Bérmálkozás – 2020

Gábor Bertalan | 20.9.2020

 

            2020. szeptember 20-án főegyházmegyénk főpásztora, Mons. Bernard Bober, Dr. Jozef Kmec, személyi titkára segédletével 121 kamaszodó gyermekünknek kiszolgáltatta a keresztény nagykorúság szentségét.

 

            Az ünnepi bevonulást követően, az érsekfőpásztor köszöntése után két szülő Ing. Marek Suchovič és Mgr. Dobos Beáta üdvözölte az érsekfőpásztort.

 

Najdôstojnejší Otec Arcibiskup!

Főtisztelendő Érsek Atya!

 

V živote sú chvíle, keď si ako rodičia viac uvedomujeme, že naše možnosti sú ohraničené. Sú momenty, keď na prežívanie radosti, či bolesti si sami nevystačíme.

Az életben vannak pillanatok, amikor mint szülők jobban tudatosítjuk, hogy lehetőségeink végesek. Vannak helyzetek, amikor az öröm, illetve a fájdalom átélésére egyedül nem vagyunk elegendőek.

 

Aj tento deň je taký. Naše deti budú pred tvárou Cirkvi, v Cirkvi a skrze Cirkev na znak dospelosti poznačené nezmazateľným znakom spolupatričnosti. Spolupatričnosti  s Bohom a s jeho ľudom.

Ez a nap is ilyen. Gyermekeink az Egyház előtt, az Egyházban, az Egyház által a felnőttség jeleként megjelöltetnek az összetartozás eltörölhetetlen jelével.

 

Tešíme sa, že sa tento úkon uskutoční Vašim pričinením.

Örülünk, hogy ez az aktus az Ön közreműködésével történik.

 

Aj v tejto sv. omši chceme Vás podporiť o vyprosenie hojnej milosti pre naše ratolesti, aby bol tento sviatok momentom posilnenia zväzku s Kristom a jeho Cirkvou. Teda momentom radosti a nádeje a nie chvíľou rozchodu s Bohom.  

Imáinkkal ebben a szentmisében is segíteni akarunk Önnek bő áldást kérni csemetéinkre, hogy ez az ünnep a Krisztussal és az Ő Egyházával való megerősödés és ne pedig az Istentől való elválás eseménye legyen.

 

Vaša Excelencia! Tešíme sa, že ste opäť medzi nami!

Excellenciás Érsek Úr! Örülünk, hogy ismét köztünk van!

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

            Az Olvasmányt szlovák nyelven Marek Suchovič olvasta, a Leckét magyar nyelve Dobos Beáta. Miután főtisztelendő Mgr. Karch Krisztián káplán atya mindkét nyelven felolvasta az evangéliumot, következett a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása. Elsőként esperes-plébánosunk röviden tájékoztatta az érsekfőpásztort és felkérte a szentség kiszolgáltatására.

 

Najdôstojnejší Otec Arcibiskup! Vysokodôstojný pán Tajomník!

 

                Počet birmovancov je 121. Pripravovali sme sa v školskej a farskej katechéze. Pomáhali nám animátori a animátorky. Bohužiaľ 1 dievča z cirkevnej školy sa ochorelo. Má horúčku. Pozdravujeme ju. Sleduje nás cez internet.

                Kedves Anna! Tisztelettel köszöntünk. Imádkozunk mihamarabbi gyógyulásodért. Esperesi körzetünkben legközelebb október 10-én, szombaton lesz bérmálás: Buzitán és Somodiban. Ott találkozunk. Kérlek, ezt az áldatlannak tűnő helyzetet ajánld fel a bérmálkozókért. Tanúsítom, hogy egyik leghűségesebb részvevője voltál a szentmiséknek. Meggyőződésem, hogy áldozatod nem hiábavaló!

 

                Pôvodne mala byť birmovka 6. júna a dnes sme mali byť v Budapešti na Medzinárodnom Eucharistickom Kongrese. Koronavírus sa ukázal silnejším, ale nevedome urobil nám veľkú radosť – Eucharistický Kongres usporiadame tu, v Moldave nad Bodvou. Ďakujeme p. tajomníkovi, otcovi Jozefovi za nápad, aby náhradný termín bol práve dnes.

 

                Je evidentné, že epidémia, respektíve predpisy a dodržanie predpisov ovplyvňuje i dnešnú našu slávnosť, ale nie natoľko, žeby sme nevideli, a necítili prísľub Pána: Nebojte sa, ja som s vami, až do skončenia sveta.

 

                Ďakujeme Božej prozreteľnosti za významný dátum, a nadovšetko za Vašu vzácnu prítomnosť.

 

                Ďakujem cteným rodičom za príkladnú výchovu, katechétom a katechétkam za dôstojnú prípravu, pánu kaplánovi za duchovnú starostlivosť, lebo značná časť birmovancov mesačnou sv. spoveďou a týždennými stretnutiami sa snažila o náležitú prípravu na prijatie sviatosti birmovania.

 

                Főtisztelendő atyák! Tisztelendő kedves-nővér, kedves Szülők, bérmaszülők, bérmálkozók! Köszönöm a tisztességes nevelést, az előkészítést és az előkészületet. Köszönöm, köszönjük a Flóra szalon templomi virágdíszítését és nagylelkűségét. Adja Isten, hogy igyekezetünk – ne legyen hiábavaló!

 

                Najdôstojnejší Otec Arcibiskup!

                Stojíme tu pred Vami vo veľkom očakávaní. Úprimne ľutujeme to, čo sme si vedome, alebo nevedome zanedbali. Prosíme Ducha Svätého, aby doplnil to, čo z našej strany bolo slabé a nedokonalé.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

            Az érsekfőpásztor homíliája a keresztségi fogadalom megújításával zárult, amelyet a Szentlélek hívása és krizmával való felkenés követett. A bérmálkozók két sorban járultak a főpásztor elé. A bérma-nevükön való bemutatkozás után a főpásztor N - vedd a Szentlélek ajándékának jelét – megbérmálta az ifjút, majd Béke veled, köszöntéssel elbocsátotta.

 

            A főpásztor mindenkinek a kért nyelven szolgálta ki a szentséget.

 

            A záró áldás előtt két újonnan megbérmált – Dobos Frederika és Damian Priputen mondott köszönetet.

 

Najdôstojnejší Otec Arcibiskup!

- Főtisztelendő Érsek atya!

 

Ďakujeme Božej prozreteľnosti, že sme v období nášho dospievania dostali pomoc Ducha Svätého. 

- Köszönjük a Gondviselésnek, hogy a felnőtté válásunk idejében megkaptuk a Szentlélek segítségét.

 

Ďakujeme, že sme ju dostali od pravého nástupcu apoštolov.

- Köszönjük, hogy ezt az ajándékot valódi apostolutód által kaptuk. 

 

Ďakujeme, že nám bola vyslúžená v materinskom jazyku.

-          Köszönjük, hogy mindezt az anyanyelvünkön kaptuk.

 

Nech dá Pán, aby náš statočný život bol dôstojným dôkazom našej vďačnosti voči všetkým, ktorí nám pomáhajú na ceste dospievania.

-          Adja Isten, hogy életünk méltó bizonyítéka legyen hálánknak azok iránt, akik segítségünkre vannak felnőtté válásunkban.

 

Ako prejav našej vďaky a úcty, prijmite od nás túto kyticu.

- Tiszteletünk és hálánk jeléül, fogadják tőlünk ezeket a csokrokat.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

-          Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

            A szentmise énekeit Bányász Emőke, okleveles kántornő vezette, énekelt a plébánia ifjúsági énekkara Mgr. Zuzana Vysokaiová vezényletével.

 

            A szentmise után a Flóra-szalon jóvoltából, Tornán a Fortuna étteremben volt a közös ebéd, amelyre meghívást kaptak az esperesi körzet papjai mellett, Nagy István iskolaigazgató, a bérmálkozókat előkészítő animátorok is.

 

            Ezúton is nagy köszönet és hála mindenkinek, aki elősegítette a Szentlélek hatékony kiáradását kamaszainknak. Köszönjük a Flóra szalon templomi virágdíszítését, a sekrestyések és az egyháztanács tagjai segítségét, technikusaink áldozatkészségét, hogy mindazok, akik a korona-vírus járvány miatt nem lehettek jelen a templomi ünnepségen, az egyházközség You-Tube csatornáján követhették a szertartást, ami a honlapunkon utólag vissza is nézhető.

 

            Az ünnepi ebéd után érsekfőpásztorunk meglátogatta a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont épülő iskoláját, kifejezve örömét és elégedettségét mindazért, amit az egész nap folyamán látott, hallott és tapasztalt.

 

            Köszönet mindezért a Szentlélek egyesítő erejének, a Boldogasszony oltalmának és szentjeink hathatós esedezésének.

 

VIDEÓ felvétel itt

FOTÓ galéria