2013 (2.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015

"Daloljatok az Úrnak citerával, citerával s zengő muzsikával!”

     A 150. zsoltár közismert sorának mottójával került megrendezésre a szepsi római katolikus templomban 2013. június 22-én, szombaton este a VOCES (magyarul - hangok) énekegyüttes és zenekara "CONCERTO GROSSO / Egy kis esti zene" című bő egyórás zenésáhítata, amelynek keretében régi és új mesterek remekművei csendültek fel Kodálytól Victoriáig, Monteverditől Rachmaninovig.

     Az együttes művészeti vezetőnője Ferencei Andrea, világi vezetője és házi zeneszerzője Bartko Zoltán. Ez a szűk tucatnyi, kassai és Kassa-környéki tapasztalt amatőrből álló csapat 2008 szeptemberében kezdte el működését. Alapításuk után egy évvel mutatkoztak be először, a kassai Löffler Béla Múzeumban megtartott két teltházas koncertjükkel „A Reneszánsztól a Blues-ig és vissza” címmel. 2011-ben és 2012-ben öt városban (Kassa, Szepsi, Nagykapos, Miskolc, Losonc) szerepeltek, előadva Tomás Luis de Victoria hatszólamú „Officium Defunctorum” című művét. 2011 őszén részt vettek a csábi Hajnalok Völgye kortárs kórusfesztiválon.

     Mindenki saját sorsának kovácsa – nyilatkozta Szepsiben az előadás után többek között az együttes művészeti vezetőnője, ezért a jövőben is tudatosan igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni önmagunkból, hogy ezzel továbbgyakorolják a Mindenható, a zene, az egymás és a hallgatóság iránti szeretetet és tiszteletet, s így egyre színvonalasabb kórusmuzsikát közvetítsenek a szép zenét kedvelő embereknek.

     Hallgatva éneklésüket és vallomásukat egyetértően valljuk a vezetőnővel: a zenéről beszélni olyan, mint az építészetről táncolni, ezért szívből ajánljuk mindeniknek, akinek erre lehetősége adódik, vegyen részt az együttes valamelyik koncertjén, vagy hallgassa meg őket felvételről, hogy így könnyebben tudjon azonosulni bátorításukkal: "Daloljatok az Úrnak citerával, citerával s zengő muzsikával!” 

„Értük szentelem magamat (Jn 17,19)”

     2013. június 16.-án mutatta be első szentmiséjét szülővárosában, Nagykaposon Takács Dénes újmisés. Az oltárhoz a szűkebb pátria papjaival érkezett, hogy a hazai és a kisszebeni hívek közösségében - akiket a gyakorlati idő alatt nagy szeretettel szolgált – bemutassa a legszentebb áldozatot.

     A szentmise kezdetén Pásztor Lorenzo helyi esperesplébános köszöntötte az egybegyűlteket és kérte fel az újmisés szüleit, hogy áldásukkal bocsássák útjára fiúkat. Majd minekután megáldotta az elsőmise liturgikus öltözetét, a kispapság segédletével beöltöztette az újmisést, aki a szentmise kezdetén köszönetet mondott a kapott égi kegyelmekért és a földi szellemi és anyagi javakért, amelyeket a szülői házban, a hívektől, a paptestvérektől, valamint a szeminárium előjáróitól és tanáraitól kapott és tapasztalt.

     Az ünnepi szentmise magyar nyelvű szónoka Dr. Osztie Zoltán, Budapest - belvárosi plébános volt, aki a napszámosi hozzáállás helyett az apostoli lelkület tettrekészségére buzdította, míg Miroslav Marcin bajerovi plébános szlovák nyelvű elmélkedésében a szeress, hallgass és imádkozz fogalmak életre hívására bátorította a szárnyát bontogató újmisést.

     A latin – magyar – szlovák nyelvű szentmisében a kassai Voces énekegyüttes énekelt. Orgonán játszott František Beer, a kassai domonkos templom orgonaművésze.

     A megyésfőpásztor rendelkezése alapján első kápláni helye Kassa lesz, ahol főtisztelendő Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetése mellett végzi lelkipásztori munkáját, amihez ezúton is kérjük a gondviselő Isten segítségét. Kívánjuk, hogy elsőmisés jeligéje: „Értük szentelem magamat (Jn 17,19)” naponta legyen egyre teljesebbé.

 

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

     2013. június 13-án a Szlovákiai Mária Rádió vezetőségének tagjai Lépes Lóránt atya, Dr. Lapos József, elnök úr és Nagy Péter teológus rövid látogatást tettek a keleti végeken. Útjuk során, Kassán találkoztak Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynökkel és részt vettek a Bodollói Fatimai engesztelő imatalálkozón, amelynek kezdetén beszámolót tartottak a Mária Rádió jelenéről és jövőjéről. Mindhárman buzdították, bátorították a hallgatókat a betelefonálásra. A vissza nem jelzés ugyanis elkedvetlenítheti az önkéntesek, ezért ezúton is kérjük a kedves hallgatók visszajelzéseit.     

     A szentmise kezdetén a házigazda esperes plébános atya üdvözölte a megjelenteket, főtisztelendő Dr. Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókust, címzetes esperest és a híveket a határ mindkét oldaláról.     
     Június a papszentelések hónapja – mondta. A napokban, a szűkebb pátria, következő atyái ünneplik felszentelésük évfordulóját:     

     Főtisztelendő Szalay József, nyugalmazott főesperes, címzetes prépost, a falu szülöttje, pár nappal korábban ünnepelte pappá szentelése 60. évfordulóját.     

     A papszentelés 40. évfordulóját ünnepelte a jelenlevő főtisztelendő Bartko Elek, somodi plébános, címzetes esperes úr és Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, címzetes esperes úr, aki a kerek évforduló kapcsán, aranykereszt viselésére kapott püspöki felhatalmazást. Lélekben a jelenlévőkkel együtt ünnepelt, főtisztelendő Stász Dezső, Máté, nyugalmazott plébános - Medvén.     

     Az idén ünnepli pappá szentelése 25. évforduló Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynöki úr Kassán.     

     A 20. évfordulót ünnepli Dr. Rebres Mihály, királyhelmeci plébános atya.     

     A 15. évfordulót ünnepli Böőr Roland, radi, Makovics István, bolyi és Susko Mihály, csécsi plébános atya.     

     A 10. évfordulót ünnepli Szabó József, battyáni és Száraz János, buzitai plébános atya.     

     A kassai főegyházmegyének van egy magyar anyanyelvű újmisése is – a nagykaposi származású Takács Dénes diakónus, aki június 15-én lesz pappá szentelve kassai dómban. Első szentmiséje Nagykaposon lesz másnap, vasárnap 10:30-kor.     

     A Mária Rádió hallgatói nevében mi is köszöntjük a jubiláló lelkiatyákat és minden lelkipásztort. Köszönjük, hogy meghallották és elfogadták az Úr hívását, s kilépve önmagukból, emberi biztonságukból, egészen ráhagyatkoztak Istenre.

     Hálával imádkozunk értük, hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetének különös jelei és eszközei legyenek és maradjanak.

Segítse őket a Szentlélek megérteni, hogy
• egy tekintéllyel bíró, de alázatos szolgálatra lettek kiválasztva és felszentelve,
• szolgálatuk, ami teljes hűséget igényel, nélkülözhetetlen az Egyház és a világ számára,
• s a gondos lelkipásztori képzés mellett fontos a „szív tudománya” is, ami viszont csak akkor valósul meg, ha továbbra is az Úrral együtt „szív a Szívben” élnek.

     Természetesen imádkozunk azokért is, akiknek más hivatást adott az Isten. Örülünk az új mérnököknek, pedagógusoknak, orvosoknak és minden érettségit és diplomát szerzett testvérünknek is. Életük szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk boldogulást és lelkük üdvösségét.

     Köszönjük az önkéntesek munkáját és áldozatkészségét is. A szepsi körzetből különösképpen említésre méltó: Cehelnik István, Simko Imre, Fazekas Gabriella, Melega Mária, Balta Zsuzsanna, Dr. Sivák Anna és Kaszás Katalin.

 

66. fogadalmi búcsú Jézus Szentséges Szíve tiszteletére Buzitán

     2013. június 9-én, vasárnap, 10.00 órai kezdettel - jó idő esetén a szabadtéri oltárnál - immár 66. alkalommal tartanak fogadalmi búcsút Jézus Szentséges Szíve tiszteletére Buzitán. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Galambos Rudolf, saccai börtönlelkész lesz.

     A szentmise után a falu utcáin szentségi körmenet lesz, amelyben a közösség férfi tagjai a II. világháborúból szerencsésen hazatérő ifjak, férfiak és családapák áldott emlékére egy nagy keresztet hordoznak végig. Az első búcsú alkalmából az egyházközség hívei fogadalmat tettek, hogy a szerencsés hazatérés emlékére a közösség mindenkori férfitagjai hűségük, ragaszkodásuk és elkötelezettségük jeleként minden évben Jézus Szíve ünnepén kereszthordozással tesznek tanúságot.

     Az egyházközség plébánosa - Száraz János atya - és a rábízott hívek közössége ezúton is tisztelettel és szeretettel hívja és várja Jézus Szentséges Szíve tisztelőit.

 

Görög katolikus főpapi liturgia Szepsiben

     2013. június 4-én a kassai görögkatolikus esperesi körzet papjai közösségében ünnepélyes főpapi liturgiát végzett a szepsi római katolikus plébániatemplomban főtisztelendő Milan Chautur, a kassai exarchátus püspöke, aki Hornyák Péter ny. parókusnak házasságkötése és pappá szentelése 40. évfordulója kapcsán érdemei elismeréséül tiszteletbeli esperesi címet adományozott, feljogosítva őt aranykereszt viselésére.

     Szentbeszédében a főpásztor a papi, a hitvesi és a szülői hivatás magasztosságáról elmélkedett, kiemelve annak a keresztáldozatból való forrásozását. Minden őszintén megélt hivatás a keresztviselés készégével jár.

     A kerek évforduló és a nemes kitüntetés kapcsán a szűkebb pátria hívei és papjai ezúton is köszöntik a jubiláns lelkipásztort és hitvestársát Daniela asszonyt, valamint két másik jubiláló lelkiatyát, főtisztelendő Bartko Elek, somodi plébánost, címzetes esperest és Stász Dezső, Máté atyát, nyugalmazott plébánost.

     Köszönjük mindhármuk áldozatos papi életét. Nem könnyű időkben kapták meghívásukat és vállalták küldetésüket. Imádkozunk, hogy a pásztorok Pásztora irgalma, jósága és emberszeretete rajtuk keresztül továbbra is bőséggel áradjon Isten népe minden tagjára.

     Hálaadó szentmiséjük 2013. június 13-án délután félötkor lesz a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban a fatimai engesztelő imatalálkozó keretében, amikor is a Szlovákiai Mária Rádió komáromi stúdiójának vezetősége főtisztelendő Lépes Lóránt atya és Dr. Lapos József, professzor úr beszámolót tartanak a Mária Rádió jelenéről és jövőjéről. A nem mindennapi találkozóra ezúton is hívjuk és várjuk a kedves híveket a határ mindkét oldaláról.

 

Úrnapi körmenet Kassán

     2013. június 2-án délután Bernard Bober, érsekmetropolita vezetésével Kassán is megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet. Az ünnepi menet a jezsuiták templomából indult és a székesegyházban ért véget. Útközben megállt a szemináriumi templom, a Szent Orsolya zárda, az Orbán-torony és a Szent Mihály kápolna bejáratában elkészített oltároknál.

     A közös tanúságtétel végén az érsekfőpásztor köszönetet mondott a példás szervezésért, az együttimádás készségéért, hogy ezzel is kifejezésre jutott a Szentatyával való egység az imában, az imádásban és a peremre szorultakkal való tudatos szolidaritásvállalás. 

Ökumenikus imatalálkozó a megmaradásért és az összefogásért

     Szepsiben 2013. június 2-án ökumenikus istentisztelet keretében imádkoztak a megmaradás és az összetartozás ajándékáért.

     A nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik. A tanúskodás – mártírium. Helye és módja adott, azért manapság kihívásnak és helytállásnak is szoktuk nevezni, amelynek - ha őszinték vagyunk - saját erőnkből szinte lehetetlen eleget tenni.

     Az egybegyűltek itt is ennek tudatában voltak együtt. Az élet élni akar. Megmaradni. Kapaszkodni: gyökereinkkel a múlt értékeibe, vágyainkkal fel a magasba, de nem a nagy messzeségbe, mert ahogyan Márai írja: Istent, nem a nagy dolgokban, mintegy távcsővel és nagyítóval, a csillagok, felhők és végtelenségek között kell keresni. Őt legbiztosabban az egészen kis dolgokban, a véletlenekben, a jelentéktelenségben lehet megtalálni. Önmagunkban. Azokban a pillanatokban, amikor csodálkozva felpillantunk, ha valamit megértettünk, amit az előbb, az élet sivatagjai és szakadékai között vándorolva, még nem értettünk. Ez az a pillanat, amikor hirtelenül egyszerű és világos lesz az, ami az előbb még homályos és érthetetlen volt. Ez az a pillanat, amikor fölénk hajol az Isten.

     Hiszek ebben? Hiszünk Benne? Bizony – ugyancsak Máraival valljuk - néha úgy tűnik, csaknem frivolitás, tiszteletlenség, kegyeletsértés, elvetemültség, túlbuzgóság hinni Benne. Ám, Ő sokkal több és másabb annál, semhogy léte hitünktől vagy tagadásunktól függne. Ezért fontos a Belekapaszkodás, mert nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik, de csak ott és akkor, ha az ember tudja, hogy nincs egyedül. 

Csak egy helyen vagyunk otthon…

     „A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldjére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen!“ írta egykor Gárdonyi Géza.

     2013. június 1-én Bodollón, hálaadó szentmisére jött össze a szűkebb és a tágabb rokonság, hogy köszönetet mondjon Szalay József, nyugalmazott főesperes-plébános, címzetes hollothói prépost életéért, aki szülőfalujában szentmisét mutatott be 85. születésnapja és pappá szentelése 60. évfordulója kapcsán.

     Vallomása szerint van miért hálát adnia. Ő is átélte a háború borzalmait. Sok-sok szenvedést és megpróbáltatást tapasztalt. Kassáról hurcolták el Németországba, ahol angol fogságba esett. Ott született papi hivatása. Kispap éveit Magyarországon kezdte olyan időben, amikor az új politikai rendszer a magyar egyház életét megtépázta, a szerzetesrendeket feloszlatta, az egyházi iskolákat bezáratta és sok vallásos embert meghurcolt. 1953. február 1-én szentelték pappá Egerben 16 társával, akik közül már csak ő él egyedül. Embert próbáló nehéz utat kellet végigjárnia, amíg eljutott a főesperességig.

     A szentmise végén az egybegyűltek és a helyi egyháztanács nevében Komjáti László és Weiszer Éva köszöntötte az ünnepeltet. Hisszük és valljuk – hangzott a köszöntő - aki imádkozik, az nincs egyedül! De az sincs egyedül, akiért imádkoznak! Ilyen meggyőződéssel kérték a pásztorok Pásztorát, hogy tartsa meg őt erőben, egészségben számos éven át. Adja meg a kegyelmet a további találkozásokhoz, mert az ember csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen! 

Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom…

     2013. május 27-én a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium udvarán ünnepélyes külsőségek közepette került átadásra a Dr. Cselényi Árpád tanár tervezte és kivitelezte harangláb és iskolaharang

     Mgr. Sýkora Ilona, igazgatóasszony elmondása szerint, hajdan ilyen harangcsengő jelezte a tanítás kezdetét és végét. Manapság, a digitalizálás világában a csengetés sokféleképpen megoldható, mégis fontosnak tartotta az ősi hagyomány felelevenítését. Ezzel is jelezve a gyökerek ápolásának fontosságát.

     Az ünnepség kezdetén Szőke Zoltán, az iskola diákja Reményik Sándor versét szavalta. Az igazgatóasszony és Ing. Zachariás István, polgármester ünnepi beszéde után a történelmi egyházak képviselői, az iskola három hitoktató lelkipásztora – Gábor Lajos, református, Dr. Vakles Attila, görög katolikus és Dr. Gábor Bertalan római katolikus - kérte Isten áldását az egybegyűltekre és az új alkotásra, hogy új az iskolaharang kondulása és szólása őszinte tudásra, igyekezetre, felelősségre, odaadásra és áldozatkészségre serkentse és bátorítsa az itt élőket.

     Az ünnepség kapcsán csak kívánni lehet a szentelő ima beteljesülését: amikor az iskolaharang kedves hangja az itt tanulók, tanítók és dolgozók fülét megérinti, növekedjék a hit buzgósága. Hangjára távozzék az ellenség minden ártó cselvetése. Az érkezőt megörvendeztesse, a távozót elbúcsúztassa, a gondfelhőket szétkergesse.

     Adja meg ezt a jóságos Úr, Jézus Krisztus, aki a keresztfáján legyőzte a bűnt és a halált, aki Szentlelke által újjáteremtette az életet, reményt és jövőt ígérve és adva a Benne hívőknek, akik az Atyaisten gyermekeiként itt élni, tanulni, tanítani és alkotni akarnak, Neve dicsőségére, az Egyház javára, a lelkek üdvösségéért és népünk megmaradásáért.

Bízva reméljük, hogy az új idők, új viharai és kihívásai közepette Szepsiben sem fog hiába kongani az ifjú szív-harang.

 

A Szentlélek építi, élteti és megszenteli az Egyházat…

     2013. május 18-án Pünkösdvasárnap, főtisztelendő Dr. Edvin Berger, káplán kíséretében, főtisztelendő Dr. Juhász Attila, tornai plébános volt a szepsi templombúcsú ünnepi főcelebránsa és szónoka. Szentbeszédében az idők jeleiről szólt az egybegyűltekhez. Szent Benedek, Ferenc, Ignác és Boldog Teréz anya életpéldáján keresztül a Szentlélekkel való szoros együttműködésre bátorította az egybegyűlteket. Felismerve a szűkebb pátria lelki és szellemi szükségleteit egy egyházi intézmény létrehozását sürgette a térségben.

     A szentmise végén a házigazda Mons. Dr. Gábor Bertalan, esperesplébános örömmel számolt be arról, hogy a napokban felkereste a kassai érseki hivatal iskolaügyi igazgatója, Mgr. Miroslav Jacko, aki közölte vele, hogy Mons. Bernard Bober, érsekmetropolita elfogadta a szülők ez irányú kérelmét.

     Szepsiben egy magyar tannyelvű egyházi intézmény jön létre, óvodai, alap és középiskolai szinten. Erre a hatályos állami törvények értelmében leghamarabb 2015. szeptember 1-től van lehetőség. Ehhez a megadott időn belül be kell nyújtani a szükséges okiratokat és az illetékes szervekkel együttműködve, ki kell jelölni az alapítandó iskola épületét.

     Alapítandó iskola Isten segítségével, a Szentlélek közreműködésével, és Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér példája nyomán az itt élőket kívánja szolgálni. Nem valaki ellen, de a közért kíván lenni. A szebb, a biztonságosabb és az emberibb jövőért, amelynek elsődleges hordozója a cseperedő ifjúság. Ez azt jelenti, hogy az jövendő intézmény legmesszebbmenően tiszteletben tartja minden felekezet sajátos jogát és kötelességét, alkalmat és lehetőséget kíván teremteni annak aktív gyakorlására. Ugyanakkor elvárja, hogy az odajelentkező tanárok és diákok akarjanak azonosulni az intézmény egyházi jellegével.

     Örvendeset tény, hogy ez a hirdetés az ünnepi szolgálatot tevő becses jelenlétében történhetett, aki a szűkebb pátriában elsőként alapított egyházi iskolát, amihez ezúton is szívből gratulálunk. Szívesen követjük nagyszerű példáját, hogy a Szentlélek közöttünk, általunk és bennünk is építhesse, éltesse és megszentelhesse az Egyházat.

 

Elsőáldozás - 2013

     2013. május 12-én 10 gyermek járult először szentáldozáshoz. Az ünnepség alkalmat kínált sok mindenen elgondolkodni, többek között a hovatartozásról is.

Szentmártoni Mihály jezsuita atya a minap ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

Mit jelent a hovatartozás? Úgy gondolom, négy pilléren nyugszik, amelyet négy szóban lehet kifejezni: száj, szív, kéz és lélek.

Száj – Nyelvében él a nemzet. Tizenöt évesen szakadtam ki véglegesen magyar közegből, de tudatosan és szívósan ápoltam édes anyanyelvemet mind a mai napig – nem eredménytelenül.

Szív – Szívében él a nemzet. A nemzetet szeretni kell. Nemzetemet úgy szerettem, hogy büszkén magyarnak vallottam magamat mindenütt: Szerbiában és Horvátországban, Angliában és Olaszországban.

Kéz – Tettében él a nemzet. A nemzetért cselekedni kell. Adtam azt, amim volt: tanítottam és prédikáltam, lelkigyakorlatokat és előadásokat tartottam, könyveket és tanulmányokat írtam.

Lélek – Istenében él a nemzet. A nemzetért imádkozni kell. Hála Istennek, miénk a legszebb himnusz, amely fohásszal kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart”.

Adja Isten, hogy sokunkban pozitív visszhangra találjanak a professzor úr vallomása.

 

Boldog Salkaházi Sára szociális testvér szobrának megáldása Kassán

     2013. május 12-én Bernard Bober, érsekmetropolita a kassai Szent Erzsébet székesegyházban megáldotta Boldog Salkaházi Sára szociális testvér szobrát.

     Szabó Ottó alkotása a keresztelőkút közelében nyert elhelyezést, a Szociális Testvérek Társasága alapítása 90. évfordulóján. A közösség tagjai többek között így tisztelegtek alapítónőjük, Slachta Margit emlékének és adtak hálát az általa kapott karizmák ajándékáért.

     Szentbeszédében az érsekfőpásztor arra bátorította a nagyszámú hívősereget, hogy kövessék Sára Testvér életpályáját és kérjék esedezését, hogy nyomába lépve sorsközösséget tudjanak vállalni a peremre szorultakkal, mert a velük való szolidaritás a világ igaza és az örökkévalóság magasságába emeli a földi halandót.

     A szentmisében a főpásztorral együtt misézett Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök és számos helyi és környékbeli lelkipásztor. Jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzulasszony is.

     Az ünnepségre többen érkeztek Szepsiből és környékéről is, hogy Sára Testvér közbenjárását kérjék, mivel patronátusa alatt a közeljövőben az érsekség a városban egy új egyházi intézményt kíván létre hozni óvodai, valamint alap és középiskolai szinten.

     A szentmise végén a társaság szlovákiai elöljárónője, Daniela Kimličková mondott köszönetet az érsekmetropolitának és az alkotóművésznek, aki a szent és történelmi cselekmény emlékére egy Sára Testvért ábrázoló festményt ajándékozott a főpásztornak.

 

Magyar tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi iskola alapítása Szepsiben

     Szepsiben, a helyi kultúrházban 2013. április 16-án szülőértekezletre gyűlt össze a szülők egy csoportja, hogy egy magyar tannyelvű római katolikus egyházi intézmény létrehozását kezdeményezzék, óvodai, alapiskolai és gimnáziumi szinten.

     Dobos Zoltán, a szülői szövetség nevében köszöntötte az egybegyűlteket és kérte fel a megjelent egyházi személyeket a szülők kérése megvalósítására. Dr. Juhász Attila, tornai plébános örömmel számolt be a közeli udvarnoki egyházi kisiskola áldásos működéséről. Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök, a kassai érseki hivatal nevében biztosította az egyházi főhatóság támogatását, Dr. Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókus az összefogás nélkülözhetetlenségére ösztönözte az egybegyűlteket. Mons. Dr. Gábor Bertalan, helyi római katolikus esperes plébános az egyházi előírások, útmutatások és ajánlások fényében a szülők és az egyházi vezetők közös felelősségét hangsúlyozta.

    A megjelent szülők, tanárok, önkormányzati képviselők és alkalmazottak - három szülő tartózkodásával - támogatták egy olyan jellegű egyházi intézmény létrejöttét a városban, amely felekezetre való tekintet nélkül „az ember végső céljára és a társadalmak közjavára való tekintettel, a gyermekeket és a fiatalokat úgy segíti kiművelni, hogy fizikai, erkölcsi és szellemi képességeiket harmonikusan tudják kibontakoztatni, elsajátítva a teljesebb felelősségérzetet, megtanuljanak helyesen élni a szabadsággal, és tevékenyen részt tudjanak venni a társadalmi életben”. (vö. 795. kán. Egyházi Törvénykönyv)

    A találkozó befejeztével megkezdődött az aláírásgyűjtés, egy ilyen jellegű egyházi intézmény igényére és támogatására. Az érdeklődők jelentkezhetnek – moldava@rimkat.sk vagy 00421 55 460 21 32.

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Hírek
Hír archívum
2013 (2.rész)
|
Készítette: romkat.sk
|
close