megkoronázták a Fekete Madonna képét – mondta. Rómán kívül ez volt első ilyen jellegű ceremónia. A Czestochowa-i kolostort 1382-ben alapították, amikor Nagy Lajos magyar király - aki 1370-ben a lengyel trónt is örökölte, röviddel a halála előtt tizenhat Márianosztrai pálos szerzetest küldött Czestochowába. Az ott őrzött Mária-kegykép valószínűleg nem sokkal ezután került ide. A krónikák szerint 1382 augusztusában Opolei László, Nagy Lajos király unokaöccse és lengyelországi helytartója a tatárok ostromolta Belz (ma - Ukrajna területén található) várából menekítette ide a pálosokhoz.

            2017-ben - a koronázás 300. évforduló kapcsán - esperesi körzetünk hívei is meghívást kaptak és részt is vettek a zarándoklaton. A minap Melega Mária önkéntesünk takarítás közben megtalálta a jubileumra készített képeket, amelyeket - a megáldás után - Szepsiben, Makrancon és itt Bodollón rövidesen eljuttatunk a Mária Rádió azon önkéntes technikusainak és előimádkozóinak, akik nagylelkűen, rendszeresen és odaadóan elősegítik az adások színvonalas közvetítését és minőségét térségünkből. Ezúton is köszönjük önkénteseink áldozatos munkáját.

            Adja Isten, hogy a képek üzentét szemlélve, eszükbe jusson, hogy mindnyájan zarándokok vagyunk az örök hazafelé. Útmutatónk, a Boldogságos Szűz Mária, akit templomunkban – egy hónap híján - 18 éve minden hónap 13.-án, különös tisztelettel veszünk körül, majd tisztelettel felkérte a jubiláló lelki-atyát, főtisztelendő Belá Tamás káplán urat, hogy szíveskedjen megáldani ezeket a Mária-képeket.

            Mialatt Tamás atya meghintette szenteltvízzel a jelenlevőket és a képeket – a kántornő a Fekete Madonna ének dallamát játszotta.

Ing. Király Antal, a köszöntőt így folytatja: Köszönjük, hogy a Szűzanya kérésére ezt az estét ismét együtt töltöttük. Köszönjük, hogy kérésének eleget téve immár 214. alkalommal találkoztunk itt Bodollón. Köszönjük, hogy életmagatartásunkkal önmagunk és embertársaink javát akarjuk továbbra is szolgálni. Örömmel közöljük, hogy lelki találkozónkat október 13-án, kedden a szokott időben, tehát félötkor tervezzük, amikor is megünnepeljük a bodollói találkozások 18. évfordulóját. Addig is legyünk egyek az ima, az áldozat és a szeretet szent szolgálatában.

 

Erdő Péter bíboros úr a közelmúltban, szeptember 5.-én, Budapesten megáldotta a felújított Egyetemi templomot, a főváros egyik barokk gyöngyszemét. Amint tudjuk, a templom főoltárát a Fekete Madonna kegyképének másolata díszíti. Ha föltekintünk az oltárképre - mondta a bíboros úr - észrevehetjük, hogy ez a kép a Szűz Mária-ábrázolás úgynevezett hodegitriaútmutató változata, ami arra utal, hogy a Boldogságos Szent Szűz vissza tudja vezetni a keresztény közösséget olyan városokba és olyan tájakra, ahonnan elüldözték. Vissza tudja segíteni a hitet olyan társadalmakba, ahol az igazság, a szeretet és a Krisztusba vetett bizalom kiszáradt az emberek szívében.

 

            Mi is ennek reményében gyűlünk össze, hónapról – hónapra. Ezúton is köszönjük Tamás atya áldott papi szolgálatát. Köszönjük, hogy Urunk, Jézus Krisztus megváltó művének végrehajtásában, régiónkban teljesít hűséges papi szolgálatot, vagyis a lelkek, népünk és nemzedékünk megmentésén fáradozik. Köszönjük, hogy csatát vív a Gonosszal. Köszönjük készségét, hogy ez által Isten országa egyre teljesebb lehet köztünk, bennünk és általunk.

 

            Kérjük és kívánjuk, hogy az Útmutató Szűzanya legyen továbbra is erős oltalmazója, őre és gyámolítója a Sátán legyőzésében.

 

VIDEÓ felvétel itt

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close