2007 (3.rész)

Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános | 11.4.2015
Az Isteni Irgalmasság képének megáldása Radon

     Bőör Roland radi plébános meghívására 2007. április 15-én az Isteni Irgalmasság vasárnapján haza érkezett Mons. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, hogy megáldja a szülőfaluja templomának ajándékozott új ólomberakásos üvegablakot, a szent Fausztina által ismertté tett, jelen esetben Schultz Gábor és neje Magdolna készített műalkotást. A testi és lelki születés helye mindnyájunkat háladadásra kötelez – mondta többek között az ünnepi szónok. Minden módon hirdetnünk kell az irgalmat és megbocsátást. Önmagunkra és egymásra vonatkoztatva, mert Jézus Krisztus nem átmenetre, de egy új életre hívott meg. Hasonlóképpen, mint Tamást, akinek Jézus nem azért mutatta meg sebeit, hogy elfelejtesse vele a keresztet, hanem azért, hogy a jövő számára is feledhetetlenné tegye a keresztáldozat egyedüliségét. A másokért hozott áldozat a halálon túl is maradandó érték. Az ünnepségen részt vett Szalay László körzetei esperes helyettes, királyhelmeci plébános, Danko István nagykövesdi, Makovics István bolyi plébános, Kosztura János körtvélyesi görög katolikus parókus és Fedorka Zsolt kassai káplán. A kapott földi és égi ajándékokért Hornyák Erik papnövendék, ugyancsak a falu szülöttje mondott hálás köszönetet.
GB.
Temetőkápolna megáldás Gomboson

     A Nagyidai önkormányzat Snyír Ferenc polgármester és a Gombosi egyházközség hívei közös összefogása eredményeként Rebres Mihály nagyidai plébános, körzeti esperes helyettes kérésére 2007. április 15-én az Isteni Irgalmasság tiszteletére Alojz Tkáč kassai érsek – metropolita ünnepélyesen felszentelte a filiális egyházközség temetőkápolnáját.
     A magyar nyelvű szentbeszédet Pásztor Zoltán püspöki helynök mondta, aki Krisztus békéjének fontosságát és értékét hangsúlyozta. A főpásztorral együtt misézett Mons. Gábor Bertalan körzeti esperes. Az ünnepségen igét hirdetett és áldó imát mondott Szabó Krisztián nagyidai református lelkész.
     A kápolna felépítésével és megáldásával a helyiek régi álma teljesült. Végre van egy hely, ahol biztosabban tudatosítható, hogy akár élünk, akár halunk egyaránt az Úréi vagyunk.
GB.
Keresztút megáldás Leleszen

    Bartal Károly Tamás, jászóvári apát kezdeményezésére a premontrei rend, az ősi Leleszi kolostor közelében keresztúti stációkat állíttatott, amely a jelenkori értelmezésnek megfelelően a feltámadást hirdető állomással végződik. Az egyes stációk oszlopait és a feltámadást jelző kápolna domborművét a leleszi származású Ferencz György fafaragó készítette. Felszentelését 2007. április 14-én Mons. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános végezte. Elmélkedésében párhuzamot vont Jézus kortársai és korunk emberének hitetlensége és keményszívűsége között. XVI. Benedek katekézise alapján Szent Ágostont idézte: „Ha Krisztus a szívünkben van, ez sokkal több annál, mintha otthonunkban lenne. Szívünk ugyanis bensőségesebb, mint otthonunk.” Kitartó törekvésre bátorítva ezzel a nagyszámú részvevőt, hogy merjék szívünkbe fogadni és hordozni a feltámadt Üdvözítőt.
GB.
Hálaadó szentmise Barkán a 40 éves papi szolgálatért

    Eigel Gábort
1967. április 2-án szentelte pappá Gyulafehérváron a ma már Isten szolgájaként tisztelt Márton Áron megyéspüspök. A jubiláló plébános 2007. április 10-én Barkán a 40 év kapott kegyelméért Eduar Kojnok rozsnyói megyéspüspök vezetésével, Vladimír Filo koadjutor püspökkel és több paptárssal koncelebrált szentmisében adott hálát az egyházközség és egykori működési helyei híveinek közösségében.
    Az ünnepi szónok a napi evangélium alapján a húsvéti hit ajándék mivoltának sürgetőbb tudatosítására buzdította a részvevőket. Mária Magdolna keresésén felbuzdulva ne az üres sír ténye, ne is a tér és az időn kívüli küldöttek esetleges jelenése, de a Jézusi igazság ígérete örvendeztessen: fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez (Jn 20, 17). Ahhoz az Isten - Atyához, aki értékessé tesz minden hitből fakadó tettet.
GB.
A Szent Háromnap

    Mint minden plébániai közösségben, úgy Szepsiben is az egyházközség lelkipásztorai és hívei egyetlen közösséget alkotva emlékeztek Jézusnak a tanítványaival elköltött emlékvacsorájára, hogy parancsa és végrendelkező hatalma révén jelenbe hozzák a Megváltó életáldozatát. Az idén a következő férfiak fogadták el a meghívást a lábmosásra.
1. Andó Béla
2. Balta Zsolt
3. Csordás Ferenc
4. Gavenyák Kamil
5. Ikrényi Imre
6. Kocsis János ifj.
7. Komjáthy Marián
8. Kusnyír Mihály
9. Lőrincz Róbert
10. Lukács Tibor
11. Németh Miklós
12. Németh Zoltán
13. Maruscsák László

    Az ősi hagyományok szerint a dicsőítő ének után a nagyszombati szertartás Dicsőségéig nem szólt az orgona, a harang, nem volt csengetés. A csengő figyelmeztető hangját kelep helyettesítette. A szertartás három nyelven folyt, magyarul, szlovákul, latinul. A hívek egy kiosztott lapról közösen énekelhettek és imádkozhattak.

     Délelőtt 9.30-kor a kassai dómban a főegyházmegye papsága a főpásztor jelenlétében megújította papi fogadalmakat. A szentmisében a jelenlevő papokkal együtt koncelebrált a kassai születásű Jaschkó Balázs S.J. atya Kanadából, aki egy hónapot töltött szülővárosában. A nagyböjt időszakában részt vett a lelkipásztori munkában Kassán és környékén. Elmondása szerint nagy öröme tellett a gyónók nagy számában és példás bűnbánattartásában. Mellékelt képünk a püspöki palotában készült Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök és Bartko Elek Nagykaposi esperesplébános jelenlétében.
    Nagypéntek este Makrancon Ing. Kocsis Pál és Palencsár Tamás szervezésében és rendezésében példaértékű keresztúti ájtatosság volt a falun keresztül. A hívek a sportpálya bejáratánál gyülekeztek. 14 helyen megálltak, hogy átelmélkedve Krisztus keresztútjának egy-egy mozzanatát, azokat magukra vonatkoztassák. Többek között imádkoztak a falu, a család, az egyházközség, a rózsafüzér társulat, az elsőáldozók és a kurzillió mozgalom közösség tagjaiért. Az első állomás imáját Laczkó Mária polgármesterasszony végezte, majd a különböző csoportok és életállapotok képviselői. Az egyes állomások között a keresztet férfiak vitték. A szertartás a templom ajtóban ért véget, annál a keresztnél, amelyet Virágvasárnap az egyházközség gyermekei raktak össze. Miután a helyi lelkipásztor vezetésével elimádkozták az Isteni irgalmasság kilenced elsőnapi imáját, a résztvevők azzal a meggyőződéssel távoztak, hogy az újabb kezdeményezés méltómódon tagolódhatott jubiláló templomuk 100. évfordulója ünnepségsorozatába.

    Nagyszombaton reggel 8:00 órától az esti szertartás megkezdéséig a hívek nagyszámban látogatták a Szentsírt. Imádták a Kenyér színében köztünk élő Krisztust. A szentsír látogatás mai napig tartó Közép-Európai hagyománya sokakat vonzott az imádságos szemlélődésre.
    A húsvéti eledelek megáldása Bodollón 15:30-kor, Makrancon 17:00-kor kezdődött egyszerű formában, mivel Nagyszombaton a sötétség beállta előtt semmiféle ünnepélyes liturgikus szertartás nem végezhető, még áldoztatás is csak haldoklók esetében történhet.
    Az esti ünneplés az új tűz megáldásával vette kezdetét. A húsvéti örömének után, ószövetségi olvasmányok hangzottak el Isten végtelen szeretetéről. Az ünnepélyes Dicsőségre ismét megszólaltak a harangok, felzúgott az orgona és megszólaltak a csengők.
    A szentlecke után felhangzott az ünnepi alleluja, majd igehirdetés következett, amelyet Mgr. Martin Novotný helyi káplán végzett. Elmélkedése elején és végén magyarul is szólt a résztvevőkhöz. Az esperes plébános megáldotta az új keresztvizet. A hívek megújították keresztségi fogadalmukat. A szertartás tovább már úgy folytatódott, mint máskor.
    A szentmise végén ismét egy ősi Közép Európai hagyományt követve a Szentsír kápolnából elindult a feltámadási körmenet, amely a templomot megkerülve Szűz Mária Szeplőtelenfogatatás szobrához ment, ahonnét az esperesplébános megáldotta a várost és az egyházközséget.

    Vasárnap Szepsiben 7.00-kor volt a húsvéti eledelek megáldása, majd szentmisék következtek. Bodollón a szentmise végén ünnepélyesen köszöntötték a helyi egyháztanács jeles tagját – Ikrényi Annát – 80. születésnapja alkalmából. A Bodollói templom építésében szerzett elévülhetetlen érdemiért a jubiláló egyháztanácstagot Őeminenciája Dr. Erdő Péter különleges áldásában részesítette. Az erről szóló okiratot a helyi esperesplébános adta át az ünnepeltnek. GB
Rövidesen megjelenik a „KOTTÁS HARANGSZÓ”.

      Amint azt a megnevezés is sejteti, eddigi imakönyvünk kottás változatát veheti kezébe az Érdeklődő. Bevezetőt írt az Érsekfőpásztor, a Püspöki helynök és az Esperes.

      Őszinte szívvel kívánom, hogy hangozzanak továbbra is templomainkban az évszázadok óta zengő énekek. Legyenek alkalmas eszközei megváltó Jézusunk lelkületében megújulni vágyó egyéni, családi, egyházi és közösségi életünknek. Örömmel adom főpásztori áldásomat mindazokra, akik főegyházmegyénk alapításának bicentenáriuma tiszteletére segítették megjelentetni ezt az énekeskönyvet.

         + Mons. Alojz Tkáč
       érsekfőpásztor - metropolita

Üdv az Olvasónak!

      Énekeljünk, a könnyek között is, mert aki szépen énekel, kétszer imádkozik. Évtizedek múltán énekeskönyvünk van. Hihetetlen, mert az énekfák és bölcsőik a végekbe szorultak, ahol az ember ösztönösen csendesebben énekel. Halkabban. Nem azért, mintha félne, hanem mert tudja, hogy nem hangja erejében, de annak dallamában, a szívekben, az emberi lelkekben van. A szél kihívásaira ősi gyökereivel válaszolva, Jézusból táplálkozik, aki Út, Igazság és Élet.
      Összegyűjtött kincsünk - Nagyasszonyunk oltalmában, gyermekeinknek átadva - legyen tiszta forrása a Szentháromságú Egyistent imádó népünknek, az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban.
      Énekeskönyvünk, főegyházmegyénk alapítása 200. évfordulója tiszteletére jelenik meg. Bizonyságul, hálából: múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk.

       Mgr. Pásztor Zoltán
          püspöki helynök

Útravaló

      Múlthordozás. Értékmentés. Értékőrzés. Amit kezünkben tartunk, szívekbe zárt kincs. Az énekeket nemzedékek adták át egymásnak: „Ágról ágra, szájról szájra”. Nem mindig szárnyalhatott, ezért konok következetességgel tudatosan örökítették át falusi és kisvárosi kántortanítók, előénekesek, nagyszülők és idős rokonok. Olyan időben, amikor sok esetben már csak egyetlen gyenge szál, a vallásos népének kötötte gyermekét Egyházához. Mivel az értéket át kell adni, ezért áldott emlékű öregjeink a népénekek ismeretét tudatosan követelték meg gyermekeiktől és unokáiktól. Az idősek ösztönösen vigyáztak arra, hogy a kor ne tudja teljesen elfeledtetni a múltat. Kereszteléskor, esküvőn, temetésen, búcsújáráskor, kántáláskor, pászkaszenteléskor, búzaszenteléskor, májusi és októberi ájtatosságokon, ádventben, karácsonykor a hivatalos egyházi énekek mellett tanítgatták övéiknek a helyi jellegűeket is. Ezeket kötöttük csokorba.

      Világunk gyorsan változik. Többen felismerték, hogy mennyire fontos a szórványkultúra emlékeinek mentése és összegyűjtése. Nemcsak azért, mert a fiatalabb nemzedék egyre kevesebbet tud belőlük, hanem azért is, mert napjaink változásai nem kedveznek a léleknek, a szellemnek, inkább csak a testi éhséget és vágyat szolgálják. Az ateizmus, az istentelenség új álarcot öltött.

      Köszönetet mondok Rebres Péter nagykaposi és Munyík István csicseri kántoroknak, Szvorák Katalin népdalénekesnek, valamint mindazoknak, akik munkájukkal és munkásságukkal segítették erősíteni az egyre gyengülő és vékonyuló szálakat, hogy a legújabb kor kísértései és csábításai közepette a ránk bízott kincseket megőrizhettük, és most továbbadhatjuk. Ezáltal a mi nemzedékünk is értékőrző lett. Az értékmentés közben maga is értékké nemesedett.

Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes - plébános
2007. március 12

    Dr. Erdő Péter bíboros, prímás-érsek Budapesti rezidenciáján fogadta Danka testvért a kassai szociális testvérek társaságának tagját és Mons. Gábor Bertalan szepsi esperes plébánost, abból az alkalomból, hogy a közösség visszajutatta boldog Salkaházi Sára testvér ikonját, amelyet a boldoggá avatás után Kassára hoztak a társaság székházába.
    A megbeszélés során az esperes örömmel számolt be a helyi készülő eseményekről és a bíboros különleges áldását kérte néhány jubiláló egyházközségi tagra. Többek között a 80 éves Lisovszky Máriára és a 75 éves Czirbusz Gizellára, akik évek hosszú során nagy odaadással vezetik a templomi rózsafüzér ájtatosságot Makrancon.
GB.
Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2007 (3.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close