2007 (1.rész)

Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános | 11.4.2015

Hírek 2007-ből

Fotó Hírek
Az új Abaújtornai római katolikus lelkipásztor beiktatása

    2007. december 1. hatállyal Eduard Kojnok rozsnyói megyéspüspök az abaújtornai születésű Juhász Attila rimaszécsi plébánost Abaújtornára helyezte, aki egyházjogilag 2008. január 1.-én vette át hivatalát. Az ünnepi szentmisén a szentbeszédet ugyancsak a falu szülöttje Oravecz Zoltán, rozsnyói káplán mondta, aki a papi hivatás lényegéről elmélkedett. A megyés püspök nevében Rastislav Polák rozsnyói esperes köszöntötte a kinevezett lelkipásztort. Az új lelkipásztor az új idők új kihívásai szellemében a boldogemlékű Oravecz Pál esperes plébános lelki hagyatékát kívánja gyarapítani, aki hasonlóképpen e közösség szülöttje volt.

    A hívek és a faluközösség nevében Káposztás Csaba kurátor és Molnár Pál polgármester köszöntötte az új egyházközségi kormányzót. Mindketten örömüknek adtak hangot, hogy az új lelkipásztor személyében biztosítva látják közösség magas fokú lelki gondozását, mivel a kinevezett lelkipásztor posztgraduális tanulmányait Rómában végezte. Az ünnepeltelt együttmiséztek a szomszéd egyházközségek plébánosai és az ugyancsak az abaújtornai születésű Sípos György görgői plébános. Az oltárszolgálatot a számos ministráns segédletével a szintén innen származó Zsóka János papnövendék vezette.

    Bár a prófétának kevesebb a becsülete saját hazájában, mint másút, a hazaiak bízva reménykednek. Tudják, hogy az új lelkipásztorban az Úr felkentje érkezett közéjük.
GB.
Közös imádkozás, éneklés és cselekvés a sokrétű megosztottság megszűnéséért

    2007. december 30-án Szentcsalád vasárnapján a Szepsi római katolikus templomban Népek Karácsonya címmel ünnepi találkozó volt. Kultúrműsorban felléptek a szlovák és magyar tanítási nyelvű iskolák hittanosai, a helyi művészeti iskola diákjai, a Bodollói Asszonykórus, a Vox columbellae vegyes kar, és a romaifjúság énekcsoportja.

    Az ünnepség kezdetén Dr. Halász Péter főkurátor köszöntötte az egybegyűlteket: „Régiónk és városunk évszázadokon át nemcsak borút-állomás volt a Tokaji régió és Lengyelország között, de különböző népeknek adott otthont. Pincéinkben érlelődtek és nemesedtek a szőlőhegyek nedűi, házainkban és otthonainkban nemzedékek nőttek fel igaz emberségben. Sajnos, a történelem viharai sok mindent tönkretettek bennünk és közöttünk. Elpusztították nemcsak a bor-utakat, de megsemmisítettek sok más kapcsolatot is. A XXI. század azonban új lehetőségeket kínál: összekötni azt, amit erőszakkal, fondorlattal vagy hatalommal szétválasztottak”.

    Ezt az újrakötődést kívánta szilárdítani az idei lelki találkozó is, amikor az államhatár mindkét oldaláról magyarok, szlovákok, romák, római és görög katolikusok, reformátusok és más vallásúak egy templomban gyülekeztek, hogy Isten áldását kérjék az emberi igyekezetre, és közben megmutassanak egy-egy sajátosan őrzött értéket a karácsonyi ünnepkörből.

    A találkozó végén Dr. Smolnicky Béla volt szepsi plébános, a templom kertjében néhai elődjei lelki üdvéért imádkozott és megáldotta Lukács János alkotásait: Eperjesi István hitoktató - plébános (1900 – 1987) és Quallich János esperes - plébános (1919 – 1990) busztájit, valamint az Abaújszántói Szent Ivó Borlovagrend ajándékozta borokat. Palkó Norbert borász sokak nagy örömére és csodálatára többek között bemutatta az Árpád-házi szent Erzsébet Év tiszteletére palackozott Szent Erzsébet Cuvée édes fehér borát. Így az áhítat meghitt hangulata a templomon kívül is folytatódott. A szervezők az ünnepség befejeztével forró teával és forralt borral kedveskedtek a megjelenteknek.

    Mivel rombolni sokkal könnyebb, mint építeni, ezért ismét jó volt látni a sokrétű megosztottság megszűnéséért végzett imádságban, éneklésben és cselekvésben megnyilvánuló különös készséget, felelősséget és tenni akarást.
GB.
Karácsonyi hálaadás és Szent János boráldás Kassán

    Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására 2007. december 27-én Kassán az Orsolyák templomában hálaadó szentmisére gyűlt össze a régió magyar nyelvű papsága, hogy együttesen fejezzék ki hálájukat és köszönetüket az ünnep kapcsán kapott különös kegyelmekért. A helynök mielőtt elvégezte volna az ilyenkor szokásos boráldó szertartást, szentbeszédében arra bátorította a jelenlevőket, hogy szent János apostol példájára továbbra is törekedjenek az evangélium tudatos megélésére.
    A szentmise befejeztével a nemrég felszentelt közösségi házban került sor a borok bemutatására és ízlelésére, amelyeket az idén a Szent Ivó Borrend tagjai hoztak Abaújszántóról, valamint két magántermelő Egerből.
    Az egykor honos szentelmények felelevenítésének gyakorlata az evangelizálás új formái lehetnek. Úgy tűnik az Egyház 2000 éves kincsestárából érdemes leporolni és elővenni néhány régit, hogy az evangélium szava könnyebben eljuthasson a ma jóakaratú emberéhez.
GB.
Közös értékőrzési készség Makrancon

    A makranci önkormányzat Mgr. Lacko Mária polgármester asszony vezetésével a helyi filiális egyházközség képviselőtestületének javaslatára Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíborost, prímást, Esztergom – budapesti érseket, a CCEE elnökét az általa adományozott Szent István király ereklye következtében a község díszpolgárává választotta. Az erről szóló dokumentumot a bíboros személyesen vette át 2007. november 17-én a makranci római katolikus templomban.
    2007. december 25-én az egyházközség és az egyháztanács Ing. Kocsis Pál képviseletében ünnepélyesen fejezte ki köszönetét a polgármester asszonynak a sokoldalú megértő nagyvonalúságért. Elismerésük jeleként egy olajfestménnyel kedveskedtek neki, amely azt pillanatot örökíti meg, amikor a polgármester asszony a bíborossal kezet fogva megköszöni a becses ajándékot.
    A polgármester asszony láthatóan megilletődve fogadta az emlékképet, kifejezve jóindulatát és készségét az értéket további közös őrzése és megteremtése érdekében.
GB.
Karácsonyi ajándékcsomagok Budapestről

    A Magyar Televízió
jóvoltából, Peczár Károly az MKP országos elnökségi tagjának közvetítésével 100 rászoruló család kapott ajándékcsomagot a közismert budapesti Mikulás – gyár ajándékaiból, amelyet 2007. december 22-én Csermák József műsorszerkesztő adott át Szepsiben az Inkubátorház nagytermében, Peczár Károly, Zachariás István polgármester, Iván László alpolgármester és Grulyo Gyula önkormányzati képviselő segítségével a megajándékozottaknak.
    Az ünnepségen Gábor Lajos református lelkipásztor, tiszteletbeli esperes és Gábor Bertalan római katolikus esperes – plébános tartottak rövid áhítatott. Horváth Piroska, Ribár Nikolas, Ribár Dávid és Grulyo Roland roma és magyar nyelvű vallásos énekekkel kedveskedtek a megjelenteknek. Csodálatos hangjukkal, zenei tehetségükkel és odaadó készségükkel példaértékű tanúságot tettek arról, hogy nemcsak a templomban, de másút is készek Isten ügyében tevékenykedni. Nemes hozzáállásukat bárcsak más romaszármazású Krisztus – hívő is követné.
GB.
Az elvesztett háború sebeire csak a béke szolgálhat balzsamul. Hálaadó szentmise a Schengeni határnyitás előtt.

    2007. december 20-án 21:30-kor Bartal Károly Tamás jászóvári apát vezetésével hálaadó szentmise volt az Abaújtornai plébániai templomban, ahol Juhász Attila helyi plébános köszöntötte a határ mindkét oldaláról megjelent nagyszámú hívő sereget, valamint a politika és közélet képviselőit. Szentbeszédében a főcelebráns Ácház próféta jövendölése alapján a jel fontosságát állította a hallgatóság figyelmébe: ahol az ember mer Istenre hallgatni, ott minden emberi rosszindulat ellenére, győzelmes jövő formálódik. Mondok István tornahorváti görög katolikus parókus, a sokszintű határnyitás szükségességét hangsúlyozta. A szentmise végén Gábor Lajos szepsi református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket kiemelve az összetartozás és az értékekhez való ragaszkodás fontosságát. Éjfélkor a határsorompók ünnepélyes eltávolítása után Gábor Bertalan szepsi esperes plébános elmélkedett a pillanatok kapcsán: sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Az elvesztett háborúk sebeire csak a béke szolgálhat balzsamul.
GB.
Árpád-házi szent Erzsébet emlékhely a leleszi premontrei monostor tövében és a szent szobrának elhelyezése a radi római katolikus templomban.

    2007. november 24-én Bartal Károly Tamás O.Praem. jászóvári apát kezdeményezésére ünnepi külsőségek közepette helyezték el Lukács János Szent Erzsébetet ábrázoló szobrát a leleszi monostor tövében, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, a CCEE elnöke áldott meg három másik alkotással együtt Szepsiben 2007. november 17-én.

    A leleplezést Rédli Imre O.Praem. leleszi plébános és Zurbola Mihály a község polgármester végezte. Az emlékhelyet Bartko Elek nagykaposi esperes plébános áldotta meg. Az ünnepi elmélkedést Gábor Bertalan szepsi esperes plébános tartotta. Az apát vezette liturgiában a két novícius segédkezett, a királyhelmeci születésű Takács Gilbert és a leleszi származású Ilko Kristóf.

    Írásos bizonyítékok tanúsítják, hogy II. András király, hitvesének Gertrúdnak a szívét, a leleszi premontrei monostorban temetette el. Birtokot is adományozott a rendnek meghagyva a szerzeteseknek, hogy naponta mutassanak be szentmisét az elhunyt lelki üdvéért.

    Késő délután Böőr Roland radi plébános kérésére Bartal Károly Tamás jászóvári apát Radba érkezett, ahol a körzet papjaival együtt ünnepi szentmisét celebrált a római katolikus templomban. Itt nyert ünnepélyes elhelyezést az a szobor - özv. Gábor Jánosné sz. Petro Erzsébet adománya - amelyről a Szepsi, a Leleszi, és a Királyhelmeci bronzszobrokat öntötték. A szentmisében a falu szülöttje, Gábor Bertalan szepsi esperes plébános prédikált. A szentmise rövid kultúrműsorral és az Erzsébet-kenyerek megáldásával zárult.

    Bartal Károly Tamás O.Praem. jászóvári apátot, Dr. Szalay László királyhelmeci plébánost, esperes helyettest, Böőr Roland radi plébánost és özv. Gábor Jánosnét Árpád-házi szent Erzsébet kultuszának ápolásáért Erdő Péter bíboros, különleges áldásában részesítette.

    Böőr Roland radi plébános a Leleszen, Királyhelmecen és Szepsiben elhelyezett szobrokhoz egy-egy tő különös csipkerózsa tövet ajándékozott, mintegy válaszképen a szentbeszédben idézett Cserjés Sándor verssoraira:
    Ó fogadd hódolatunkat szent királyasszony
    Hogy szíved melege köztünk még sok rózsát fakasszon.
    Pártfogolj minket, alázattal kérünk,
    Malaszttermő rózsáidból küldj egy szálat nékünk.    Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével Dr. Danko István nagykövesdi plébános és Kosztura János körtvélyesi görög katolikus parókus, Kucharčík Károly imregi és Liska László radi polgármester, aki örömének és elismerésének adott hangot a kerek évforduló emlékezetes megülése miatt.

    A kassai főegyházmegye déli része így kívánt besorakozni a Szent Erzsébet jubileumi-év kapcsán létrehozott Szent Erzsébet út állomásaiba. Sárospatak és Kassa közé Királyhelmec - a királyi Csonkavár, Lelesz - a premontrei prépostsági templomban eltemetett Gertrúd királyné szíve révén. Szepsi – a hajdani Szekeresfalva – mivel a közeli Tornai királyi vár tartozéka volt, vagyis a királyi család birtoka. Plébánosa nem az egri, de az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott. Mindezt nemcsak írásos bizonyítékok támasztják alá, de a közelmúltban Szepsiben feltárt barlangrendszerben talált tárgyak is, többek között II. András pénzérméi.

    A Királyhelmecre készült szent Erzsébetet ábrázoló szobor ünnepélyes elhelyezése egy későbbi időpontban lesz, amelyet a bodrogköziek nagy örömmel várnak, mert ismét alkalmuk nyílik megélni Erdő Péter bíboros atya Makrancon mondott szavainak igazát: az egymásra kacsintás örömének mélyén ott nyugszik Isten reánk kacsintása is. Látva látjuk, hogy velünk az Isten.
GB.
A leleszi és a radi ünnepségek teljes szövege és menete megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban
Az Árpád-házi Szent Erzsébet-év bezárása a Kassai Főegyházmegyében

    Alojz Tkáč kassai érsekmetropolita meghívására Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, a CCEE elnöke 2007. november 17-én meglátogatta a Kassai Főegyházmegyét. Szepsiben 11:00 órai kezdettel megáldotta Lukács János Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló közadakozásból készített köztéri szobrát a szentről elnevezett emlékparkban és meglátogatta a szent nevét felvevő nyugdíjas otthont és lakóit.
    Az otthon udvarán Bartal Károly Tamás, jászóvári premontrei apát kérésére megáldott három másik szobrot is. Az elsőt a királyhelmeci, a másodikat a leleszi, a harmadikat a radi egyházközség számára, mivel mindhárom bodrogközi település sajátos különösséggel kapcsolódik az Árpád-házi sarjhoz.
    Délben a makranci római katolikus templomban átvette a falu díszpolgári okiratát. A közösség így kívánta meghálálni a bíboros nagylelkűségét és az általa adományozott Szent István ereklyét.
    Délután a kassai Szent Erzsébet székesegyházban ünnepélyesen bezárta a jubileumi Szent Erzsébet-évet. A bíborossal együtt misézett Ternyák Csaba egri érsek, Seregély István ny. érsek, Alojz Tkáč kassai érsekmetropolita, Bernard Bober, Stanislav Stolárik kassai segédpüspökök, Bartal Károly Tamás jászóvári apát, Németh László a MKPK titkára, Pásztor Zoltán püspöki helynök és közel ötven pap.
    Erdő Péter bíboros a szentmisét követően, „Magyarország virága” címmel képkiállítás nyitott meg a hittudományi kar átriumában, majd magánlátogatást tett a szociális testvérek anyaházában, ahol boldog Salkaházi Sára testvér hivatása kezdett bontakozni. A jubileumi-év bezárása kapcsán tartott további közel 30 rendezvény tagadhatatlanul arra enged következtetni, hogy Kassa és környéke jelentős mértékben őrzi és ápolja Szent Erzsébet kultuszát.
GB.
Közös megemlékezés az elhunytakról Mindenszentek ünnepén a Szepsi temetőn

    Az egyházközség hívei, mint minden éven, úgy az idén is, nemcsak egyénileg, de közösen is megemlékeztek elhunyt szeretteikről a temetőn. A megjelentek 15 szál gyertya meggyújtása közepette, 15 fohászt kötöttek csokorba.
    Az elhunyt egyházfők után megemlékeztek a helyi egyházközség néhai papjairól, kántorairól, tanítóiról és egyházi alkalmazottairól. De fohászkodtak az elhunyt rokonokért, a barátokért, sőt az ellenségekért is. Továbbá megemlékeztek a háborúk áldozatairól és azokról is, akiknek teste idegen földben nyugszik, sőt imádkoztak a spontán és a művi vetélés áldozataiért is.
    Halottak napján közös szentmisét mutattak be az elhunytakért, hogy ne csak a virág és a gyertya jelezze az összetartozás készségét, de Jézus Krisztus keresztáldozatának jelenbe hozatala is. Mivel nincs üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban, ezért ismételten bele kapaszkodtak. Tudatosítva, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus (vö. ApCsel 4,12), aki legyőzte a halált és újjá teremtette az életet.
GB.
A szertartás menete megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
TV felvétel, zenei hangverseny és születésnapi köszöntő

    2007. október 28-án délelőtt a magyar nyelvű szentmise néhány részéről felvételt készített a MTV 1 csatornája, hogy a közeljövőben Szepsiről készülő kisfilmen bemutathassák az egyházközség életét is. Délután a hívek sokasága zenei hangversenyen való részvéttel köszöntötte a közelgő 30. születésnapját ünneplő Mgr. Matin Novotný káplán atyát, akinek a zeneszerető fiatalok egy csoportja külön programmal kedveskedett. A műsorban Dzuro Katalin zenetanárnő vezetésével közreműködött Rastislav Červeny violacsellón, Kristína Fryzeľková orgonán, Patrik Červený hegedűn, Veronika Dušinská flótán, énekelt Katarína Kmeťová, valamint a Ing. Bodnár Attila vezetette Vox columbellae vegyes kar.
    A hívek nevében Sýkora Ilona iskola igazgatónő, a curzilliósok képviseletében Cehelník István köszöntötte az ünnepeltet.
    A közös éneklés, köszöntés és ünneplés tagadhatatlan jele annak, hogy Szepsiben hála Istennek sokan felismerték az idők jelét: a béke új neve, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
GB.
Ökumenikus istentisztelet és kopjafaáldás Péderben

    2007. október 27-én a Péderi Énekkar kezdeményezésére immár másodszor rendezték meg a falusi énekkarok találkozóját. Az ünnepség Gábor Bertalan pápai káplán vezetésével, ökumenikus istentisztelettel kezdődött a református templomban. Igét hirdetett Lucskai András nagyszalánci református esperes. Az istentiszteleten együtt imádkozott a megjelentekkel Fecsó Ivett helybéli református lelkésznő és Gajdo József jánoki plébános.
    Az istentiszteletet ünnepélyes kopjafaáldás követett, amelyet a történelmi egyházak képviselői végeztek. A liturgiában a szepsi Vox columbellae vegyeskar és a helyi énekkar énekelt.
    A találkozó a kultúrházban folytatódott, ahol Magyarországról a körömi és a sajósenyei énekkarok, a régióból a debrődi, a tornaújfalui kórusok, valamint a buzitia leány citerazenekar lépett fel.
    A helyi önkormányzat képviselőtestülete a kopjaállításért nyújtott nagyfokú segítségért, a község díszpolgárává választotta Magyarországról Csut Imrét és feleségét Csut Évát, Nyári Istvánt és Felvinczi Kálmánt. Rácz László péderi lakosnak a falu legjobb kovácsa címet adományozta.
    A találkozó jelzésértékű. Az alig 450 lelket számláló faluközösség népművelői mélységesen tudatában vannak, hogy nemcsak egy lehető legegészségesebb környezet megőrzése és átadása fontos a jövő nemzedéke számára, de egy testben, lélekben, lelkületben és szellemben egészséges nemzedék születése, nevelése, megtartása és átörököltetése is. Ebben a zsebkendőnyi faluban úgy tűnik, értik az idők jeleit.
(A liturgia menete és szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban)
GB.
Köszönet és meghívás

    Dr. Szalay László, királyhelmeci plébános, körzetei esperes helyettes meghívására 2007. október 24-én Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével baráti találkozóra gyűlt össze a két magyar esperesség papsága Királyhelmecen, hogy köszönetet mondjon a Gondviselésnek a jubiláló lelkipásztor áldásos 55 évéért, és egyben kifejezze jókívánságát az elért eredményekért.
    Amint arról már hírt adtunk László atya a közelmúltban a Lublini Katolikus Egyetemen doktori fokozatot nyert kánonjogból. A találkozó a papi zsolozsma déli imaórájának és a rózsafüzér közös elimádkozásával kezdődött, amit közös ebéd és eszmecsere követett.
    A közeljövőben hasonló két lelki találkozó lesz Kassán. 2004. november 4-én 15:00 órai kezdettel Mons. Alojz Tkáč érsek főpásztor hálaadó szentmisét mutat be az Orsolyák templomában a felépült közösségi ház átadása és megáldása kapcsán, valamint 2007. november 17-én ugyancsak 15:00 órai kezdettel Erdő Péter bíboros, prímás érsek a megyésfőpásztor felkérésére a Kassai Szent Erzsébet székesegyházban ünnepélyesen bezárja a jubileumi szent Erzsébet évet.
GB.
A bodollói Fatimai engesztelő és imatalálkozók 5. évfordulója

    2007. október 13-án Pásztor Zoltán püspök helynök vezetésével hálaadó szentmise volt Bodollón, ahol 2002. október 13. óta havi rendszerességgel találkoznak a régió magyar anyanyelvű hívei és lelkipásztorai. A vikárius szentbeszédében Szűz Mária példája kapcsán, az Istenre kész figyelmességre buzdított, mivel az Isten szemlélése által megtisztult szív, erősebb minden fegyvernél.
    Az elmúlt öt esztendő során közel húszezren imádkoztak itt együtt. A két magyar esperesség csaknem minden papja vezetett liturgiát. Alojz Tkáč kassai érsekfőpásztor 5 alkalommal. Hasonló küldetésben járt itt Katona István egri -, Edward Frankowski sandomierzi segédpüspök, Bíró László püspök, rektor, Bartal Károly Tamás jászóvári apát, Herdics György c. apát, Blanckenstien Miklós az esztergomi szeminárium rektora, Pawel Cebula minorita atya. Az öt esztendő legkiemelkedőbb eseménye Erdő Péter bíboros, prímás, érsek látogatása volt, aki a Makranci jubiláló római katolikus templom számára a kassai főpásztor jelenlétében átadta a nevezetes Szent István Király ereklyét.
    A jubiláló találkozón a vikáriussal együtt celebrált Rebres Mihály esperes helyettes, nagyidai plébános, Pásztor Lorenzo, tanár, somodi plébános, Gajgo József jánoki, Susko Mihály csécsi plébános, Szabó József kassai káplán, Monok István bódvahorváti görög katolikus parókus, aki híveivel együtt érkezett az ünnepségre.
Az elhangzott szentbeszéd szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
GB.
Magyar nyelvű papi lelkigyakorlat Alsó – Tátrafüreden ( Dlny Smokovec)

    Mint minden évben, az idén is megtartották a szlovákiai magyar anyanyelvű papok lelkigyakorlatát, amelyre több mint 30 lelkipásztor jött össze az ország különböző egyházmegyéjéből. A lelkigyakorlatot főtisztelendő Majnek Antal, munkácsi megyéspüspök vezetette. Régiónkból: Bartal Károly Tamás, jászóvári apát, Szalay László királyhelmeci plébános, esperes helyettes, Böőr Roland radi plébános, Rebres Mihály nagyidai plébános, esperes helyettes, Gajdo József jánoki plébános, Eigel Gábor, barkai plébános és Gábor Bertalan szepsi esperes plébános vett részt. A résztvevők a közösen bemutatott szentmisével kezdték a napot. Az együtt elfogyasztott reggeli után délelőtt 2-2 előadást hallgattak meg, amit ismét közös ima és ebéd követett. A délutáni szieszta után ismét előadás következett, majd közös rózsafüzér és beszélgetés az eladás kapcsán. A vacsora után alkonyati zsolozsma következett és csöndes pihenő (szilencium) reggelig. A csönd egyébként az egész lelkigyakorlat alatt fontos elem, hogy a lelkigyakorlatozó tisztázni tudja önmagában a hallottakat. Az előadó a három isteni erényt – a hit, remény és szeretet – ajándékát elemezte, különös hangsúllyal a szeretetet, amelynek napjainkban oly nagy hiányát érezzük.
GB.
Őszi búcsú Bodrogszentmárián az Ófaluban

    Az idei őszi búcsú főcelebránsa és ünnepi szónoka Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, jászóvári apát volt. Szentbeszédében a Szűzanya és népünk nagyjai példájának a követésére buzdított. Ismét jó volt látni az engesztelni óhajtók ismerős arcát. Hála Istennek, hogy szűkebb pátriánkban is vannak az imádkozásnak és az engesztelésnek elkötelezett hívei.
Emléktábla leleplezés Királyhelmecen

    2007. október 7-én Királyhelmecen a Királyhelmeci Mécs László Polgári Társulás kezdeményezésére emléktáblát avattak Tolvaj Bertalan (1927 – 1975) pedagógus, író és közéleti személyiség emlékére. Az ünnepi beszédet Mács József író mondta. A néhai kolléga munkásságát Csurgó Dezső királyhelmeci és Dobay Béla sárospataki tanárok méltatták. Az ünnepségen – mint egykori diák - beszédet mondott Gábor Bertalan szepsi esperes plébános is. Beszéde a Katolikus szemmel c. rovatunkban olvasható.
Köszönetnyilvánítás Szpisák Valériának a Szepsi római katolikus egyházközség kántornőjének

    2007. október 7-én a vasárnapi szentmise végén ünnepélyes köszönetnyilvánítás közepette adta át helyét a kántornő, aki hosszú évtizedeken keresztül nagy hűséggel, odaadással és szaktudással szolgálta Istent és az ő népét a Szepsi római katolikus egyházközségben. Szeretettel végzett fáradozását ezúton is köszönjük. Isten áldja meg élete további napjait.
Önkéntes véradás a Szepsi római katolikus plébánián

     2007. szeptember 3-án 31 önkéntes véradó jelent meg a Szepsi római katolikus plébánián, hogy saját vérüket adományozzák az arra rászorulóknak. A véradásban részt vett férj és feleség, anyja és leánya, lelkipásztor és laikus. Nemcsak az anyaegyházból, de a filiákból is érkeztek hívek, sőt a közeli hími egyházközségből is. Voltak, akik csak kíváncsiságból ill. szolidaritásból érkeztek, végül adományozók lettek. Legközelebb 2008. február 11-én a Betegek világnapján lesz hasonló önkéntes véradási lehetőség a Szepsi plébánián.
GB.
Szepsi
2007 szeptember 29.


A Rozsnyói Gömöri Népnevelő Központ szervezésben, az Európai kulturális örökségi napok keretében 2007. szeptember 29-én a Szepsi Római katolikus templomban a Szécsényi Erkel Ferenc vegyes kar énekelt. A Szepsi Vox columbellae énekkar Aggteleken vendégszerepelt. Mindkét esemény híven igazolja városunk lakosainak és egyházközségünk hívőnépének ének - és zeneszeretetét. Az élménydús fellépésekhez egyházközségünk hívei és lelkipásztorai is szívből gratulálnak.
GB.
Mit keres az Egyház a plázában?
szeptember 21. 13:16

    Szeptember 19-én Erdő Péter bíboros nyitotta meg a Soul&Gospel Fesztivált a budapesti WestEnd bevásárlóközpontban.

    Posch Péter, a WestEnd City Center ügyvezető igazgatója köszöntő szavaiban elmondta: „kulturális missziót is szeretnénk betölteni, nemcsak a fogyasztás templomának tekintjük magunkat. A közel 20 millió látogatónak, aki évente megfordul ebben az üzletközpontban, szeretnénk valami többet, valami mást is nyújtani. A lélekhez, a kultúrához, a szellemhez is szeretnénk szólni, és ez a mai rendezvény ebben a törekvésünkben egy kiemelt pont.”

    A bíboros megköszönte a lehetőséget és hozzátette: „Azért kértük a WestEnd City Centert, hogy engedjen minket a városmisszión itt jelen lenni, mert a misszió azt jelenti: az emberek közé menni. Nem várhatjuk a templomokban, hogy ki jön majd be hozzánk. Nekünk kell odamenni, ahol az emberek vannak.”

A köszöntő után Kunszabó Zoltán tett fel kérdéseket Erdő Péter bíborosnak.

    – A programfüzetben e program címeként ez olvasható: „Mit keres az Egyház a plázában?” Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy az egyháznak megvan a maga hatóköre, melyet betöltött az utóbbi évtizedekben, és a szórakozásnak, a vásárlásnak is megvannak a területei. Milyen érzésekkel érkezett ebbe a bevásárlóközpontba, amelyet – ahogy az igazgató úr is mondott –, sokan úgy tekintenek, mint a templom konkurenciája?

    – Először is nagy örömmel jöttem ide. Miért? Mit keres az Egyház a plázában? Ugyanazt, amit annak idején Diogenész görög filozófus mondott, amikor lámpával a kezében járt körbe a zsúfolt piactéren: embert keresek, mégpedig nem egyet vagy kettőt a sok közül, hanem minden egyes embernek a szívét, aki itt megfordul. Mert erről van szó: az embert keressük mindenkiben, és őt szeretnénk megszólítani. Miért jövünk ide? Mert itt olyasmit kínálnak, ami az embernek fontos: enni- és innivalót, ruhát, esztétikai élményt, sokszor bő szellemi táplálékot is, tehát olyasmit, amire az embernek szüksége van. Mi hiszünk abban, hogy van egy még mélyebb réteg is az ember szívében, a vallásnak a területe, és mi ezt szeretnénk megszólítani.

    Vannak, akik azt mondják, hogy a nagy bevásárlóközpontok a mai világ legveszélyesebb területei. Nem értek egyet velük. Szerintem a bevásárlóközpont olyan, mint amikor valami nagyon ízletes, nagyon kívánatos ételt kínálunk föl, és ilyenkor többféle lehetőség van. Egy ilyen nagyon vonzó kínálatra más élőlények reakciója az, hogy rávetik magukat. Ez teszi lehetővé, hogy csapdákat készítsünk számukra. De ez teszi lehetővé azt is, hogy házi kedvenceinkből kihozzuk a legjobb tulajdonságaikat. A tanpálya vagy az idomítás is ezen az alapon működik. Az ember ennél lényegesen több. Az ember számára az lehet csapda, ami őt vonzza, vagy az, amire szüksége van. De ez tőlünk függ. Ha valaki egész nap itt tölti az idejét, nem dolgozik, nem gondoskodik a családjáról, nem ér rá egyéb foglalatosságra, lehet, hogy az ő számára csapda. A másik ember számára tanpálya, mert megtanul választani, mert fejlődik az esztétikai érzéke, mert rájön arra, hogy az időnk véges, egy programot kell csinálni, akkor is, ha az ember bevásárolni megy. Gondol a szeretteire, vagy például egy műszaki boltban megfigyeli, hogyan fejlődik a technika, és mondhatnám azt, hogy ily módon lassan a világról alkotott képe is alakul. Péntek este a Gellért hegyen Erdő Péter szentbeszédében többek között a következőket mondta

   4. Ez a történet megvilágítja a mi utunkat is, amikor misszióra indulunk. Igazságosságot és szeretetet hirdetünk az embereknek a teremtő Isten és a megváltó Krisztus nevében, de a misszió során nem az a fő célunk, hogy zelóták módjára mielőbb rendbe tegyük evilág dolgait, hanem lelkeket keresünk. Mindenkinek a szívét és a lelkét. És nem az a módszerünk, hogy kemény büszkeséggel messze elkerüljük mindazok társaságát, akik valamilyen szempontból mások kifosztóinak, vagy a közösség hűtlen tagjainak látszanak. De a szívét, azt Jézus nevében és az ő megbízásából mindenkinek keressük. Hiszünk abban, hogy ha mi magunk tanítvánnyá válunk, és úgy mozdulunk Jézus minden világosan hangzó szavára, ahogyan Máté tette, akkor rajtunk keresztül Jézus akar és Jézus fog utat találni az emberek szívéhez, akkor missziónk látványai útján is Jézus veti rá mindent átható tekintetét városunkra és népünkre.
Alojz Tkáč kassai érsek bevezetője Budapesten a Szent István Bazilikában mondott szentmise elején.

Ut dem vobis finem et patientiam – jövőt és reményt adok nektek. (Jer 29,11)


Kedves Testvérek!

    A babiloni fogságban sínylődőkhöz intézett Jeremiási szavak, minden idők emberét boldogsággal töltik el: Ha majd segítségül hívtok és könyörögve jöttök hozzám, meghallgatlak titeket.
    Nagy örömmel jöttem hozzátok a szomszédos Szlovákiából, hogy veletek együtt imádkozzam a budapesti városi misszió nemes céljáért. Egységben a helyi egyház legfőbb pásztorával Erdő Péter Eminenciás bíboros úrral, együtt akarok most veletek tanúskodni és bizonyságot tenni az összetartozásról és a közös felelősségről kontinensünk újraevangelizálása érdekében.
    Mivel minden megújulás alapja a megbocsátás, a bánat és a töredelem, megismétlem a mindkét nemzet püspökei által Esztergomban aláírt kiengesztelődés szavait: megbocsátunk, és bocsánatot kérünk.
    Imádkozzunk közösen, hogy ez a szentmise, amelyet a magyar és a szlovák nemzetért mutatok be, a kapott kegyelem révén, a kölcsönös szeretet és megértés által, elősegítse a közös tanúságtételt: az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.

Ut dem vobis finem et patientiam – dám vám budúcnosť a nádej. (Jer 29,11)

Bratia a sestry!

    Slová proroka Jeremiáša k babylonským zajatcom sú potešujúce pre človeka každej doby: Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
    S veľkou radosťou som prišiel k vám zo susedného Slovenska, aby som sa modlil s vami za vznešený cieľ misie Budapešti.
    Zjednotený s najvyšším pastierom miestnej cirkvi s Jeho Eminenciou pánom kardinálom Péterom Erdőm, chcem spolu s vami svedčiť a vydávať svedectvo o spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za znovuevanjelizovania nášho kontinentu.     Nakoľko základom každej obnovy je odpustenie, ľútosť a pokánie, opakujem slová vzájomného zmierenia podpísané biskupmi oboch národov v Ostrihome: odpustíme a prosíme o odpustenie.
    Modlíme sa spoločne, aby milosti tejto svätej omše, ktorú obetujem za maďarský a slovenský národ podporili naše spoločné svedectvo vzájomnej lásky a porozumenia: v jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.
GB
A Debrődi növénytemplom megáldása

    2007. szeptember 15-én főpapi mise keretében áldotta meg Eduárd Kojnok rozsnyói megyéspüspök a Debrőd község határában található Szent László király tiszteletére újra épített templommaradványt.
    A feltehetően Mátyás király idejéből származó templom a 19. században teljesen romossá vált. 2000-ben már csak a földből itt – ott kiálló mészkövek jelezték az egykori épület nyomait. A hajdani templom belső berendezésből csak egy Szent László királyt ábrázoló festmény és egy lélekharang maradt meg.
    Az értékmentés és őrzés a Frankovics László plébános vezetette egyházközség és a Papp Adrienn polgármesterasszony irányította faluközösség összefogását dicséri. Az európai szinten is egyedülálló vörösfenyő konstrukciót Tamás Gábor tervei alapján Pozsgay Imre és Társa Bt. készítette. A toronykeresztet Cselényi Árpád, a szentéj feletti keresztet Kiss László, az oltárt Szabó Fecsu Károly faragta. A tervek kidolgozásban és kivitelezésében Csóka Balázs építészmunkatárs, Pongor László statikus, Szűcs Gábor táj- és kertészépítész, Somlósi Lajos geológus és Szántai Lajos történész segédkezett. A tervek szerint a konstrukciót idővel a környéken honos növények fogják befutni. A szentély köré Márk Gergely rózsanemesítő jóvoltából különleges fajtájú futórózsák kerülnek.
    A főpásztorral együtt celebrált Kiss Endre jászóvári premontrei perjel, Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, Pásztor Lorenzo somodi, Anton Mazán poprocsi, Peter Zbudzák rudnoki plébános. A szentmisében a Bodnár Attila vezetette Vox columbellae vegyes kar énekelt.
GB.
   
Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2007 (1.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close