2008 (3.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
A buzitai plébániai közösség egyházi hírei

1 óra Jézussal


    Elmélkedéssorozatunk második találkozóját a Bibliáról 2008. március 15-én, 19.00 órai kezdettel tartottuk egyházközségünk közösségi termében. A „Hogyan olvassuk a Szentírást?” címmel megtartott találkozót egyházközségünk lelkipásztora vezette. Többek között arról beszélgettünk, hogy miként érthetjük meg a Szentírás üdvadó tanítását: minden szó szerint értendő, vagy az egész csupán szimbolikus nyelvezet, valamint milyen fogalmakat kell megismernünk ahhoz, hogy helyesen értelmezzük azt? Vagyis választ kerestünk arra, hogy mit jelent a szószerinti, az allegorikus, az erkölcsi (morális) ill. az anagogikus értelmezés. A találkozón praktikus dolgot is megtanultunk: a fejezetek és a versek szerint megkeresni és megtalálni a Biblia egy-egy üzenetét. A találkozó végén örömünket fejeztük ki, hogy milyen kimeríthetetlen értéket birtokol az Egyház a Szentírásban, amelynek olvasói, értői és élő tanúi lehetünk.
GS

VIRÁGVASÁRNAP A BUZITAI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN

    Virágvasárnappal a világegyházhoz hasonlóan, egyházközségünkben mi is megkezdtük a Nagyhét, Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedésének emléknapjait ünnepelni. A liturgia az ünnepben rejlő ellentétekre figyelmeztet, amelynek egyik bizonyítéka a „Hozsanna!” és a „Keresztre vele!”. Már Jézus jeruzsálemi bevonulásában ott van az öröm és a fájdalom, az elismerés és a megvetés.
    Mindezek mélyebb megélésére segítette a rábízott híveket 2008. március 16-án, virágvasárnap egyházközségünk lelkipásztora, aki a barkaszentelés szertartását a filiális templomok előtti téren, Buzitán a plébániaparkban kezdte. A szép számban összegyűlt hívek láthatóan átérezték a jeruzsálemi események üzenetét, Jézus bevonulását „a” Városba. A hívek kezükben a megáldott barkaágakkal vonultak a templomokba, hogy a szentmisében átelmélkedjék a PASSIÓT, Urunk szenvedéstörténetét, amelynek áhítatosabb átélése a leányegyházak buzgó fiataljainak, hitükben érett és elkötelezett felnőttjeinek, valamint a plébániatemplom passiót éneklő Kovács Zoltán kántor vezetette férfikarának volt köszönhető. Restén Bodnár Krisztián és Kocai Márton, Felsőláncon Karaffa Simon és Kapalo Roland, Alsóláncon id. Szabadko János és ifj. Szabadko János szolgálatán buzdultunk.
    Köszönet és hála a résztvevő és szolgálatra kész híveknek az egyházközségek hitéletébe való aktív bekapcsolódásért. Isten legyen a jutalmuk. Áldja meg igyekezetüket, jó feltételeiket és elhatározásukat, hogy a lelkekben elindult Isten-keresés a mennyei Jeruzsálem elnyerésében legyen teljessé.
(Ka)
Ismerkedés a Bibliával

    Pásztor Zoltán püspöki helynök és Pásztor Lorenzo somodi plébános, teológiai tanár jóvoltából a Szepsi esperesi körzet több egyházközségében (Somodi, Buzita, Szepsi) a Biblia Éve kapcsán a hívek kilenc előadás keretében kívánnak közebbről megismerkedni a Bibliával. Szepsiben a budapesti Jézus Szíve nővérek által készített vázlat alapján 9 Krisztus-hívő vállalta az előadások megtartását.

    A negyedik előadást az igazi és az álprófétákról Ing. Köböl Zoltán tartotta Péderből. Rövid filmvetítéssel egybekötött előadásában többek között kifejtette:

    Az álpróféták is tudtak jeleket produkálni, de valami mindig elárulta, hogy ők nem az igazi próféták. Erre figyelmezet pl. a Második Törvénykönyv 13,1-5. „Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat, vagy csodát tesz előtted, és a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt mondja: kövessünk más isteneket – olyanokat, akiket nem ismersz -, s imádjuk őket! Ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó szavára.” No, ez az! A hamis próféta más utat javasol, mint amit az Isten javasol. A hamis próféta eltereli a figyelmet Isten igazi imádásától, Isten törvényeitől, Isten szándékától, és attól az úttól, amit Isten jelölt ki követésére. Röviden, „más megoldásokat” javasol, amelyek esetleg kényelmesebbnek, érdekesebbnek tűnnek, mint Isten útja. A hamis próféta a sikert (és időnként szenzációt) ígéri, és nem az igazat, ami esetleg kis szenvedéssel is járhat. Ez a hamis próféta legvilágosabb ismertetőjele. Nem Istenhez vezet, hanem valahova máshova, gyakran önmagához.

    Az ötödik találkozót Ing. Dedinsky János és neje Katalin vezette, amelynek témája a Kinyilatkoztatás volt. Az előadók sok Szentírási idézettel igyekeztek alátámasztani a kinyilatkoztatás mibenlétét, ami nem más, mint:

    Egy bemutatkozási folyamat, avagy önközlés valakinek önmagunkról ill. tervünkről. Természetfeletti síkon - mivel önközlésről van szó - csakis Isten önmaga ajándékozhatta meg az embert azzal, hogy személyesen közölte vele önmagát és az emberrel való tervét. Ezt jelenti a kinyilatkoztatás. Vagyis, amit eszünkkel nem tudhattunk volna meg, azt nyilatkoztatta ki nekünk az Isten.

    A találkozók bizonyítják és rádöbbentik a Szentírást szívvel olvasóit, hogy: Nem lehet elhallgatni azt a tanúságot, amit Istenről megismerünk. Ha úgy ismerjük meg Őt, mint Atyát, aki közel áll hozzánk, aki köztünk van, és lehetővé teszi, hogy gyermekei legyünk; aki meggyógyít, megbocsát, aki dajkál, és ajkához emel minket, mint egy anya a csecsemőt, akkor óriási hiba lenne elmulasztani ezt a lehetőséget. Így könnyebben megértjük, a törvényeket is azért adja, hogy emberibbé tegye életünket. Sőt, Fiát adta, mint Vőlegényt a mennyasszonynak, amely az Egyháza. Hogyan tarthatjuk ennek a szépségét és nagyszerűségét titokban, miközben sok ember éppen azért szenved, mert nem ismeri Istent?

    Próbáld ki: Olvass, reflektálj, és tanulj! Fogalmazd meg mindazokat az értékeket és erényeket, amelyeket fölfedezel a Szentírásban! Kérd a Szentlelket, hogy világítsa meg elmédet, és erősítse meg akaratodat, hogy be tudd fogadni, amit olvastál, és tettekre váltani azt, amire ösztönzést nyertél!
A Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papságának találkozója

    Mons. Szabó József az Egri Papnevelő Intézet spirituálisa a Biblia Éve kapcsán 2008. február 28-án Kassán a magyar lelkipásztori központban Pásztor Zoltán püspöki helynök kezdeményezésére és Böőr Roland radi plébános közreműködésével egynapos Lectio Divina kurzust tartott a főegyházmegye magyar anyanyelvű papjainak.

    A találkozó a régió lelkipásztorainak aktívabb ráhangolódását kívánta elősegíteni a Biblia Éve és az „Isten Szava az egyház életében és küldetésében” címmel meghirdetett októberi püspöki szinódus üzenetére.

    XVI. Benedek pápa azért hívta össze ezt a szinódust, hogy Isten Szava újra az Egyház tagjai mindennapi életének a középpontjába kerüljön. Ehhez az egész világon elterjedt Lectio Divina gyakorlata nagy segítséget nyújt azáltal, hogy az olvasók megtanulják nemcsak szemmel, de szívvel olvasni az Isten Szavát. Átelmélkedve imádkozni Isten üzenetét.

    A találkozó során ismét bizonyságot nyertek XVI. Benedek pápa szavai: „Ha mi - Isten egész népe - rálépünk a Lectio Divina útjára, az egyházban lelki tavasz jön létre. Ez pedig egy nagy és új evangelizáláshoz vezet”.

    A közösen olvasott Szó a „Lectio Divina - isteni olvasás” módszerének elsajátítása ezen az összejövetelen is lelki táplálkozásnak bizonyult, amely remélhetőleg a hívek körében tovább terjed.

________________________________________
Szabó József: Született: Eger 1969. 03. 27.; pappá szentelték: 1998.06.20.; Életút: 1998-2000. Miskolc-Diósgyőr, káplán; 2000-2002. Eger - Érsekség, érseki jegyző; 2002-2004. Róma (PMI) tanulmányi szabadságon; 2004-2006. érseki titkár; 2006- Eger, Szeminárium, spirituális Címek: 2001- érseki tanácsos; 2006- pápai káplán.
Lectio divina (lat. ‘isteni olvasás’) a lélek táplálkozása Isten igéjének olvasásával.
II. önkéntes véradás a Szepsi római katolikus plébánián

    2008. február 25-én közel 50 önkéntes véradó jelent meg a Szepsi római katolikus plébánián. A véradásban részt vett férj és feleség, anyja és leánya, lelkipásztor és laikus. Nemcsak az anyaegyházból és a filiákból érkeztek a hívek, de a szomszédos egyházközségekből is. Meglepően sok középiskolás fiatal volt. Elmondásuk szerint egyesek így akartak jót tenni, mert jót tenni jó, mások követni akarták az Úr Jézus példáját, aki vérét ontva váltotta meg az emberiséget. Tettükkel szolidaritást vállaltak a betegekkel és a rászorulókkal. Voltak olyanok is, akik csak kíváncsiságból ill. szolidaritásból érkeztek, de végül önkéntes véradók lettek.

    E gesztusban valóra váltak XVI: Benedek pápa legújabb enciklikájának szavai: „Ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy kicsi vesződségeiket hozzáadhatják Krisztus nagy együttszenvedéséhez, úgy, hogy hozzájárulnak valamilyen formában az együttszenvedés kincstárához, amelyre annyira szüksége van az emberiségnek”( Spes salvi 40).

    A véradás után az egyházközség hívei tízóraival kínálták meg a véradókat, és ebéddel kedveskedtek a transzfúziós állomás alkalmazottjainak. Közös lett az öröm és a meggyőződés, hogy a mindennapok apró kellemetlenségei értelmet nyernek és hozzájárulnak a jó és a szeretet ökonómiájához az emberiség nagy családjában.
Esperesi látogatás Perényben

    Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint „Az esperes köteles kerületének plébániáit látogatni úgy, ahogyan a megyéspüspök meghatározta” . A részleges jog ezzel kapcsolatban úgy határoz, hogy az esperes évente legalább egyszer köteles ezt megtenni. A látogatás három területet vizsgál: 1. az általános lelkipásztori tevékenységet, 2. a klerikus életfeltételeit és kötelességeit, 3. a liturgikus és a vagyoni ügyeket . A látogatás kapcsán jegyzőkönyv készül, amelynek első példánya a plébániai hivatalban marad, a második az esperesi hivatalba, a harmadik a főegyházmegyei központba kerül.

    2008. február 24-én Mgr. Branislav Varga plébános meghívására hasonló látogatásra került sor Perényben. A vizitáció ünnepi szentmisével zárult. A vizsgált területek írásba foglalt eredménye jegyzőkönyvileg már korábban elkészült, így a szentmise után már csak az anyakönyvek látomáztatása maradt hátra.

    Az esperes szentbeszédében a párbeszéd fontosságára figyelmeztetett. Amint az Úr Jézus szóba állt a szamaritánus asszonnyal, úgy kell a ma keresztényének is a családban, a rokonságban, a munkahelyen cselekednie. Különösen akkor, amikor különböző nyelvű, vallású ill. kultúrájú emberek élnek egy-egy közegben. Az evangélium üzenete a kultúráról, a házasságról, a barátságról megszívlelendő, mert Európa keresztény jövője ezen értékek vállalásán áll vagy bukik.

    A kétnyelvű szentmise végén az egybegyűltek örömmel köszöntötték a plébánost születésének 35. évfordulója alkalmából, verssel és virágcsokorral kedveskedve neki. Az elhangzottak és a látottak: a templomok és a plébánia rendezettsége, a hívek aktív részvétele a templomban és a templomon kívül, egy igyekvő és értékeihez tudatosan ragaszkodó közösség híveire vall úgy Perényben, mint Hímben.

    A szentmise után a plébános ünnepi ebéden látta vendégül a kántornőket, a sekrestyéseket és a gazdasági tanács tagjait.

    A paptársak, az olvasók és a szerkesztőség tagjai ezúton is köszöntik az ünnepeltet, erőt, egészséget, és bátorságot kívánva neki mindkét anyanyelvű híveinek lelki gondozásához.
Ismerkedés a Bibliával

    A Biblia Éve kapcsán kilenc előadás keretében kívánnak közebbről megismerkedni a Bibliával a szepsi római katolikus egyházközség hívei. A budapesti Jézus Szíve nővérek által készített vázlat alapján 9 Krisztus-hívő vállalta az előadások megtartását.

    A második előadást 2008. február 21-én 17:30 órai kezdettel tartottuk a Nyugdíjas Klubban. Az előadó Simko Imre egyháztanácstag volt.

Előadásában a következő kérdéseket boncolgatta:

- Hogyan értsük a Szentírást?
- Hányféleképpen lehet olvasni a Szentírást?
- Milyen fogalmakat kell megismerni, hogy helyesen olvassuk a Szentírást?

A legközelebbi találkozó

Mikor - 2008. február 28. 17:30
Hol – Nyugdíjas Klub
Előadó – Ing. Köböl Zoltán
Téma – A próféták

Kérjük a részvevőket, okvetlenül hozzanak magukkal Szentírást.
IX. Mécs László szavalóverseny Királyhelmecen

    2008. február 17-én a királyhelmeci Mécs László Keresztény Központ rendezésében, Szalay László királyhelmeci plébános, esperes helyettes szervezésében immár kilencedik alkalommal került sor a Mécs László szavalóversenyre.

    A jelentkezők az idén három kategóriában mérték össze tudásukat és versszeretetüket. Benevezni Mécs László, vagy egy hazai ill. határon túli magyar költő versével lehetett. A hajdani királyhelmeci papköltő plébános verse mellett elhangzott: Túrmezei Erzsébet, Török Elemér, Babics Mihály, Baranyai Ferenc, Reményik Sándor, Wass Albert, Gál Sándor, Kányádi Sándor, Ady Endre, Radnóti Miklós egy-egy verse, sőt a felvidéki Szepsiben élő Mihályi Molnár László költő (a zsűri elnöke) a Tündértánc c. verse is.

    A zsűri munkájában részt vett még Bartal Károly Tamás jászóvári apát, Gábor Bertalan szepsi esperesplébános, Bodnár Mária tanárnő, Balogh József királyhelmeci és Furik Csaba kisgéresi polgármester és Nádasdi Péter színművész.

Az első kategória (alapiskola alsó tagozat) helyezettjei:
I. Mihók Nikolasz
II. Benkő Sándor
III. Móricz Henrietta


A második kategória (alapiskola felső tagozat) helyezettjei:
I. Tóth Nikolett
I. Mohnyánszky Dominika
II. Asszonyi Eszter
II. Szabó Bartko Klaudia
II. Lipták Zsuzsa
II. Kozma Péter
III. Bányácsky Edina


A harmadik kategória (középiskola) győztesei:
I. Rybár Nikolasz
II. Gánóczi Zsanett
III. Körmöndi Viktória
III. Nagy Alexandra


    A királyhelmeci polgármester és a közönségdíját Tóth Nikolett, a helyi plébános díját Rybár Nikolasz a jászóvári apát díját Gánóczi Zsanett, az esperes díját Máthé Lúcia és Balogh Evelin kapta.

    Az értékek ápolásának példaadó munkálását tanúsítja a rendezvény, ami jövőre remélhetőleg már egy nagyobb, több érdeklődőt befogadó helyen történik.
GB.
Ismerkedés a Bibliával

    A Biblia Éve kapcsán kilenc előadás keretében kívánnak közebbről ismerkedni a Bibliával a Szepsi római katolikus egyházközség hívei. A budapesti Jézus Szíve nővérek által készített vázlat alapján 9 Krisztus-hívő vállalta az előadások megtartását.

    Az első előadást 2008. február 14-én 17:30 órai kezdettel tartottuk a Nyugdíjas Klubban. Az előadó Cehelník István egyháztanácstag volt, a kassai Teológiai Kar idősebb korosztályának tartott kurzus végzettje.

Előadásában a következő kérdéseket boncolgatta:

- Hogyan olvassuk a Szentírás?
- Hol lehet kezdeni?
- Meg lehet-e ismerni a Szentírás tartalmát?
- Mit mond ma nekem, amikor olyan régen íródott?

A legközelebbi találkozó

Mikor - 2008. február 21. 17:30
Hol – Nyugdíjas Klub
Előadó – Simko Imre
Téma - Hogyan értsük a Szentírás tanítását?

Kérjük a részvevőket, okvetlenül hozzanak magukkal Szentírást.
Gyászjelentés

    2008. február 14-én Abaújszinán Pásztor Zoltán püspöki helynök eltemette id. Jozef Sabot, főtisztelendő Mgr. Sabo József kassai káplán néhai édesapját. Szentbeszédében az örök élet keresztségben kapott tényére emlékeztetett, ami nem valamikor a jövőben lesz, de már most birtokunkban van. A temetésen részt vett a régió közel 20 papja, hogy ezzel is enyhítsék a gyászolók fajdalmát, kifejezve ezzel együttérzésüket, reményüket a végső találkozásban. A web-oldalunk valamint a Harangszó olvasói, szerkesztősége és a paptársak ezúton is kifejezik őszinte részvétüket a gyászolóknak.
GB
Bodolló

    2008. február 13-án Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozót főtisztelendő Mgr. Susko Mihály csécsi plébános vezette, főtisztelendő Mgr. Gajdo József jánoki és Dr. Danko István nagykövesdi plébános segédletével. A szentmise végén Ing. Király Antal és Csécsi Katalin a helyi egyháztanács tagjai örömmel köszöntötték a lelkipásztorokat, akik ezekben a napokban ünnepelték születésük évfordulóját, megköszönve nekik nemcsak a becses itt létet, de a papi hivatás mindennapi vállalását és annak hűséges megtartását.
GB
A Szentírás ünnepélyes kihelyezése a Szepsi esperesi körzet templomaiban

    Nagyböjt első vasárnapján az esperesi körzet csaknem minden templomában a helyi lelkipásztorok ünnepélyesen kihelyezték a Szentírást és megáldották a hívek családi és személyi bibliáit.
    Az időpontválasztás céltudatos volt. Az Anyaszentegyház az idén ünnepli Szent Pál apostol születésének kétezredik és a Szűzanya Lourdes-i jelenésének százötvenedik évfordulóját. A két dátum, ösztönzést adhat Isten igéjének hathatósabb megértésére és megélésére. Saul, megtérése után Szent Pál személyében a népek nagy apostola, Bernadett a Gave folyó partján a Szűzanyával találkozva a szívbeli megtérés misszionáriusa lett.
    Az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy e jubileumi esztendőben, sokan kövessék Szent Pál apostol és Szent Bernadett példáját, az őszinte megtérésben és az elkötelezett apostolkodásban. És miként a templomok főhelyén őrzött Oltáriszentség, úgy az aranykeretbe foglalt Biblia és annak üzenete, a hívek egységének és kölcsönös szeretetének állandó jele és megvalósítója legyen.
    Az itt élők ezzel a tettükkel is tanúskodni kívánnak, hogy azon áldott elődök nyomdokain járnak, akik hittel vallották, hogy „az Egyháznak úgy kell becsülnie a Szentírást, mint Krisztus Testét és Vérét”.
    Ehhez nagy erőforrást látnak a naponkénti szentírásolvasás és a gyakori szentáldozásban. Vannak egyházközségek, ahol a hetekre osztották a szentírásolvasást. Egy év leforgása alatt 52 család folyamatosan elolvassa a teljes Szentírást. Másút a hívek lelkipásztoraik vezetésével előadásokat szerveznek, hogy egymást tanítva, okítva és egymás hitén buzdulva megvalósuljon mindaz, amiért Jézus Krisztus a földre jött és az életét adta.
GB.
Szlovák – magyar kulturális est Kassán

    2008. február 9-én Kassán a Rózsahegyi Katolikus Egyetem Teológiai Kara, a Központ a Párbeszédért Alapítvány és a Fokoláré mozgalom kassai háza, a kar aulájában közösen rendezték meg a II. szlovák – magyar kulturális estet.

    A rendezvényt Anton Konečny a kar dékánja, Pásztor Zoltán püspöki helynök és Ádám Attila fokolár nyitotta meg. A találkozó főelőadója Käfer István a PPKE bölcsészkara szlavisztikai tanszékének docense volt, aki „A magyar – szlovák szellemi összefüggésrendszer vizsgálatának lehetőségei keresztény szempontból” címmel tartott kétnyelvű előadást. Beszédében történelmi forrásokra hivatkozva fehérítgette a szürke foltokat az agyakban és a szívekben: mi nemcsak szomszédok vagyunk, de a kereszténységünk, katolikusságunk és közös múltunk révén testvérek is.

    A találkozót megtisztelte jelenlétével: Alojz Tkáč, kassai érsek – metropolita, Stanislav Stolárik, kassai segédpüspök, Boris Blanáry a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, Bartal Károly Tamás, jászóvári apát, Filipko József Kassa város polgármester helyettese és számos jeles személyiség.

    A rendezvény szünetében ünnepi fogadás volt, amit zenés áhítat követett Giullio Caccini, Liszt Ferenc, Pietro Antonia Locatelli, Ludwig van Beethoven, és Georg Friedrich Händel műveiből a fokoláré mozgalom tagjai és szimpatizánsai előadásában.

    Kétségtelenül szükségesek az ilyen és hasonló találkozások, amelyeken magyarázatot kap nemcsak a közös múltat kutató, de útbaigazítást nyer a közös jövőt építő. A visszhangokból ítélve a rendezvény elérte célját. Egymás mellé ültek, beszélgettek, eszmét, nézetet és gondolatokat cseréltek azok, akik egy-egy sajátos szempontból szemlélt nézet miatt ugyan még vitatkoznak, de a lényeget már tudják: Isten gyermekei vagyunk és egymásnak testvérei.
GB.
Újabb szoborral gazdagodik a római katolikus egyházközség és a város

    Karaffa András
jóvoltából egy újabb szobor megalkotására kapott megbízást Lukács János, az Árpád-házi szent Erzsébet szobor alkotója.
    A készülendő szobor makettjét a minap mutatták be az illetékesek a szepsi plébánián. A szobor leleplezése és megáldása előreláthatólag ez év novemberében lesz a Szepsi római katolikus templom udvarán. A mű Szent András apostolt, a Kassai Főegyházmegye védőszentjét ábrázolja.
GB.
Papi rekollekció Csécsben

    2008. február 7-én délelőtt 9:30-kor szentmisével kezdődött papjaink e hónapi rekollekciója. A szentmise főcelebránsa Mons. Dr. Stanislav Stolárik segédpüspök volt. Vele együtt koncelebrált az esperesi körzet minden papja. Szentbeszédében a püspök a napi kereszthordozás értelmességére figyelmeztetett, mert mindaz, aki élethivatása keresztjét vállalja, a jövőt vállalja. A szentmise végén örömmel konstatálta a papság és a hívek áhítatos részvételét, külön kiemelve a szép éneklést.
    A szentmise és a tízórai után következett a találkozó szakmai része, amelynek kezdetén a püspök boldogan köszöntötte a helyi jubiláló lelkipásztort, főtisztelendő Mgr. Susko Mihály plébános urat, születése 35. évfordulóján. Ezt követően a lelkipásztorok XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéről elmélkedtek, majd közösen megvitatták a Főegyházmegyei Szinódus – A katolikus iskolákról szóló nyilatkozatát.
    A jelenlevők határozott szükségét érzik egy katolikus iskola létrehozásának a régióban. Ennek fontosságáról egy közös közlemény megfogalmazását tarják a legsürgetőbbnek, hogy úgy a kívülállók, mint az érdeklődők látva láthassák azt az értéket, amelyet egy egyházi intézmény nyújtani tud az itt élőknek.     A találkozó közös ebéddel zárult. A püspök és a lelkipásztorok láthatóan jóérzéssel távoztak, megköszönve a hívek és a plébános vendégszeretetét. Kihasználva a híradást és a tudósítást az eseményről a régió lelkipásztorai ezúton is köszöntik oltártestvérüket. Sok erőt, jó egészséget kívánva számára. Köszönik, hogy mindig számíthatnak rá.
GB.
A Szepsi esperesi körzet I. nagyidai keresztény katolikus batyus bálja

    PaedDr. ICLic. Rebres Mihály
nagyidai plébános, esperes helyettes és a helyi egyháztanács jóvoltából, Galajda Szilvia, Theis Editke és Bobály Éva segédletével, 2008. február 2-án került megrendezésre a Szepsi esperesi körzet I. nagyidai keresztény katolikus batyus bálja.
    A helyi plébános beköszöntője után a falu első embere Snyír Ferenc polgármester és Mons. Gábor Bertalan körzeti esperes üdvözölte a jelenlevőket. A rendezvényt megtisztelte becses jelenlétével Mgr. Pásztor Lorenzo teológiai tanár, somodi, Mgr. Gajdo József jánoki, Mgr. Susko Mihály csécsi plébános, Mgr. Fedorka Zsolt kenyheci, Mgr. Száraz János buzitai adminisztrátor, Patrubány Miklós a MVSZ elnöke és kísérete, valamint Baksay Zoltán a USStill minőségi vezérigazgatója. A közel 130 résztvevőt, mindenki nagy megelégedésére a Pici Pityu band éneke és zenéje szórakoztatta. A szponzorok és adakozók részéről meglepően sok tomboladíj gyűlt össze, köztük Mgr. Pásztor Zoltán, püspöki helynök külön díja.
    A találkozó újabb lehetőséget kínált a helyiek és a körzetben élő katolikusok lelki összefogására és Szent Pál apostol buzdításának megtapasztalására: „azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok” (Róm 12, 15). Ez a rendezvény is egy reményt jelez, hogy az esperesi körzetben ez ilyen jellegű találkozás is hagyománnyá válik, amely fokozottan hozzájárul majd az együvé tartozás tudatának hathatósabb megerősítésére.
GB.
Katolikus és református egységre törekvés Buzitán

    A keresztényegységre törekvés jegyében 2008. január 27-én, 16.00 órai kezdettel ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETEN vettek részt katolikus és református lelkipásztorok és hívek a Buzitai Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemplomban. A szép számban megjelent Krisztus-hívők egy szívvel és egy lélekkel kérték az Egység Lelkét, hogy kiáradása által minél közelebb kerülhessenek egymáshoz a két felekezet hívei.
    Az igeliturgia a vendéglátó lelkiatya, Ft. Száraz János, plébániai kormányzó buzdító szavaival kezdődött, aki arra kért mindenkit, hogy együtt keressék az egységet, az elválaszthatatlant egymásban, ami, illetve AKI összeköt minden embert: az értünk szenvedett, meghalt és feltámadt Urunkat, Jézus Krisztust az Atya által a Szentlélekben. Igehirdetésében Nt. Kása Gergely, a buzitai leányegyházban szolgálatot teljesítő felsőlánci református lelkipásztor, Zakeus, a vámos példamutató magatartását elemezve, a hit elmélyítésére, az őszinte Isten-keresésre és a gyökeres megtérésre buzdított.
    Az együttimádkozás kapcsán érdemes elgondolkodni, hogy vajon felfedezzük-e a Lélek munkáját azokban a lépésekben, amelyek az elmúlt 100 év során, a teljesebb szeretetközösségre, a kölcsönös megbékélés és az igazságosság felé vezetették a Krisztus-hívőket? Hisszük, hogy ma is Ő vezet bennünket? Adja Isten, hogy e hitnek mindannyian látható jelei legyünk a világban.
JG
A Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papjainak újévi találkozója Kassán

    Pásztor Zoltán
püspöki helynök meghívására újévi találkozóra gyűlt össze a főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága Kassán 2008. január 24-én. A találkozó közös szentmisével kezdődött a Szent Mihály kápolnában, amit megbeszélés követett a lelkipásztori központban. A megjelent lelkipásztorok a meghirdetett Biblia év kapcsán elemezték a megvalósítható ötleteket és javaslatokat. Több plébánián nagyböjt első vasárnapján kívánnak külső formában is csatlakozni az eseményhez. Addig igyekeznek kellő számú Bibliát beszerezni az érdeklődők részére. Döntés született egy konferencia és egy lelki találkozó megrendezésére is több magyarországi előadó bevonásával.
    Az eszmecsere, a karizmák, a talentumok és az értékek cseréje ezen a találkozón is hasznosnak bizonyult. Hála Istennek ebben a közösségben is fokozatosan formálódik és erősödik az a közös összefogás és felelősségtudat, amely nélkül nincs hatékony lelkipásztorkodás.
GB.
Ismételt közös tanúságtétel a keresztényegység imahetén

    Gábor Lajos
a szepsi református keresztyén gyülekezet lelkipásztora meghívására 2008. január 24-én a gyülekezet templomában, református és római katolikus hívők jelenlétében, ünnepi igehirdetést tartott Mons. Gábor Bertalan római esperes plébános, aki, mint igehirdetésében elmondta: nem vetély-, ill. versenytársként, de testvérként érkezett. A keresztség révén és a megváltás kapcsán ugyanis minden Krisztusban-hívő együvé tartozik. Ezért méltó és igazságos, hogy időként együtt imádkozzanak, és közösen figyeljenek Isten üzenetére.
    Az istentiszteletet megtisztelte becses jelenlétével Bartal Károly Tamás, jászóvári apát is. Imájában hálát adott a közös együttlétért és az együttimádkozás nagyszerű lehetőségéért. Az ismételt együttimádkozás, a közös gondolkodás, a hit élményeinek megosztása ugyanis ezen az estén is az értékek cseréjének bátorságára utal. Sőt, mivel Jézus Krisztusnak, az Egyház alapítójának tanítása alapján az ajándékok cseréje a kölcsönös szeretet tagadhatatlan jelei, ezért a hálaadás fontos és elengedhetetlen.
GB.
Ökumenikus istentisztelet a keresztények egységéért és a Biblia évének ünnepélyes megkezdése Kassán

    Pásztor Zoltán
püspöki helynök meghívására a régió történelmi egyházainak hívei és előjárói közös istentiszteletre gyűltek össze Kassán 2008. január 20-án délután az Orsolya nővérek templomában. Az ünnepélyes bevonulás után Jáger Róbert a kassai görög katolikus apostoli exarchátus irodaigazgatója tartott bevezető elmélkedést a Biblia üzenetének nélkülözhetetlenségéről. Lucskai András nagyszalánci református esperes az elveszett drachma példázatán keresztül a keresés fontosságára és a megtaláltatás örömére, Gábor Bertalan szepsi esperes az együtt imádkozás szükségességére figyelmeztetett.
    A szertartás keretében a helynök megáldotta a hívek magukkal hozott bibliáit, arra biztatva őket, hogy ebben az esztendőben nagyobb odaadással és készséggel figyeljenek Isten üzenetére.
    Az ünnepi liturgián megjelent: Lucskai Andrásné, nagysalánci lelkésznő, Pásztor Lorenzo teológiai tanár, somodi plébános, Gajdo József jánoki, Susko Mihály csécsi plébánosok, Száraz János, buzitai, Fedorka Zsolt kenyheci egyházközségi kormányzók és Szabó József kassai káplán.
    A liturgia agapéval zárult a lelkipásztori központ nagytermében, ahol a helyi egyháztanács jóvoltából a szeretetteljes fogadtatásban, a baráti emberi szóban és a lelkesedéssel készített ételekben láthatóvá vált a tagadhatatlan üzenet: érdemes imádkozni.
GB.
Közös tanúságtétel a keresztényegység imahetén

    Gábor Bertalan
szepsi esperes plébános, a helyi egyháztanács és a hívek meghívására 2008. január 20-án a szepsi és a bodollói római katolikus templomban ünnepi igehirdetést tartott Gyüre Zoltán ny. református lelkipásztor, aki nem idegenként, de testvérként érkezett. Vasárnaponként, mielőtt eleget tenne a saját gyülekezetében történő istentiszteleten való részvételi kötelességének, szívesen betér a helyi római katolikus templomba, hogy ott együtt imádkozzon és figyeljen Isten üzenetére az ott lévőkkel.
    Igehirdetésében Keresztelő Szent János küldetése kapcsán a Krisztus-hívők felelősségére figyelmeztetett. Mutatóujjnak kell lennünk – mondta - akik által az emberek jobban észreveszik Krisztust.
    Szepsiben, Mihályi Molnár László tanár, az egyháztanács oszlopos tagja, Bodollón Komjáthy László főpénztáros köszönte meg a vendég igehirdetését.
    Az együttimádkozás, a közös gondolkodás, a hit élményeinek megosztása az értékek cseréjének bátorságára utal. Jelzésérték. Az ajándékok cseréje a kölcsönös szeretet tagadhatatlan jele. Tanúságtétel.
GB.
(A köszöntők szövege elolvashatók a Katolikus szemmel c. rovatban.)
Az evangelizálás új formája - ultreya Hímben, magyar, szlovák, roma részvétellel.

    2008. január 12-én a kurzillió mozgalom hími közössége meghívására Branislav Varga perényi plébános becses támogatásával és részvételével, az Istennel való találkozás felelevenítése érdekében tartottak lelki találkozót az Egerben végzettek, mintegy 200 egykori lelkigyakorlatozó.
    A szentmisében a mozgalom magyarországi felelőse Baranyák Béla atya szólt az egybegyűltekhez. Prohászka Ottokár püspök úr egyik elmélkedése kapcsán az akácfa egyszerű, de nemes küldetésére hívta fel a hallgatóság figyelmét. Amint az alföld fája virága illatával, keménységével, tüzelőértékével és a talaj összefogásával jeleskedik, úgy minden Krisztusban-hívőnek hasonlóra kellene törekednie.
    A jelenlevők nagy örömüknek adtak hangot a helyi születésű Böőr Roland radi plébános jelenlétének is. Az együtt imádkozók szinte önkéntelenül éreztek rá a lelkipásztori küldetés felelősségének, amely ezen a találkozón is, mint búvópatak került felszínre a megjelentekben.
    A szentmise után a helyi egyházközség híveinek jóvoltából teltházas szeretetlakoma volt a kultúrházban, ahol egy asztalhoz ültek a határ mindkét oldalán élő magyarok, szlovákok és magyarországi romák is, akik készséget mutattak a közeljövőben Szepsiben megrendezendő roma evangelizálásra. Sőt, kifejeződött a vágy egy közös szlovák-magyar imádkozó együttlét iránt is. Itt az ideje - mondta valaki - hogy ne csak a hitvestársak, a szülők és a gyermekek forduljanak a hitben felelősségteljesebben egymáshoz, de szlovákok és magyarok is.
    A határ mindkét oldaláról érkezők közül többen jelezték az is, hogy szívesen részt vennének az esperesi körzet 2008. február 2-án 20:00 órai kezdettel, a nagyidai kultúrházban megtartandó batyus-bálon. Jegyelővétel és asztalfoglalás január 26-ig Theisz Editnél, tel: 00421 55 699 26 16, vagy 00421 908 303 873.
GB.
Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2008 (3.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close