2009 (1.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
Papi találkozó Kassán

    A Papság Éve kapcsán Alojz Tkáč kassai érsek - metropolita meghívásra, Pásztor Zoltán püspöki helynök szervezésében 2009. december 2-án kétnapos lelkinapra gyűlt össze a Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága Pápai Lajos győri megyéspüspök vezetésével Kassán a Szent Gellért Pasztorációs Oktatóközpontban.

    A találkozó ismételt lehetőséget kínált és teremtett arra, hogy a közös Isten-tapasztalat a sokféleség ellenére egységes küldetésbe fogja össze az itt működő lelkipásztorokat.
Zenésáhítat Szepsiben

    Szepsi római katolikus templomban 2009. november 22-én zenésáhítat keretében került bemutatásra a Čekovsky – Fabian szerzőpáros legújabb műve a Via Lucis.

    A zenemű ötlete és inspirációja a szepsi római katolikus templomban született 2000-ben, a Via Lucis megáldásakor, amelyet Dr. Erdő Péter székesfehérvári segédpüspökként végzett. Az akkor jelenlevő Dr. Anton Fabian kassai székesegyházi kanonok elhatározta, hogy az ájtatosságot megzenésíti. A mű elkészült, s miután nagy sikerrel bemutatták Kisszebenben (Sabinov), Szepsiben is előadták.

    Az áhítat kezdetén Anton Fabián professzor, székesegyházi kanonok megáldotta a templom új kamera rendszerét, amelynek segítségével a templomból egyenes adásban közvetíthető minden akció a közeli Árpád-házi Szent Erzsébet Nyugdíjas Otthonba, amelyet a szent szobrával együtt 2007. november 18-án ugyancsak Erdő Péter áldott meg, de már bíborosként. Az új műszaki berendezés segítségével a nyugdíjas otthon lakói a közösségi teremben követni tudják a templomi liturgiát. Mialatt a hívek a templomban megáldoznak, a nyugdíjas otthon lakói Alojz Tkáč érsek-metropolita külön engedélyével, rendkívüli áldoztatók közreműködésével részesülnek az Eucharisztiában. Így könnyen megvalósítható, hogy a mozgásukban korlátozott hívek naponta találkozhassanak az élő Krisztussal. A terv véghezvitelét nagymértékben a szepsi önkormányzat megértésének és támogatásának lehet köszönni.

    Az áhítat kezdetén fellépett a város Vox columbellae vegyeskara és az egyházközség ifjúsági csoportja. A rendezvény ismét bizonyította, hogy összefogással sok szép dolog megvalósítható. Ám, ha pártokra szakadunk, ha hagyjuk magunkat megosztani, legszebb álmunk is szertefoszlik, és szemünk láttára - közreműködésünkkel - mint oldott kéve, széthull nemzetünk.

    A műsor végén Ing. Zachariás István, a város polgármestere mondott köszönetet a felemelő előadásért, Anna Danková az otthon igazgatónője pedig agapéval látta vendégül együttes tagjait. A zenésáhítat kapcsán ismét beigazolódtak XVI. Benedek pápa a minap elhangzott szavai: A művészek a világ szépségének őrzői.
Az Úr irgalmát szüntelenül magasztalom…

     2009. november 15.-én Tornán Juhász Attila plébános szervezésében főpapi szentmisét pontifikált Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök a boldogemlékű Majancsik Ferenc néhai nagykaposi plébános halálának 30. évfordulóján. Az ünnepi megemlékezésen részvettek a régió papjain kívül a helyi önkormányzat, a társadalmi élet, valamint a rokonság képviselői. A kései utódok a Papság Évében tisztelettel adóztak az egykori plébános áldott emlékének, köszönetet mondva érte a Gondviselésnek. Ő is egyike volt azoknak a papoknak, akiket koholt vádak alapján több évre elítéltek, vonták meg tőle az állampolgári jogokat és a lelkipásztorkodáshoz szükséges állami működési engedélyt. 1979. november 17-én halt meg, miután súlyos cukorbetegsége miatt, amputálták előbb az egyik majd a másik lábát. A kassai Kerületi Bíróság 1990. november 29-én rehabilitálta és kimondta az 1954-ben hozott bírósági ítéletek érvénytelenségét. Az ő életében, halálában és emlékében is beteljesült a prófétai szó: Az Úr irgalmassága szüntelenül magasztalódik (vö. Iz 63,7).
Nemzetközi konferencia a Szepesi Káptalanról Szepesváralján

    2009. november 11-én František Tondra szepesi megyéspüspök meghívására a Szepesi Püspöki Hivatal, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, a Szepesi Papnevelő Intézet, valamint a Kassai Teológiai Kar rendezésében nemzetközi konferencia volt Szepesváralján a papnevelő intézet dísztermében a Szepesi Prépostság első írásos említésének 800. évfordulója emlékére. A jubileumi összejövetel díszvendége és főelőadója Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke, magyar prímás, Esztergom-budapesti érsek, a MKPK elnöke volt, aki olasz nyelvű előadást tartott „A Szepesi Prépostság jogi állapota az Esztergomi Főegyházmegyében” címmel. A tíz másik előadó között szerepelt Véghseő Tamás a Nyíregyházi Szent Atanász Főiskola tanára is, aki Bársony György szepesi prépost személyét és működését mutatta be a mintegy száz résztvevőnek.

    A konferencia szentmisével zárult, amelynek főcelebránsa szintén a díszvendég Erdő Péter bíboros volt, aki bevezetőjében szlovákul köszöntötte az egybegyűlteket. Utalva a nap szentjére: mivel lelkileg mindnyájunk öltözete hiányos, rászorulunk egymás öltöztetésére. A szentbeszédet a helyi főpásztora mondta párhuzamot vonva az egyházmegye fővédőszentje Szent Márton közismert tette és napjaink kihívási között.
Papi találkozó Kassán

    Majnek Antal munkácsi megyéspüspök vezetésével Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására a Papság éve kapcsán 2009. november 9-én papi találkozó volt a régió magyar anyanyelvű papjai számára Kassán a Szent Gellért lelkipásztori központban.

    Vitaindító előadásában a püspök a ferences rend alapításának jubileuma alkalmából azt a kérdést boncolgatta, hogy mit üzen Szent Ferenc a ma szolgálatot teljesítő papságnak. Az itt működő papok szellemi, lelki és építkezési terveiket vázolva válaszoltak a feltett kérdésre, ezzel is sejtetve készségüket a helyi egyház jelenlegi megújításra.
A minorita rend radi vértanúinak emléknapja

    A ferences rend fennállásának 800. évfordulója alkalmából, a rend radi vértanúinak 370. évében, Böőr Roland radi plébános kérésére Assisi Szent Ferenc ereklyéjének elhelyezésére került sor a helyi római katolikus templomban, a minoriták első bodrogközi székhelyén 2009. november 8-án. Az ünnepséget kétnapos missziós előkészület előzött meg Stefan Lacatosu minorita atya vezetésével.

    Az ünnepi szentmisét Majnek Antal munkácsi megyéspüspök pontifikálta a kassai főegyházmegye magyar anyanyelvű papjaival, valamint a minorita rend néhány magyarországi és szlovákiai tagjával. A szentmise az új üvegablakok és a minoritákra emlékeztető mennyezeti képek megáldásával kezdődött.

A plébánia krónikája szerint Melith György, szerednyei várában 1638. szeptember 10-én végrendeletileg a Rad községben található egyik házát kolostorrá alakíttatta és minden itt, valamint a szentmáriai és géresi birtokának ingatlanjait a minorita rendnek ajándékozta, hogy azok a vidéken lelkipásztori munkát végezzenek. A rend tagjai frissen kapott rendházukban rövid időn belül egyik novíciusukban, a 19 éves Iklódy István nemes ifjúban, vértanújukat tisztelhették. Az ifjú a kisgéresi erdőn keresztül a szomszédos Rozvágyra ment, Lányaiékhoz a rend jótevőjéhez. Az új vallás követői meglesték, visszatértében elfogták, és a katolikus hit megtagadására kényszeríttették, mivel ő ezt visszautasította, egy fához kötözték, a fején karddal keresztet vágtak, torkát metszették. Az arra járók találtak rá. Holtestét a közeli árokban hantolták el. A mártírhalált halt novíciust Simándy erdélyi püspök, címzetes leleszi prépost temette el a szent András kápolnában. A gyilkosság 1639. november 6-án történt.
Engesztelő imatalálkozó Bodollón és a Papság Éve a Kassai Főegyházmegyében

    2002. szeptemberében a szepsi esperesi körzet hívei Róma – Lourdes – Fatima zarándokúton voltak, ahonnan emlékként magukkal hozták a fatimai kegyszobor mását, amelynek ünnepélyes elhelyezése az újonnan épült templomban 2002. október 13-án történt, ahol azóta minden hónap 13-án rendszeres engesztelő imatalálkozó van. Együtt imádkoznak magyarok, szlovákok, ruszinok. Az utóbbi időben egyre többen jönnek hívek Magyarországról is.

    Az ünnepélyes elhelyezés hetedik évfordulójának főcelebránsa Varga Gábor abaújszántói plébános, gönci esperes volt, aki 40 fős csoporttal érkezett a lelki találkozóra. Szentbeszédében a kölcsönös felelősség fontosságáról elmélkedett az isteni kinyilatkoztatás értelmezésében. Minden más értelmezés káros és veszélyes.

    Az esperesi körzetben a Papság Éve kapcsán a régió papjai a rájuk bízott híveikkel együtt, havonta egyszer más-más plébánián találkoznak. A szentmisék főcelebránsa mindig a helyi lelkipásztor, az ünnepi szónok a körzet egy-egy plébánosa. Mivel a papi lelkiség szíve az Eucharisztia, ezért a koncelebrált szentmisék Szentségimádással zárulnak.

    Az első találkozó, amelyet a Mária Rádió élőben közvetített, Csécsben volt 2009. szeptember 29-én. A szentmise főcelebránsa Susko Mihály helybeli plébános volt. Az ünnepi szentbeszédet Bartko Elek somodi plébános, címzetes esperes mondta, II. János Pál pápának az 1996-ban a papokhoz írt nagycsütörtöki levele alapján.

    A következő találkozón Perényben lesz 2009. október 22-én 18:00 órai kezdettel szlovák és magyar nyelven. Mivel aznap a körzetben papi rekollekció van, ezért a szentmise főcelebránsa a főegyházmegye főpásztora Mons. Alojz Tkáč, érsek-metropolita lesz. Katekézisének témája: Az Eucharisztia a forrása minden meghívásnak és szolgálatnak az Egyházban.

    Az idei harmadik találkozó Nagyidán lesz megtartva, 2009. november 26-án, szintén 18:00 órai kezdettel. A szentmise főcelebránsa Dr. Rebres Mihály nagyidai plébános, helyettes esperes lesz. Az ünnepi szónoki szolgálatot Susko Mihály csécsi plébános végzi. Elmélkedésének témája: „Meghívásunk az életszentségre”.

    Az utóbbi két eseményt is egyenes adásban lesz hallható a Mária Rádióban, amely szombat reggelente a szepsi plébániai templomból rózsafüzér imádságot közvetít magyar és szlovák nyelven. Az itt élők a felsoroltakkal kívánják támogatni a Szentatya kérését, hogy a papjaik azonosíthatók és felismerhetők legyenek mind hitbeli ítéleteik, mind személyes erényeik, továbbá öltözetük által a kultúra és a szeretetszolgálat területén, amelyek kezdettől fogva az egyház missziójának sarkalatos követelményei.
Hírek a Kassai Főegyházmegyéből

    Rebres Mihály nagyidai plébános és körzeti esperes helyettes kezdeményezésére és rendezésben 2009. augusztus 30-án Nagyidán immár másodszor találkoztak az Alfa-Rómeó gépkocsik tulajdonosai Szlovákiából, Csehországból és Magyarországról. A kétnapos sokrétű program szentmisével és a gépkocsik megáldásával zárult. Az egyházközség hívei és a találkozó résztvevői a gépkocsivezetőkért és úton levőkért imádkoztak, hogy az ember ne csak földi célokért fáradozzon, de felelősséget érezzen és cselekedjen örök sorsáért is.

    2009. augusztus 30-án Jászóváron Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita ünnepélyesen apáttá benedikálta Ambróz Martin Štrbák premontrei atyát, az apátság 39. apátját, aki ezzel átvette Bartal Károly Tamás apáttól a jászóvári premontrei rend irányítását. Az ünnepségen a rend generálisapátja, valamint szlovákiai, ausztriai, csehországi és magyarországi tagjain kívül jelen volt több szlovákiai püspök, világi pap, szerzetes, szerzetesnő és sok világi hívő.
Ökumenikus tanévzáró és közös szlovák – magyar szentmise

    2009. június 30-án reggel 8:00-kor a református keresztyének templomában ökumenikus istentisztelet volt a két helyi történelmi egyház vezetőinek szolgálatában. A felnőttek és a diákok imáit Szalay Kinga kötötte csokorba.

    Az esti szentmisét a helyi esperes plébános vezetésével a Svidníkből érkező Ondrej Marek és a Rómába induló Berger Edvin elköszönő káplán celebrálta, aki egyben az ünnepi szónok is volt. A szentmise után a fiatalok bensőséges találkozójára került sor a plébánia udvarán.
A papság éve a kassai főegyházmegyében

    Június 30-án a Szent Pál-év ünnepélyes lezárására és a papság évének megnyitására került sor Kassán a Szent Mihály kápolnában a főegyházmegye magyar anyanyelvű papjainak részvételével.

    A szentmisét Pásztor Zoltán püspöki helynök vezette. Homiliájában és vitaindító előadásában XVI. Benedek gondolatai alapján szemlélni és követni buzdította Szent Pál példáját, aki missziós útjain hirdette az Igét, és az egyszerű Ars-i plébánost, aki egész életét egy kis faluban töltötte.

    A tanácskozás második részében az esztendő konkrét feladatairól esett szó és a megjelentek tanújelét adták imakészségüknek kölcsönösen egymásért.
Egy nagy zseb a Szűzanya palástján

    2009. június 13-án Bodollón a Mária Rádió Ipoly atya vezetésével élőadásban közvetítette az irgalmasság óráját és a havi rendszerességgel megtartott fatimia engesztelő imatalálkozót, amelyet szemmel láthatóan nagy érdeklődés kísért. Sokan érkeztek a határ mindkét oldaláról. Kicsi falunk ismét ismertebb lett, nemcsak főegyházmegyénkben, de a rádió jóvoltából Magyarországon is, sőt az internet segítségével szerte a világon.

    A lelket emelő események után mélységes tudatában vagyunk annak, hogy a történet nem rólunk szól. Isten ügye a fontos. Az evangélium üzenetének hatékony terjesztése. Minden lehetséges eszközzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Kárpát-medence ismét a népek békés fészke legyen. Hőn óhajtott vágyunk, hogy Közép-kelet Európa egy nagy zseb legyen a Szűzanya palástján, amelyből ajándékot osztogat.

    Értékes népesség lakik felénk is. Keveredik itt a németes pontosság, a szlávos vallásosság, a ruténos munkaszeretet és a magyaros kitartás. Persze, ebben a változó világban mindnyájunkból kopik már az ősi kincs, így nemcsak mi leszünk egyre szegényebbek, de világunk is, amelyben élünk. Ám, hála Istennek, ránk is vonatkozik Szent Pál figyelmeztetése: amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. Itt Bodollón is. Hónapról hónapra, felkarol minket a Boldogasszony, hogy Fiához emeljen bennünket. Közelebb legszentebb Szívéhez, mert ott van a mi biztos menedékünk.

    Imatalálkozónknak sok kedves színfoltja volt. Együtt imádkoztunk, magyarok és szlovákok, római és görög katolikusok, sőt reformátusok is. Nagy örömünkre szolgál, hogy az utóbbi időben egyre többen érkeznek a határ magyarországi oldaláról is. Ez is érthető, mert úgy a bűnnek, mint a bűnbánatnak, a jóra való készségnek és az életszentségre való törekvésnek sincs se nemzetisége, sem pedig felekezete. Isten kegyelme mindenkit ösztökél.

    Köztudott, hogy a Szentatya XVI. Benedek pápa „Krisztus hűsége – a papok hűsége” címmel, meghirdette a Papok Évét, amely - Jézus Szentséges Szíve ünnepén - június 19-én veszi kezdetét. Esperesi körzetünkben szeptembertől kezdve minden hónap utolsó csütörtökén koncelebrált szentmise lesz egy-egy plébániatemplomban, ahol együtt imádkozunk papjaink életszentségéért. Hogy imánk és áldozatunk kézzelfoghatóbb legyen, a jelenlevő hívek templomunk bejáratban kimenetelkor a szelencéből kivehettek egy papi nevet, akiért a Papok Évében naponta készek engesztelni. Kezdeményezésünk tudatos volt. Tudjuk, hogy a Sátán az Egyházat leginkább – a papok lelki megsebesítése által gyengíti. Papjaink nevét öntapadós címkére nyomtattuk, így a hívek haza vihették. Beragaszthatják imakönyvünkbe, tehát akár egy életen át imádságos lelki háttér biztosítható papjaink számára. Tisztelettel ajánljuk ezt a módot másút is. Imádkozzunk papjainkért. Szűkebb pátriánk egyetlen egy papja ill. papnövendéke se maradjon lelki támasz nélkül.

    Térségünkben a Mária Rádió lelkes hallgatói testvérületbe szerveződnek. Aktivitásuk a Szentlélek segítségével most bontogatja szárnyát. Az ima, a szervezés, a konkrét feladat elvégzése lassan gazdára talál. Köszönjük a Mária Rádió munkatársainak, hogy Ipoly atya vezetésével meglátogattak minket és így aktívabbak lettünk. Ajándék mások számára. Köszönjük a lelkiatyák és a zarándokok becses jelenlétét, a hazaiak segítségét, hogy ünnepségünk ismét szépre sikeredet. Szeretettel hívjuk és várjuk továbbra is mindazokat, akik valami szépet akarnak tenni az evangéliumért. Templomunkban, minden hónap 13-án máriás lelkülettel vagyunk együtt. Imádkozunk és engesztelünk a Szűzanya kérésének megfelelően. Iskolájában Rá figyelünk, hogy palástja biztonságában olyan zsebbé formálódjunk, amelyből bőven tud juttatni mindenkinek.
Úrnapi közös tanúságtétel

    Szepsiben Bartko Elek somodi plébános, c. esperes vezetésével a körzet papjai és hívei 2009. június 9-én Urunk Jézus Krisztus Testének és Vérének ünnepének előestéjén, együtt imádkoztak és imádták az egyetlen Üdvözítőt és Megváltót a kenyér és a bor színe alatt. A szeretet szentségéről közösen tanúskodtak magyarok és szlovákok, római és görög katolikusok, valamint néhány református kórustag.

    A szentbeszédet magyarul Susko Mihály csécsi, szlovákul Miroslav Porvazník mecenzéfi plébános mondta. A szentmisét velük együtt celebrálta Gajdo József jánoki plébános, Száraz János buzitai és Fedorka Zsolt kenyheci adminisztrátorok.

    Az ünnepségre elfogadták a meghívást plébánia asszonykórusai – Bodollóról, Makrancról és Szepsiből. Természetesen nem hiányzott a szlovák nyelvű hívek képviseletében a Živena sem.

    A szentmise után ünnepi körmenet volt. A négy oltárhoz az egyháztanács tagjai kísérték az Oltáriszentséget az asszonykórusok és a helyi ifjúsági énekkar éneklése közepette.

    A körmenet végén a főcelebráns megáldotta a várost és az egybegyűlteket. A közös tanúságtételt a nyugdíjas klubban a hívek jóvoltából és áldozatkészségéből agapé követett.

Ez úton is köszönjük a hittel teli részvételt és mindennemű segítséget és áldozatkészséget.
A Mária Rádió önkénteseinek találkozója

    Világunk globalizálódik. Európa és benne népünk is mindkét tüdejével kezd lélegezni. Határtalanul. Élni akar. Jobban. Értelmesebben. Emberibben. Tudjuk, a jót nem elég akarni. Tenni is kell érte. Tettrekészségünk sajnos nemegyszer, lanyha. Sokunkat fogságban tart a reménytelenség. Megbénult, megbicsaklott szívünkben a remény.

    Hála Istennek, néhány hete Kassán és környékén is hallható a Mária Rádió. Az itt élők ezt az adót is hamar megszerették, mivel reményt, bizalmat, tudást és hitismereteket közvetít. Értéket. Segítségével nemcsak a láthatók bontódnak, de a láthatatlanok is. A hallgatók hálásak, mert megtapasztalják, a látható akadályok bontása a láthatatlanban kezdődik. A szívekben. Isten kegyelme révén a lelki élet komolyabb vételében.

    Amint azt a rádió vezetői is tapasztalhatták, a hívek hálájának szerény jele a készség: az ima, az áldozatvállalás és az anyagi javak megosztása. Hőn óhajtják, hogy a Mária Rádió nagy családjának hasznos tagjai legyenek. Segíteni akarnak, hogy a jóhír sok szívben kedvező visszhangra találjon.

    Ezt a készséget bizonyította az a 20 önkéntes, akik 2009. május 26-án a Szepsi plébánián Pásztor Zoltán püspöki helynökkel az élen tanújelét adták annak, hogy legjobb tudásukkal és lelkiismeretükkel törekedni fognak az evangéliumi üzenet hatékony továbbadására.

    Testvérületbe szerveződnek, hogy oratóriumukban – ora et labora et lege – imádkozni, dolgozni és olvasni – testben és lélekben művelődve, elő kívánják segíteni saját és mások lelki-szellemi növekedését, és lehetőségükhöz mérten, enyhíteni akarják a rászorulók anyagi gondjait is. Érhető hangot és látható arcot szeretnének adni az evangélium üzenetének. Első közös akciójuk Bodollón lesz 2009. június 13-án 17:00 órai kezdettel, ahonnan Ipoly atya vezetésével a Mária Rádió, élőadásban fatimai engesztelő imatalálkozót közvetít.

    A testvérület tisztelettel, szeretettel hív és vár mindenkit, aki felelősséget érez környezetéért. Jöjjünk, imádkozzunk, engeszteljünk, tanuljunk és cselekedjünk együtt Mária iskolájában, hogy a Mária Rádió térségünkben is Isten üzenetének hatékony szószéke és szeretetének áldásos műhelye lehessen.
Hitoktatók találkozója Kassán

    Fogassy Judit a Jézus Szíve Társaság tagja 2009. május 23-án, Kassán a magyar lelkipásztori központban Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására szakmai továbbképzőt tartott a főegyházmegye lelkipásztorai és hitoktatói számára.

    Az előadó korunk nagy kihívására a hit tartalmi és mikénti továbbadásáról folytatott párbeszédet. A bizalom, a rizikó, a megsebezhetőség vállalás, a dönteni tudás és a tanúságtevés fontosságáról szólt. Hitélménye visszhangra talált.

    Szeptemberben a szülők bevonásával bővített találkozó készül, hogy az itt élők egymást segítve gazdagodhassanak, egyénileg és közösségileg. Határtalanul.
Szvorák Katalin lemezbemutató koncertje Budapesten

A füleki születésű énekesnő „A nap megszentelése” címmel újabb koncertet adott 2009. május 22-én, a budapesti Szent Mihály-templomban (Belváros, Váci utca 47/b).

A koncert egyben a legújabb lemezének a bemutatója is volt, amely az énekesnő immár 25. önálló albuma.

A lemezen himnuszok, zsoltárok, énekek és imák hallhatók.

1) Hálát adjunk az Istennek
2) Dicsérjétek muzsikával az Urat
3) Mérhetetlen Úr
4) Szeretlek, szép Jézus
5) Jöjj el, Uram, Jézus
6) Mint a szép hűvös patakra
7) A mélységből Hozzád kiáltok, Uram
8) Oltalmamat Tőled várom
9) Íme, tündöklik hajnali nap fénye
10) És az Ige testté lőn
11) Imát mondunk az éj elé
12) Légy Te a csillag, s holdvilág
13) Nappali fény éjjelre változott

Az album védnöke Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő.

Közreműködtek:
Andrejszki Judit (ének, csembaló, orgona)
Gombai Tamás (hegedű)
Pejtsik Péter (cselló)


Ünnepi köszöntőt mondott:
Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek,
Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános.


Eminenciás Bíboros Úr!
Kedves Kati és Tamás!
Mélyen tisztelt Képviselő úr – kedves Megjelentek!

    Harmincnégy évvel halála után Isten Szolgája, Mindszenty József tanúságtétele, szinte dörömböl a lelkünk kapuján, mondta a minap Erdő Péter bíboros atya Esztergomban a Mindszenty emlékmise homiliájában.
    Dörömböl és mégis milyen kevesen halljuk és értjük az atyai szót! Így volt ez tegnap, így van ez ma is, és minden bizonnyal így lesz ez holnap is.
    A szót mégis mondani kell. A jóhírt tovább kell adni. Apának, anyának, költőnek, papnak, prófétának egyaránt. Aki hallgat – öngyilkos.
    Szívből örülünk annak, hogy Katink és társai nemcsak ma, de tegnap, sőt már tegnapelőtt is, Kárpát-medence szerte, énekelve imádkozták, mondták, közvetítették az Isten népére bízott, soknyelvű, egyetlen üzenetet. Köszönjük, hogy ő is azok közé tartozik, aki felismerte az idők jelét: következetesen felvállalni a hivatást, testben, lélekben és szellemiségben. Énekelve, életjelt adni önmagunkról önmagunknak és a hozzánk rendelt útitársaknak.
    Az ő tanúságtétele is dörömböl lelkünk ajtaján. Halljuk? Értjük? Akarjuk érteni általa a Teremtő üzenetét?
    Kívánom, adjon az Úr a hallgatóknak halló fület és készséges szívet felfogni és befogadni az Üzenetet. A hirdetőnek adjon továbbra is készséget, bátorságot és szent konokságot vállalni a tanúságtevés küldetését.
    Akinek szeme és füle van, hallva hallhatja, és látva láthatja, hogy az érték izmus-álló. A búza-sors életet ad. Kultúrában, kalászban és kenyérben. A pelyvát elviszi a szél.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Budapest – 2009. V. 22.
Hármas öröm Szepsiben

c2009. május 17-én húsvét 6. vasárnapján nem mindennapi eseménynek voltak tanúi és részesei a vasárnapi szentmise ünneplői.

    Katarína Brašková nyugalmazott tanítónő 90. születésnapját ünnepelte övéi körében, hálát adva az elmúlt esztendőkért. Édesapja, görög katolikus papként Szepsiben töltötte életének azon szakaszát, amikor nyilvánosan nem működhetett. Családja a totalitárius rendszer ellenére is megtartotta hitét, és megőrizte az egyházhoz való hűségét. A hálás utódok az itt töltött évekért kedves kötelességüknek érezték, hogy szentmisében adjanak hálát a Mindenhatónak. Mons. Alojz Tkáč, kassai érsek-metropolita különleges áldásában részesítette az ünnepeltet.

    A vasárnapi szentmisén Köteles László parlamenti képviselő társaságában, aki egyébként rendszeres templomba járó, részvett Bauer Edit, Szlovákia MKP-es európa-parlamenti képviselőasszonya is, akit a hívek megkülönböztetett tisztelettel köszöntöttek.

    A jelenlevők nagy örömmel vették tudomásul Rybár Nikolas roma származású ministráns kitűnő eredményét is. A szlovák gimnázium és a helyi plébánia támogatásával sikeresen pályázott egy angol nyelvkurzusra az Amerikai Egyesült Államokba. A kiválasztáskor csoportelső lett, így 8-8-8 magyarországi, csehországi ill. szlovákiai romaszármazású társával együtt augusztusban egyhónapos tanulmányútra indulhat.

    Látszólag apró örömök ezek, de a kisközösségeknek jelzésérték. Fentről, hogy nem szabad feladni, lentről, hogy érdemes.
Kicsi figyelmesség a nagy szeretetért, hűségért és ragaszkodásért

    Köteles László parlamenti képviselő a Szepsi Csombor Márton Napok keretében Anyák Napja kapcsán a hagyományokhoz híven az idén is tiszteletét fejezte ki az egyházban különösképpen tevékenykő édesanyáknak.

    Az illetékesek javaslatára 2009. május 13-án Bodollón a Fatimai Engesztelő Imanapon 19 édesanyának - akik aktívan részt vesznek templomuk és egyházközségük szolgálatában - egy-egy szál rózsát ajándékozott.

    Bodollóról - Csécsi Katalin, Ikrényi Anna, Kollár Terézia, Magyar Katalin, Stiblár Terézia, Suver Erzsébet, Weiszer Éva és Weiszer Margit, Makrancról - Cirbusz Gizella, Lisovszky Mária, Szmolnyiczky Anna, Szepsiből - Balázs Anna, Belajová Viera, Fazekas Gabriella, Melega Mária , Mochnyánszky Irma, Pásztorová Emília, Tarčáková Júlia, Zupko Margit részesült a kedves figyelmességben.

    Jelentéktelenek tűnő jelzések, de szükségesek. Nélkülözhetetlenek. Köszönet a figyelmességért, hála a hűségért.

    Örömmel közöljük, hogy a legközelebbi engesztelő imatalálkozó Bodollón 2009. június 13-án - szombaton -17:00-kor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Tóth Zsolt, Ipoly ciszterci atya lesz Budapestről, a Mária Rádió igazgatója. Több mint valószínű, hogy az egész szertartást egyenes adásban közvetíti a Mária Rádió. Adjuk tovább a jó hírt. Hívjunk másokat is. Imádkozzunk minél többen, hogy Fatima üzenete egyre nagyobb visszhangra találjon bennünk és közöttünk.

    Hála Istennek a Mária Rádió Kassán és környékén is fogható a 100,6 Mhz-en. Kövessük adását, hogy a Szűzanya példájára mindnyájan egyre hűségesebb tanúi és követői lehessünk Jézus Krisztusnak.
Boldog Salkaházi Sára Emléknap Kassán

    2009. május 11-én – Sára testvér születésének 110. évfordulója kapcsán - Kassán a Rózsahegyi Katolikus Egyetem teológiai karának szociális munka katedrája és a Szociális Testvérek Társasága tudományos konferenciát rendezett, sorrendben a harmadikat. Az idén „Salkaházi Sára testvér élete és jelentősége a család számára” címmel.

    A tizenhét előadó különböző szemszögből elemezte a család helyzetét és küldetését az egyházi tanítóhivatal és a hatályos államjogi előírások fényében.

    A konferencia bevezető előadását Sztrillich Ágnes a Szociális Testvérek Társaságának provinciális előjárója tartotta.

    A rendezvény célul tűzte ki, hogy korunk emberének elősegítse megérteni Sára testvér egyéniségét, kiemelve az ő tiszteletét az emberi élet és annak méltósága iránt. Ugyancsak rámutatni napjaink családi problémáira és azok megoldásainak lehetőségeire.
A Mária Rádió előjáróinak látogatása Szepsiben

    A Kárpát-medence Szent István Király felajánlása óta Szűz Mária országa. A Mária Rádió elektromos szószékként arra törekszik, hogy a térség ismét Jézus Krisztus élő templomává váljék. Szolgálatával a keresztény gyökerekhez való visszatalálást kívánja elősegíteni.

    A rádió működése során kizárólag az Isteni Gondviselésre hagyatkozik. Reklámot nem sugároz. Állami és egyházi támogatást nem el. Önkéntes munkából és adományokból tartja fenn magát. Katolikus szellemiségű műsoraiban imádkozik, tanít és a mai hiteles példák bemutatásával bizonyítja, hogy a kereszténység a ma embere számára is épp olyan kimeríthetetlen lelki forrás, útmutatás, vigasztalás és öröm, mint 2000 évvel ezelőtt.

    2009. május 7-én a papi rekollekció alkalmából a rádió előjárói Tóth Zsolt Ipoly OCist. atya, Dr. Szabó Tamás elnök és Fábián József koordinátor meglátogatták térségünket. Röviden bemutatkoztak és elmondták szándékukat Mons. Bernard Bober kassai segédpüspöknek, aki örömmel fogadta a jó hírt, hogy a közelmúltban Kassán és környékén is megszólalt a rádió. Erkölcsi támogatásáról biztosította az illetékeseket, biztatva őket a kapcsolatok további bővítésére.

    Ipoly atya megígérte, hogy a stáb újra meglátogatja térségünket. Vezetésével Bodollón 2009. június 13-án a Fatimai Engesztelő Imatalálkozót egyenes adásban közvetíti a Mária Rádió. Minden imádkozót és engesztelőt tisztelettel és szeretettel várunk.

A MÁRIA RÁDIÓ MŰSORA HALLHATÓ KASSÁN ÉS KÖRNYÉKÉN AZ FM 100,6 MHZ-EN
A Csíksomlyóba tartó kereszt ünnepélyes fogadása Szepsiben

    A csíksomlyói búcsúra régiónkból az idén is indulnak zarándokok. Már többéves hagyomány, hogy az ünnepségre közösségből közösségbe egy staféta jelvény vándorol, amelyre az adott közösség feltűz egy emlékszalagot. Szepsibe a jelvény 2009. május 5-én érkezett Szádalmásról Bize Norbert plébános, címzetes esperes úr kíséretében. Tőlünk Zajdek Attila, akolitus vezetésével jutott el Kassára. Az ünnepélyes szalagtűzés templomunkban a 17:00 órakor kezdődő szentmisében történt.

    A jelvény fogadására megjelent Köteles László parlamenti, Zborai Imre megyei képviselő, Iván László a város alpolgármestere, Vitéz Erika a kultúrház igazgatónője, Danko Jolán, aki hímezte és zarándokok nevében Magyar Margittal együtt a szalagot feltűzte. A jelenlevők együtt imádkoztak, hogy Kárpát-medence szerte a jóra törekvés és az imádságos lelkület előmozdítsa népeink életének jobbra fordulását.

    A jelvény - Mécs László szavaival élve - sok zarándok reményét testesítette meg:
        Amerre én jártam, kövek énekelte,
        Mert édesanyám izent a köveknek,
        Szíve ment előre előttem követnek.
XXX. Szepsi Csombor Márton napok

    Az idei rendezvénysorozatot Köteles László a Csemadok Szepsi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg, amely Turnyánszky Malvin a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjának szavalatával vette kezdetét, aki Reményik Sándor – Eredj, ha tudsz c. versét mondta el. Az ünnepi beszédet Bauer Edit a MKP európai parlament képviselője és Iván László alpolgármester mondta. A történelmi egyházakat Gábor Lajos református lelkipásztor és Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános képviselte. A megemlékezésen a Vox Columbellae vegyes kar működött közre.

    A koszorúzás után Az édesanyák köszöntése címmel ünnepi műsor következett a kultúrházban. Az intézmények pedagógusai vezetésével felléptek a helyi magyar óvoda növendékei, a magyar iskola tanulói és a gimnázium diákjai.

    Az ünnepségsorozat is kézzelfoghatóan igazolja, hogy ezen a tájon is tudatos a múlt értékeinek közös ápolása és felelősségteljes tovább adása.

    A római katolikus egyház imájának szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
Hírek a Kassai Főegyházmegyéből

    Makrancon 2009. április 10-én, nagypénteken 20:00 órai kezdettel ismét keresztúti ájtatosság volt a falun keresztül. A gyülekező a kertaljai keresztnél volt a futballpálya szomszédságában. Az immár hagyományos és példaértékű kezdeményezés Kocsis Pál mérnök, a helyi egyháztanács elnökének rendezésében történt a különböző korosztályú hívek aktív részvételével. A falu apraja - nagyja képviseletében különböző korosztályú hívek imádkozták az egyes állomások elmélkedését: az elsőáldozó gyermekektől kezdve a falu polgármesterasszonyáig bezárólag. Az önkéntes aktivitás és szervezés, élő egyházközséget sejtett. Gratulálunk a szervezőknek, együtt örülünk a résztvevőkkel.

    2009. április 19-én az Isteni Irgalmasság vasárnapján 11:00 órai kezdettel ugyancsak Makrancon a római katolikus templomban ünnepi szentmise kezdődött, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Herdics György c. apát – kanonok, a Remény főszerkesztője volt, akivel együtt misézett Bartal Károly Tamás, O. Praem. jászóvári apát és Mons. Dr. Gábor Bertalan helyi esperes plébános.

    Hetilapunk jubilálni készülő szerkesztősége hálaadó szentmisesorozatot kezdett a lap olvasói között, hogy ezzel is kifejezésre juttassa a Gondviselés iránti háláját és odaadását mindazért, amit a 20 éves létezés alatt kaptunk. Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella ereklyéinek közvetlen közelségében a bizalom és a reménység töltötte el a jelenlevők szívét, hogy az állhatatosság és a kitartó hűség nem hiábavaló.

    A szentmise után a jászóvári apát új könyvének bemutatójára került sor. A kiadvány a szerző összegyűjtött írásit tartalmazza, amelyek a főpásztor eddigi életútjának gazdagságát dokumentálják. Most megjelent írásai és gondolatai keresztény optimizmusát, bölcsességét tükrözik. A lelki író apáti jelmondata értelmében - mindenkor tanúságot tenni az Evangéliumról – egyszerűen és érthetően szól az örök igazságokról.

    Ugyanaznap Kassán a premontrei-rend templomában 15:00 órai kezdettel hálaadó szentmisét celebrált Dr. Smolnický Béla kórházlelkész születésének 50. évfordulója alkalmából. Az ünnepi szentbeszédet szlovák nyelven Mons. Dr. S
Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
2009 (1.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close