Szent István Király szobrának megáldása és megszentelése Hímben, 2019. augusztus 18.

Gábor Bertalan | 18.8.2019

 

 

Az ünnepi búcsúi szentmise záró könyörgése után a papság, a segédkezők, az énekkar, a képviselőtestület, a meghívott vendégek és a nép a templomkertbe vonult.

 

A szentelendő szobornál az egybegyűlteket a Dr. Molnár László, polgármester majd a Kocsis Károly, kurátor köszöntötte, aki megkérte a szobor készítőjét, Lukács János szobrászt, hogy mutassa be művét. Ezután következett a szobor leleplezése és megáldása, amelyet a vendég lelkiatyák: Böőr Roland, radi plébános és Dr. Vakles Attila, szesztai görögkatolikus esperes-parókus végzett.

 

A Roland atya a falu szülöttje, bevezető köszöntőjében Szent II. János Pál szavait idézte:

Történelmetek egy szent királlyal kezdődik. Sőt, egy szent családdal, ami olyan maggá vált, amelyből nemes szentek egész sora sarjadt ki. Ennek következtében, országotok - Pannónia - a századok során: a tatárjárás, a törökvész és a többi dúlás idején a kereszténység védőbástyája lett. Ezek az események mély nyomot hagytak kultúrátokban és szokásaitokban. Ilyen például a déli harangszó, amely 1456. augusztus hatodika - a mohamedán törökök felett aratott nándorfehérvári győzelem óta - arra hív minden keresztényt, hogy munkájukat félbeszakítva, imádságba kezdjenek.

A szenteltvíz hintés és a tömjénezés után egy részlet hangzott el Intelmekből a hit megőrzésének fontosságáról, mert Szent István Király nem választható el, sem az Istentől, sem az Egyháztól, sem a kereszténységtől. Mindaz, aki nem vállalja Szent István Király teljes örökségét – aki csak úgymond mazsolázik élettörténetéből – az ilyen magyar ember ezeréves örökségünk rossz őrzője, hiteltelen tanúja és kétes hordozója – figyelmeztetett a szentelést végző plébános.    

Ezek után a helyi plébános, Ing. Fábry Péter megáldotta a minap elkészült - a múltszázad ártatlan áldozatai - emlékművét.

 

A plébános atya többek között így imádkozott: Urunk, Jézus Krisztus! A letünt században sok próbának vetettél alá minket. A fasizmus, a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el. Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a félreállítás, megrendített bennünket. Kétségbeestünk. Kétségeink közepette adj hát, nekünk biztató reményt. Ne engedd, hogy a jövőben gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, feladjuk értékeinket.

 

Mialatt a jelenlevő papok szenteltvízzel meghintették az emlékművet és megtömjénezték, a kórus a Béke Fejedelme kezdetű népéneket énekelte. 

 

Az ünnepség végén a helyi plébános mondott köszönetet. Elsősorban az isteni Gondviselésnek a szép napért, hogy újabb bizonyítékát adta különös szeretetének! Megkülönböztetett háláját, tiszteletét és köszönetét fejezte ki Lukács János, szobrásznak a míves munkáért, hogy fába vésve megörökítette első szent Királyunk áldott emlékét. Adja Isten – mondta, hogy munkája egyházközségünkben és falu-községünkben se legyen hiábavaló!

 

Köszönetét fejezte ki a falu polgármesterének, az önkormányzatnak és a helyi híveknek, hogy megértve az idők jeleit, tapintatosan, megfontoltan, de következetesen cselekednek, hogy az első szent Király áldott emléke népünk körében el ne felejtődjön!

 

Befejezésül megismételte a szent pápa 2000. október 8-án elhangzott szavait: Kedves magyar zarándokok! Azt kívánom, hogy a Jubileum kegyelmével megerősítve hazátokban igazságosabb és testvériesebb társadalmat tudjatok felépíteni, amely méltó hitetekhez és mély keresztény gyökereitekhez. Ezekkel a jókívánságokkal bízlak titeket a Magyarok Nagyasszonya anyai pártfogásába, amint azt egykor Szent István Király is tette.

 

A megjelent hívek a hími ünnepségen is arra kérték a Teremtőt, minden nép Atyját, hogy Szentlelke által gyújtson szívükben új fényt és világosságot. Segítse őket, hogy egymásban felismerjék a testvért, és igaz keresztényként viseltessenek egymás iránt. Ne vetélytársat és ellenséget lássanak egymásban, de szövetségest. Legyenek a béke, a kiengesztelődés, a megbocsátás eszközei, hogy példájuk által a hitetlen világ könnyebben elfogadja az evangélium tanítását, és annak gyümölcseként mihamarabb elnyerje a testvériség ajándékát.

 

Az egybegyűltek ilyen lelkülettel és lelkületben fogadták az Anyaszentegyház áldását. Az ünnepség a himnuszok éneklésével zárult.

 

GB.