2006

Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános | 11.4.2015

Hírek 2006-ból

Fotó Hírek
2006. október 29.

Ünnepi szentmise a Kassai Dómban a Nagyságos Fejedelem és bujdosótársai hamvai hazahozatalának centenáriumán

2006. október 29-én ünnepi szentmisével zárult a II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvai hazahozatalának centenáriumára rendezett ünnepségsorozat. A három - latin, magyar és szlovák nyelvű - szentmisét a város és a környék néhány papjával Pásztor Zoltán püspöki helynök mutatta be, aki mindkét nyelven elmondott szentbeszédében az evangéliumi vak Bartimeus kapcsán a tisztánlátás szükségességéről és időszerűségéről elmélkedett. Elsődleges példaképként a Nagyságos Fejedelmet állította a nagyszámú hallgatóság elé. Külön kiemelve a szlovák-magyar kölcsönös kiengesztelődés fontosságát és annak lehetőségét.

A szentmisén részt vett Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke, Zdenko Trebuža megyeelnök, Franti?ek Knapík Kassa-város főpolgármestere, Franti?ek ?ándor a Dóm plébánosa, valamint a magyar és a szlovák politikai-, társadalmi-, és közélet számos ismert személyisége.

A városban és a régióban megrendezett különféle egyházi és társadalmi megemlékezések, konferenciák, kiállítások, felvonulások, és koszorúzások arra engednek következtetni, hogy a múlt áldott öröksége nyilvánvalóvá válik annak, aki arra igényt tart és tesz is érte. GB.
2006. október 15.

Mécs László szoboravatás Királyhelmecen

2006. október 15-én Királyhelmecen ünnepélyesen felavatták Mécs László premontrei papköltő köztéri szobrát, aki 1930-44 között volt itt plébános.

A Borsi Antal Sárospataki tanár alkotása, a Mécs László Társaság kezdeményezésére, Csurgó Dezső ny. tanár és Szalay László helyi esperes-helyettes plébános ügyintésének köszönhetően, több hazai és tengerentúli adakozó jóvoltából készült el.

Az ünnepi áldást Vakles Attila görög katolikus parókus, Molnár Elemér református lelkipásztor és Bartal Károly Tamás jászóvári apát közvetítette.

Az ünnepi beszédet Korzenszky Richárd tihanyi bencésperjel mondta, aki délelőtt szentmisét celebrált az egyházközség híveinek, délután ? Tudás? Élvezet? Élet? címmel előadást tartott a régió hitoktatói, tanárai és lelkipásztorai számára. GB.
Seregély István ünnepi szentmiséje a Felső-Bodrogköz ősi búcsújáró helyén - Bodrogszentmárián

Seregély István egri érsek a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére Böőr Roland Radi plébános meghívására főpapi szentmisét pontifikált 19 pappal több száz hívő jelenlétében Bodrogszentmárián.

A szentmise kezdetén Alojz Tkáč kassai érsek nevében Pásztor Zoltán püspöki helynök köszöntötte a főpásztort, megköszönve hivatalában nemcsak a hajdani gondoskodást (a kassai főegyházmegye 1804-ig az egri püspök fennhatósága alá tartozott, 1921 valóságosan, 1977-ig teoretikusan az egri főegyházmegye szufragánusa volt), de a nagyjelentőségű 2004-es személyes példamutatást a Kassai Dómban, amikor üdvözlő beszédében elsőként mondta ki a bocsánatkérést és a megbocsátást.

Szentbeszédében az érsekfőpásztor az összetartozás, és a kölcsönös felelősség fontosságát boncolgatta: nem jó Mária tisztelő az, aki nem követi Mária hitből fakadó cselekedeteit.

A szentmise engesztelő Szentségimádással zárult. Az ünnepi áldás előtt az egyházközség képviselői mondtak köszönetet a becses jelenlétért és azért a nagy ajándékért, hogy a közösség plébánosa hűséges papi életének formálását az egri szemináriumban kaphatta.

Az ünnepi liturgia után Hornyák István a falu polgármestere látta vendégül az egyházi személyeket, kifejezve köszönetét, háláját és őszinte nagyrabecsülését mindazért, amit az érsekfőpásztor szavával, tettével és jelenlétével tett a faluért és a régióért. GB.
2006. szeptember 24.

Templombúcsú határok nélkül

2006. szeptember 24-én ünnepi szentmisével kezdődött a hálaadás, az emlékezés és az emlékeztetés Buzitán, ahol 60 évvel ezelőtt 14 családot telepítettek ki a lakosságcsere ürügyén.

Képviselők, polgármesterek, római és görög katolikus papok, református lelkipásztorok és hívek, otthoniak és elszármazottak a határ mindkét oldaláról együtt imádkoztak a megbocsátás szent elhatározásával. Közösen adtak hálát a megmaradásért, az értékek hűséges őrzésének kegyelméért. Emlékeztek a megtörténtekre és emlékeztettek az istentelen ideológiák barbárságára.

Az emlékmű felállítása, a templompadláson talált két több mint háromszáz éves szobor (Antióchiai szent Margit és Sziénai szent Katalin) restaurálása és megszentelése, az állhatatos értékőrzésről és értékteremtésről vall, valamint, hogy az itt élők is tanúsítják: ?Ne mozdítsd el helyükről az ősi mezsgyéket, ne told be őket az árvák földjére, mert hatalmas a szószólójuk, ügyükben ő harcol ellened.? (Péld 23,10-11.)

Mohnyánszky József helyi polgármester, Gergely Péter római katolikus plébános és Kása Gergő református lelkipásztor rendezésében és meghívására érkeztek a vendégek a meghitt ünnepségre, amely a Szózat eléneklésével vette kezdetét. Boda Ferenc üdvözlő szavai után, Gál Sándor költő, a falu lakosa szavalta el saját versét, majd a község polgármestere mondott ünnepi köszöntőt és Balogh István egykori kitelepített idézte fel a szörnyű állapotot. Az emlékmű kettőjük leleplezése után a történelmi egyházak képviselőinek áldó és szentelő imái következtek. Az ünnepségen részt vett Makovics István bolyi plébános is, a falu szülöttje, aki Porutzky Gyula hernádvécsei plébánossal együtt a búcsúi szentmise koncelebránsai voltak. A szentmisében a helyi hívek szép éneklése mellett hagyományosan nívós teljesítményt nyújtott a Szepsi Vox collumbelae vegyes kar is. E csokorba kötött néhány tény méltán igazolja XVI. Benedek pápa közelmúltban szülőföldjén elhangzott szavait: ?Minden út, amely nem vezet Istenhez, túl rövid.? De, lám, ami Hozzá vezet, a végtelent sejteti. A biztos, örök jövőt. A győzelmet. GB.
2006. július 31.

Az Úréi vagyunk?

2006. július 31-én az örök együvé tartozás reményében temettük el a július 23-án, vasárnap hajnalban, közúti balesetben elhunyt Fedorka Zsoltot, a mezőkövesdi Szent László Plébánia káplánját, akit 2005. június 18-án szentelt pappá Seregély István érsek az egri bazilikában.

A mezőkövesdi temetési szertartást érsekfőpásztora, szülőfalujában Katona István segédpüspök végezte. Az ünnepi homiliát Alojz Tkáč kassai érsek megbízásából Pásztor Zoltán püspöki helynök mondta, aki a hit, a remény és a szeretet élő megélésének útjára invitálta a sok száz együtt érző gyászolót. Az egyházközség nevében Jéger Károly mezőkövesdi apátplébános, a paptársak nevében a régióból származó Matyi Péter kazincbarcikai káplán búcsúztatta. A méltóságteljes szertartás és a hozzátartozó ügyes-bajos dolgok végzéséből Vranai Alfréd nagytárkányi plébános vezetésével láthatóan és példaadóan sokan kivették részüket.

A megboldogult ifjú levita1979-ben született Királyhelmecen. Bélyben nevelkedett és élt szüleivel és nővérével. Középiskolai tanulmányait a Nagykaposi Mezőgazdasági Szakközépiskolában végezte. Az érettségi után egy évre jelentkezett az Egri Papnevelő Intézetbe.

A tizenhárom hónapos papi szolgálatát örömmel és hűséggel végezte. Különös ráérzéssel az isteni irgalomra. Gyermeki tisztelettel a Szűzanya iránt. A péntekenként, az isteni irgalmasság órájában a Szent István Rádióban máig jól hallható jellegzetes hanghordozása. Szentelési jelmondatát Szent Pál apostoltól választotta: ?Elég neked az én kegyelmem.? A temetési szertartás után a körzetből két új ifjú indult el a lelkek szolgálatára. E néhány tény ereje és értéke a nem várt halála miatt kapott sajgó sebekre némi enyhülést ad és vigaszt nyújt közelinek és távolinak egyaránt.

Az isteni irgalom tegye teljessé meghívását és küldetését. Életét és halálát. Mert ?Amíg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14, 8) GB
2006. július 16.

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén ünnepi szentmisét pontifikált Barkán (Rozsnyói egyházmegye) Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök.

A több mint 200 éves zarándok helyen az idén is nagy számban gyűltek össze a hívek a Felvidék keleti végeiből. Az imádság és az engesztelés már szombat koradélután elkezdődött. Az állandó gyónási lehetőség, a színvonalas lelki programok sokasága egyre több zarándokot vonz. A szlovák nyelvű ünnepi szentmisét a megyésfőpásztor Eduard Kojnok, a magyarnyelvű szentmisét Erdő Péter bíboros személyes küldötteként Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök pontifikálta, Vladimír Filo koadjutor püspökkel és a környék magyar ill. szlovák anyanyelvű papjaival, diakónusaival és papnövendékeivel. A vendég-apostolutód a hit, a kiengesztelődés és a remény bátorságára buzdította a hálásan figyelő hallgatóit, akik a szentáldozás után közösen elimádkozták a lelki megújulási esztendő felajánló imáját. Majd többen magukra öltve a kármeli skapulárét, ígéretet tettek a tudatos engesztelésre és imádságra. Az aránylag sok férfi és fiatal jelenléte különös örömmel töltötte el úgy a püspököket, mint a papokat. A zarándokok növekvő száma méltó kihívásnak számíthat a rendezők és a szervezők számára, hogy a jövőben még nagyobb odafigyeléssel legyenek a lelki igények teljesíthetőségére. Eigel Gábor plébános örömmel mondott köszönetet a kapott kegyelmekért. Sokan igyekeztek és tettek a méltóságteljes ünneplésért: a plébános és a polgármester, a diakónusok és a papnövendékek, a helyiek és a távoliak, magyarok és szlovákok, romák és nem romák, határon innensők és határon túliak. A készülődés napjaiban a közös igyekezet, a szentmisében az Eucharisztia révén, a sok tag elválaszthatatlanul eggyé és egymásért lett. GB.
2006. július 15.

Ünnepélyes külsőségek közepette leplezték le és áldották meg Bárcán, Kassa elő-városrészében II. János Pál pápa szobrát.

Az áldószertartás és a hálaadó szentmise főcelebránsa a boldogemlékű pápa egykori személyi titkára, Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói érsek volt, Józef Henryk Nowacky, Szlovákia apostoli nunciusa, Alojz Tkáč kassai érsek kíséretében, több püspök, sok pap és hívő jelenlétében. Megjelent többek között a két volt köztársasági elnök Michal Kováč és Rudolf Schuster, valamint a parlament, a megye, a város és városrész önkormányzatának több képviselője is. A bíboros avató beszédében köszönetet mondott a figyelmeztető jelért, amelynek sokatmondó értelme van: a városból kivezető út, a villamos vonal utolsó állomása, a három kassai vértanú szentté avatása, az átadott pallium, olyan elgondolkodtató tények, amelyek jó, ha állandóan a szemünk előtt vannak. Külön kiemelve a helyi érsek-metropolita múltrendszerbeli helytállását, aki több éven keresztül villamosvezetőként sokszor várokozott ezen a végállomáson. A szoboravatással mintha ő is újabb elégtételt kapott volna. A szentmisében a hűséges helytállás fontosságáról szólt: a fa gyökér nélkül kiszárad, lombnélküli, ijesztő lesz. Az ünnepi áldás előtt a helyi plébános Jozef Marčin kezdeményezésére a jelenlevők táviratban üdvözölték XVI. Benedek pápát, biztosítva őt elődje áldott emlékének hathatós ápolásáról és tanításának gyakorlati megvalósításáról. GB.
2006. július 9.

Keresztút-áldás Bodrogszentesen.

Szalai László királyhelmeci esperes helyettes meghívására, Danko István nagykövesdi és Böőr Roland radi plébánosok a meghívóval együtt, ünnepi szentmisét mutattak be a régióból származó Gábor Bertalan szepsi esperesplébános vezetésével, aki 9 évvel ezelőtt szentelte fel a miséző helyet, egy olyan faluban, ahol a reformáció óta nincs katolikus templom. Az évforduló kapcsán Hajdók Ferencné sz. Tasso Katalin hitoktatónő jóvoltából keresztúti képek kerültek a kápolnába, hogy a hívek - kontemplálva Jézus kínszenvedését - erősödjenek a reménységben és továbbra is megőrizzék a szövetségi hit hűségét. Egy soktagú egyházközség számára egy ilyen ünnepség talán említésre sem méltó, de egy alig néhánytízet számláló hitvalló közösség számára ez a kis esemény is, nagy jelentőséggel bír. Életjel. GB.
2006. július 2.

Emléktábla avatás Bodollón (Kassai főegyházmegye)

Sarlós Boldogasszony ünnepén a templom titulusának ünnepnapján, a felszentelés 10. évfordulóján koncelebrált szentmise volt Bodollón, Gábor Bertalan esperesplébános vezetésével, P. Szőke János szalézi szerzetes a Mindszenty Alapítvány elnöke, ünnepi szónok és Szmolnyiczky Béla egykori plébános részvételével. A templom alapkövét II. János Pál pápa szentelte meg Pozsonyban 1990. április 22-én, felszentelését Szmolnyiczky Béla plébánossága idejében, Alojz Tkáč kassai érsek végezte 1996. június 16-án. Felépítését Kádasi István kanonok, az egyházközség és a környék hívő népe, valamint a Kirche in Not segélyszervezet támogatta P. Szőke János közvetítésével. A népünk lelki megújulásáért meghirdetett imaév kapcsán 2006. március 20-án itt pontifikált szentmisét, imádkozott és engesztelt a megyés főpásztorral, a régió 50 papjával és több mint 1000 hívővel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Ezen örömteli tények tanúságát vésette kőbe a helyi egyháztanács és a Szepsi önkormányzat, mementóul az utókornak, hogy ott ahol az emberek összefognak és segítik egymást, nem marad el Isten bőséges áldása. A sok adakozó és jótevő közül külön kiemelték Éhik Annát, aki hosszú éveken át saját házában adott helyet a szentmise bemutatására. Nagylelkűségét és helytállását az egyházközség emléklappal jutalmazta. Napjainkban, amikor komorabb felhők kezdnek gyülekezni az égen érdemes elgondolkodni az ünnepi szónok elmélkedő üzenetén: a Boldogasszony, Erzsébet örömeit megosztani kívánó készségével érdemes követnünk Salkaházi Sára, Mindszenty József, Sándor István szalézi szerzetes példaadó helytállását, mert ezek kapcsán és mentén - amit itt és most is bizonyítva látunk - jövő születik. GB.
Ma 26.9.2021 van, névnapját unnepli Jusztina, holnap Adalbert.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2006
|
Készítette: romkat.sk
|
close