Ökumenikus gyalogos imazarándoklat a városért

Gábor Bertalan | 24.6.2017

 

 

2017. június 22-én a közös tanúságtétel reményében ökumenikus imazarándoklatra invitáltak minden jóakaratú embert a szepsi történelmi egyházak lelkipásztorai Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele alapján (1 Tim 2,1-6): 1Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért; a királyokért 2és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. 3Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 5Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, 6aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott időben.”

 

A történelmi egyházak előjárói és hívei a város kulturális és sportfesztivál napjaihoz csatlakozva hagyományteremtő, közös, imádságos, tanúságtevő gyalogoszarándoklatra a római katolikus templomból indultak, ahol a bevezető elmélkedés és imádság után a református templomban imádkoztak, majd megállva a görög katolikusok felszentelt imahelyén könyörögtek. A zarándoklat a város feletti keresztnél végződött, ahol a közös imádság után a lelkipásztorok áldást közvetítettek, miután maguk a zarándokok is áldást kértek és adtak a városra és lakosaira.

 

A megjelentek mindenekelőtt azért könyörögtek, hogy adjon az Úr mindnyájuknak: a politikai és a társadalmi élet vezetőinek, a szülőknek, a nevelőknek, a tanítóknak, a papoknak és a lelkipásztoroknak készséges szívet, hogy befogadhassanak mindent, ami szép, jó, nemes és igaz. Adjon nekik világos látást, hogy elutasíthassanak mindent, ami rút, hamis, rossz és erkölcstelen.

 

Szentlelke által teremtsen bennük tiszta szívet, hogy jó gazdái lehessenek világuknak: elsősorban annak a tájnak, ahová születni engedte őket. Adjon nekik erőt, hogy ne szennyezze szívünket gyűlölet, harag, viszály, ármány vagy gonosz indulat. Adjon nekik egyetértést határon innen és határon túl, hogy népben és nemzetben, családban és egyházban gondolkodva, egyre jobban megértsék egymást és a reájuk bízottakat: gyermekeiket és fiataljaikat, a jövő szent zálogait.

 

Adjon ajkukra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott, és reményvesztett emberekkel, diákokkal és szülőkkel találkoznak. A mindennapi kenyér mellé adja meg a mindennapi derűt és a humort is, hogy örömmel és biztonsággal járjanak életük útján, hitet és reményt sugározva magukból.

 

Segítse őket megérteni, hogy a szolgáló szeretet erősebb minden földi hatalomnál és így szembe tudjanak nézni kudarcaikkal is. Elfogadják, hogy az ő életükből sem hiányozhat a próbatétel. Juttassa eszükbe, hogy a kereszt vállalásából számukra is új élet fakad. Jövő.

 

Segíts őket továbbra is felvállalni a kisebbségi sorsot. Tanítsa őket megbocsátani, és bocsánatot kérni. Adja meg, hogy egymást elfogadó, egymásnak szolgálni képes, jövőt vállalni tudó emberek lehessenek.

 

A lelki találkozó szépre sikerült. Jó volt együtt látni a különböző felekezetű, korú, világnézetű és értékrendű embert, amiért legyen hála az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, a teljes Szentháromságnak, és köszönet a rendezőknek, a szervezőknek és zarándokoknak, mindenkinek, aki szívén viseli a város és lakosai lelki, szellemi és anyagi értékének gyarapodását. 

 

FOTÓalbum itt: