2008 (2.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
Autós evangelizáció Nagyidán

    2008. augusztus utolsó hétvégéjén a nagyidai római katolikus egyházközség rendezésben Rebres Mihály helyi plébános, esperes helyettes vezetésével kétnapos nemzetközi autós evangelizáció volt, ahol Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából közel 70 Alfa-Rómeó tulajdonos találkozott.

    A szakmai eszmecsere mellett volt idő baráti beszélgetésre, a környék versenyszerű megismerésére, az új típusok kipróbálására. A találkozó vasárnap háromnyelvű szentmisével zárult, amelynek végén a főcelebráns megáldotta a járműveket.

    Az ünnepi áldás előtt Snyír Ferenc helyi polgármester mondott köszönetet a plébánosnak az ötletért kifejezve reményét, hogy a jelenlevők nemcsak a faluközösség jóhírét viszik el, de Isten áldását és a tapasztalatot is, hogy akik Jézus nevében gyűlnek össze, ott mindig jelen van az Isten.

    A plébános elmondása szerint ez volt a cél. Új módon keresni az utolérhetetlennek tűnő embert. Ez nem egy esetben sikerült is. Csak kívánni lehet, hogy ez a nem mindennapi kezdeményezés folytatódjék.
Kánonjogi szimpózium Szepesváralján

    2008. augusztus 25.-29. között több jeles külföldi és hazai előadó közreműködésével immár tizennegyedik alkalommal rendeztek a szlovákiai egyházmegyék egyházi bíróinak a szepesváraljai Ján Vojtaššák papi szemináriumban kánonjogi továbbképző tanfolyamot.

    A nyitóelőadást Zenon GROCHOLEWSKI bíboros, a Nevelésügyi Kongregáció prefektusa tartotta, „A kánonjogi oktatás az 1983-as kódex kihirdetése után“ címmel. Őt követte Stanislav ZVOLENSKY pozsonyi érsek, aki a katolikus egyház elhagyásáról, a formális hitehagyásról beszélt.

    A találkozó következő része a katonai ordinariátus problémáival foglalkozott. Az előadók között volt: Timothy Paul Andrew BROGLIO érsek, az Amerikai Egyesült Államok katonai ordináriusa, Ludovico ALLEGRETTI az olasz katonai ordinariátus bírósági helynöke, Tomáš HOLUB a Cseh Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának tanácsosa.

    Csütörtökön Francesco COCCOPALMERIO érsek az egyházi törvényeket magyarázó pápai tanács elnöke az Egyházi Törvénykönyv huszonöt évének tapasztalatát összegezte, majd TERNYÁK Csaba egri érsek, a Klérus Kongregáció egykori titkára a kongregáció lelkipásztori és jogi problémáit vette jogi górcső alá. Utána Ján DUDA a szepesváraljai egyházmegye bírósági helynöke tartott előadást az egyházi bírók kinevezéséről, továbbképzéséről és visszahívásáról.

    Pénteken Frans DANEELS, püspök, az Apostoli Szignatúra titkára előadásában a házassági semmisség perek ügyvédjeinek hiányának problémáira hívta fel a figyelmet, majd, mint minden évben, úgy az idén is a továbbképzés a szlovákiai katolikus egyházmegyék bírósági helynökeinek beszámolóival zárult.

Az egri érsek előadásának kezdetén, szlovákul köszöntötte az egybegyűlteket:

Kedves fivérek és nővérek!

    Köszönöm Ferenc püspök atya kedves meghívását. Erdő bíboros úr, Magyarország prímásának, üdvözletét és áldását Hozom Önöknek. Örülök, hogy jelenlétemmel ezen a szimpóziumon is folytathatom a püspökkari konferenciánk, egyházmegyéink, papjaink és híveink között bontakozó jó kapcsolatok megteremtését.

    Így van ez rendjén, hiszen egy azon misztikus Testnek vagyunk a tagjai. Ennek kapcsán akár a legkisebb tagnak is a bármilyen hiányossága negatívan hat az egész egészségére.

    Adja az Úr, hogy a következő előadás is hozzájáruljon az egység építéséhez úgy nemzeteink között, mint a hívek, a papok és a hierarchia között az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

    Az Érsek úr szerdán este érkezett egyházközségünkben. A közös vacsora után megtekintette egyházközségünk és városunk nevezetességeit. Elismerését és örömét fejezte ki a látottak felett.

    A kánonjogi konferencián előadását a hallgatóság nem kis meglepetésére szlovák nyelven kezdte, amit a jelenlevők nagy tapssal jutalmaztak. Ugyancsak nagy érdeklődéssel hallgatták előadását is a Klérus Kongregációban szerezett tapasztalatairól. Alojz Tkáč érsekmetropolita egy egészsor kérdést intézett hozzá. Eszmecseréjük az előadás után is folytatódott.

    Ebéd után Dr. Ján Duda professzor és Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök kíséretében meglátogatta a Szent Márton katedrálist, amely több főpásztorelődjének is – Samassa, Pyrker, Szmrecsányi - a székhelye volt. Képünkön Pyrker János püspök székében ül. Kassán át visszatérve tisztelgő látogatást tett Dr. Stanislav Stolárik segédpüspöknél.
Ismét együtt az első szent magyar család

    2008. augusztus 24-én Makrancon Varjú Imre protonotárius kanonok, a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa, Erdő Péter bíboros küldötteként átadta, és a templom nemrég felszentelt új oltárába ünnepélyesen elhelyezte a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt királyfinak – szent Imrének ereklyéjét.

    A hívek kérése a Bíboroshoz – a falu díszpolgárához - nem volt véletlen, vallja a helyi esperes - plébános. Bodollón, 2006. március 20-án az ő kezéből vehették át templomuk készülő új oltárába Szent István Király ereklyéjét, amelyet a megyésfőpásztor Alojz Tkáč érsekmetropolita 2007. április 20-án szentelt fel, elhelyezve ide a feleség, Boldog Gizella ereklyéjét is, amelyet a hívek Passauból kaptak. Az egyháztanács tagjainak elmondása alapján, mindezek után illett, hogy a szülők csontmaradványához megszerezzék a gyermek ereklyéjét is s így a Kárpát-medencében egyedülállóan, egy oltárban, közösen legyenek állandó, nyilvános tiszteletre kihelyezve.

    A terv kezdettől fogva tudatos volt. Isten szolgája, II. János Pál pápa Magyarországi látogatásának egyik beszédében arra hívta fel figyelmet, hogy a magyar nép történelme egy szent családdal kezdődik: Szent Istvánnal, Boldog Gizellával és Szent Imrével.

    Napjainkban, amikor mint oldott kéve hull szét nemzetünk, szakadnak szét a családok, futnak zátonyra a házasságok, fordulnak egymással szembe a gyermekek és szüleik, lesznek ellenségei egymásnak a nemzedékek, sőt egyesek, etnikai, faji és vallási gyűlölködésre bátorítanak, az itt élők templomukban példát akarnak kapni és nyerni. Ösztönzést és bátorítást, hogy amint az első évezred fordulóján, úgy napjainkban is találjanak egymásra Krisztus tanítása nyomán a népek, a nemzetek és a nemzedékek.

    Szeretnék, ha templomuk egy olyan hely lenne, ahol a globalizálódó világ embere megkereszteltethetné vágyait, álmait és terveit, hogy az új lehetőségek ne a vesztét okozzák, de elősegítsék a személyes megszentelődést. A cursillió mozgalom helyi tagjai azt tervezik, hogy vezetésükkel a jövőben gyakrabban találkoznak itt a családok. Azt szeretnék, ha egy-egy lelkigyakorlat, a nemes szemlélődés, a közös ima és az egymásra figyelés alkalmat adna, hogy az idelátogatók ismét felfedezzék a kereszténység gyökereit, és így bátrabban és öntudatosabban tudjanak megfelelni annak a nemes küldetésnek, amelyet nekik szánt az isteni gondviselés.

    A főcelebránssal együtt misézett Rebres Mihály nagyidai plébános, esperes helyettes; a falu szülöttje Szalay László, királyhelmeci plébános, esperes helyettes, Ervin Berger, szepsi káplán és a sorok írója.

    Az ünnepségen megjelent és a hívekkel együtt imádkozott Bartal Károly Tamás, jászóvári apát, Bartko Elek, somodi plébános, címzetes esperes, Gajdo József jánoki plébános, Köteles László, parlamenti képviselő, Zachariás István, Szepsi város polgármestere, Iván László, Szepsi város alpolgármestere, Sýkora Ilona iskolaigazgató asszony és a szomszéd egyházközségek képviselőtanácsának tagjai. A szentmise énekeit orgonán kísérte a közösség kántora, Boszlai András. Az ünnepség meghitt áhítatát mélyítette a Borbás Károly vezette Várpalotai Bányász Kórus, akik két Kodály és egy Liszt művel tisztelegtek szentjeink előtt.

    A szentmise végén Laczkó Mária polgármesterasszony köszönte meg a becses ajándékot, a buzdító szavakat, a szép éneklést, kifejezve reményét, hogy a nem mindennapi lelki élmény kapcsán Isten üzenete mindenkiben halló fülekre és készséges szívre talált.
Szent Jobb körmenet Budapesten

    2008. augusztus 20-án Szent István Király ünnepén Dr. Erdő Péter bíboros úr meghívására esperesi körzetünk néhány papja részt vett a Szent Jobb szentmisén, a körmeneten és az azt követő fogadáson. A Bíboros úr arra a kérdésre, hogy mit üzen a makranciaknak ezt válaszolta: Szeressék Szent István, mert ő is szereti őket.
Folyatódik a mátraverebély – szentkúti magyar – szlovák közös imádkozás

    2008. július 13-án Bodollón (Kassai Főegyházmegye) a szokásos havi engesztelő imatalálkozón a jelenlevők sajátos helyzetükre alkalmazva mindkét nyelven megismételték Erdő Péter bíboros és Orosch János püspök Mátraverebély-Szentkúton elmondott imáit, ezzel is kifejezve készségüket tovább folytatni a közös imádkozást és engesztelést a szlovák – magyar kiengesztelődésért. Kétségtelen és tagadhatatlanok - hangzott az elmélkedés - hogy a görcsök nehezen oldódnak. De a hívő ember bízva bízik, mert tudja hogy: Aki szeretettel és bizalommal fordul Istenhez és minden körülmény között az ő akaratát keresi, aki megalkuvás nélkül szem előtt tartja embertársai javát, az teljes szívvel bízhat Isten gondoskodásában, amely nem csupán a földi élet idejére, de az örökkévalóságra szól. Mindannyian átéltünk már az életben nehezebb és könnyebb éveket, örömöket és kudarcokat, de az életét Krisztusra építő ember nem inog meg a külső körülmények változásai között. Mert Krisztus igazsága és az ő rendületlen szeretete mindig időszerű. Aki hozzá ragaszkodik, az építi sziklára az életét. (Erdő P.)
A jelenlevők köszönőlevelet küldtek mindkét főpásztornak.

A magyar ill. a szlovák nyelvű ima szövege elolvasható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
GB.
Bartal Károly Tamás, premontrei apát aranymiséje Jászóváron

    2008. június 29-én ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját Bartal Károly Tamás premontrei apát a rend székesmonostorának templomában Eduard Kojnok rozsnyói megyéspüspök és Vladimír Filo koadjutor püspök jelenlétében.
    Az ünnepelttel együtt miséztek a jászóvári cirkária tagjai, Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát, valamint a régió több szlovák és magyar nyelvű papja. A szentbeszédet szlovákul Mário Hrtus rendtag, lendaki plébános, magyarul Kiss Endre jászóvári perjel mondta. Mindketten a meghívás és a küldetés felelősségéről elmélkedtek, párhuzamot vonva a két apostolfejedelem és az aranymisés működése között.
    A szépszámú megjelentek között ott volt Csáky Pál a MKP elnöke, Heizer Antal Magyarország pozsonyi nagykövete, Szerencsés János jelenlegi és Czékmán Imre volt kassai főkonzul, valamint a környék önkormányzatainak és társadalmi szervezeteinek több képviselője. Énekelt a Vox columbellae vegyes kar.
GB.
A Kassai Főegyházmegye híveinek zarándoklata Mátraverebély-Szentkútra.
    A szlovák–magyar kölcsönös kiengesztelődés fontosságának megértését volt hivatott kifejezni annak a két autóbusznyi zarándoknak imádságos jelenléte Mátraverebély – Szentkúton, akik 2008. június 28-án részt vettek az Erdő Péter bíboros, prímás - érsek pontifikálta szentmisén.
    A zarándokok elmondása szerint a mindkét országból a szélrózsa minden irányából érkező püspökök, papok, és hívek imádságos jelenléte az sugallja, hogy a felelősség készsége, a megbocsátás és a kiengesztelődés vágya sokak lelkében egyre elevenebb. A Szűz Máriára jellemző sajátos imádságos együttlét, a hittel teli bizalom, ösztönözésként hatott a jelenlevőkre. Megértették, nem csüggedhetnek el, hiszen minden jó hír Krisztus örömhírének része, ezért osztoznia kell Krisztus evangéliumának sorsában.
    A szentmise végén a hívek egy csoportja örömmel köszöntötte a bíboros főpásztort születése és névnapja alkalmából. Ismételten kifejezték köszönetüket és hálájukat mindazért a következetességért, amit a határon túli nemzetrészért tesz.
GB.
Ünnepélyes tanévzáró a református keresztyének templomában

    Városunkban már hagyománnyá vált, hogy gyermekeink, tanáraink és tanítóink a város történelmi egyházainak templomában ökumenikus istentisztelet keretében kezdik és végzik a tanévet.
    Az idén a közös hálaadás Gábor Lajos református lelkipásztor meghívására a református egyház templomában volt. A helyi lelkipásztor imája után, Gábor Bertalan római katolikus esperes plébános Máté evangéliuma 11. fejezetének 20-25 versei alapján tartott elmélkedés a hálaadás és köszönet fontosságáról. Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével többek között Ing. Iván László alpolgármester és Zborai Imre megyei képviselő.

A jelenlevők imáját Szalay Kinga diák kötötte csokorba a következő képen:

1. Fogadd el Urunk ezt a közös istentiszteletünket hálánk és köszönetünk jeleként mindazért, amit ebben az iskolaévben szüleink, tanáraink, tanítóink, nevelőink, lelkipásztoraink és hitoktatóink által kaptunk.

2. Ébressz az emberek szívében hálaérzetet jótéteményeid iránt, hogy el ne felejtsék: Te vagy minden jó alkotója és ajándékozója.

3. Taníts minket arra, hogy tudjunk hálásak lenni embertársainknak a nekünk nyújtott segítségért.

4. Fizess meg, Urunk, minden jótevőnknek, élőknek és megholtaknak, az örök élet boldog ajándékával.

5. Áldd meg mindazokat, akik egyházainkért, népünkért és iskolánkért áldozatot hoznak.
Mons. Kádasi István c. kanok ny. plébános aranymiséje Bodollón

    2008. június 21-én Nowaczek Máriusz, a 0Budapest – Rákospalota – Kertváros, Árpád-házi szent Margit plébánia egyházközségi kormányzó és Hajdu István országgyűlési képviselő, Budapest XV. kerület polgármestere kíséretében érkezett szülőfalujába, Bodollóba Mons. Kádasi István, c. kanonok, ny. plébános, hogy a hívek és rokonok nagy örömére itthon is bemutassa hálaadó szentmiséjét az 50 éves papi szolgálatáért.
    A jubiláns a múltszázad viszontagságai miatt a szülőföldtől távol kényszerült működni, de népéről soha nem feledkezett meg. Sokban segítette övéit, hogy a háborúban szétlőtt templom helyében a faluban új hajlék épüljön. Mindent megtett azért, hogy a templom megmaradt belső berendezése megújuljon, és a liturgikus kellékekben se legyen hiány. Nagylelkűségét nemcsak a hívek, de az önkormányzat is elismerte azzal, hogy számára 2005-ben a közösség díszpolgára címet adományozta.
    Az ünnepségen a hathatós segítség csokrát Ikrényi Anna az egyháztanács egyik oszlopos tagja kötötte csokorba mementóul a jelenlevőknek és utókornak egyaránt. A jubiláló aranymisést ezúton is köszöntik a szülőfalu lakói, és mondanak neki köszönet mindazért, amit papi működése során értük tett.
GB.
Árpád-házi szent Erzsébet emlékhely Királyhelmecen

    2008. június 15-én Dr. Szalay László királyhelmci plébános, esperes helyettes és Csurgó Dezső, ny. tanár kezdeményezésére ünnepi külsőségek közepette helyezték el Királyhelmecen, a város egyik parkjában Lukács János Szent Erzsébetet ábrázoló szobrát, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, a CCEE elnöke áldott meg három másik alkotással együtt Szepsiben 2007. november 17-én.

    A leleplezést Bartal Károly Tamás, jászóvári apát és Balog József a város polgármester végezte. Az emlékhelyet Dr. Katona István egri segédpüspök és Dr. Vakles Attila görög katolikus parókus, körzeti esperes áldotta meg.

    A szobor a Mécs László Polgári Társaság közreműködésével és városi önkormányzat hathatós támogatásával került a helyére. A mű elkészítésének teljes összegét a helyi római katolikus egyházközség hívei fedezték. Az ünnepség kapcsán a jelenlevőknek ismételten alkalmuk nyílott megélni Erdő Péter bíborosnak az áldáskor mondott szavainak igazát: az egymásra kacsintás örömének mélyén ott nyugszik Isten reánk kacsintása is. Látva látjuk, hogy velünk az Isten.
GB.
Isten üzenetének közös keresése és megértése

    A Szepsi Csombor Márton Napok és a Biblia Éve kapcsán 2008. június 11-én tartotta évadzáró előadását – Jézus Krisztus beszéde a Názáreti zsinagógában – Mgr. Gyüre Zoltán ny. református lelkipásztor a Szepsi Városi Könyvtárban.

    A „Találkozás a Bibliával” c. kezdeményezés többéves. Előadássorozat hangzott el többek között a Szentírásról, a Hegyi beszédről, a Jelenések könyvéről.

    A felekezeteken felüli találkozó ősszel tovább folyatódik. Az előadó Jónás könyvét veszi górcső alá. Ezzel újabb lehetőség teremtődik, hogy a Biblia üzenete az érdeklődőket a jövőben is informálhassa és átformálhassa.
Fatimai engesztelő imatalálkozó Aboson (Obišovce)

    2008. június 7-én, a hónap első szombatján a szepsi esperesi körzet hívei voltak hivatva az engesztelő imatalálkozó liturgiájának aktív szolgálatára. A találkozóra 2 autóbusszal érkeztek a hívek. A Mons. Dr. Stanislav Stolárik segédpüspök vezette koncelebrált szentmisét közös rózsafüzér imádság előzött meg, amelynek 2. és 4. tizede magyar előimádkozással történt. A szentlecke és a hívek könyörgésének egy része szintén magyar nyelven hangzott el. Globalizálódó világunkban nemcsak együtt élni, dolgozni és tevékenykedni kell megtanulnunk, de közösen imádkozni is. Ez az alapja mindennek. Erre építeni bölcsesség.
2008. június 4.
Szepsi


    2008. június 4-én Martin Novotný helyi káplán meghívására becses vendégek érkezetek egyházközségünkbe: a Budaméri (Budimír) születésű Ján Dolný szentelendő és az Urugvájból származó Lutta papnövendék, akik teológiai tanulmányaikat az Amerikai Egyesült Államokban végzik. A vendégek a hívek, de különösen a gyermekek nagy örömére részt vettek a szlovák nyelvű szentmisén. Különös örömük oka az volt, hogy látva látták, az egyetemes egyháznak nemcsak fehér, de fekete bőrű tagjai is vannak. Az afrikai papnövendék szintén örömét fejezte ki, amikor látta, hogy az oltár körül roma ministránsok is szolgálnak.
2008. június 1.
Szepsi


    2008. június 1-én egyházközségünk oszlopos tagja, Köteles László parlamenti képviselő úr kíséretében a plébániai szentmisén együtt imádkozott Csáky Pál a MKP elnöke és két alelnöke: Szigeti László és Farkas Iván. Jelenlétük buzdításul szolgált az egyházközség híveinek. Reménységül, hogy jövendőnk alapja az ősi örökség: Krisztus evangéliuma és az általa alakított történelem.
2008. május 31.
Szepsi


    2008. május 31-én Szepsiben főtisztelendő Baranyák Béla Ózdi plébános, a környék papjainak és diakónusának segédletével ünnepi szentmisét celebrált a kurzillió mozgalom tagjainak és az egyházközség híveinek. A találkozó a Via Lucis – a keresztény reménység állomásainak átelmélkedésével vette kezdetét. A szentmise után a közel 150 résztvevőt – a mozgalom szepsi tagjainak jóvoltából és gondoskodásából - terített asztal fogadott. A magánbeszélgetések és a hangos élménybeszámolók segítségével újrakötődtek a barátság és a szeretet szálai a hitben, a reményben és szeretetben. A mozgalom egyik sikere a rendszeres találkozás, amely nagyban elősegíti az egykori lelki hétvége - kiskurzus (curzillió) - jófeltételeinek teljesítését. Az egyházközség vezetősége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik áldozatkészségükkel elősegítették a találkozó sikerét. De colores!
Első szentáldozás Szepsiben és Makrancon

    2008. május 17-én Szepsiben 16, Makrancon 9 gyermek járult először a kiengesztelődés szentségéhez és találkozott másnap Jézus Krisztussal a kenyér és a bor színe alatt. A gyermekek szüleik kíséretében érkeztek az oltárhoz, ahol jelenlétükkel beszédesen bizonyították, Isten Szolgájának II. János Pál pápának elgondolkodtató szavait: „A társadalom jövője a családok által érkezik.” A szentmise végén a gyermekek a felkészítő plébánosnak egy emlékkönyvvel kedveskedtek, amelyben egyénként tanulságosan és elgondolkodtatón fogalmazták meg örömük miértjét.
Templom-, és orgonaáldás

    Mgr. Susko Mihály csécsi plébános meghívására Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök 2008. május 18-án délelőtt megáldotta a felújított szesztai templomot. Délután Mgr. Gajdo József jánoki plébános meghívásának tett eleget, hogy megáldja a templom új elektromos orgonáját. Mindkét esemény a hívek összefogásáról és áldozatkészségéről tanúskodik. A megáldott templom a keresztény hit, az orgona pedig a keresztény művészet iránt tanúsított felelősségnek a tagadhatatlan jele. Az orgona megáldása után az egri művészek koncerttel kedveskedtek a megjelenteknek.
Virágcsokor a nagymamának

    2008. május 13-án a fatimai engesztelő imatalálkozót Dr. Smolnicky Béla kassai kórházlelkész vezette. A szentmise végén Köteles László parlamenti képviselő nevében Zborai Imre és neje köszöntötte az egybegyűlt édesanyákat. A virágcsokrot mindnyájuk nevében – a jelenlevők nagy örömére és meglepetésére - a város egyik legidősebb édesanyja kapta, a 98 éves Komjáti Margit, aki egyben a főcelebráns nagymamája is.
Közös tanúságtétel

    Mons. Dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívásra 2008. május 12-én Pünkösdhétfőn Sárospatakon ünnepi főpapi szentmisét pontifikált magyar nyelven Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek metropolita. A szentbeszédet Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök mondta.
    A szentmisét követően az érsek metropolita a várkertben ünnepi körmenetet vezetett a Szent Erzsébet ereklyéjével. A két főpásztor a meghívással és a részvétellel akarták közös tanújelüket adni az Egyház egységének a határ minkét oldalán.
Hármas emlékezés május első vasárnapján

    2008. május 4-én Szent Flórián emléknapja kapcsán a makranci római katolikus templomban a polgármester asszony vezetésével hálaadó szentmisén vett részt a faluközösség önkéntes tűzoltó csapata.

    Délután Szepsiben ünnepi koszorúzással vette kezdetét a IXXX. Szepsi Csombor Márton Napok ünnepségsorozata. A város polgármestere ünnepi beszéde után a helyi református egyház lelkipásztora és vendége tartott emlék istentiszteletet, amelyet a helyi római katolikus esperes plébános imája zárt.

    Ezt követően a helyi magyar óvoda és iskola növendékei a kultúrház nagytermében Anyák napi műsort adtak.

    A három különböző akció egyről - a megmaradni akarásról tanúskodott. A hagyomány, az értékőrzés és ápolás fontosságáról. Ez az ünneplés is jelesen igazolta, csak azt veszíthetjük el, amiről önként mondunk le.

Az ima szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
Via Lucis ájtatosság az első szentáldozásra készülő gyermekekkel és azok hozzátartozóival

    2008. április 27-én délután közös ájtatosságra gyűltek össze az egyházközség első szentáldozásra készülő gyermekei és hozzátartozói, hogy így is kifejezésre juttassák összetartozásukat és felelősségüket egymásért és Isten szent ügyéért. Az első szentáldozás ünnepsége magyar nyelven Szepsiben 2008. május 18-án 9:00 órakor, Makrancon 11:00 órakor kezdődik.

    Ezzel az új, Szlovákiában elsőként felállított úton az Egyház, mint jó anya, miután a nagyböjt során szenvedni tanította övéit, most a húsvét utáni vasárnapokon örülni tanítgatja a Krisztus-hívőket. A templom körül felállított állomások Szabó Ottó festőművész alkotásai. Az állomások felszentelését Alojz Tkáč kassai érsek felkérésére Erdő Péter, mint akkori székesfehérvári segédpüspök végezte 2000. június 12-én.

    Egy imafüzet segítségével mindenki kézben tartva kísérni tudja az ájtatosság szövegét és üzenetét: a húsvéti csodák sokoldalú szabadítást és szabadulást fejeznek ki. Győzelmet sejtetnek a gonoszság felett, amely olykor mintha az egész emberiséget be akarná kebelezni. Szabadulást sugallnak a sokszintű elszigeteltségből, a másik nyelvének, kultúrájának, vallásának, felekezetének, mint értéknek a tiszteletben tartásával. Szabadságot a bűn, a betegség és a halál fogságából, felkínálva a csatlakozást, ahhoz a Jézushoz, aki feltámadt, és emberségében fölemelkedve a mennybe, a Szentháromság életének dicsőségének reményével, jobbot kínál a küszködő embernek.

    Az evangéliumi események mozzanatai így segítenek legyőzni az élet nagy kérdéseivel szembeni nemtörődömséget és érdektelenséget, elősegítve ezzel a visszatalálást az apostoli nemzedék öröméhez és frissességéhez.

    Az imafüzet megvásárolható a sekrestyében. Az ájtatosság szövege és képei megtalálhatók Értékeink c. rovatunkban a Via Lucis címszó alatt.
Dr. Wick Béla (1873 – 1955) emlékdélután Kassán

    A Kassai Polgári Klub
szervezésében, 2008. április 22-én a Löffler Béla Múzeum dísztermében ünnepélyesen mutatták be „Wick Béla az ember, pap és történész” c. kiadványt, amelyet jelképesen Básti Ernő Kassa Óváros polgármester-helyettese adott át a megjelenteknek.

    A meghívott vendégek között foglalt helyet Pásztor Zoltán püspöki helynök, Peter Zupko professzor, a Kassai Érseki Levéltár igazgatója, Kristina Markušová a Kerületi Műemlékvédő Hivatal igazgatónője, akik felszólalósukban méltatták a sokrétű alkotót. Az emlékdélutánon megjelent Szerencsés János kassai főkonzul is.

    A találkozó lehetőséget kínált a megjelenteknek anyagilag is támogatni a történészpap közadakozásból készítendő emléktábláját, amely a közeljövőben kerül elhelyezésre a Magyar Lelkipásztori Központ várkapu utcai házában.

    A múlt század első felében alkotott néhai pápai prelátus, székesegyházi kanonok hitébresztő és hitbuzgalmi írásai mellett több történelmi kiadványa is megjelent. Legismertebb művei: Kassa város katolikus műemlékei (1923), A kassai Immaculata szobor története (1928), A háromszáz éves Szent Orbán-torony (1928), Kassa régi temetői, templomi kriptái és síremlékei (1928), A kétszáz éves kassai ispotály-templom (1930), A jezsuita rend története Kassán (1931), Adatok a kassai domonkosok történetéhez (1932), Kassa régi síremlékei: XIV. – XVIII. század (1933), Nagyúri látogatások Kassán (1934), Az 1709-10-iki pestisvész Kassán (1934), A kassai Rozália kápolna története (1935), A kassai szent Erzsébet dóm (1936), Kassa története és műemlékei (1941), Kassa története (1941).
Gábor Bertalan
Korvin Mátyás emlékdélután Királyhelmecen

    2008. április 20-án a Mécs László Keresztény Központban a Mécs László Polgári Társulat rendezésében Csurgó Dezső ny. tanár kezdeményezésére ünnepi megemlékezés volt Korvin Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója emlékére.

    A megemlékezés kezdetén, a határon túli Karosból érkező a Csíksomlyói búcsúba tartó a Magyar Feltámadás zarándokkereszt előtt tisztelegtek a jelenlevők és meghallgatták Dr. Szalay László helyi plébános, esperes-helyettes, „A harangszó, mint a keresztény élet egyik szimbóluma” c. előadását.

    Mátyás király családjának és életének korát Dobai Béla sárospataki tanár mutatta be, párhuzamot vonva a ma embere küldetése és feladata között.

    Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Heizer Antal Magyarország pozsonyi nagykövete, Szerencsés János kassai főkonzul, Máthé László ny. tanfelügyelő, több környező település polgármestere, a történelmi egyházak előjárói, valamint néhány helyi pedagógus, akik aktív részvételükkel tették emlékezetessé a Böőr Roland radi plébános vezetett találkozót.

    A jelenlevők vallomása alapján elmondható, hogy a reneszánszkor jeles uralkodójának emléket állító találkozó mozaikkockái ismételten mélyítették az itt élők küldetés-, és felelősségtudatát.
Gábor Bertalan
Bérmálkozás 2008.

    2008. április 12-én Szepsiben Mons. Alojz Tkáč kassai érsek, Pásztor Zoltán püspöki helynök kíséretében az alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes diákjainak - 130 gyermeknek, köztük 8 romaszármazásúnak - kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

    A kétnyelvű főpapi szentmise kezdetén az egybegyűlteket a helyi esperes plébános köszöntötte, aki többek között elmondta, hogy a bérmálandók az iskolai hitoktatás, valamint az animátorok vezetésével a plébániai kiscsoportos közösségekben készültek a szentség méltó vételére.

    A főpásztor szlovák ill. magyar nyelven szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, mindenkinek olyan nyelven, ahogyan azt kérte.

    Az ünnepi áldás előtt az újonnan megbérmáltak köszönetüket fejezték ki az érsekfőpásztornak, a püspöki helynöknek, a helyi esperes plébánosnak és a káplánnak, valamint a szomszéd egyházközségek papjainak. Hálát mondtak az oktatóknak is. Mindegyikük XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus c. könyvét kapták ajándékul.

    A szentmise végén a főpásztor a templom udvarán ünnepélyesen felszentelte a Lourdes-i jelenések 150. évfordulójára emelt emlékhelyet, amelyet Zajdek András egyházfi készített. Az emléktábla Lukács Zoltán ajándéka. Majd a Biblia Éve kapcsán kézjegyével látta el a bérmálkozók Szentírásait és Imakönyveit.

    Az ünnepség agapéval zárult a plébánián, ahol az Érsekfőpásztor közelebbről megismerkedett az oktatókkal és az animátorokkal, valamint atyai beszélgetést folytatott az esperesi körzet papjaival. Lelkipásztori látogatása végén, a felszentelt és a megszentelt Krisztushívők - a klerikusok és a laikusok - példás együttműködése láttán örömteli megelégedettségének adott hangot.
Ismerkedés a Bibliával – 2008. április 3.


6. téma – JÉZUS AZ Ó- ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
Előadó – Dr. Halász Péter


4 kérdésre kereste a választ:
• Jézus hogyan lehet jelen az Ószövetségben?
• Az Ószövetség hogyan mutat Jézusra?
• Vannak még más helyek is az Ószövetségben, melyek Jézusra mutatnak?
• Mi ezeknek a jelentősége életünkben, hitünk formálásában?

Jézus hogyan lehet jelen az Ószövetségben?

Amint már tudjuk, az igazi szerző a Szentírásban nem a szent író, aki egy ember volt, hanem maga Isten, aki „bemutatkozik” (kinyilatkoztatás) és megváltó tervét alapozza meg az Ószövetségben. Ez a lényeg, ami Jézushoz vezet minket – a Megváltóhoz. Róla szól az egész Szentírás. Hisz az emberi történelem kezdetén, a bűnbeeséskor teszi meg Isten azt az ígéretet, hogy megmenti az embert a reménytelen helyzetből, amelybe a bűn sodorta. Hát erről szól az egész Szentírás, és ki másban teljesült ez be, mint Jézus Krisztusban. Ezért róla szól a Szentírás. Az Egyházi dokumentumok egyikében, amely a Szentírással foglalkozik, olvashatjuk, hogy „aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!” (Dei Verbum 25.)

Az egész téma bővebben megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
Kerekasztal beszélgetés a romacentrumban

    A szepsi romacentrum igazgatósága meghívására 2008. március 26-án kerekasztal beszélgetésre került sor: az élet - halál, a halál - élet címmel. A jelenlevők nagy érdeklődést mutatattak a kérdéskörben.
    A találkozó kezdetén az egybegyűlteket Pelegrin Adrianna vezetőnő és Horváth Irma asszisztensnő üdvözölték, akik a beszélgetés végén ajándékkal kedveskedtek a helyi esperes plébánosnak.
    A lelkipásztort elkísérte a találkozóra Rybár Dávid és Rybár Nikolasz, akik kedves feladatuknak tartják úgy a ministrálást, mint a bontakozó karitatív szolgálatot.
Ma 26.9.2021 van, névnapját unnepli Jusztina, holnap Adalbert.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2008 (2.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close