2010 (1.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015

A Család évének ünnepélyes megnyitása Szepsiben

2010. december 26-án a Szepsi hívek is csatlakoztak a Család éve megkezdésének méltóságteljes megnyitásához. A helyi zeneiskola és a város Vox columbellae vegyes kara közreműködésével Mons. Gábor Bertalan esperes plébános vezetésével magyar, majd Mgr. Ladislav Varga káplán vezetésével szlovák nyelvű szentmise volt a családokért. Mindkét szentmisén együtt celebrált Dr. Edvin Berger volt káplán. Mgr. Marek Ondrej szintén egykori káplán, a helyi zeneiskola diákjaival aktívan vette ki részét a szent zene interpretálásában.

A mindkét nyelven bemutatott szentmise példa értű folytatása kívánt lenni a kassai érsekség főpásztorának Mons. Bernard Bober, érsekmetropolitának, a kassai metropolitai székbe történő kinevezése kapcsán a 2010. november 27-én az összegyházmegyei papi koronán megnyitott Szent András-évnek. Amint már arról hírt adtunk az új érsekmetropolita a rábízottak közösségében a főegyházmegye főpatrónusának példájára, püspöki jelmondata szellemében: szeretettel, engedelmességgel és irgalommal óhajtja végezni érseki szolgálatát.

A 2011. esztendő a Szepsi plébániaközség számára is jubileumi év, mivel 300 év telt el azóta, hogy a plébániaközösség hívei az isteni gondviseléstől újabb kihívást kaptak az evangélium hirdetésére a római katolikus egyház értelmezésében. Plébániatemplomuk egy 1711. április 17-én kiadott császári rendelet folytán került vissza tulajdonukba. A jubileumi esztendőben a plébániaközség hívei lelki identitásuk elmélyítése érdekében több összejövetelt kívánnak rendezni a templomokban és azokon kívül.

2011. január 13-án Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével, az esperesi papi korona keretében, Bodollón a fatimai engesztelő imatalálkozók 100. összejövetele emlékére, emléktábla leleplezésére kerül sor. Ezzel is jelezve a készséges odafigyelést az isteni gondviselésre. 2011. február 27. és március 5. között a magyarországi és a szlovákiai verbita atyák vezetésével mindkét nyelven népmissziót terveznek. A Család éve kapcsán Dr. Seregély István ny. egri érsek vezetésével a Makranci filiális templomban, ahol az új oltárban pár évvel ezelőtt elhelyezést nyert Szent István Király, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéje, nagyböjti lelkigyakorlat lesz az egyközség családtagjainak, hogy az egyházközség hívei az első magyar szentcsalád példáján felbuzdulva, a családi erények követésére bátorkodjanak.
 

Szent András év a kassai főegyházmegyében

Bernard Bober kassai érsekmetropolita 2010. november 27-én a kassai Szent Erzsébet Dómban ünnepélyesen megnyitotta a Szent András Évet, amely 2011. november 30-ig tart.

Az új főpásztor a nyitószentmisében mondott katekézisében püspöki jelmondata jegyében: szeretettel, engedelmességgel és irgalommal, lelkipásztori útmutatást adott, amely részletesebb utasításokkal külön kiadásban is megjelent. A főpásztor lelkipásztori szolgálatában az új evangelizálás kapcsán különös hangsúlyt kapott az egyházközségi katekizálás, a szabadság és a kommunió helyes értelmezése és megélése.

A főegyházmegye 1805-től vallja főpatrónusának Szent András apostolt. Több okból kifolyólag. Az 1804-ben alapított egyházmegye papságának a zöme az egyházmegye első püspökének, Szabó Andrásnak a patrónusát óhajtotta égi közbenjárónak. Mások szerint azért, mivel Szent András apostol Szkitiában is működött, ahol nagy valószínűség szerint a hunok között is apostolkodhatott. Ismét mások azt mondják, azért, mert a kassai székesegyház védőszentjének, Árpád-házi Szent Erzsébet édesapja szintén András volt, és Károly Róbert, aki a székesegyház alapjait lerakta, feleségével Erzsébettel egyetemben nagy tisztelője volt szent Andrásnak. Erre utal, hogy második fiúkat az apostol iránti tiszteletből, Andrásnak kereszteltették.

Az új érsek a szent András apostolt illető evangéliumi eseményekből kiindulva a bőséges történelmi tényekre hivatkozóan bízva reméli, hogy ha a mában is minél több tér nyílik meg Istennek, annál emberibb lesz a társadalom és benne a főegyházmegye lelki élete. 

A magyar szentek X. ünneplése Radon

Seregély István ny. egri érsek 2010. november 14-én a radi plébániatemplomban, Böőr Roland, radi plébános meghívására hálaadó szentmisét mutatott be a magyar szentek emlékére. A szentmise kezdetén Bernard Bober kassai érsekmetropolita és Pásztor Zoltán püspöki helynöke nevében, Pásztor Lorenzo nagykaposi esperes plébános köszöntötte a vendég főpásztort, és határ mindkét oldaláról érkezett papokat és híveket, valamint a minoritarend előjáróit, akik Assisi Szent Ferenc ereklyéje után, az idén egy Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét ajándékoztak a templomnak.

A szentmise keretében a nyugalmazott főpásztor - Rózsa László állandó diakónus segédletével, aki magánvállalkozóként fedezte a kiadás költségeit - megáldotta a templom új ólomüveg ablakait, Schultz – Megulasz házaspár munkáját.

Az ünnepségen jelen voltak Kalkuttai Teréz anya kisnővérei is, mivel az egyik üvegablak Boldog Teréz anyát ábrázolja.

Az ünnepséget követően újabb lelki találkozó terve született. A nyugalmazott főpásztor a meghirdetett Családév kapcsán 2011 nagyböjtében Makrancon, ahol az új oltár Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit őrzi, háromnapos lelkigyakorlatot tart a környék papjainak és híveinek.

 

  

Főpapi látogatások Nagyidán

2010. november 11-én a templom fővédőszentjének Szent Márton püspöknek az ünnepén a főegyházmegye érsekfőpásztora Mons. Bernard Bober érsek-metropolita látogatott el az egyházközségbe, hogy az esperesi körzet papjaival együtt – a papi rekollekció keretében - megemlékezzen a körzet elhunyt lelkipásztorairól, és új hivatásokért imádkozzon. A közös találkozó ismét lehetőséget adott a híveknek, a papoknak és a főpásztornak, hogy kölcsönösen megerősítsék egymással úgy a sorsközösséget és felelősséget, mint a készséget Isten ügye iránt.

2010. november 7-én Mons. Dr. Udvardi György Budapest-esztergomi segédpüspök és ThLic. Vladimír Šosták, püspöki helynök mutattak be ünnepi szentmisét a nagyidai plébánia-templomban a templombúcsú alkalmából. Mindketten örömüknek adtak hangot a hívek példás részvétele, éneke és imádsága, valamint a templom, a plébánia és környékének rendezettsége kapcsán. A magyar nyelvű szentmise záró áldása előtt a plébánia és filiák egyháztanács tagjai megújították esküjüket, hogy a helyi plébános vezetésével továbbra is elkötelezetten akarják végezni munkájukat Isten dicsőségére, az Egyház javára és a lelkek üdvösségére.

  

Papi rekollekció Kassán

A kassai főegyházmegyében három alkalommal van összegyházmegyei papi rekollekció, hét alkalommal körzeti. Az első őszi (körzeti) találkozó 2010. október 12-én Kassán, a Szent Mihály kápolnában kezdődött, Mons. Bernard Bober érsekmetropolita vezetésével, két helynökének Mons. Pásztor Zoltánnak és ThLic. Vladimír Šostáknak a segédletével. Velük együtt miséztek a főegyházmegye magyar plébániáinak lelkipásztorai. A szentáldozás után az együttmisézők Jézus Szentséges Szíve oltalmába ajánlották önmagukat és a rájuk bízottakat. A háromnyelvű szentmisét követően eszmecserére került sor a Szent Gellért Tanulmányi Házban. A lelki találkozó témája a népi vallásosság volt. A jelenlevők többek között arra keresték a választ, hogy a lelkipásztorkodás hogyan tudja hasznosítani a népi vallásosság elemeit. Olyan ájtatossági formákról van szó, amelyeket a hívő nép sokfelé szívet megindító buzgósággal és tiszta szándékkal végez. Azokra a könnyen érthető imádságokra kell gondolnunk, amelyeket az emberek szívesen ismételgetnek; olyan áhítatgyakorlatokra, amelyeket őszinte bűnbánatból és Istennek tetszeni akarásból végeznek a hívek. 

Kopjafaáldás Buzitán a magyar alapiskola újraalapításának 60. évfordulóján

Köztudott, hogy a II. világháború után Csehszlovákiában bezárták a magyariskolákat. Újraindításuk a magyarlakta vidékeken fokozatosan történt. Buzitán 2010. október 9-én, kopjafaállítással emlékeztek az iskola diákjai és tantestülete, az önkormányzat képviselői, valamint a történelmi egyházak lelkipásztorai és hívei a 60 évvel ezelőtti indításra. Közösen, mert meggyőződésük szerint a templom és az iskola szorosan együvé tartozik. Bár voltak, vannak, és bizonyára lesznek is idők, amikor ezt egyesek megkérdőjelezik, de ezen a napon, hála Istennek, erről az együvé tartozásról itt senkit sem kellett meggyőzni. Annál is inkább, mivel itt is ismerik a tagadhatatlan tényt: a tudomány, hit nélkül vak, a hit, tudomány nélkül sántít. A kettő csak egymást kiegészítve teljesítheti küldetését. Az értelem és az erény, a tudomány és a hit, a tudás és közerkölcs csak együtt képes csodákra. Együtt, mert Teremtőt így tükrözi vissza az ember, akit önmaga képére és hasonlatosságára teremtett: értelmesnek és szabad akaratúnak. Mochnyánszky Csilla igazgatóasszony ünnepi beszéde után az iskola diákjai adtak jelzésértékű bemutatót az iskola versenyképes színvonaláról. A kultúrműsor után, a kopjafát - Nyári László fafaragómester és Rácz Péter műkovács munkáját - Szigeti László választmányi tag és Mochnyánszky József polgármester leplezte le. Az ige szolgálatát Kása Gergőné, református lelkipásztor, a szentelés szertartását Száraz János római katolikus plébános végezte. Mindketten abbéli vágyuknak, reményüknek és kívánalmuknak adtak hangot, hogy a régiónak ez a közössége is, az iskola és a templom révén a jövőben is sajátítsa el a szükséges a tudást és erkölcsöt. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szerencsés János Magyarország kassai főkonzulja, valamint a térség több intézményének és iskolájának a vezetősége. Az áhítaton a péderi vegyes kar énekelt. A jubileumi ünnepségen is bizonyságot nyert a nemzedékről nemzedékre átadott élő hit értéke. Az ünneplőkben életre keltek a fába vésett szavak. Jelek lettek az itt élők. Élő kopjafák, akik a további megmaradást tanúsítják, mivel nem hagyták el a templomot, a templomot és az iskolát. 

 

 

 

A rendkívüli áldoztatók nékülözhetetlen szerepe az Egyházban.

Templomunkból a szentmise egyenes, élőadása nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a Szent Erzsébet Otthon lakói hallgathatják Isten üzenetét, de lehetőséget ad arra is, hogy a lakók szinte naponta részesüljenek az Eucharisztiában is. A projekt megvalósítása, a helyi önkormányzat, a szeretetotthon vezetősége és az egyházközság jó együttműködését dícséri. 

Magyar nyelvű papi lelkigyakorlat a Magas Tátrában

2010. szeptember 20-tól 24-ig magyar nyelvű papi lelkigyakorlat volt az alsó-tátrafüredi lelkigyakorlatos házban, amelyet Mons. Dr. Katona István egri segédpüspök vezetett. Elmélkedéséiben a liturgikus év ünnepeinek és a papi hivatás egyes mozzanatainak újbóli átelmélkedésére buzdította a 12 lelkigyakorlatozót. Az imádság, az imádás és az irgalom függvényében. A jelenlevők között volt olyan is, aki immár 56 éve jár ide rendszeresen, a fiatalabbak életkorukból eredően, rövidebb ideje. Mindnyájukban megerősítést nyert a készség, segíteniük kell egymást, mert ezen áll vagy bukik a rájuk bízottak hatékonyabb újra evangelizálása. 

Betegápoló Otthon megnyitása Nagykaposon

2010. szeptember 15-én, Pásztor Lorenzo esperes plébános és Dr. Ferkó Barnabás igazgató főorvos meghívására hálaadó szentmisével kezdődött a Nagykaposi Poliklinika és a Szlovákiai Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös összefogásában alapított Betegápoló Otthon ünnepélyes átadása. Az egyházi ünnepség főcelebránsa Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök volt, akivel a helyi esperes plébánoson kívül együtt celebrált Kocsis István ny. esperes plébános és Mons. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, volt nagykaposi lelkipásztor. Homiliájában a gondviselésbe vetett bizalom további ápolására buzdított, a kórház újbóli megnyitása ugyanis majd húsz esztendő fáradozásának a közös eredménye. Az intézet létrehozása a boldogemlékű Csilla von Boeselager bárónő, Kozma Imre irgalmas rendi és Gots Antal kamilliánus atyák, valamint Dr. Nagy-bozsoky József főorvos és a MMSZSZ sátoraljaújhelyi alapszervezet tagjainak az ösztönzésére és segítségével indult. A nem nyereségközpontú intézet Kelet-Szlovákia magyarlakta vidékén eddig egyedülálló intézmény. Az igazgató főorvos ünnepi beszéde után ökumenikus istentisztelet keretében áldották meg az új intézményt. Pándy Árpád református lelkipásztor igehirdetését követően Ľuboslav Petričko görög katolikus parókus mondott imát, majd a meghívott vendégek megtekintették a szépen felújított kórtermeket és elbeszélgettek az első betegekkel, akik igazolták az igazgató főorvos szavait: „Nem azért gyűltünk ma itt össze, hogy önmagunkat ünnepeltessük! Ma itt semmi nem fejeződik be, hanem elkezdődik: valami új, valami nemes. Felelősségteljes kezdet ez, amihez mindnyájunk segítségére lesz szükség! Ha meglátják majd az itt fekvő betegek arcát, akkor talán elhiszik, hogy az intézmény megnyitása nem véletlenül került a Fájdalmas Anya ünnepére. … A születés és a halál hozzá tartozik földi életünkhöz, de mi nem a halál kultúráját hirdetjük, és nem is halálkultúrát, hanem az élet Urát, vagyis élet kultúráját, amihez hozzátartozik az emberhez méltó elmenetel is. A méltóságteljes befejezés. Ennek érdekében akarunk cselekedni.” Ezúton is kérjük a szűkebb pátriában élő Remény olvasóit, imáikban segítsenek esedezni a Fájdalmas Anyához, hogy anyai szeretetével legyen segítségére az itt dolgozóknak, akik – elmondásuk szerint - minden gyengeségük, gyarlóságuk és esendőségük ellenére, elkötelezetten akarnak tanúskodni a hitről a hitetlenségben, a reményről a reménytelenségben, a szeretetről szeretetlenségben és az emberségről az embertelenségben. 

Görög katolikus liturgia Szepsiben
2010 szeptember 5


A szesztai görög katolikus parókia kérésére a szepsi római katolikus plébániatemplomban vasárnaponként 7:30 órai kezdettel görög katolikus liturgia van. Az első ünnepi liturgiát Dr. Marko Rozkoš irodaigazgató végezte, Mgr. Jozef Gočík hačavai és Mgr. Horňák Péter szesztai görög katolikus parókusok segédletével.

Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnap a görög katolikus egyház lelkipásztorai.Ökumenikus tanévnyitó
2010 szeptember 2.
Szepsi
>>> Fotók <<<
Városunkban már hagyománnyá vált, hogy a helyi alapiskola és gimnázium diákjai, tanárai, több szülő és nagyszülő kíséretében ökumenikus istentisztelet keretében kérték a Szentlélek segítségét. Az igeszolgálatot főtisztelendő Gábor Lajos református lelkipásztor, a kántori szolgálatot Boszlai András és Bányász Emőke végezte. A diákok nevében Szalay Mónika imádkozott. A város önkormányzatát Iván László, alpolgármester képviselte. 

Ifi futballisták áldáskérése Bodollón

2010. augusztus 29-én a szentmise befejező részében nem mindennapi áldást kértek az egyházközség fiataljai: Ongyik János, Krisztián László, Takáč Marian, Ádám János, Balogh Marek, Motyka István, Motyka László, Ongyik Nikola, Flasko-Planes Betty. Ikrényi Imre sportvezető indítására a helyi fiatalok egy csoportja Isten áldásáért esedezett a vasárnapi szentmisében. Elmondásuk szerint korban és bölcsességben növekedve kezdik sejteni, hogy az igazi siker eléréséhez nem elég csupán a fiatalos erő. Szükséges, ha az emberi igyekezetükhöz természetfeletti erő is párosul. Mindezek tudatában érkeztek a templomba, hogy ott Isten üzenetén töprengve, Isten népe előtt kinyilvánítsák vágyukat az örök értékekre való törekvésükről. Az idősebb korosztály örömmel imádkozott értük, hogy igyekezetük ne legyen hiábavaló. S idővel megértsék, hogy sikeres életet csak az Egyház által hirdetett értékek fényében lehet élni.

 

Ultreya Makrancon

Már hagyománnyá vált, hogy nyár derekán, lelki találkozóra gyűlnek össze Makrancon a határ mindkét oldaláról a cursillió mozgalom tagjai. Az idén augusztus 28-án találkoztak. A nap lelki vezetője Boxi atya volt, aki elmélkedésében Szent Mónikára és Szent Ágostonra hivatkozva, türelemre és alázatosságra buzdította a jelenlevőket, hogy így könnyebben megélhessék az evangélium szerinti elkötelezettségüket az örök negyedik napon, elkerülve a sokak által immár pusztán vallásos turizmusra degradált lelki találkozókat. A jelenlevők ismét megtapasztalták a makranci egyházközség tagjainak és híveinek nagylelkűségét, szívességét és áldozatkészségét. A találkozón újból bizonyságot nyert, hogy a türelemmel és az alázattal végzett szolgálatnak határbontó és léleképítő ereje van.


 

 

 

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2010 (1.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close