Engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 14.3.2019

 

Mint minden hónapban 2002. október 13-a óta, úgy 2019. március 13-án is megtartottuk lelki találkozónkat, a Mária Rádió élő közvetítésében.

 

A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános volt, aki ezen a napon ünnepelte 58. születésnapját. Vele együtt misézett főtisztelendő Bartal Károly Tamás, jászóvári nyugalmazott apát, Dr. Szalay László nagyidai plébános, Kondás András, görögkatolikus parókus és Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános.

 

Orgonált, és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. Felolvasott Simko Imre és Ferencz Attila. A közvetítést a templomban Cehelnik István, Király Antal, okleveles mérnök és Simko Imre önkéntesek segítették.

 

Simko Ilona a Mária Rádió önkéntese, így vezette be a rádiós szentmisét: 6 éve, hogy megválasztották Szent Péter utódját, Ferenc pápát, aki akkor így köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Testvéreim, jó estét! Tudjátok, a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan az új püspöke: köszönöm!

Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk együtt érte, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza.

 

Induljunk a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amelynek küldetése, hogy szeretetben vezessen minden egyházat. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk, kölcsönösen egymásért és az egész világért, hogy megvalósuljon a széles körű testvériség.

 

Kedves Hívek! A mai ittlétünk is ezt a célt szolgálja – a testvériség világméretű kibontakozását. Természetesen, mint mindig, most is, imádkozzunk a kért szándékokra. Imádkozzunk továbbá bizalommal: jubiláló Péter atyáért, Ferdinánd testvérünkért, aki szintén ma ünnepli születésnapját, imádkozzunk betegeink testi - lelki gyógyulásáért, és azon szándékokra, amelyeket ki-ki a szívében hozott ide, vagy otthon a rádiókészülékek előtt fogalmaztak meg.

 

Imádkozzunk és emlékezzünk a mártírpolitikusra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben.  Emléktábláját 1 évvel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg néhai Palóczi Elek házán, amelyet egyik látogatása során a mártírpolitikus megtisztelt jelenlétével. Ma helyeztük örök nyugalomra megboldogult lányát, özv. Ikrényi született Palóczi Annát. Érte is imádkozunk és az ő gyászolóiért. Elhunyt testvérünk személyes kívánsága volt, hogy virág helyett kegyes adományaikat a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont építésére fordítsák. A végtisztességet tevők 471.- eurót adományoztak. Isten fizesse meg. Köszönjük szépen.

 

A minap mi is örömmel fogadtuk a jó hírt, hogy Ferenc pápa a Szentté-avatási Kongregáció kérésére elismerte Mindszenty József bíboros úr hősies fokon gyakorolt életmagatartását, ezzel újabb akadály hárult el boldoggá avatása elől.

 

Köszönjük a Gondviselésnek ezt a kedves visszajelzést, hogy február 13-án – a Fatimai szent Szűz jeles napján történt a dekrétum nyilvánosságra való hozatala. Köztudott, hogy Erdő Péter bíboros úr a Fatimai Szent Szűz oltalmában kezdte és végzi áldásos főpapi szolgálatát – határon innen és határon túl. Templomunkban kétszer is vezetett Fatimai engesztelő imatalálkozót… Köszönjük…

 

Imádkozzunk Galgóczy Erzsébet, fehér vértanú boldoggá avatásáért is, aki 1905-ben született és 1962. március 27.-én halt meg életszentség hírében. 1919-ben a Tanácsköztársaság idején Szolnok városát támadás érte. Az ostromállapot idejében a szolnoki Vártemplom tabernákulumában maradt az Oltáriszentség. A Vártemplomot a lebombázás illetve a szétlövetés veszélye fenyegette, ami az Oltáriszentség megsemmisülésével járt volna. Egy hiteles visszaemlékezésben a következő olvasható: Hiába panaszkodott a Páter, sajnos, nem akadt vállalkozó az Oltáriszentség megmentésére, mert lehetetlen volt átjutni a várba… Ettől az időtől kezdve a 14 éves Galgóczy Erzsébet azon gondolkodott, hogy szeretete bizonyságául, miként menthetné meg az Úr Jézust.

 

Galgóczy Erzsébet 1929-től súlyos betegen, lakáshoz és ágyhoz kötötten élt és engesztelt népünkért, hazánkért. Élete végéig REJTETTSÉGBEN ÉLTE LE ENGESZTELŐ ÉLETÉT. A Szűzanya kérésére Lelkeket mentett meg, 42 éven át könyörgött. Betegágyát egy ritka kivételtől eltekintve nem hagyta el. Hordozta Krisztus sebhelyeit, a stigmákat. Szent Pió atya, aki kortársa volt Erzsébetnek, egy alkalommal, amikor magyar zarándokok keresték fel ezt mondta: „Minek jönnek maguk ide Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.”[1]

 

Ezen a napon is közösen imádkoztunk, hogy tanuljunk a történelemből. Az elmúlt században ugyanis sok próbának voltunk alávetve: a fasizmus, a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el. Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a félreállítás, megrendített bennünket. Kétségbeestünk. Könyörögtünk, hogy a biztató remény sugara újra meggyúljon szívünkben és a jövőben: gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, fel ne adjuk vallási, hitbeli, erkölcsi és kulturális értékeinket.

 

A lelki találkozó végén Király Antal, okleveles mérnök így mondott köszönetet: Főtisztelendő Péter atya! Kedves lelki atyák! Kedves Hívek! Kedves rádióhallgatók! Köszönjük, hogy ismét együtt imádkoztunk – határtalanul. Adja Isten, hogy kitartásunk és elkötelezettségünk maradandó legyen. Örömmel közöljük, hogy előreláthatólag május 13.-ára befejezzük a szárnyas-oltárt. Tisztelettel közöljük, hogy legközelebb április 13-án találkozunk, Virágvasárnap szombatján - délután félöt órai kezdettel. Előtte bűnbánati lehetőség van.

 

Amint azt már jeleztük, május 13.-án Bernard Bober, érsekfőpásztorunk meglátogat bennünket és a szent három kassai vértanú emlékéve kapcsán ünnepélyesen elhelyezi szárnyas-oltárunkba a Dr. Erdő Péter bíboros úr küldte ereklyét. A kiadások fedezésére felajánlott adományaikat elhelyezhetik a kitett perselybe, amit ismételten megköszönünk, Isten fizesse meg.

 

A bejáratban megkapható főtisztelendő Bartal Károly Tamás, jászóvári nyugalmazott apát úr homíliagyűjteménye. Ezúton is köszönjük az apát úr áldott szolgálatát és működését. Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje további életútján. A könyvet a szentmise után dedikáltatni lehet a szerzővel. 

 

Végezetül születésnapja alkalmából megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntötte a jubiláló perényi plébánost, Péter atyát és a helyi esperes-plébánost. Kívánva nekik, hogy továbbra is olyan lelkiismeretesen és odaadón végezzék papi hivatásukat, mint eddig tették. Viseljék gondját az Úr nyájának, legyenek ezután is jó pásztorok, odaadó lelki vezetők.

 

Péter atya így mondott köszönetet: Kedves Hívek! Kedves rádióhallgatók! Köszönöm a megemlékezést és az imákat. Kölcsönös ima és felelősség nélkül elképzelhetetlen a jó lelkipásztorkodás. Legyünk továbbra is egymás támogatói. Köszönöm a kedves megemlékezést. Köszöntsük közösen a Szentatyát megválasztása alkalmából.

 

Bartal Károly Tamás, jászóvári apát úr könyvét szép számmal vették kezükbe a hívek, akik nagy örömmel dedikáltatták az értékes kiadványt. Gratulálunk. Köszönjük.

 

  

 [1] A szeretet nem ismer határt. A stigmatiztált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése 1905-1962. 3. kiad. Kézirat gyanánt. Mountain View - California 2003, Two Hearts Books. 94. p.

Megjegyzés: Roth Anna (1918-1998) irgalmasrendi nővér volt e könyv szerzője. Neve sem a könyv borítóján, sem annak belsejében nem szerepel, mert a szerzőnek ez volt az akarata.