Nagyhétkezdet

Gábor Bertalan | 25.3.2018

 

Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet.

 

    Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember - fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra. Arra kéri övéit, hogy lépjenek vele szövetségre, mert Krisztus legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

 

    Bárcsak sokan megragadnánk az Egyház által felkínált kezet, és a következő hét liturgikus eseményiben, lélekben végig kísérnénk a Kereszt királyi útját járó – Krisztust, bátorságot, szent merészséget, alázatot és szeretetteljes engedelmességet tanulva tőle.

 

    Esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a mellékoltárhoz vonult, ahonnan - a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai éneklésével kísérve, Bányász Emőke, kántornő, Balogh Gizella és Nagy Éva tanárnő vezetésével - az oltárhoz vitte az Urunk, Jézus szenvedésére emlékeztető keresztet. 

 

A szertartás elején az esperes úr a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet és a segédkezőkkel az oltárhoz vonult.

 

A szentmisében az olvasmányok után a szepsi Dalárda jóvoltából Bányász Emőke, okleveles kántornő vezetésével, Somodi János, Dobos Zoltán, Csmil József közreműködésével felhangzott a Passió.

 

Köszönet minden igyekezetért és készségért. Adja Isten, hogy gyakran legyen folytatása.

 

Kezdőének:

1. Üdvünknek boldog ünnepe! 

Ujjongnak mind a századok: 

Jézus, megváltó Istenünk, 

világnak gyógyulást hozott. 

 

2. Hat nap, hogy Húsvét eljövend, 

Betániába látogat, 

hol Lázárt sírból kelti fel, 

ki negyednapja volt halott. 

 

3. Drága kenettel gazdagon 

Siet az Úrhoz Mária, 

Krisztusnak lábát megkeni, 

s könnyekkel bőven öntözi. 

 

4. S hogy megtörténtek mindezek, 

Jézus, ki legfőbb Mesterünk, 

szamárcsikóra ülve fel 

Jeruzsálembe érkezik. 

 

5. Isten kegyelme mily csodás! 

Jósága hozzánk végtelen! 

Kicsiny szamáron jön közénk, 

ki a világot alkotá! 

 

I. állomásAz ágak megáldása

A barkák megáldása után és szétosztása közben énekeljük:

Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő, 
Izraelnek Királya, Hozsanna a magasságban.
 

…. evangélium.......

Az evangélium után:

Pap: Kövessük a Jézust ünneplő nép példáját és induljunk békességgel!

Nép: Krisztus nevében, ámen.

 

A körmenet folytatása alatt:


6. így szólt Lélekkel ihletett 

próféta ősi szózata: 

„Sion leánya vigadozz,

ujjongó szívvel várakozz.

 

7. Urad, királyod íme jő,

Nézd, mily szerény, mily egyszerű

szamáron ülve trónol Ő:

türelmes és kegyes király!”

 

8. A pálmafák friss ágait,

Zöld fák levágott lombjait

Lengetve mennek mind elé,

S köszöntik az örök Királyt.


II. állomásAz ágak leterítése

A körmenet megáll, a pap átveszi keresztet, s a leterített ágakon áthalad, közben énekeljük:

Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván 
elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval: 
Hozsanna a magasságban.

 

A körmenet folytatódik:


9. Ujjong körötte nagy tömeg,

S Lélekkel telve így kiált:

„Hozsanna néki, üdv legyen

Dávid Fiának szüntelen!”

 

10. Levetvén íme köntösük,

Elé a földre fektetik,

Mások, hogy díszes út legyen,

Hintik virágok szirmait.


III. állomásA ruhák leterítése

A körmenet megáll, a pap átveszi keresztet, s a leterített ruhákon áthalad, miközben énekeljük:

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, 
nagy szóval így kiáltott:

Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki jő az Úr nevében.

 

Folytatjuk a körmenetet:

 

11. Forrong a város nyugtalan,

Mert hallja hírét jöttinek,

De méltón zengik énekét

Seregben mind a gyermekek.

 

12. Ha majd Bíróként újra jő,

Menjünk mi is az Úr elé,

Az üdv pálmáját lengetvén

Szívünkben zengjük énekét.


IV. állomásHódolat Krisztus Király előtt

A körmenet csúcspontja ez, mindannyian hódolva énekeljük, újra és újra megismételjük:

Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk;

kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket.

 

1.Izraelnek Királya, Dávidnak régtől ígért sarja,

ki az Úr nevében jössz hozzánk mindörökké áldott. Dicsőség….

2.Angyalseregek a mennyben mindnyájan magasztalnak Téged,

 s velük a halandó ember és minden teremtményed dicsér. Dicsőség….

3.A zsidóknak népe pálmákkal jött az úton eléd,

mi is könyörgésekkel, eljöttünk, íme, énekszóval. Dicsőség….

4.Midőn szenvedni mentél, hódolva dicsérték ők Téged,

most, midőn mennyben trónolsz, mi zengjük előtted a himnuszt. Dicsőség….

5.Tetszett seregünk néked, tessék most neked szentelt néped,

mert kegyelmes Király vagy, s minden jót tetszéseddel fogadsz. Dicsőség….

 

FOTÓalbum itt: