Ökumenikus imahét – 2017

Gábor Bertalan | 20.1.2017

             2017. január 16-án, a református templomban, január 19-én, a római katolikus templomban tartottunk közös imádságot a Krisztus-hívők egységéért.

 

Az istentisztelet előtt Mihályi Molnár László, az egyháztanács világi elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, kifejezve örömét és köszönetét, hogy igent mondtunk a Lélek indítására és összegyűltünk, hogy a keresztények egysége imahetében közösen imádkozzunk az Úr Jézus kérésének beteljesüléséért – 21Atyám, legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21)

 

Tisztelettel köszöntötte a lelkipásztorokat: Nagytiszteletű Molnár Árpádot, a szepsi református gyülekezet lelkipásztorát, a szesztai, Gočík Józsefet a szepsi, görög katolikus parókia parókust és Gábor Bertalan szepsi esperes – plébánost.

 

Amint azt tudjuk, az Egyházak Világtanácsa a Németországi Keresztény Egyházak Tanácsát kérte meg, hogy az idei keresztény egységért tartandó imahét forrásanyagát elkészítse. A bizottság tíz, különböző egyházat képviselő tagból állt, akik a 2014/2015-ös év során háromszor találkoztak egymással, hogy megfogalmazzák a szükséges szövegeket. A forrásanyag értelemszerűen megemlékezik a lutheri reformáció 500. évfordulójáról is.

 

Amikor a német nemzeti előkészítő bizottság 2014 őszén először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő hangsúlynak kell lennie. Mindenekelőtt meg kell ünnepelni Isten szeretetét és kegyelmét, mivel – amiként Luther Márton fogalmazott: „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből” kapta.

 

Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira és szomorú következményeire, amelynek erős hatása volt az egyházra és benne az egyes emberekre és a különböző közösségekre. Nyíltan meg kell nevezni és be kell vallanunk a bűnt, a megosztottság szégyenét és botrányát és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés, a kiengesztelődés és a szorosabb együtt munkálkodás útjára vezetnek bennünket.

 

A forrásanyag ennek fényében és tudatában idézi Ferenc pápa 2013-as „Evangelii gaudium - Az evangélium öröme” című apostoli buzdítását, aki Pál apostol szavaira hivatkozik: „Krisztus szeretete szorongat, ösztönöz, sürget minket” (2Kor 5,14). 

 

Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (19. vers)  

 

Isten megváltó cselekedetének eredményeként az ember tehát arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel hirdesse ezt a megbékélést, ami nincs áldozatok nélkül. Ám, az Úr Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. Ezért a mindenkori megbékélés követei arra hívattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé már nem önmagukért, hanem Krisztusért éljenek, aki meghalt értük és feltámadt. Imádkozzunk továbbra is, hogy felismerjük az idők jelét és megcselekedjük Isten szent akaratát.

A fényképek a római katolikus templomban készültek.