2011 (1.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015

Lelkipásztori látogatás Makrancon

     Bernard Bober, kassai érsekfőpásztor, Pásztor Zoltán püspöki helynök kíséretében, a záruló Család-év kapcsán 2011. december 29.-én lerótta tiszteletét az első szent magyar család példája és ereklyéi előtt.

     Szentbeszédében az egység kultúrájának jegyében a családok fontosságát hangsúlyozta. Isten népe nemcsak biológia családokból áll, de egyházközségekből és részegyházakból is. A Krisztusban hívőknek különös érzékkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megakadályozzák atomizálódó világunk szellemi és lelki pusztulását.

    A szentmise után a templomtéren az abaújszántói borlovagok közreműködésével boráldást végzett. Az ünnepségen a nagyszámú hívek mellett aktívan részt vett a szepsi Vox columbellae vegyes kar, a szepsi Dalárda, a makranci Asszonykórus és a helyi ifjúsági énekkar. 

Dalos találkozó a Bódva-völgyében

     A Szepsi Vox Columbellae Vegyeskar a Szakrális Művészetek Hete keretében, a Nagyidai Hagyományőrző Csoport és a Péderi Kórus közreműködésével, immár harmadik alkalommal szervezett 2011. szeptember 23. és 25. között a Bódva-völgyében dalos találkozót. A finnországi Loimaan Nuorisokuoro, az erdélyi Kisgalambfalvi Református Vegyeskar, a törökkanizsai Tiszagyöngye Népdalkórus, a nagyidai Schell kastélyban, a péderi és a szepsi református templomban, valamint az áji és a szepsi római katolikus templomban énekeltek.

     A szervezők ezzel a rendezvénysorozattal is céltudatosan törekednek a szellemi és a kulturális élet ilyen formájú megszentelésére, mivel hittel vallják, hogy egy-egy nemzedék akkor válik kereszténnyé, amikor eszméit is megkeresztelik. 

Bíró László a MKPK családügyi referense Ájban

    2011. szeptember 15-én Bíró László a MKPK családügyi referense Dr. Juhász Attila tornai plébános meghívására ünnepis szentmisét celebrált az áji filiális templom búcsúünnepén.

    A főpásztor szentbeszédében párhuzamot vont a Fájdalmas Anya megpróbáltatásai és Fia mostani követőinek életfeladata között. A szentmise utáni előadásában a család értékét, fontosságát és nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta. A környék számos egyházközségéből érkező hívek közösségét és spontán tanúságtételét reményteli jelnek nevezte, arra bátorítva a szűkebb pátriából megjelent papokat, hogy észrevéve a Szentlélek tagadhatatlan működését továbbra is felelősségteljesen végezzék szentségi szolgálatukat. 

Ökumenikus istentisztelet az új tanévkezdés kapcsán

    Városunkban már hagyománnyá vált, hogy a helyi magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium diákjai, tanárai, több szülő és nagyszülő jelenlétében ökumenikus istentisztelet keretében kezdődik ill. végződik a tanév. Az idén a tanévkezdés a római katolikus templomban volt főtisztelendő Gábor Bertalan esperes plébános vezetésével, az igeszolgálatot nagytiszteletű Gábor Lajos református lelkipásztor, a kántori szolgálatot Bányász Emőke, a ministráns és a felolvasó szolgálatot Kovács Imre és Simko Csaba diákok végezték. A város önkormányzatát Iván László, alpolgármester képviselte.
Ökumenikus tanévnyitó
2011 szeptember 4.
Szepsi
>>> Fotók <<<


 

Szent István egyházi alapiskola nyílott a rozsnyói egyházmegyében

     A rozsnyói püspökség, a tornai római katolikus plébánia és a szádudvarnoki önkormányzat közös összefogása révén 2011. szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit az egyházmegye első magyar tannyelvű katolikus kisiskolája.

     Juhász Attila tornai plébános elmondása szerint az öt tanulóval induló hiánypótló kisiskolát mustármagnyi reménységgel nyitották meg egy olyan faluban, ahol 1945 óta nincs magyar tannyelvű iskola.

     Az iskola épületének megszentelése előtt, a plébános a falu templomában, ünnepi igeliturgia keretében megáldotta azt a felújított keresztet, amely 1864-től 1945-ig függött a volt egyházi iskola egyik tanteremének falán. A második világháború befejezése után miután megszüntették az egyházi iskolákat és a kántortanítói állásokat, Brizmann József akkori kántortanító arra kényszerült, hogy levegye a falról a feszületet. Helyére a generalisszimusz képe került. A lakosságcsere következtében a kántortanító áttelepítésre ítéltetett. A kereszt korpuszát magával vitte Magyarországra. Halála előtt néhány évvel visszaadta azt az akkori tornai plébánosnak, azzal a meghagyással, ha esetleg valamikor a környéken egyházi iskolát nyitnak, függesszék azt ki annak falára. A plébános megígérte a kérés teljesítését és az értékes ereklyét visszacsempézte az akkori Csehszlovákiába. A történetről informálta akkori kispapját, aki jelenleg a tornai plébános, és aki elődje hagyatékában megtalálta az időközben félig tönkrement korpuszt. Restauráltatta és most 66 év után ünnepélyesen visszahelyezett eredeti volt helyére.

     Az ünnepség másik elgondolkodtató örömténye, hogy a volt kántortanító ükunokája, Szanyi Mária, tanítónő lett, aki szintén jelen volt az ünnepségen. Együtt örült a megjelentekkel, hogy az iskolaalapítással nemcsak sokak régi álma és vágya teljesült, de megadatott egy újabb lehetőség, elkötelezetten eleget tenni napjaink feladatának: „Óvni a templomot, menteni az iskolát, s nyelvünket, földjeinket, tűzön-vízen át”.

 

A perbenyiki és a királyhelmeci hívek zarándoklata Makrancra

     A Család Évében Dr. Szalay László királyhelmeci plébános vezetésével 2011. szeptember 1-én a perbenyiki és a királyhelmeci hívek egy csoportja zarándokútra indultak, hogy a makranci születésű plébánosukkal együtt az első szent magyar család életpéldáját szemlélve megerősítést és bátorítást nyerjenek napjaink kihívásai teljesítéséhez.

     Mielőtt folytatták volna útjukat Jászóvárra és a Szádellő völgybe a hazai hívek frissítővel és édességgel kedveskedtek a zarándokoknak.

     A szentmise egyetemes könyörgései záró részében a következő imával ajánlották önmagukat és övéiket Isten hathatós kegyelmébe:

Mennyei jó Atyánk!

     Hálát adnunk neked, hogy kifürkészhetetlen bölcsességed folytán az embert - férfinak és nőnek teremtetted és gondjára bíztad az egész világot.
     Napjainkban, amikor sokan kétségbe vonják és megkérdőjelezik bölcsességedet és alapjaiban támadják és tagadják a család értékét, alázattal térdelünk eléd, hogy engeszteljünk, bocsánatodat kérjük és állhatatosságért könyörögjünk.
     A múlt évezred hajnalán ékes példát adtál nekünk, amikor Szent István királyban és hitvesében, Boldog Gizellában és gyermekükben Szent Imre hercegben, megmutattad nekünk a reményteli jövőbe vezető utat.
     Életpéldájukon felbuzdulva, a Boldogasszony Szeplőtelen Szíve által erősítést kérünk napjaink édesapáinak és édesanyáinak felelősségteljes hivatásuk gyakorlásához. Add meg nekik a kölcsönös hűség állhatatosságát, a megbocsátás készségét, a gyermekvállalás és nevelés bátorságát, s naponta tudatosítani, kérni és igényelni a Szentlélek erejét, hogy megújult erővel, a közös imádság, a szentségek együttes vételével, a tanítóhivatal útmutatásai szerint fogadják, neveljék, iskoláztassák és bocsássák szárnyaikra gyermekeiket. Ösztönözd őket védeni, őrizni, gazdagítani és továbbadni a hit, az erkölcs és az anyanyelv ősi értékeit.
     Áldd meg családjainkat és hívj meg sokakat a házasság szentségére. Családjaink legyenek a papi, a szerzetesi és a szülői hivatás bölcsői. Segíts mindnyájunkat élethivatásunkból és életállapotunkból eredően, elkötelezett keresztényként, minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy népünk, országunk és nemzedékünk dicsőségedet szolgálja, a földi haza felvirágoztatását és testünk, lelkünk üdvösségét, Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

  

„Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.”

Böjt és imalánc a papságért


     Főegyházmegyénkben Bernard Bober kassai érsekmetropolita jóváhagyásával, az Anyák Imája mozgalom szervezésében szeptember 8. és október 17. között negyvennapos böjtöt és imaláncot folytatunk Szlovákia papjaiért.

     A Kisboldogasszony ünnepén kezdődő, a papi hivatásokért, a válságban levőkért, belső gyógyulásért és az áldásos papi szolgálatért vállalt böjtölés és az imádság módját mindenki lehetőségeihez mérten választhatja. Ajánlatos azon a napon részt venni a szentmisén és felajánlani a papokért. Hasonlóképpen tanácsos a negyven nap folyamán imádságban végig kísérni a papokat, vagy akár csak egyet-egyet közülük.

     Mindazok, akik készek bekapcsolódni e lelki tevékenységbe, s konkrét napot is választanak, a következő címen jelezhetik: postzaknazov@gmail.com; illetve az egyes plébániák közösen is elküldhetik a következő címre: Soňa Vancáková, Helsinská 10, 040 13 Košice – Kassa.

 

Egyházi ünnepségek Kelet-Felvidéken

     2011. augusztus 27-én Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök, elfogadva Sipos György tornaújfalui plébános meghívását lelkipásztori látogatást tett Zsarnón, a filiális egyházközségben, ahol emberemlékezet óta nem járt püspök, hogy ünnepélyesen megáldja a falu sokak összefogásával felújított templomát. A teljes egészében magyar nyelven végzett püspöki liturgia, a nép együttes, szép, az ünnepléshez szorosan tartozó énekek éneklése ebben az egyházközségben is jól sejteti az élő hitből táplálkozó testi, lelki és szellemi élni akarást és megmaradást. A megújult templom a főpásztor bátorító szavait igazolja: a hitből élő ember és közössége a Lélek élő temploma. Tagadhatatlan jele az életnek és a megmaradásnak.

 

     2011. augusztus 28-án délután három órakor Jánokon a falu egyik utcájában emlékpark és kápolna szentelődött az Isteni Irgalmasság tiszteletére. Gajdo József az egyházközség plébánosa örömmel fogadta a névtelen adakozó saját költségén emelt emlékhely ötletét és kivitelezését, ahol a híveknek - „felnézve arra, akit átszúrtak” (vö Jn 19,37) - alkalom nyílik délutánonként elcsendesedni, erőt gyűjteni, értéket menteni és teremteni.

  

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök látogatása a kassai főegyházmegyében

     A Család éve kapcsán Bernard Bober kassai érsekmetropolita meghívására 2011.augusztus 21.-én Makrancon a templombúcsú alkalmából ünnepi szentmisét celebrált Szent István Király tiszteletére Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök. Az ünnepségen a Szent István Lovagrend tagjai jóvoltából megtekinthető volt a budapesti Szent István Király Bazilikában őrzött Szent István kardjának másolata, amelynek eredeti példánya prágai Szent Vitus székesegyházban található.

     A makranci templomot 104 éve emelték Szent István Király tiszteletére. A faluban addig is volt templom, de mivel állagát kikezdte az idő vasfoga, ezért a hatóság 1888-ban lebontatta. 1907-ben a hívek a templomot újra felépítették, mert határozottan ragaszkodtak ahhoz, hogy kézzelfoghatóan lakozzék közöttük az Isten. A templomot az elmúlt században többször is felújították. Utoljára 1993-ban, ám szépítése - kívül és belül - a mai napig tart. Az egyháztanács tagjai - a hívek nagylelkűsége folytán - mindig találnak valamit, amivel szebbé tehetik Isten hajlékát.

     A templom új oltárában találhatóak az első szent magyar család ereklyéi. Szent István ereklyéjét Erdő Péter hozta és adta át az akkori főpásztornak, Alojz Tkáč kassai érsekmetropolitának. Boldog Gizella ereklyéjét Wilhelm Schraml passaui megyéspüspök adományozta a templomnak, Szent Imre ereklyéjét Varjú Imre protonotárius kanonok hozta és helyezte el az oltárban.

     Az ünnep délutánján a két apostolutód a püspöki palotában találkozott Kassán, ahol az új evangelizálás kapcsán újabb tervekről és lehetőségekről tárgyaltak. A hívek és az apostolutódok kölcsönös találkozása nagyfokú bizalomra ad okot, mert újabb alkalom teremtődött arra, hogy a nagyfokú rohanásban az itt élőket is – a püspök szavaival élve - utolérjen a Lélek. Ezzel is elősegítve a közös hit és összetartozás sokszálú megerősítését, megakadályozva, hogy az utakat benője a gaz.

  

Szent István kardmásolata a Bódva-völgyben

     A Szent István Lovagrend néhány tagja Hodruszky Róbert csr. vezetésével, hagyományaikhoz híven augusztus harmadik hetében zarándokútra indult, hogy folytatva a rend eddigi misszióját megmutassák az érdeklődőknek Szent István kardjának másolatát, amelyet a 2005 óta budapesti Szent István Bazilika kincstárában őriznek.

     Az érdeklődők a Szent István-napi ünnepségek kapcsán több település templomában megtekintették az értékes emléktárgyat, többek között Ájban, Tornán, Udvarnokon. Tornaújfaluban, Szepsiben, Makrancon, Buzitán és Péderben.

     Az eredeti kard 1000 körül készült, Gotlandban vagy Jütlandban. Markolatának gombja és ellenzője csontból van, amelyen állatalakos, szalagmintás faragvány látható. Pengéjén UFBERNA felirat olvasható. A kard egy 1335-ből származó bejegyzés szerint a prágai Szent Vitus székesegyház kincstárának féltve őrzött kincse. Valószínűleg IV. Béla leánya, Anna hercegnő vitte magával atya halálakor a magyar királyi kincstárból.

     A lovagok elmondása szerint a megtett több mint tízezer km-es zarándokúton jó volt látni, hogy pl. a huszti 10 fős református gyülekezet épp oly megható tisztelettel adózott a szent Király áldott emlékének, mint a székelyudvarhelyi 6000-es közösség. A rend tagjai ezzel is teljesítve látják zarándoklatuk elsődleges célját: bátorítani népünk tagjait az újpogány szokásokkal szembeni határozott küzdelemre és ellenállásra.

  

A Szepsi városmisszió újabb rendezvénye

     A meghirdetett városmisszió kapcsán Haza hív a harangszó, avagy Szepsiből Szepsibe – címmel, első alkalommal került megrendezésre a hazaiak, az elszármazottak és a város barátainak I. nagytalálkozója.     A találkozó 2011. augusztus 7-én ünnepi szentmisével kezdődött a szent Rókus fogadalmi kápolnánál, ahol kegyelettel megemlékeztek a 180 évvel ezelőtti kolerajárvány áldozatiról és együtt imádkoztak napjaink betegeiért: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták áldozataiért, valamint azokért, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

    A szentmisét követően az Aréna sportcentrumban az egyházközség két önkéntes férfiszakácsa jóvoltából közös szeretetlakoma volt. 350 adag ebéd került kiosztásra. Közben tanúságtételek hangzottak el. Két fiatal, egy fiú és egy lány vallott megtéréséről és korábbi életmagatartása kábítószeres múltjáról. A találkozó Dr. Kellermayer Miklós, sejtkutató, nyugalmazott professzor hitvallásával folytatódott, aki Isten az élet forrása, őrzője és megtartója címmel tartott előadást.

     A tanúságtételek között zenei bemutatók voltak a helyi és a szomszéd egyházközösségek hagyományőrzőinek jóvoltából. Énekelt a makranci és a bodollói asszonykórus, a szepsi szlovák asszonyok népdalköre, valamint a Vox columbellae vegyes kórus.     Az esemény kiváló alkalmat kínált az egyházközség és a város lakóinak együttes találkozására, de lehetőséget teremtett hazalátogatni a szülővárosba, a barátokhoz, az ismerősökhöz, a diáktársakhoz, avagy puszta kíváncsiságból eljönni együtt lenni azokkal, akik találkozni vágytak Istennel.


    A kezdeményezés jó visszhangra talált. Egyértelműen igazolta az újra evangelizálás fontosságát, keresni és megtalálni azokat az új lehetőségeket, ahol korunk embere az evangélium fényében elgondolkodhat, és újra felfedezheti önmaga és mások értéket.

  

Magyar nyelvű főpapi szentmise Barkán

     Vladimír Filo, rozsnyói megyéspüspök meghívására főpapi szentmisét mutatott be Bábel Balázs, kalocsa – kecskeméti érsek, Kármel – hegyi Boldogasszony tiszteletére 2011. július 17.-én Barkán, ahol immár 1858 óta pápai engedéllyel teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.

     Az idén is sok zarándok érkezett a határ mindkét oldaláról, sőt jöttek Erdélyből is. A kétnapos búcsúi szentmisék sorozatát főpapi szentmisék koronázták, előbb szlovákul majd magyarul. A magyarországi érsekfőpásztor szentbeszédében párhuzamot vont a vállszalag hajdani és mai viselésének jelentőségéről, fontosságáról és időszerűségéről.

     A szentmise végén P. Eigel Gábor, barkai plébános, örömmel nyugtázta a Gondviselés jóságát és kegyességét, a hívek sokaságának áhítatos együttlétét, a környező papság segítőkészségét és a helyi önkormányzat sokoldalú támogatását.

 20011. július 13-án Bodollón 16:30 órai kezdettel
Bátor Botond a pálos rend tartományfőnöke
ünnepi szentmisét celebrált
     A szepsi esperesi körzet híveinek egy csoportja is részt vett a június végi częstochowa-i Jasna Góra-i vonatos zarándokúton. Az ószandeci klarisszák kolostorában a zarándokok egy szent Kinga képet kaptak emlékül, amelyet a jelenlevő püspökök a Bodollói templomnak ajándékoztak.

     A kép ünnepélyes elhelyezése a szokásos fatimai engesztelő imatalálkozó keretében 2011. július 13-án volt.
 

A XV. Szepsi Napok egyházi vonatkozású hírei

     Már hagyománnyá vált, hogy a helyi önkormányzat jóvoltából a Szepsi Napok kedves színfoltja a történelmi egyházak bevonása az ünnepségsorozatba.

Az idén 2011. június 25-én a római katolikus templomban, a szombat esti szentmisében Utassy Ferenc karnagy vezetésével a gödi Gadeamus vegyes kar énekelt. Másnap ökumenikus istentisztelet keretében került megáldásra a felújított amfiteátrum, ahol a jelenlevők, lelkipásztoraik vezetésével többek között azért imádkoztak, hogy a hely, ahol Isten népe szabad idejét kívánja tölteni, védve legyen a bűntől és a bűnre vivő kísértéstől, Isten angyalai őrizzék a hely nyugalmát, a Sátánt és csatlósait tartsd távol tőlük, hogy ne árthasson ott az ármány és a fondorlat.

     A városvezetés és az egyházak képviselőinek kölcsönös felelősségvállalása egymásért és a közügyekért, szép példája az együttműködésnek és pozitív példája napjaink kihívásaira.

     Adja Isten, hogy a szűkebb pátriában az együttgondolkodás és cselekvés tovább fokozódjék, mert hit szeretetcselekedetek nélkül csonka.

Ökumenikus istentisztelet
2011 június 26.
Szepsi
>>> Fotók <<<


 

Szepsi város önkormányzatának különdíja Ikrényi Annának

     A kitüntetett 1927. április 7.-én született Bodollóban. Szülei vallásosan nevelték. Az alapiskola elvégzése után a kassai Szent Orsolya rend intézetében végezte további tanulmányait.

     Édesapját – világnézete és életszemlélete miatt - a háború után 5 évre bebörtönözték, és vagyonelkobzásra ítélték. Emiatt édesanyjával és két testvérével, embert próbáló időket élt át. A konszolidáció évei után, irodai munkásként a Csehszlovák Államvasútaknál volt alkalmazva.

     Az egypártrendszer idején, szülőfalujában Bodollóban, egyik jeles kezdeményezője, irányítója és megvalósítója volt a római katolikus templom újra építésének, amely a II. világháborúban megsérült, és amelyet a kommunista hatalom képviselői parancsára köveire bontottak és szétosztottak a falu új házainak építésére.

     Az új templom felépítésének álma, a sok kitartó és önfeláldozó munka révén végül is sikerrel járt. 1996-ban - immár 15 éve - a római katolikus hívek nagy-nagy örömére, Bodolló, Szepsi város része, egy modern, tágas, több-száz férőhelyes templommal büszkélkedhet. Az itt élők számára egy Kis-bazilika értékkel bír, amelyet minden hónap 13-án szép számmal töltenek meg zarándokok a határ mindkét oldaláról.

     Kitüntetettünk nemcsak az egyházi élet egyik fő mozgatórugója, de vallási meggyőződése, életmagatartásának is a sajátja. Azon túl, hogy szűkebb családjának nemes matrónája, éltes kora ellenére a római katolikus plébánián a hivatali ügyek intézésében is oroszlánrészt vállal.

     A társadalmi életben előbb a Csemadok, később az Együttélés majd a Magyar Koalíció Pártja helyi szervezetének egyik alapító és máig hűséges, elkötelezett tagja. Jeles ünnepeinken szívesen adja ismételt tanújelét kultúránk és hovatartozásunk bizonyítékának. Felemelő és szívet melengető érzés látni és hallani, hogy családi neveltetése, az otthon melege és az egykori Szent Orsolya egyházi iskola szellemi, lelki értéke, milyen mély nyomot hagyott a díjazottban.

     Kitüntetésével az önkormányzat követésre buzdító példát kívánt statuálni a mai szülőknek a családi élet fontosságára és szentségére, valamint a tudásra, a közerkölcsre és a hitre épülő oktatás megkerülhetetlenségére.

     Adja Isten, hogy díjazottunk életmagatartása sok olyan követőre találjon, akik tudatosan felvállalják a hit és a tudás, a szív és az értelem nemes egyensúlyát a magán és a közéletben, valamint az egyházi életben egyaránt.

     A kitüntetettet a bodollói római katolikus egyházközség egyháztanácsa terjesztette elő, amelyet a város önkormányzata elfogadott és ünnepi ülésén 2011. június 24-én át is adott az ünnepeltnek. A laudációt Iván László alpolgármester mondta el. Indokként kiemelte a kitüntetett sok évtizedes keresztény katolikus életmagatartását, a bodollói római katolikus templom felépítéséért tett erőfeszítését, valamint hangyaszorgalmú munkáját, amelyet az egyházközösségben és a plébánia irodájában végez. A díjhoz a weboldal olvasói nevében, a szerkesztők is szívből gratulálunk.

 

Szepsi város önkormányzatának különdíja Ikrényi Annának
2011 június 24.
Szepsi
>>> Fotók <<<


 

Primícia Dobóruszkán

     2011. június 18-án Dr. Ternyák Csaba, egri érsek az egri főszékesegyházban pappá szentelte Szabó Attila diakónust, aki első szentmiséjét 2011. június 19.-án mutatta be szülőfalujában, Dobóruszkán. A szentmisét megtisztelte becses jelenlétével Dr. Katona István, egri segédpüspök, számos környékbeli pap és kispap a határ mindkét oldaláról. Az ünnepi szentbeszédet Nagy Krisztián prefektus mondta. Első működési helye Sárospatak lesz.

     A szűkebb pátria 11. újmisését ezúton is imádságos szeretetébe ajánljuk a híveknek a határ mindkét oldalán, hogy lelkipásztori működése Isten dicsőségét, népünk javát és lelke üdvösségét szolgálja.

  

Főpapi szentmise Sárospatakon

     Sárospatakon 2011. június 13-án Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére Ternyák Csaba egri érsek meghívására ünnep szentmisét celebrált Bernard Bober kassai érsek, aki szentbeszédében párhuzamot vont a város Szent szülöttje megpróbáltatásai és napjaink emberének kihívásai között.

     A szentmise végén a két főpásztor megáldotta a Sárospatak – Kassa közti zarándokutat és a rajta először elinduló mintegy 30 zarándokot. Közös tettükkel biztatást és bátorítást adtak a kislépések megtevésére, ezzel is bizonyítva reményüket, hogy minden kitartóan lépkedő útra indult, előbb-utóbb célba ér.

  

Az élni akarás jelei

     A XXXII. Szepsi Csombor Márton Napok keretében a Szepsi Római Katolikus Egyházközség és a Csemadok helyi alapszervezetének rendezésében 2011. június 5-én Pünkösd-váró koncert volt a szepsi plébániatemplomban a szepsi Egressy Béni Vegyeskar és a tornaljai Andate Vegyeskar közreműködésével.

     A rendezvény sokoldalú találkozásra adott ismételt lehetőséget. Régiók, egyházak, egyházi közösségek hívői és kevésbé hívői találkoztak Istennel, egymással és önmagukkal. A szent zene ugyanis mindezekre jó alkalmat kínál. Hála Istennek nem kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

     Előzőnap - mivel az élet, élni akar - faültetésre kerül sort, ezzel is jelezve az élni akarást, az élet kultúrájának felelősségteljes őrzését és továbbadását, nemzedékről nemzedékre.

  

Nyitott templomok éjszakája Szepsiben

     2011. május 27-én a Szepsi Római Katolikus Egyházközség is - az idén először - bekapcsolódott a meghirdetett „Nyitott templomok éjszakája” nevű kezdeményezésbe.

     A találkozó kezdetén Kovács László és Görföl Jenő szerzőpáros bemutatták a Középkori templomok Dél-Szlovákiában címmel nemrég megjelent könyvüket. A szépkivitelű mű a rövid ismeretterjesztő bevezető után, 45 templomról közöl fényképeket és ad tájékoztatót.

    Az előadók beszámoltak úti élményeikről, kiemelve a templomok szakrális jellegét és azok fontosságát népünk megmaradása szempontjából.

     A találkozón a résztvevőknek alkalom nyílott néhány helyi amatőrfotós és gyűjtő jóvoltából megtekinteni a plébániatemplom és környéke régi és új fényképdokumentumának egy-egy jelesebb példányát.

    Mivel a kezdeményezés jó visszhangra talált, ezért a szervezők elmondása szerint a jövőben is lesz hasonló rendezvény. Ezzel is alkalmat és lehetőséget teremtve arra, hogy egyre többen csodálkozhassanak rá az értékekre és így erősödhessenek a sokat hangoztatott gyökerek.


 

 

 

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2011 (1.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close