2007 (2.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
Ökumenikus tanévkezdés városunkban

    Már hagyománnyá vált, hogy városunk magyar tanítási nyelvű iskolájának diákjai, tanári kara, a szülőkkel és néhány önkormányzati képviselővel együtt ökumenikus istentisztelettel kezdik és zárják az iskolaévet, váltakozva a két történelmi egyház templomában.
    Az idén a római katolikus templomban Nt. Gábor Lajos református lelkipásztor hirdette Isten üzentét. Az iskolát Mgr. Sykora Ilona igazgatónő, az önkormányzatot Ing. Iván László alpolgármester, az MKP szervezetét Zborai Imre képviselte. A közös éneklést Ing. Bodnár Attila vezette, a hívek könyörgését Szalay Kinga és Szalay Mónika végezték.
GB.
Ungviszoka

2007. augusztus 18-án Ungviszokán, Isten szolgálója Anna Kolesárová szülőfalujában ünnepi szentmisét celebrált és előadást tartott e sorok írója. A negyedévi rendszerességgel megrendezett zarándoklaton most is több mint 400 fiatal vett részt, hívők és kevésbé hívők. Elmondásuk szerint azért jönnek ide, hogy választ kapjanak létfontosságú kérdéseikre.
Anna Kolesárovát 1944. november 22-én lőtte agyon egy orosz katona, aki nemi erőszakot akart elkövetni ellene, de ő kimenekült karjai közül. Az egykori plébános írásbeli tanúsága szerint a 16 éves leány, mintha sejtette volna életének tragikus végét. Az orosz front közeledtével meggyónt és megáldozott, sőt napokkal korábban sötét ruházatba öltözködött, hogy ezzel is álcázza fiatal voltát. A házukba bejövő katona, miután észrevette a pincéből feljövő, mit sem sejtő leányt, erőszakoskodni kezdett vele. A leány ekkor apjához menekült vissza a pincébe, de a katona a lépcsőn több golyóval halálra sebezte. Az eset kapcsán a halotti anyakönyv megjegyzés rubrikájában ez olvasható: Hostia sanctae castitatis (A szent tisztaság áldozata).
A mostani elmélkedés témája az engedelmesség volt. Az előadás, a homilia és a boldoggá avatási segítségkérő ima szövege megtalálható a „Katolikus szemmel” című rovatunkban.
GB.
Szent Rókus búcsúi mise a hegyen

A szepsi egyházközség hívei 2007. augusztus 12-én a fogadalmi kápolnánál ünnepélyesen emlékeztek meg az 1831-es kolerajárvány áldozatairól, és imádkoztak napjaink betegeiért, mivel ma korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében. E szent helyen közösen imádkoztak azokért is, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.
(A részletes program megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.)
GB.
Kármel-hegyi Boldogasszony búcsú Barkán

    2007. július 15-én Seregély István ny. egri érsek vezette az ünnepi szentmisét. Vele együtt misézett Eduárd Kojnok rozsnyói megyés ill. Vladimír Filo koadjútor püspök és Bartal Károly Tamás jászóvári apát, valamint a rozsnyói és a kassai egyházmegye több papja.
    A zarándokok nemcsak a közeli egyházközségekből érkeztek, de távolabbról is: a Bodrogközből, Gömörből és Magyarország több vidékéről.
Az ünnepi szónok a skapuláré kapcsán a Napba öltözött Asszony példájára a Krisztusba való öltözködésre bátorította a több száz zarándokot, hogy a mai nemzedék is oltalmazott szent jele lehessen az igaz Istennek.
    Eigel Gábor helyi plébános és hívei, a vidék lelkipásztorai és kispapjai áldozatkészségének és összefogásának köszönhetően a már szombaton délután megkezdett ünnepség a bőséges lelki program miatt egyre több zarándokot vonz. Az ünnepi szentmisét egyenes adásban közvetítette a budapesti Mária Rádió.
GB.
A Zempléni Főesperesség papjainak és híveinek zarándoklata Kassán

    Kecskés Attila sárospataki esperes plébános vezetésével, 20 pap és több mint 600 fős, a határ mindkét oldaláról érkezett zarándok 2007. július 12-én a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyházba, ahol a Szent Erzsébet jubileumi év kapcsán magyar nyelvű főpapi szentmisét celebrált részükre Alojz Tkáč kassai érsek – metropolita. A szentbeszédet a magyar ügyek helynöke Pásztor Zoltán atya mondta. Elmélkedésében párhuzamot vont Szent Erzsébet kora és napjaink kihívásai között. Az evangéliumból tanult életmagatartás követésére buzdított. A szentmise után a megyésfőpásztor a püspöki palotában külön fogadta a papságot. Köszöntőjében örömét fejezte ki nemcsak a közös múlt, de az ígéretes jövő felett is.
    A zarándokok délután Jászóvárra látogattak a premontrei rend ősi monostorába. Úti céljuk nem csupán a barokk templom és kolostor megtekintése volt, de a tisztelet és a kegyelet kifejezése is annak a rendnek, amelynek tagja volt Árpád-házi Szent Erzsébet egyik gyermeke, boldog Gertrúd premontrei apátnő. Bartal Károly Tamás apát boldogan nyugtázta a zarándokok bensőséges éneklését, mivel volt idő, amikor nem mindenütt szólhatott szabadon anyanyelven az ének. Jelzésérték az is – mondta - amint a több mint 800 éves rend a sok viszontagság ellenére él, úgy minden közösség, ha értékeihez tudatosan ragaszkodik, megmarad.
    A zarándokok a következő egyházközségekből érkeztek: Sárospatak, Károlyfalva, Vajdácska, Sátoraljaújhely, Vilyvitány, Széphalom, Mikóháza, Füzér, Pácin, Tiszacsermely, Kenézlő, Zalkad, Viss, Tolcsva, Olaszliszka, Erdőbénye,, Hernádnémeti, Tiszalúc, Bőcs, Taktaharkány, Mád, Mezőzombor, Tarcal, Bekecs, Monok, Megyaszó, Köröm, Szerencs, Tállya. A hazai kassai híveken kívül, érkeztek még zarándokok a Bodrogközből és Kassa környékéről is.
GB.
Királyhelmec

    2007. július 8-án Királyhelmecen Szalay László plébános, körzeti esperes – helyettes meghívására Pásztor Zoltán püspöki helynök a megjelent papokkal együtt ünnepi szentmisét celebrált, abból az alkalomból, hogy a templom kertjében leleplezésre és megáldásra került két kőtömb. Az egyikre a Tízparancsolat, a másikra a Miatyánk szövegét vésték. Szentbeszédében a helynök az egyetlen Bárány bátor követésére buzdította a jelenlevőket, akik nemegyszer kényszeredett fültanúi a különféle farkas falkák vonításának.
    Az emlékhelyek ötletgazdája a boldogemlékű Szedlák Géza volt, akinek álmait két fia, Péter és János váltották valóra. Az áldás szertartását a néhai adakozó kívánsága szerint az egykori iskolatárs, Gábor Bertalan Szepsi esperesplébános végezte, Bartal Károly Tamás jászóvári apáttal, Danko István nagykövesdi, Böőr Roland radi, Vranai Alfréd nagytárkányi, Weiszer Attila dobóruszkai, Darvas László mádi plébánosokkal, valamint Vakles Attila helybeli görög katolikus parókussal, Hornyák Erik radi születési papnövendék, Takács Gilbert királyhelmeci és Ilko Kristóf leleszi származású premontrei novíciusok segédletével.
    Az ünnepségen megjelent Balog József királyhelmeci polgármester és a helyi plébános szülőfalujának, a Makranci egyházközség hívei is. Nevükben Kocsis Pál világi elnök köszöntötte örömmel a házigazdát, aki a közelmúltban a Lublini Katolikus Egyetem kánonjogi fakultásán doktori fokozatot nyert.
GB.
Buzita

    Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek - metropolita 2007. július 1-i hatállyal a következő áthelyezéseket eszközölte térségünkben. Mgr. Gergely Péter buzitai plébános, plébánosi kinevezést kapott Csicserbe, Mgr. Száraz János csicseri adminisztrátor, buzitai adminisztrátor lett.
    Gergely Péterrel 2007. július 2-án Sarlósboldogasszony ünnepén együttmisézett Gábor Bertalan körzeti esperes, aki megköszönte neki hétéves szolgálatát és igyekezetét. A híveknek kifejezte örömét a ragaszkodásért és a bizalomért, ugyanakkor arra kérte őket, hogy a jövőben nagyobb készséggel védekezzenek az álhírek ellen.
    A búcsúzó plébános a szeretet mindenféle megnyilvánulásáért mondott hálás köszönetet, majd kölcsönös kereszthordozásra buzdítva őket, meghatódva kért bocsánatot az esetleges hibákért.
    A szentmise után Ing. Mohnyánszky József a község polgármestere fogadást adott az egyháztanács tagjainak és a megjelent paptársnak, Mgr. Gajdo József jánoki plébánosnak. Az agapé végén közös elhatározás született, hogy a távozó plébánost egy alkalmas időpontban együttesen meglátogatják az új helyén.
GB.
Csak azt veszítjük el, amiről önként mondunk le

    Szvorák Katalin Kodály -, és Liszt díjas népdalénekesnő 2007. július 3-án a dunaszerdahelyi római katolikus templomban Kiss Róbert esperes plébános jóvoltából, Dr. Herdics György c. apát-kanonok, plébános a Remény főszerkesztője meghívására lemez és könyvbemutatót tartott.
    A művésznő Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek ajánlásával a közelmúltban CD lemezen Éneklő Egyház címmel, hagyományos és népzenei kísérettel, Belej Ferenc, Bolya Mátyás, Csávás Attila, Gombai Tamás, Mohácsy Albert, Nagy Zsolt, Páll Balázs, Pálóczy Krisztina, Vass Tibor, valamint a szentendrei Vujicsics Tihamér zeneiskola népdaltagozatos növendékei közreműködésével, kiadta a Római Katolikus Népénektár ádventtől pünkösdig terjedő ünnepkör néhány liturgikus énekét.
    A bemutatón jelen volt Rebres Péter nagykaposi kántor is, aki a Kassai Főegyházmegye alapítása 200. évfordulója emlékére lekottázta a régió helyi és általánosan használt népénekeit, amelyeket a művésznő magánkiadásában Kottás Harangszó néven a napokban megjelentetett. Az 1002 oldalas mű az 1998-ban – a Munyík István csicseri kántor munkássága folytán a Leleszpressz kiadásában Harangszó megnevezéssel két kiadásban is megjelent könyv imádságos részének javított, énekes részének kottás változata.
    A palócszármazású énekesnő értékőrzését és a kántorok munkásságát e sorok írója méltatta: Csak azt veszítjük el, amiről önként mondunk le. A kisebbségi létnek vannak mások számára értéktelennek tűnő dolgai. A sajátos ízek, a helyi szokások és hagyományok értékéről nehéz mások előtt meggyőzően érvelni, mert nem értik, hogy az otthon főztje, levegője, illata még akkor is becses, ha miattuk a kívülállók esetleg orrukat is fintorgatják.
Gábor Bertalan
Árpád-házi Szent Erzsébet képkiállítás Szepsiben

    Szepsi és partnervárosai - Karcag, a lengyelországi Brzozow és a csehországi Tišňov – a közös összefogás jegyében ünnepelt. A társadalmi és a gazdaság élet mellett 2007. június 30-án a XI. Szepsi Napok keretében hármas kiállításra is került sor. Sivák Enikő rajzaival, Pekár József és fia fafaragványaival és kőgyűjteményével, Beke Sándor színművész Árpád-házi Szent Erzsébet képi ábrázolásával mutatkozott be.


    Szent Erzsébet képeivel kapcsolatban a helyi esperes plébános szólt, aki többek között kiemelte: Szentünk az életszentséget élte beszédes módon kora embere elé. Radikális életvitelével győzte le azt a világot, amely számára testben és lélekben, térben és időben küzdőtérnek adatott. A kinyilatkozatásból megértette, hogy a napi kihívások nem másak, mint a ma sokat hangoztatott, de gyakran félreértett és félremagyarázott önmegvalósítás alapjai és eszközei. Példát adva ezzel kortársainak és kései utódainak a világ, az én, a test, a hiba és bűn legyőzhetőségéről. Ösztönözve arra tanít és bátorít, hogy az ember miként lehet szentté. Olyan emberré, aki fémjelzi az adott időt, kort és nemzedéket.

    Az ünnepi megnyitón Zakariás István polgármester örömének adott hangot, hogy amint a II. évezred kezdetén a kölcsönös felelősség jellemezte Közép-Európa népeit, úgy a III. évezred nemzedékéből sem hiányzik ez a felismerés.
GB.
Jubileumi hálaadó és engesztelő kereszthordozás

    2007. június 17-én immár 60. alkalommal tartottak hálaadó és engesztelő szentmisét Jézus Szíve tiszteletére a felvidéki Buzitán. Az elsőt az egykori plébános a boldogemlékű Manczos Antal szervezte hálaadásként a háborúból hazatértekért és kitelepítés viszontagságát elkerülőkért. Az ideit Gergely Péter, a jelenlegi plébános.
    Az ünnepi szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan körzeti esperes volt, aki szentbeszédében Mécs Lászlót, a néhai papköltőt idézte. Az egykori királyhelmeci premontrei plébános, az 1934-ben jelentkező sok bajt a szemtelenül merész téli hollókhoz hasonlította, aki udvarodon komor csapatban várnak s lesbe nézik benned a hulla-jelölt koncocskát.
    A háborúban innen is sokan odavesztek. A falu lakosainak egyharmadát innen is kitelepítették. Az elmúlt 60 év itt is sokféleképpen szedte áldozatát, de az egyházközség önazonosságát mindez idáig megőrizte. Félő azonban, hogy az újkor, új kihívásaihoz már nem lesz elegendő ereje. Ezért az ünnepi szónok a papköltő további szavait kérte megszívlelni:
    Barátom! Új pacsirta kívántatik,
    Dobd a magasba hősiesen szíved,
    Hit-szikrád gyújtsa dalra Isten
    És tavaszodni fog újra minden.
    A példásan megrendezett ünnepség a helyi önkormányzat és az egyháztanács szoros együttműködéséről tanúskodik. Mohnyánszky József polgármester szavai szerint kölcsönösen számíthatnak egymásra. Amíg ez a hittel telt tettrekészség jellemzi az itt élőket, a remény nem hiábavaló.
GB.
Fatimai engesztelő imatalálkozó Közép-Európa népeiért

    2007. június 13-án Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozót Mons. Dr. Andrzej Dzięga sandomierzi megyéspüspök megbízásából segédpüspöke, Mons. Edward Frankowski vezetette. A szentmise főrészei latin nyelven történtek. A lengyelnyelvű prédikációt Pawel Czebula Miskolcon működő lengyelszármazású minorita atya fordította magyar nyelvre. A püspökség ezzel a látogatásával kívánja viszonozni az esperesi körzet híveinek tavalyi zarándoklatát, akik ellátogattak a Szent Kereszt kolostorba, amelynek a hagyomány szerint maga Szent Imre herceg ajándékozott egy Szent Kereszt ereklyét. A mostani imatalálkozó fő célja a közös könyörögés volt, hogy Közép-Európa népei tudatosabban segítsenek egymásnak megtalálni a sajátos keresztény gyökerüket.
    A szentmise kezdetén a segédpüspök megáldotta a Pekár József készítette új keresztet. Szentbeszédében a Szűz Mária iskolájában való további részvételre buzdított, mert Kelet-Európa népei csak ezzel a lelkülettel lesznek képesek kivédeni korunk liberalizmusának fondorlatos támadásait. A szentmisében a Vox columbellae vegyes kórus és a Bodollói Asszonykórus énekelt. A püspök mindkét kórust nagy elismerésben és dicséretben részesítette, és csodálattal adózott a közösség ájtatos, szép és felemelő éneklésének.
    A szentmise végén Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök a Rómában tartózkodó Alojz Tkác megyéspüspök nevében köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve a lengyel – szlovák magyar közös felelősségvállalást és összefogást.
    A szentmisében együtt celebrált: Mons. Dr. Bartolomej Urbanec kassai esperes helyettes, plébános, főegyházmegyei bíró, Mgr. Gajdo József jánoki plébános, Mgr. Pásztor Lorenzo somodi plébános, teológiai tanár, Dr. Rebres Mihály esperes helyettes, plébános, főegyházmegyei bíró, Szalay László, a kánonjog doktorandusza, esperes helyettes, plébános, a főegyházmegyei bíróság házassági kötelékvédője és Mgr. Fedorka Zsolt, kassai káplán.
A szentmisén részt vett: Ing. Zachariás István szepsi, Ing. Mochnyászky József buzitai polgármesterek és Mgr. Laczkó Mária makranci polgármesterasszony, valamint Zuzana Dufincová a kassai főegyházmegye bírósági jegyzője, aki többet magával a Lublini Katolikus Egyetemen Mons. Dr. Andrzej Dzięga kánonjogász professzor diákja volt.
GB.
A Kassai Főegyházmegye is képviseltette magát Ternyák Csaba egri érsek beiktatásán

    Az Ad limina látogatás miatt Rómában tartózkodó Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita Pásztor Zoltán püspöki helynöke által, levélben köszöntötte Ternyák Csabát az egri főegyházmegye érsekét, mint a szomszédos főegyházmegye új főpásztorát.

    Az ünnepségen részvettek Laczkó Mária polgármesterasszony vezetésével a makranci önkormányzat és egyházközség képviselői is, akiket Erdő Péter bíboros, prímásérsek is fogadott. A polgármesterasszony örömmel közölte, hogy az egyházközség képviselőtestülete javaslatára a helyi önkormányzat 2007. május 16-án hozott 4. számú határozata alapján a kapott Szent István Király ereklyéért őt a faluközösség díszpolgárává választotta és meghívta, hogy látogasson el Makrancra.

    Erdő Péter bíboros, prímásérsek a felkínált díszpolgárságot elfogadta és Alojz Tkáč kassai érsek meghívására 2007. november 17-én meglátogatja régiót. Szepsiben 11:00 órai kezdettel leleplezi és megáldja Árpád-házi Szent Erzsébet szobrát a róla elnevezett parkban. Meglátogatja a város Idősek Otthonát, amely aznap felveszi Szent Erzsébet nevét. 12:00 órakor a makranci templomban ünnepélyes külsőséget közepette átveszi a díszpolgári oklevelet. Délután 15:00 órai kezdettel szentmisét pontifikál a kassai Szent Erzsébet Dómban, ahol Szlovákiában bezárja a Szent Erzsébet Évet.

    A régió hívei örömmel készülnek a jeles eseményre. A szentmisék előtt végzett rózsafüzért arra a szándékra ajánlják fel, hogy a külső ünnepségek, sok belső megtérést eredményezzenek. A Boldogasszony közbenjárását és Árpád-házi Szent Erzsébet esedezését kérve, azért imádkoznak, hogy kettőjük példája nyomán az itt élők rátaláljanak arra a sajátos küldetésre, amelyet a Gondviselés bízott rájuk.

    Makrancon minden szentmise után a gyermekek az oltár elé járulnak, és ott a miséző pappal együtt közösen imádkoznak erre a szándékra.
GB.
Esperesi eucharisztikus találkozó Somodiban

    Pásztor Lorenzo plébános meghívására a Szepsi esperesi körzet papjai és hívei az idén az Úrnapi körmenetet az ünnep előestéjén 2007. június 6-án Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével tartották, aki katekézisben a napi evangélium üzenetét aktualizálta: Tanítani példával kell. A szervezéssel is. Úgy, mint Jézus, aki átlátható, kommunikációra alkalmas kis közösségekre osztotta a népet. Ötezer egyén, egy tömeg. Ötvenesével szervezve, száz kis közösség. Száz közösség száz probléma-megoldó csapat. A „probléma” így lehetőséggé lesz. Az sem akadály, ha az erőforrások csekélyek - itt öt kenyér és két hal - végül és ennek dacára mind az ötezren jóllaktak, és még maradt is. Ezt társadalmi probléma-megoldó modellnek is vehetjük, de vehetjük egyházi modellnek is, sőt a kisebbségi problémák megoldási mintájának is. Különösen akkor, amikor szellemi táplálékról van szó, hisz valójában mindig erre éhes a nép.
    A körmenetben aktív részvételt vállaltak nemcsak a helyi elsőáldozók és az énesek, de a Szuverén Máltai Lovagrend dámái és lovagjai is.
GB.
Szent Norbert ünnepség és bélyegkiadás Jászóvárott

    Jászóváron 2007. június 6-án Szent Norbert rendalapító ünnepén Bartal Károly Tamás apát meghívására papi rekollekció volt Eduárd Kojnok rozsnyói megyéspüspök vezetésével, Vladimír Filo koadjutor püspök, valamint a rozsnyói, a nagyrőcei, az abaújtornai és a jászói esperesség papjainak részvételével. A premontrei apát szentbeszédében a rendalapító életének szemlélése kapcsán a sajátos életút megtalálásának a felismerésére buzdított.
    A szentmise befejeztével a Szlovák Posta ünnepélyes külsőségek közepette hozta forgalomba az 500 000 ezer példányban kiadott, Igor Benca rajza alapján, František Horniak metszőművész által készített, Hazánk szépségei sorozat legújabb darabját, az 1750-1766 között épült Jászói kolostort ábrázoló bélyegét. Az eseményt nagy elismeréssel nyugtázta Nagy Gábor a közösség polgármestere. A helyi alapiskola diákjai kultúrműsorral kedveskedtek.
GB.
Szlovákia keleti régiója is képviseltette magát az I. Nádszegi Katolikus Napon

    A mustármag növekedéséhez kegyelem és idő kell. Ennek reményében és tudatában vett részt a Bodnár Attila karnagy vezette Szepsi Vox columbellae vegyes kar az I. Nádszegi Katolikus Napon. Jelenlétével kívánta tolmácsolni az összefogás, és a szolidaritás fontosságát az idők jelének értéséről. Az ünnepségen a keleti régióból jelen volt többek között Szvorák Katalin Liszt és Kodály díjas népdalénekes művésznő is, aki bemutatta az Erdő Péter bíboros, prímásérsek előszavával megjelent, az Éneklő Egyház CD-én kiadott néhány ismert Adventtől Pünkösdig énekelt egyházi énekét. A művésznő egyben bemutatta a saját kiadásában rövidesen megjelenő Kottás Harangszó ima és énekes könyvet is, amely a hivatalos egyházi énekek mellett, Rebres Péter nagykaposi és Munyík István csicseri kántorok gyűjtése folytán csokorba kötötte a Felvidék néhány sajátos helyi jellegű egyházi énekét is. A Kottás Harangszó ima és énekeskönyv eladási ára 300.- szlovák korona. A bemutatók helyét és idejét rövidesen közöljük. Az ima és énekeskönyv előjegyzésben megrendelhető a következő címeken:

Glória Társulat
Tel: 00421 2 455 23 682
Fax: 00421 2 455 23 684
remeny@remeny.sk

Római Katolikus Plébánia - Királyhelmec
Sk – 0077 01 Királyhelmec, Mécs L. u. 3.
00421 56 63 229 75
szalay@dornet.sk

Római Katolikus Plébánia - Szepsi
Sk – 045 01 Szepsi, Fő u. 108.
Te/fax: 00421 55 460 21 32
Mobil: 00421 905 58 66 25
g.b.@post.sk

GB.
INRI – Krisztus fejek a Felvidéken

    A XXVIII. Szepsi Csombor Márton Napok keretében 2007. május 26-án Görföl Jenő fényképeiből INRI – Krisztus fejek a Felvidéken címmel fotókiállítás nyílt a Szepsi Városi Művelődési Központ F-klubjában. A tárlatot a helyi esperes plébános nyitotta meg, aki rámutatott, hogy Krisztus valóban testvérünk, életünk keresztútján. A keresztény teológia szerint Krisztusra, az Emberfiára az emberiség barátjaként tekintünk. Életünk egyes pillanataiban mi is átéljük életének egy-egy állomását. Az utolsót, a haláltusát kikerülhetetlenül. Előbb utóbb mindnyájunk ajkára szorul a krisztusi kiáltás: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?” (Mt 27,47)

    A keresztény hitvallás szerint Krisztus azonban nemcsak Ember, de Istenfia is, aki végigjárva az emberi fájdalom és halál sötét alagútját, felvillantott egy szikrát: az örökkévalóság, az élet, a remény, a Húsvét csíráját. Így Jézus ajkáról az ősi: Eli, Eli lamma sabacthani – már nem a reménytelenséget, hanem csak az elhagyatottságot jelenti. Ez a csak nem a kudarcot, de a győzelmet sejteti, mert Krisztus kínszenvedése óta az emberi fájdalom és a halál már nem ugyanaz, ami korábban volt.

    Mindazok, akik nyitott szívvel szemlélik Görföl Jenő fotóit, hasonló tapasztalatot szereznek. A kiállítás végén másak lesznek, mint az elején.
GB.
Cum Deo pro patria et libertate

    Kassán 2007. május 24-én Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke meghívására Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével tanácskozásra gyűlt össze a keleti régió papsága, hogy eszmét cseréljen a lelkipásztorkodás társadalmi kérdéseiről. A tanácskozó felek kölcsönösen rámutattak a felmerülő nehézségekre és egyetértettek abban, hogy a kivezető út a következetes evangéliumi értékrend tudatos felvállalása.

    Olyan intézményeket kell létrehozni és támogatni, amelyek felvállalják ezt az értékrendet. Népünket nem a nyelve fogja megmenteni, de az erkölcse. Nem nyelvében, de erkölcsében él a nemzet. Vissza kell térni az első ezredforduló életideáljához, amely szentek nevelt. Szent édesapát, szent édesanyát és szent gyermeket. Istvánt, Gizellát, Imrét. Gellértek kellenek és Adalbertek. Olyan eszmék és olyan személyiségek, akik tudnak globálisan gondolkodni, de lokálisan cselekedni. Keresztény európai öntudattal ragaszkodni a sajátos önazonossághoz. Ennek érdekében javasolták:

          1. A tisztelt Alapítvány segítsen létrehozni a Kárpát-medencében egy keresztény iskolai, oktatói és nevelői hálózatot a bölcsődéktől a középiskolákig, beleértve a tanonciskolákat is.
          2. Segítsen megszervezni egy oktatói gárda kinevelését ezen intézményekbe.
          3. Rendezzen világgyűjtést ezen a célokra.
          4. Nyerjen meg szerzetesi közösségeket és imacsoportokat, akik felvállalják ezeknek az anyagi, szellemi és lelki értékeknek a kiesdését.

    A jelenlevők egyetértettek abban is, hogy e felsorolt elvek nélkül úgy ez a találkozó, mint más igyekezet legfeljebb a lelkiismeret megnyugtatására elegendő. A sorsdöntő pillanatokban ez kevés. Ma sokaknak kell akarni tenni a hazáért és a szabadságért, de Istennel és nem nélküle.

    A meghívást elfogadta Eigel Gábor barkai, Sipos György tornagörgői, Pásztor Lorenzo somodi, Gajdo József jánoki, Susko Mihály csécsi plébánosok, Szabó József, Fedorka Zsolt, Smolnicky Béla kassai lelkészek és Gábor Bertalan szepsi esperes plébános. A szövetség elnökét elkísérte két asszisztense, a kelenyei származású Csáky Csongor és a királyhelmeci Kiss Péter.
GB.
Szűz Mária a Keresztények segítsége ünnepe a bodrogközi Bodrogszentmárián

    2007. május 20-án délután ünnepi külsőségek közepette mondtak köszönetet a kassai főegyházmegye magyar ajkú hívei és lelkipásztorai napjaink Mária oltalmáért, Bodrogszentmárián, az ó-falu egykori templomterén felállított szabadtéri oltárnál.
    Az ünnepet VII. Piusz pápa rendelte el a Napóleoni fogságból való szabadulás emlékére, de a mában is van miért hálát adni és oltalmat kérni fogalmazott a plébániáról származó főcelebráns Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános, aki a szentmise kezdetén egy 1871-ből származó ikont ajándékozott a híveknek. A restaurált képet Erdő Péter, bíboros áldotta meg Budapesten 2005. II. 7-én.
    Böőr Roland radi plébános örömmel fogadta az ajándékot és a Lélek sugallta üzenetet: az újkor, új kihívásai közepette egyre szorosabb egységre kell lépnünk egymással. Megosztottságunk folytán könnyen kiesünk a Boldogasszony védő oltalmából. Tudatos egységformálásunkkal a Legyőzhetetlen szent jelei leszünk.
    A szentmisében együtt celebrált Pásztor Zoltán püspöki helynök, Kocsis István ny. esperes, Szalay László körzetei esperes helyettes, királyhelmeci plébános, Pásztor Lorenzo somodi, Danko István nagykövesdi, Weiszer Attila dubóruszkai, Vranai Alfréd nagytárkányi plébánosok, Kosztura János körtvélyesi görög katolikus parókus és Fedorka Zsolt kassai káplán.
GB.
Ünnepi megemlékezés és emlékműszentelés a Rozsnyó közeli Kiskovácsvágásán

    P. Eigel Gábor barkai plébános és Kocsis József kiskovácsvágásai polgármester, valamint a helyi önkormányzat rendezésében 2007. május 19-én hálaadó ünnepi szentmisében mondtak köszönetet az egyházközség lakosai a Gondviselésnek a faluközösség első írásos említésének 661-ik évfordulóján. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános a szentmise kezdetén megáldotta a falu címerét, zászlóját és pecsétjét. Elmélkedésében a további Isten és a felebarát iránti kölcsönös szeretetre buzdított, mert csak a hittel megélt szeretet hordozza a jövőt.

    A szentmise után a temetőben folyatódott az ünnepség, ahol leleplezésre került a Hegedűs Imre és Bugovics Miklós alkotta II. világháborús emlékmű. A csupán 85 lelket számláló közösség egyenlő kötelességet és jogot, valamint azonos lehetőséget kért a Mindenhatótól önmagának és a környék népeinek.
GB.
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

    Anyák napja kapcsán a Fatimai jelenések 90. évfordulója emlékére 2007. május 13-án Bodollón Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével, immár másodízben találkoztak a régió magyar anyanyelvű hívei, papjai és azok szülei.
    Az ünnepségen megjelent Szerencsés János kassai főkonzul, Köteles László parlamenti képviselő és Szvorák Katalin Kodály- és Liszt díjas népdalénekes.
    A helynök Szűz Mária és az anyai hivatás párhuzamáról elmélkedett. A művésznő énekekkel, a főkonzul elismerő szavakkal, a képviselő egy-egy szál virággal, a helyi egyháztanács tagjai szeretetvendégséggel tisztelegtek a kétségbevonhatatlan anyaság értéke előtt.
    A következő találkozó június 13-án szerdán 17:00 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Andzrej Dziega, szandomieri megyéspüspök lesz, aki látogatásával akarja viszonozni a régió híveinek a tavalyi Erdő Péter bíboros vezette Szent Kereszt kolostorba tett zarándoklatot, és folytatni kívánja a közös imát Kelet-Európai népeinek lelki megújulásáért.
GB.
A Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeinek és előjáróinak látogatása Kelet - Szlovákiában

    Bíró László püspök-rektor vezetésével, Tál Zoltán spirituális és Marton Zsolt prefektus atyák kíséretében 2007. április 27-én Sárospatak, Szent Erzsébet szülővárosának meglátogatása után 37 zarándokvendég érkezett ötnapos körútra Kelet-Szlovákiába. Pásztor Lorenzo Somodi plébános és teológiai tanár kalauzolásával Borsi, Királyhelmec, Lelesz, Nagy és Kisszelmenc (Kárpátalja), Dobóruszka, Nagykapos, Nagymihály jelesebb helyeinek megtekintése után első éjszakai szállásukra, Kassára érkeztek.
    A második nap tapasztalat -, ismeret és élményszerzése ugyancsak Kassán kezdődött a Szent Mihály kápolnában, ahol Pásztor Zoltán püspöki helynök fogadta a vendégeket. Eperjes, Bártfa, Jászóvár következett. Estére Szepsi érintésével Makrancra érkeztek újabb szálláshelyükre, ahol 15 család fogadta be örömmel őket, megosztva velük ételüket és italukat. Vasárnap kisebb - nagyobb csoportokban ünnepi szentmisén vettek részt: Bodollón, Szepsiben, Somodiban és Makrancon. Innen a helyi egyháztanács és önkormányzat vendégszeretetét élvezve, ismét Kassára mentek. Ott a Szent Erzsébet Dóm, a három Szent Kassai Vértanú kivégzési helyének, a Rodostói ház, a szemináriumi templom és a Márai Sándor szobrának megtekintése következett. A hétfői zarándoklat Boldog Salkaházi Sára testvér egykori anyaházának meglátogatásával kezdődött, ahol a kápolnában szentmisén vettek részt. Onnan Szepesváraljára, Lőcsére és Vörös-kolostorra utaztak, útközben megcsodálva néhány fatemplomot. Keddre Krasznahorka, Betlér és Losonc volt az úti cél.
    Jó Pásztor vasárnapjának üzenete, a történelmi helyek tagadhatatlan ténye, a nagy buzgósággal őrzött örökség, a végvári történések iránti érdeklődés, egymást egészítgették, segítve ezzel az ideológiai béklyókból való szabadulás kibontakozását, amelynek elsődleges kezdeményezője és megvalósítója a mindenkori lelkipásztor – fogalmazott egyik elmélkedésében a püspökrektor. A zarándokvendégek és a vendéglátók beszédét hallgatva – Borsitól Losoncig - elmondható, hogy a szavak és a tettek magvetése, a szívek jó talajába hullott a határok minden oldalán.
GB.
Via Lucis (Fényút)

A keresztény reménység útjának ájtatossága Szepsiben


    A húsvéti vasárnapok evangéliumainak eseményei szemmel és lélekkel jól követhetők a keresztény reménység útjának állomásain. A Szepsi plébániatemplom kertjében felállított állomásokat, a nagy jubileum évében 2000. június 12-én áldotta meg az akkori székesfehérvári segédpüspök Erdő Péter.
    Az egyházközség egy maroknyi csapata azóta szívesen imádkozza. A Keresztút mintájára a Fény útja nevet viseli, de lassan közkedveltebbé válik a Keresztény reménység útja kifejezés. Az egyes stációk elmélkedései Jézus Krisztus dicsőséges titkairól szólnak. Azokról az eseményekről, amelyek a Feltámadás és az első Pünkösd közötti időben történtek. Ezek jól sejtetik, hogyan éljünk a világban a „fény gyermekeiként”, és miként tegyünk tanúságot a Feltámadt Krisztustól kapott új életről.
    Az ájtatosság szövege és képei megtalálhatók a szepsi esperesi körzet honlapján: www.szepsi.romkat.sk
GB.
Tegyük láthatóvá Európa keresztény gyökereit

    Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita 2007. április 21-én főpapi szentmisében konszekrálta a 100 éves makranci jubiláló templomot és új oltárát, amelybe ünnepélyesen elhelyezte a patrónus, Szent István Király hiteles ereklyéjét, amit Erdő Péter bíboros, prímás, érsek ajándékozott az egyházközségnek. Az oltárba elhelyezte Boldog Gizella Királynő ereklyéjét is, amit Gerhard Hettler, a passaui főegyházmegyei posztulátora és Sidónia rendfőnöknő adott át Wilhelm Schram megyéspüspök nevében.
    A szentbeszédet magyar nyelven Pásztor Zoltán püspöki helynök mondta, aki arra figyelmeztetett, hogy a templomban nemcsak követ kőre rakunk, de nemzedékről, nemzedékre Isten színe elé állunk, ahol megtanulhatunk másokkal törődni, hogy mindnyájan különbbé válhassunk. A főpásztorral együtt misézett Bartal Károly Tamás jászóvári apát és a régió 22 papja. Énekelt a szepsi Vox columbellae vegyes kar és az egyházközség Mosolygó oroszlánok gyermekkórusa. Az egybegyűlteket Laczkó Mária polgármesterasszony üdvözölte és köszöntötte. A többnyelvű szertartás, a művészetek sokrétűsége, a hívek határokon átívelő együttléte, tagadhatatlanul igazolta Európa keresztény gyökereit. Gyümölcséről lehet megismerni a fát.

    A főpásztor a jubileum kapcsán különleges áldásában részesített három személyt, akik munkájukkal és szorgalmukkal elvélhetetlen érdemeket szereztek a templomért és a közösségért. Nevezetesen Laczkó Mária polgármesterasszonyt, Szmolnyiczky Anna sekrestyésasszonyt és Dohányos József főpénztárost.
    Az egyháztanács három tagja jubileumuk révén szintén hasonló kitüntetésben részesültek: a 60 esztendős Dettersz Ferenc és a két 50 éves jubiláns Palecsár András és Czingely János.
GB.
Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2007 (2.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close