Vízszentelés - 2021

Gábor Bertalan | 6.1.2021

 

2021. január 6-án a szentmise, mint minden évben, az idén is vízszenteléssel kezdődött. A járványügyi előírások értelmében, mivel a szenteltvíz elvitele hagyományos módon – egyéni merítéssel - nem volt ajánlott, ezért előzőleg külön edényekbe öntöttük a sóval vegyített vizet, ami a szentmise kezdetén a bevonuló ének és a pap köszöntőszavai után lett megáldva. A szertartást Ing. Juhász Jenő, akolitus így vezette be: 

 

Kedves Hívek!

Urunk, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepén, régebbi nevén, Vízkeresztkor, egyházunk vizet szentel. Az emberré lett Isten megjelenésével nemcsak láthatóvá lett a második isteni személy, de megtapasztalhatóvá vált a hatalma, ereje és emberszeretete. Eljövetele áldás lett a világ számára. Jel, amelynek ellentmondanak. 

Napjainkban a Jézus Krisztusba vetetett hit hiányában egyre jobban terjed a babona, a kuruzslás, az ártás, a rontás, a sátáni gonoszság. Ezért az Egyház a szentháromságú egy Isten nevében vizet szentel, azt kérve, hogy Isten hatalma űzze el környezetünkből a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. Isten népe hittel könyörög, hogy a hívek házában, vagy bármely más helyen elhintett víz cseppje, akármit is érint, legyen az egészen tisztává és mentes minden ártó hatalomtól. Ne üthessen ott tanyát a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó Sátán minden cselszövése. A víznek hintése által távozzék onnét és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti.

 

Mindezek tudatában így kértük Isten áldását.

 

Áldd meg X Istenünk ezt a vizet s add, hogy emlékeztessen minket ke­resztségünkre és Urunkra, Jézus Krisztusra, a mi Üdvözítőnkre, aki a Jordánban tör­tént keresztsége által megszentelte a vizet, hogy számunkra az áldás forrásává váljék. Engedd, hogy hittel használ­juk és lakásaink, amelyeket meg­hintünk vele, állandó oltalmad alatt állja­nak. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Mindenható Istenünk! Atyai jóságod­dal áldd meg X ezt a sót. Te paran­csoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverjen a vízbe és így jótékony erőt adjon neki. Mi is sót vegyítettünk e víz­be, kérünk, hogy ahova csak hinteni fogják ezt a vizet, távozzék onnan a gonoszlélek minden cselszövése, segítsen abban, hogy ott minden és mindenki Szent­lelked oltalma alatt éljen, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

A pap - kísérő szöveg nélkül - sót kevert a vízbe, majd meghintette önmagát, a segédkező­ket és a népet. Visszatérve az oltárhoz a szentmise úgy folytatódott, mint máskor.

Röviden a szentelményekről

A szentelmények (latinul - sacramentalia): az egyház által alapított szent jelek, amelyek a szentségekhez hasonló módon lelki hatást jeleznek és érnek el az egyház könyörgése folytán.

A szentségek (latinul – sacramenta) és a szentelmények fogalmát a 10–11. század óta különböztetjük meg, ekkor alakult ki ugyanis a teológiában a szentségekről szóló tanítás. Azelőtt a szent cselekményeket (szentelmények és szentségek) kiszolgáltatását egyaránt úgy kezelték, mint misztériumokat, amelyek hozzátartoznak az egyház életéhez. A 11. századtól a hét szentséget azon az alapon különböztették meg a többi szent cselekménytől, hogy a szentségeket Krisztus rendelte, és az ő akaratából közlik a jelzett kegyelmet. Vagyis a szentségek közlik azt, amit jeleznek.

A szentelmények az élet bizonyos körülményeit szentelik meg, előkészítik az embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására. Nem úgy adják a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek, hanem az egyház imádságának segítségével előkészítik a lelket a kegyelem befogadására és segítenek azzal együttműködni.

 

A szentelmények hatékonyságát legjobban úgy jellemezhetjük, hogy a cselekvő egyház közvetíti a kegyelmet (ex opere operantis ecclesiae). Hatásukat a közös ima, az egyház imádságának erejéből fejtik ki (részesülve abban az előnyben, ami a közös imát a magánimával szemben megilleti). Ez az egyháziasság a jelszerűséggel együtt kiemeli a szentelményeket a puszta kérő imádságok sorából, és külön helyet, értéket és sajátos funkciót ad nekik.

 

A szentelmények egy adott kor vagy terület keresztény népe kultúrájának, történetének és sajátos szükségleteit elégíti ki a helyi egyházi vezetés döntése szerint.

A szentelmények imádságból, a kereszt jeléből vagy más jelekből állnak. Mindig tartalmaznak imádságot, amit gyakran meghatározott jel kísér (kézrátétel, kereszt jele, meghintés szenteltvízzel, ördögűzés).

A szentelmények között jelentős helyet foglalnak el az áldások és a különféle szentelések: almaszentelés, Balázs-áldás, ételszentelés, gyümölcsszentelés, házszentelés, kenyérszentelés, Szent János áldása (borszentelés). Újabban szokásba jött a modern életvitel ébresztette igények hatására az autók, motorok, sőt nyugaton már a hobbiállatok megáldása is.

A szentelmények kiszolgáltatása, végzése a megkereszteltek papságának (általános papság) illetékességi körébe tartoznak, vagyis minden megkeresztelt arra hivatott, hogy „áldás” legyen (vö. Ter 12,1) és áldást adjon (vö. Lk 6,28; Róm 12,14; 1Pt 3,9). Ezért laikusok is adhatnak bizonyos áldásokat (vö. SC 79; CIC 1168); de minél inkább érinti egy áldás az egyházat és a szentségi életet, annál inkább fönn van tartva a püspököknek, papoknak, diakónusoknak.

A szentelmények a népi vallásosság sajátos és alapvető rétegét alkotják, amelyek mintegy összekötő szálat jelentenek a keresztény hitélet és a népi vallásgyakorlat között, s amelyek egyes naptári ünnepekhez, egyházi szertartásokhoz kapcsolódva az ünnep legfőbb tartalmát, kézzelfogható bizonyosságát jelentik.

Sajnos, a szentelmények esetében is keveredhet némi babona e liturgikus cselekmény kínálta különleges kegyelmi segítségéhez. Egy azonban kétségtelenül tagadhatatlan, hogy pl. amikor egy megszállott ember felett elhangzik az ördögűző ima, és megtörténik a szenteltvízzel való hintés, a beteg szemmel láthatóan megnyugszik és szabaddá lesz a gonoszság fogságából.

A szentelmények kegyelmi hatásáról tehát könnyelműen ne ítélkezzünk, de ne is tartsuk varázseszköznek. Ne felejtsük: a szentelmények az élet bizonyos körülményeit szentelik meg, előkészítve minket a szentségek sajátos hatásának a befogadására. A házszentelés is ezt szolgálja: az egyház felszentelt szolgája vagy a családtag imája és liturgikus cselekedete által előkészíti a ház lakóit további kegyelmek hatékony befogadásra.

A járványveszély miatt az idén a házszentelések sajnos elmaradnak. Kérjük a híveket, hogy a megáldott vízzel maguk végezzék el a házszentelést a következő ima kíséretében:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mennyei Atyánk! Alázattal kérünk, áldásod gyümölcseként költözzék közénk isteni áldásod: a maradandó boldogság, a derűs öröm, a termékeny szeretet és a tartós egészség. Szent neved dicsőüljön meg bennünk. Áldd meg, amit teszünk, szentelj meg bennünket.

 

Áldd meg ezt a hajlékot és minden lakóját. Távozzék e helyről a gonoszlélek minden ártalma és viszálya. Lakjanak itt a békesség angyalai. Őrizzenek minket. Hárítsanak el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsanak meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, őrizzék és védjék meg ezt a hajlékot és minden lakóját.

 

Ezt kérjük tőled Atyánk, Fiad a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által. Ámen.

 

Szenteltvíz hintés – közben Miatyánk… Üdvözlégy… és Dicsőség…

 

 A megáldott víz a sekrestyében, előzetes telefonos egyeztetés után a – 0918 653 171 mobilszámon - Dobos Gábor sekrestyéstől átvehető.

(A mellékelt képek a vízszentelésről és a hívek megáldásáról készültek.)

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Vízszentelés - 2021
|
Készítette: romkat.sk
|