2011 (2.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015

Nagyböjti lelkigyakorlat sorozata szepsi plébánia templomaiban

     Dr. Seregély István ny. egri érsek, Bernard Bober kassai érsekmetropolita meghívására nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a szepsi plébánia templomaiban. 2011. április 13-án Bodollón a fatimai engesztelő imatalálkozó keretében szólt a több mint 600 résztvevőhöz, akik közül sokan érkeztek Magyarországról is. Az imatalálkozón az érsekmetropolita nevében Pásztor Zoltán püspöki helynök köszöntötte az apostolutódot, aki 2011. április 14. 15. 16.-án Makrancon a Család éve kapcsán a három isteni erényről elmélkedett és mutatott be szentmisét a Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit őrző főoltáron. Mindkét helyen a környékbeli plébánosok és a rájuk bízott hívek is részt vettek a lelkigyakorlat sorozaton.


     2011. április 17-én Szepsiben, a plébániatemplom visszaszolgáltatásának 300. évfordulóján Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát kíséretében vezette a virágvasárnapi ünnepi liturgiát. Szavai szerint, a körzet papságának összetartozása, a nagyszámú bűnbánó, az áldozók hosszú sora, a hívek egységes éneklése sokat sejtet, ami nagyfokú reménységre ad okot.

 
 

A 102. Bodollói engesztelő és imatalálkozó

     2011. március 13-án Bodollón a hagyományos Fatimai engesztelő imatalálkozót főtisztelendő Bartal Károly Tamás, ny. jászóvári apát vezette, főtisztelendő Mgr. Horňák Péter szesztai görög katolikus parókus segédletével.

     A tervek szerint a szokásos rózsafüzér imádkozást a Mária Rádió, élőben közvetítette volna, de ez sajnos, technikai okok miatt nem valósulhatott meg. Az ünnepi szónok szentbeszédében párhuzamot vont az Úr Jézus és édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának a Sátán elleni küzdelmével és az Atya akaratának hűséges teljesítésével.

     A szentmise végén Ing. Király Antal, az egyháztanács világi vezetője mondott köszönetet a megjelenteknek, mint mondta: nagy megtiszteltetés számukra a zarándokok becses jelenléte. Ismét jó volt együtt látni és együtt hallani Isten szent népét határok nélkül.

     Az apát úrnak külön is kihangsúlyozta, hogy valahányszor – fehéren és kéken - belép templomukba, sokaknak a közismert nagy előd, Mécs László papköltő egy-egy közismert verssora jut az eszébe: Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert édesanyám, izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek… vagy: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot Messiásmutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok… vagy: Az élet örök búcsúzás, ó bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás… Továbbá megköszönte igemagyarázatait, cikkeit a Reményben és a Harangszóban, előadásait és útmutatásait határon innen és határon túl.

     Hasonló köszönetet mondott a többi lelki-atyának is: nagy-nagy öröm és biztonság Isten népének, hogy együtt látja papjait. Gyakori és rendszeres együttlétük akár Bodollón, akár máshol, szeretetük és felelősségtudatuk kézzelfogható jelei.

     Köszönetet mondott a híveknek is az ide zarándoklás készségéért. Ez is jelzésértékű. Különös öröm, amikor autóbuszok érkeznek, telve együttimádkozásra vágyó emberekkel. Ez mind-mind arról tanúskodik, hogy értjük az idők jelét: szorosan meg kell fognunk egymás kezét. Az új idők, új viharai közepette, csak egymást segítve, egymást támogatva tudunk helytállni a végvárakban, őrzően vigyázni a strázsán, ahol az itt élők lépten-nyomon tapasztalják: a gyökértelen fát, elviszi a szél.

     A következő találkozót 2011. április 13-án, Mons. Bernard Bober kassai érsek metropolita meghívására Mons. Dr. Seregély István, ny. egri érsek vezeti, aki az egész hétvégét a környék hívei lelki épülésének szenteli. Lásd az alábbi értesítő meghívót.
 

Óriásplakát a főútmentén

     Dobos Zoltánnak a szepsi egyházközség főpénztárosa ötletének, áldozatkészségének és leleményességének köszönhetően néhány napja a Kassára vezető főútmentén olvasható a Mária Rádió óriásplakátja. Az eredményességnek Isten a tudója. Számunkra viszont nagy tanulság és bátorítás a Krisztusi örömhír ilyen formában történő hirdetése. Ezzel a tettel voltaképp mi lettünk gazdagabbak. A reklámok világában szelíden, csöndesen felhívni a figyelmet a tiszta hangra, amely mindenkit a teljesség felé hív, ösztönöz és bátorít.

     Köszönjük az Úr Lelke indítását. Zoltán önkéntesünk tettrekészségét. Bárcsak egyre többen hagynánk magunkat vezetni a Szentlélek által, mint a Boldogságos Szent Szűz és az Ő hűséges tisztelői.

 

Népmisszió a verbita atyák vezetésével Szepsiben

     2011. március 6-án ünnepi szentmisével fejeződött be az egyhetes népmisszió. Úgy a magyar, mint a szlovák nyelvű hálaadó szentmise főcelebránsa Bartal Károly Tamás, O.Praem. nyugalmazott jászóvári apát volt. Vele együtt misézett P. Burbela Gergely, SVD. Budapestről és P. Ján Kušnír, SVD. és P. Ľudovít Feja, SVD. Nyitráról. A szlovák nyelvű szentmisén hozzájuk csatlakoztak a görög katolikus egyház lelkipásztorai Marko Rozkoš irodaigazgató Kassáról, Peter Horňák szesztai és Jozef Gočík hacsavai parókusok. A magyar nyelvű szentmisén jelen volt Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, valamint számos református és másvallású Krisztus-hívő.

     A missziós atyák a hét folyamán tiszteletbeli látogatást tettek a városházán és a városi televízió stúdiójában, ahol rövid tájékoztatót adtak eddigi missziós munkásságukról. Meglátogatták a helyi Szent Erzsébet Idősek Otthonát is, ahol a szenvedés titkáról elmélkedtek, rámutatva annak értékére és értelmére. Hasonlóképpen találkoztak a betegekkel, az ifjúsággal, a gyermekekkel, az édesanyákkal, az édesapákkal és a hitvestársakkal. Gergely atya külön találkozót szervezett a kurzillió mozgalom tagjainak.

     A magyar nyelvű szentmise végén Mihályi Molnár László, az egyháztanács világi elnöke, a szlovák nyelvű szentmisén Štefan Mida egyháztanácstag mondott köszönetet a kapott kegyelmekért. A városban utoljára 61 éve volt népmisszió. Azóta sok víz lefolyt a Bódván. Sok értéket elvitt a kor szele, de minden kétes korszellem ellenére maradtak értéket hordozó szívek. A tiszta búzaszem felett nem volt ereje, mert csak a pelyvát és a gyökértelen fát viszi el a szél.

     A templomban egy ideje - átmeneti jelleggel - minden vasárnap görög katolikus szertatásban is van szentmise. Ezzel is tanúskodva Krisztus Egyházának hatalmas lelki gazdagságáról, s nem felejtve azt a lelki áldozatot, amelyet egyházaink tagjai hoztak a Szentatyához fűződő hűségükért. A múlt közös tanúságtétele arra bátorítja az itt élőket, hogy a templomban mindenki helyt kapjon, aki az Egyházban otthon akarja érezni magát. Az összetartozás és a kölcsönös felelősségtudat ápolása egymás értéke iránt a kihívások kihívása.
 

XII. Mécs László szavalóverseny Királyhelmecen

     2011. február 20-án a királyhelmeci Mécs László Keresztény Központ rendezésében, Szalay László királyhelmeci plébános szervezésében, Bodnár Mária tanárnő segítségével, immár a tizenkettedik alkalommal került sor a Mécs László szavalóversenyre.

     A jelentkezők az idén is három kategóriában mérték össze tudásukat és versszeretetüket. Benevezni Mécs László, vagy egy hazai ill. határon túli magyar költő versével lehetett. A hajdani királyhelmeci plébános, papköltő verse mellett elhangzott még Szemerey Gábor, Bartha Sándor, Dömötör Ilona, József Attila, Sík Sándor, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Reviczky Gyula, Babits Mihály egy-egy verse.

     A zsűri elnöke Mihályi Molnár László költő volt, tagjai: Nádasdi Péter színművész, Fülöp Verinika és Leho Mónika tanárnők, valamint Gábor Bertalan esperes plébános.

    Az első kategória (alapiskola alsó tagozat) helyezettjei: Blanár Panna – Kisgéresből, Nagy Júlia – Szepsiből, Pankulics Gréta – Perbenyikből.

     A második kategória (alapiskola felső tagozat) helyezettjei: I. díj - Jaskó Eszter és Szabó Ferenc (Sárospatak), II. díj - Balogh Evelin (Királyhelmec) és Horváth Emese (Perbenyik) III. díj - Bodzás Edina (Királyhelmec).

     A harmadik kategória (középiskola) győztesei: I. díj - Rybár Nikolas (Szepsi), II. díj – Varga Lúcia (Királyhelmec), Szőke Zoltán (Szepsi), Kozma Péter (Nagykapos), Kovács Anna (Királyhelmec)

     A közönség díját Kozma Péter, a szepsi esperesség különdíját Szőke Zoltán kapta.

     Az értékek tudatos ápolásának példaadó munkálását tanúsítja az idei rendezvény is, ami remélhetőleg a jövőben is tovább folytatódik.
 

Fatimai engesztelő imanap Bodollón

     2011. február 13-án, immár 101. alkalommal tartottak fatimai engesztelő imatalálkozót Bodollón, amelyet Dr. Székely János püspök atya, Esztergom – budapesti segédpüspök, a Mária Rádió püspökkari védnöke vezetett.

     Falunk népe kitüntetésként értékelte az apostolutód becses jelenlétét, mert hisszük és valljuk, hogy ahol a püspök, ott van az Egyház. Öröm volt számunkra ittléte, mert világunknak szüksége van az Egyház hiteles szavára. Az ő tanítása is ilyen. Elevenen él emlékezetünkben a Püspök atya Kassán elmondott beszéde. Akik ott voltunk és értettük szavát, éreztük, hogy általa az Egyház, Péter szólt hozzánk.

     A szentmisén megjelent Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök úr is, aki Mons. Bernad Bober kassai érsekmetropolita nevében üdvözölte a becses vendéget, valamint Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát úr és több pap a határ mindkét oldaláról.

     A lelki találkozót a magyarországi Mária Rádió a helyi önkéntesei jóvoltából élőadásban közvetítette. Hálásak vagyunk a Gondviselésnek, hogy az egri Szent István Rádió, a Magyar Katolikus Rádió, valamint a Lumen – a Szlovák Katolikus Rádió mellett, a Magyarországi Mária Rádió adása 2008-tól, a Telkibányai adó segítségével térségünkben is hallható a 100,6 MHz-en. Ez az a Rádió, amely – a püspök atya szavai szerint - nem tesz tiszteletköröket. Egyből a lényegre, az evangéliumra tér. Az egyház küldetése ugyanis nem taktika vagy stratégia. A cél nem az, hogy mindenáron sokan legyünk és erősek. A cél az, hogy egészen az Istené legyünk, mint Mária. Evangéliumiak. Szentek. Vagyis szelídek, de ugyanakkor okosak is. Bölcsek. Az evangélium szegényei, mert meggyőződésünk, hogy ez a szelíd, halk hang, a Góliáttal szembeni Dávidi hang. A közmédia általában a pozíciókban lévőknek ad lehetőséget a megszólalásra. A Mária Rádió adását az egyszerű hívek készítik. Olyanok, mint mi is. Olyasmi ez, mint a szegényasszony két fillére.

     Kisebbségi létünk egyszerűségével és ütött-kopottságával helyeztük ezen a napon is minden ügyünket, kérésünket és jószándékunkat a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által, az Úr Jézus kezébe – az apostolutód segítségével, aki a szertartás kezdetén egy itt készült rózsafüzért kapott tőlünk emlékül. Arra kértük őt, hogy imádkozzon velünk együtt és értünk. Fohászkodjon, hogy a Boldogasszonyhoz hasonlóan, a mi szívünk is ujjongjon üdvözítő Istenünkben, s hangunk határon innen és határon túl, mindenkor az öröm, a bizalom, a remény, a jövő hangja lehessen.

     A püspök atya látható örömmel fogadta az ajándékot, arra figyelmezetve a megjelenteket, hogy amikor a Szűzanya igent mondott Isten tervére, voltaképp az emberiség legnagyobb igenjét mondta ki az angyali üdvözlettől a kereszt tövéig, majd a Kálváriától Pünkösdig, sőt egészen az égben való megkoronázásáig.

     Ha ügyes-bajos dolgainkban mi is igent mondunk Isten tervére, Máriához csatlakozunk, az általa kimondott igenhez. Ezáltal Krisztussal egyesülünk, az Atya nagy „igenjével” és így - akár betegen, akár egészségesen - választ találunk az öröm, a szenvedés, a betegség és a halál nehéz kérdéseire.

     Tudjuk, olykor nehéz, nagyon nehéz hinni és még nehezebb igent mondani. Különösen akkor, amikor fájdalmunk van, amikor testben vagy lélekben szenvedünk. Ezért, a hit nagy ajándékáért imádkoztunk, mert a hit nyitja meg a kaput, hogy a Szűzanya példáján tanulva ráhagyatkozzunk Istenre, elfogadva a keresztet, mint a feltámadás felmagasztosulása győzelmének zálogát. Annak a győzelemnek, amely arról győz meg minket, hogy semmi és senki sem árthat nekünk. Semmiféle megalázatás, betegség, sőt még a halál sem. Megélve a nagy igazságot: „Aki hittel és hitből él, az már most a győzők közé tartozik”. Ebben a reményben imádkoztuk el az örvendetes szentolvasó titkait. Az első tizedet - a bodollói, a második tizedet - a miskolci, a harmadik tizedet - a kassai, a negyedik tizedet - a pányi, az ötödik tizedet szlovákul végeztük a szepsi hívek képviseletében.

     Aznap a Mária Rádió újabb kísérletet tett arra, hogy imádságban kapcsolta össze a különböző országban élő magyarokat. Így a bevezetőt és 1. tizedet Bodollóról, a 2. tizedet – a Magyarországi MR stúdiójából, a 3. tizedet – az Erdélyi MR Csíksomlyói stúdiójából, a 4. tizedet – a Délvidéki MR stúdiójából, az 5. tizedet – ismét a Magyarországi MR stúdiójából közvetítette, majd visszakapcsolt hozzánk, Bodollóra, ahonnan a továbbiakban szentmisét és Szentségimádást közvetített.

     A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, az egyházközség főgondnoka köszönte meg a megjelenteknek az együtt imádkozás lehetőségét. Nagy megtiszteltetés volt számunkra – mondta - hogy a bodollói Fatimai engesztelő és imatalálkozó 101. rendezvényét becses jelenlétükkel magasztossá tették. Jó volt együtt látni és együtt hallani Isten szent népét határok nélkül, élén az apostolutód főpásztorral.

     A püspök atyához fordulva ezt mondta: sokszor megálmodtuk ezt a pillanatot, hogy Ön elé állva, megköszönjük főpásztori szolgálatát. Mi, határon túliak, leginkább a Mária Rádió segítségével halljuk mélyre szántó gondolatait. Szívből örülünk, hogy a rádió jóvoltából az Ön életében is megvalósultak a szűkebb pátriából származó premontrei papköltőnek, Mécs Lászlónak a szavai: Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert édesanyám, izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Köszönjük perikópa magyarázatait, előadásait és útmutatásait. Köszönjük, hogy tanítása nyomán, biztos úton járhatunk. Köszönjük a Szűzanyának, hogy Önt hozzánk vezérelte.

     Hasonló köszönetet mondott a szűkebb pátria lelkiatyáinak is. Nagy-nagy öröm és biztonság Isten népének, hogy ismét együtt látja papjait. Gyakori és rendszeres együttlétük akár itt Bodollón, akár máshol, szeretetük és felelősségtudatuk kézzelfogható jelei.

Megköszönte a híveknek is az ide zarándoklás készségét. Ez is jelzésértékű. Arról tanúskodik, hogy értjük az idők jelét: szorosan meg kell fognunk egymás kezét. Az új idők, új viharai közepette, csak egymást segítve, egymást támogatva tudunk helytállni a végvárakban, őrzően vigyázni a strázsán, ahol tapasztalatból tudjuk, hogy a gyökértelen fát, elviszi a szél.

     Köszönetet mondott a Mária Rádió vezetőinek, önkéntesinek és támogatóinak is, hogy a közös összefogás révén megadatott az összetartozás nemes ápolásának a lehetősége.

     Végezetül kifejezte abbéli háláját is, hogy mi, akik hála Istennek, immár több mint 8 éve idejárunk, Máriának ebbe az iskolájába, itt sokat tanulhatunk. Bűnbánatot tarthatunk és engesztelhetünk. Elsősorban a gyermeknevelés területén történt mulasztásainkért. A nyolc év nem sok idő – mondta. Még csak alapiskolások vagyunk. Nem dicsekedhetünk országos hírű, fővárosi tanárokkal. Egyszerű, falusi paptanítóink vannak, akik viszont szeretnek minket, s megosztják velünk kisebbségi sorsunk, minden előnyét és hátrányát.

     Most, amikor ezt a nagy nyilvánosság előtt ismételten megköszönjük papjainknak, ezúton is, hálánkat fejezzük ki nekik és a Püspök atyának: a tudós papnak, a nagyszerű tanárnak, a készséges egyházi vezetőnek a tanúságtételért, a szeretetért, az elkötelezettségért Isten népe iránt és becses zarándoklatáért Bodollóra, Mária országának ebbe az aprócska falujába. 

Buzitai egyházközség honlapja

     Isten felé hálatelt szívvel és nagy, benső örömmel ünnepeltek 2011. január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén a buzitai egyházközség hívei, mivel ezen a napon tették közzé ünnepélyesen Egyházközségük Honlapjának beindítását: www.buzica.farnostweb.sk.

    A plébánia-templomban, de. 10.30-kor tartott Ünnepi Újévi szentmise után, plébánosuk, a kijáratnál mindenkinek az újévi jókívánság mellé egy információs lapot adott, a Buzitai Egyházközség hivatalos Honlapjának értesítőjét. Több mint 500 röplap került kiosztásra az újév első hónapjának, első napjaiban. Azt mondhatjuk, hogy egy régi álom vált valóra, hiszen nem titok, hogy a közreadást hosszas előkészületi munkálatok előzték meg. Több hónapos aktív készülődés, szerkesztés, pontosítás van az internetoldal látható eredménye mögött, amely talán soha nem lesz teljesen kész, mivel szinte naponta bővül, újul, aktualizálódik, hogy minél naprakészebb, frissebb, jobb lehessen. És ez így jó, ennek így kell lennie, hogy így is, ez is, egyházközségük új honlapja is szolgálhassa a hívek lelki javát, megszentelődését. Ezért várják e-mailen bátorító, jó rálátásaikat, véleményeiket.

    Bíznak benne, hogy sokan és sokszor ellátogatnak majd a „virtuális újság hasábjaira”, mely mindnyájunknak, minden jóakaratú embernek szóló jó hír, Örömhír szeretne lenni a mai kor vívmányainak segítségével, a modern, XXI. század technikájának felhasználásával. 

Amikor elhatalmasodik a bűn...

     2011. január 13-án Mons. Alojz Tkáč ny. érsek vezetésével, a két püspöki helynök: Mons. Pásztor Zoltán és Mons. Vladimír Šosták kíséretében, a nagykaposi és a szepsi körzet papjai számára rekollekció volt Szepsiben, ahol az új érsekmetropolita intézkedése folytán a meghirdetett Szent András év kapcsán a Szentírás egyik elmélkedő olvasásának módjáról a „Lectio Divina”-ról (Isteni olvasás) tanácskoztak az egybegyűltek.

     A lelkinap szentmisével zárult, Bodollón, ahol immár 100. alkalommal volt Fatimai engesztelő imatalálkozó. A kerek évfordulóra Pekár József és fia ifj. Pekár József emléktáblát faragott, amelynek megáldására a szertartás kezdetén került sor.

     A legközelebbi engesztelő és imatalálkozó 2011. február 13-án, vasárnap 16:00 órakor kezdődik, amelyet Dr. Székely János Budapest – esztergomi segédpüspök vezet. Ezúton is hívjuk, és a várjuk mindazokat, akik szükségét érzik az imádságnak és az engesztelésnek.

     Ing. Király Antal, főgondnok szavai szerint napjainkban újra időszerűvé válik az engesztelés, főképp az idősebb generáció részéről, mivel egyre nyílván valóbb az elhanyagolt katolikus nevelés következménye. Sajnos, tisztelet a kivételnek, de sok esetben gyermekeink, unokáink életében minden fontosabb volt, mintsem életszentségük. Okos, ügyes, művelt gyermekeket akartunk, csak nem szenteket. S az eredmény? Keserves: széthullott családok, szabados szerelem, könnyelmű, felelőtlen élet…

     Itt az ideje a bűnbánatnak és az engesztelésnek. Újból megélni Pál apostol figyelmezetését: Amikor elhatalmasodik a bűn, túlcsordul a kegyelem (vö. Róm 5,20).

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2011 (2.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close