Házszentelés ünneplése a családegyházban 2021

Gábor Bertalan | 5.1.2021

Házszentelés ünneplése a családegyházban 2021 

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

SzVU 43,1:

Az isteni gyermeket, / Ki ma kijelentetett

A három szent bölcs előtt, / Dícsérjük és áldjuk őt.

Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt,

Szép napunk támadt.

 

KeresztvetésAz Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Válasz: Ámen.

Apa/anya: Békesség e háznak és minden lakójának!
Válasz: Úgy engedje a jó Isten!

II. BEVEZETŐ IMA

A házszentelés szertartását az ősi (magyar) háziáldás szövegével kezdjük:

Hol hit, ott szeretet;
Hol szeretet, ott béke;
Hol béke, ott áldás;
Hol áldás, ott Isten;
Hol Isten, ott szükség nincsen!

III. ISTEN IGÉJÉNEK OLVASÁSA (Mt  2,1. 10-11)

Hallgassuk meg a napkeleti bölcsek hódolatáról szóló evangéliumi feljegyzést:

Miután Jézus megszületett Heródes király uralkodása idejében, a júdeai Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. A csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a Gyermek volt. A csillag láttára a bölcsek nagyon megörültek. Bementek a házba és meglátták a Gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak előtte. Majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Ez az Isten igéje.
Válasz: Istennek legyen hála.

IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK

Apa/anya: Mindnyájunkhoz közel van Isten - ha oltalmát kérjük! Urunk, te szelíd és jóságos vagy hozzánk: megszánod, aki hozzád sóhajt. Imádságunkat halld meg, Istenem, figyelj a könyörgő szóra! Jóságos Istenünk, könyörgünk hozzád e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért, védelmezd őket, és szenteld meg kegyelmeddel!

Válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
Válasz: Kérünk Téged.

Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat minden család otthonára!
Válasz: Kérünk Téged.

Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak!
Válasz: Kérünk Téged.

Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek mindig meglegyen a mindennapi kenyerük!
Válasz: Kérünk Téged.

Add, Urunk, hogy a házastársak, esküjükhöz híven hűségesek legyenek a sírig!
Válasz: Kérünk Téged.

Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
Válasz: Kérünk Téged.

Add, Urunk, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, s a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét!
Válasz: Kérünk Téged.

Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!
Válasz: Kérünk Téged.

Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje szereteted jutalmát: az örök boldogságot!
Válasz: Kérünk Téged.

Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket: MI ATYÁNK...

Apa/anya: Uram, tégy engemet a Te békédnek eszközévé!
Válasz: Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem;
ahol a bún uralkodik, oda én a megbocsátást vigyem;
ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem;
ahol a kétség tétovázik, oda én a hitet vigyem;
ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem;
ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem;
ahol a szomorúság fojtogat, oda én az őrömet vigyem;
ahol a sötétség rémít, oda én a világosságot vigyem.
Uram, tégy engem a Te békédnek eszközévé!
Úgy legyen!

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL

Könyörögjünk: Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot! Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság, szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránti hálaadás. Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

(A meghintést, ha szokás, a tömjénezés követi, valamint az évszám és a Háromkirályok kezdőbetűinek följegyzése az ajtóra.)

VI. ÁLDÁS

Apa/Anya: A mindenható Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek áldása (s közben a kereszt jelét rajzolja jobbjával) szálljon e ház lakóira, és maradjon velük mindenkor.
Válasz: Ámen.

SzVU 43,2:

A zsidók őt üldözék, / A bölcsek megtisztelék

Arany, tömjén, mirhával, / S a szív imádásával.

Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt,

Szép napunk támadt.

 

3. Szent hitünknek csillaga / Minekünk is jelt ada,

Hogy megjelent királyunk, / Kit epedve úgy vártunk.

Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt,

Szép napunk támadt.

 

4. Hit, remény és szeretet, / Mely tőle nyer életet:

Ez a hármas áldozat, / Melyet szívünk neki ad.

Szép jel és szép csillag, / Szép napunk támadt,

Szép napunk támadt.

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Házszentelés ünneplése a családegyházban 2021
|
Készítette: romkat.sk
|