2008 (1.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
Szoboravatás Szepsiben

    Mons. Alojz Tkáč
kassai érsek-metropolita, Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök kíséretében 2008. december 28-án a szepsi római katolikus templom előtt ünnepélyesen felszentelte Szent András apostolnak, a főegyházmegye fővédőszentjének első köztéri szobrát, Lukács János alkotását, amelyet Ing. Karaffa András állíttatott néhai édesapja emlékére. A főpásztor az igeliturgia keretében megáldotta az Abaújszántói Borlovagrend ajándékozta borokat is és áldását adta a roma fiatalok egy csoportjára, akik sajátos táncukkal bemutatták a „Tékozló fiú megtérése” c. evangéliumi történetet.

    A szentcsalád vasárnapján tartott ünnepség jelzésértékű üzenet kívánt lenni határon innen és túlra, hogy a tudatos összefogás révén a különböző vallási, népi és szakmabeli kultúrák kölcsönös tisztelete által családias légkört teremt a Lélek, amelyik ott fú, ahol teret adnak neki.

    Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével Mons. Dr. Bartolomej Urbanec, kassai esperes helyettes, Mgr. Bartko Elek somodi plébános, tb. esperes, Mgr. Gajdo József jánoki plébános, Mgr. Susko Mihály, csécsi plébános, Mondok István tornahorváti görög katolikus parókus, Mgr. Száraz János buzitai plébániai kormányzó, Mgr. Gyüre Zoltán ny. református lelkipásztor, Bc. Köteles László parlamenti képviselő, Ing. Zachariás István polgármester, tb. borlovag, Ing. Iván László alpolgármester, Mgr. Lacko Mária makranci polgármester asszony és sokan mások.

    Az ünnepség után a megjelenteknek a borlovagok kínálták a megáldott borokat. Fazekas Ferenc jóvoltából forralt bor is került kiosztásra, amit a csípős hideg miatt mindenki örömmel fogyasztott. A szertartás énekeit orgonán kísérte Boszlai András kántor. Énekelt a Szepsi Dalárda Somodi János vezetésével.
Köztéri betlehem – közös kántálás

    Assisi Szent Ferenc (XIII. század) volt az első, aki betlehemet állított Jézus Krisztus születése emlékére. Azóta sokan követik példáját. Az idén, városunkban először – a Városi Művelődési Központ jóvoltából Vitéz Erika, Lebocki Andrea és Danko Jolán közreműködésével – a római katolikus templom előtti térre került betlehem. Az ötlet révén sok jó akaratú ember keze és szíve mozdult meg. Egy egész sor nevet kellene felsorolni a főszponzortól kezdve a kivitelező cégig és a többi szorgoskodókig, de mivel hisszük és valljuk, hogy Isten a tudója minden adománynak és jócselekedetnek, ezért a nevek említésétől itt eltekintünk.
    A betlehem ünnepélyes megáldása szlovák nyelven december 24-én lesz a 22:00 órakor kezdődő szentmise után. Magyarul az éjféli szentmisét követően, amikor a Dalárda vezetésével a téren közös kántálás lesz. A karácsonyi szentmisékre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A betlehem megtekintését örömmel ajánljuk a kedves szülők és a gyermekek figyelmébe.
Ádventi koncert

    Hála Istennek, Szepsiben az Ádventi koncert is immár hagyománnyá vált, amelyet a két történelmi egyház templomában évente felváltva tartanak. Az idén, ádvent 4. vasárnapján a római katolikus templomban volt a karácsonyi zenés előkészület. Először a vendég előadók, a Kerekes Ágnes vezette Karcag város vegyes kara énekelt, majd a helyi Egressi Béni vegyes kar lépett a színre Kozsár Júlia vezényletével.
    A zenés áhítatot megtisztelte becses jelenlétével Ing. Zachariás István polgármester, Bc. Köteles László parlamenti képvislő, Zborai Imre megyei képviselő, Mgr. Vitéz Erika a városi művelődési központ vezetőnője, Nt. Gábor Lajos helyi református lelkipásztor és Nt. Gyüre Zoltán ny. református lelkipásztor.
    A fel-fel csattanó tapsból ítélve, a magas fokon művelt zene nagymértékben hozzájárult a közelgő ünnep méltó megünnepléséhez. Remélhető, hogy a sokfajta előkészület mellett a színvonalas műsor is segített megteremteni azt a lelki és szellemi állapotot, amely által az ünnepek alatt az itt élők könnyebben megtalálják önmagukat, egymást és Teremtőjüket, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen (Jn 3,17).
Karácsonyi ünnepelőleg és óévbúcsúztatás a szepsi magyar iskolában

    Már hagyománnyá vált, hogy Mgr. Sýkora Ilona igazgatóasszony vezetésével, az iskola tantestülete és alkalmazottai a polgári év utolsó tanítási napján karácsonyi búcsúebédre gyűlnek össze. A találkozó alkalmat kínál az elért eredmények közös tudatosítására, a köszönet és a hála kimondására. Az igazgatóasszony üdvözlő beszéde és értékelése után a helyi esperes plébános ismételt köszönetet mondott a diákok ádvent harmadik vasárnapján nyújtott templomi szerepléséért. A jóleső érzéssel fogadott szavak után a megjelentek együtt fogyasztották el a közösen készített karácsonyi káposztáslevest és édességet, örülve annak, hogy ott, ahol a felelősségtudat kölcsönös, a kintről érkező különböző fuvallat és áramlat nem gyengíti, de erősíti az összetartozást és mélyíti az elkötelezettséget.

A köszöntő szövege elolvasható a „Katolikus szemmel” című rovatunkban.
Karácsonyi bűvölet

    2008. december 14-én a szepsi magyar alapiskola diákjai Mgr. Nagy Imre tanár vezetésével, ünnepi műsorral kedveskedtek a híveknek a szepsi és a makranci római katolikus templomban. Örömkönnyek csillogtak szemekben, nemcsak a gyermekek színvonalas előadása okán, de a műsor témája kapcsán is. A csodálatos fellépés üzenet volt Istentől minden jóakaratú embernek. De üzenet volt a kételkedőknek is, hogy mit ér az anyanyelvű oktatás, és üzenet a gáncsoskodóknak is, hogy lám, a jó minden próbát kiáll. A víz szalad, a kő marad. A szánkó szalad, s ha egy jó ügy érdekében el is ég, melege mindannyiszor érződik, valahányszor felidézik a történetet. A hajdani betlehemi esemény óta így van ez mindig, amikor kicsik és nagyok engednek a karácsony bűvöletének…
Templombúcsú Kiskovácsvágáson

    2008. december 7-én P. Eigel Gábor, barkai plébános meghívására ünnepi szentmisét celebrált Kiskovácsvágáson Gábor Bertalan szepsi esperesplébános a templom búcsúünnepe alkalmából. A mindössze 86 lelket számláló faluközösség katolikusainak nagy része rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmisén. Az ünnepekre hazajönnek az idegenbe költözöttek is. A szépen rendbe hozott templom, az Istenbe és egymásba való tudatos kapaszkodás reménykeltő. Ebben a faluban is nemcsak tudják, de élik is a kereszténység lényegét: a mindennapi gondok közepette nem azt kell megérteni, hogy mit kell tenni a megvilágosodásért ill. a megváltásért, hanem azt, hogy mit tett értünk Isten Jézus Krisztusban. Jó volt látni az édesapák karjaiban nyugvó gyermekeket, akiknek jelenléte jelzésértékű. Mindnyájunknak úgy kell befogadnunk Isten országát, mint a gyermekeknek, akik nem érdemeikre hivatkozva kérik mindazt, amire szükségük van, hanem azért, mert tudják, hogy szüleik szeretik őket.
Megemlékezés Szent Miklós püspök jótékonyságáról

    A szepsi római katolikus templomban 2008. december 5-én délután Mgr. Edvin Berger káplán vezetésével a rábízott hittanosok közösen emlékeztek meg Szent Miklós püspök jótékonyságáról. A gyermekek nagy örömmel fogadták a Mikulás érkezését, és hálásan mondtak köszönetet a kiosztott ajándékokért. Egy-egy ilyen rendezvény az idősebb fiatalokat tettrekészségre segíti, az idősebb korosztályt nosztalgiára, vagyis az ünneplésből mindenki részesül, akik késznek mutatkoznak együtt élni az Egyház hagyományával, amelynek mélyén csöndben mindig ott húzódik az Isten, aki maga szeretet.
Keresztúti képek megáldása Gomboson
2008. december 2.


    Dr. Rebres Mihály nagyidai plébános, körzeti esperes-helyettes meghívására Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános 2008. december 2-án ünnepélyesen megáldotta a keresztút 14 stációképét, Ferencz György nagykaposi népművész alkotását, az egyházközség híveinek ajándékát.

    A Nagyidai Önkormányzat által építtetett és fenntartott temetőkápolnát az Isteni irgalmasság tiszteletére 2007. április 15-én szentelte fel Alojz Tkáč érsekfőpásztor. Azóta a hívek jóvoltából és közadakozásából új liturgikus eszközökkel gyarapodott a misézőhely, ahol a hívek örömmel gyülekeznek dicsérni Istent, buzdulnak szeretni a felebarátot, tanulják értékelni az élet egyéni és a közösségi keresztjeit.
Ádvent gyertyagyújtás templomainkban

    Vidékünkön is hagyománnyá vált, hogy a Karácsonyt megelőző időszakban ádventi koszorúkkal díszítjük otthonainkat. A profán világ is ezt teszi. Igaz, számukra ez csak dekoratív elem. Mi, katolikus keresztények áhítatunk elmélyítésére, lelki előkészületünk fokozására használjuk. Templomainkban a hívek sokasága Ádvent első vasárnapján Isten áldását kérte az igyekezetre és jó feltételekre, hogy ádvent napjaiban növekedjen az emberi szívekben a hit, a remény és a szeretet.

    A miséző szenteltvízzel hintette meg a koszorúkat és híveket. A tömjénezést, egy-egy gyermek elmélkedése majd ünnepélyes gyertyagyújtás követett.

    A templomi és az otthoni gyertyagyújtás szertartása megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
Ifjúság az ifjúságért

    2008. november 20-án Szepsiben az egyházközség ifjúsága, Szentségimádással végződő szentmisével csatlakozott az ifjúságért meghirdetett imahéthez.

    A mindkét nyelvű programot maguk a fiatalok állították össze. Közreműködtek a Csécsi és a Szepsi egyházközség ifjúsági énekcsoportjai, kántorai és ministránsai.

    Dicséretre méltó a kezdeményezés, nemcsak azért mert szemmel látható és kézzelfogható a szívek odaadása, de ezzel lehetőség nyílik arra is, hogy Krisztus áldva áldja a jövendőt. Ki kételkedne? Amilyen az ifjúság, olyan a jövő.
Bodollón folytatódik a fatimai engesztelő és imatalálkozó

    A napi események igazolni vélik az immár hat éve havi rendszerességgel ismétlődő imatalálkozók szükségességét, amelyet 2008. november 13-án Bartal Károly Tamás jászóvári apát vezetett. A szentbeszédet Dr. Varjú Imre, protonotárius kanonok, a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa mondta. A határ mindkét oldaláról érkezett hívek részvételével megtartott szentmisén a körzet papjaival együtt misézett Joseph Vámos az Amerikai Egyesült Államokban működő plébános is, aki szülei révén szoros szálakkal kötődik az itt élőkhöz.

    Az ünnepi szónok a fatimai üzenetek hátterét ismertette, rámutatva annak hittel teli elfogadásának fontosságára. Köszöntő beszédében a tengerentúlról érkező vendég gyakorlati példákkal igazolta a kötődések erősödését és eredményességét a rendszeres imádkozás által.

    Bár az esetenkénti külső zavaró tényezők – a népek közötti bizalmatlanság felelőtlen gerjesztése, az eltévesztett útirány, a megkésett érkezés – némi aggodalmakat kelthetnek, de amint a találkozók is bizonyítják, lehetőséget adnak a bizalom megélésére, hogy a Szeplőtelen Szív megígért győzelme bekövetkezik.

    Dr. Erdő Péter bíboros és Orosch János segédpüspök áldásukat küldve, levélben köszönték meg, hogy az imatalálkozó résztvevői folytatni kívánják a szlovák – magyar kölcsönös kiengesztelődés elősegítését és imáikról biztosítják mindkettőjük főpapi szolgálatát.
A hívek közös megemlékezése a temetőn
2008. november 1.
Szepsi


    Ki tagadhatná? Emlékezni azokra, akik előttünk éltek és értéket hagytak ránk – kedves kötelességünk. A történelem során ennek minden kultúra, nép és nemzedék sajátos módon tett eleget. A Krisztus-hívők ősi gyakorlata a sírhelyek áhítatos meglátogatása volt és maradt. Ez mára sokak számára profán szokássá vált. A kevésbé hívők is megteszik.

    Mindenszentek ünnepén a katolikus keresztények a viszontlátás reménységében imádkoznak elhunytjaikért, és mondanak értük és az általuk kapott ajándékokért köszönetet a Gondviselésnek. A szepsi egyházközség hívei az idén is 15 szál gyertyát gyújtottak. 15 csoportba sorolták a hálára méltókat. Többek között az elhunyt egyházi előjárókért, az alkalmazottakért, a hozzátartozókért, az itthon és az idegenben elhunytakért mondtak köszönetet. Az utolsó gyertyát a spontán és a művi vetélés áldozataiért gyújtották meg, imádkozva azok okozóiért.

    A Halottak napja és nyolcada hasonló alkalmat kínál. Akarva – nem akarva minden ember tudatosítani kényszerül, hogy a vég mindenki számára könyörtelenül közeledik. Erről ritkábban beszélünk, ha igen, akkor is csak nagyon tompított hangnemben. Szívesebben hallunk a feltámadásról, az örök életről, még akkor is, ha azt megkérdőjelezzük. A ma embere tudatosan kerüli a halál komolyságát.

    Pedig a halál a legtragikusabb valóság. Megsemmisít minden emberi értéket. Ezért gyanús minden olyan kijelentés, miszerint vannak, akik nem félnek az elmúlástól. Minden normális ember irtózik tőle. A halál ugyanis megfejthetetlen, ijesztő titok minden ember számára. Önmagában nincs értelme.

    Elgondolkodtató, hogy ezt a titkot a Biblia sem távolította el. Persze, ez a titok másként néz ki Jézus halála és feltámadása előtt és másként utána. Igaz ugyan, hogy Jézus nem törölte el a halált, de új tartalommal töltötte meg: saját halála révén szeretetet vitte a halálba.

    Ezért a halál, amelynek önmagában nincs semmi értelme, olyan valósággá vált, amelybe beköltözött a szeretet. Így a Krisztus-hívő számára a Halottak napja a végtelen és a véges, az élet és a halál, a szeretet és a bűn, az Isten és az ember titkának találkozási pontja.

    Mindannak, aki meg akar érteni valamit ebből a titokból, tennie kell e találkozásért. Nem sokat, de nem is keveset: hagyni kell magát megtalálni. Engedni, hogy utolérje a végtelen Szeretet. Megengedni, hogy az elmúlást, a halált, életté, elmúlhatatlanná tegye az Élet, akiben nincs változás, aki maga a kezdet és a vég, az idő és az örökkévalóság.

    Bármennyire is furcsának és hihetetlennek tűnik, mindenki, aki ezekben a napokban a temetőt járja, megtaláltatott.
A budapesti Kánonjogi Intézet első végzős növendékeinek találkozója Erdő Péter bíborossal

    2008. október 30-án Budapesten a Kárpátia étterem külön szalonjában került megrendezésre az 1998-ban végzettek 10 éves találkozója.

    Az intézmény Erdő Péter munkássága révén 1996-ban nyert egyházi alapítást. Korábban hasonló intézmény legközelebb csak Münchenben és Lublinban volt.

    Az alapító okmányban többek az olvasható, hogy mivel a szent kánonok ismerete és alkalmazása a különböző egyházi feladatoknak a hívek javát szolgáló, helyes ellátásához minden időben igen fontos - különösképpen a lelkipásztori gondozást végző, szent szolgálatra rendelt személyek számára - ezért a püspökök mindig nagy gonddal igyekeztek a kánonjog tanulásának előmozdítására, mégpedig főképp felsőoktatási módszerek alkalmazásával. A helyi egyház lelkipásztori szükségleteitől indítva a Magyar Püspöki Konferencia a Katolikus Nevelés Kongregációjához fordult, hogy a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fakultás jogú Kánonjogi Intézet megalapítson, kijelentve, hogy az ehhez szükséges összes feltételeket megfelelően megteremtette.

    A Katolikus Nevelés Kongregációja a dolgokat alaposan megfontolta. Az érdekeltekkel megtanácskozta és úgy ítélte meg, hogy az elé terjesztett kérést jóindulatúan el kell fogadnia. Így a "Sapientia Christiana" kezdetű apostoli konstitúció 61. cikkelye szerint, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az egész magyar egyház javára és gyarapodására, 1996. november 30-án kelt a határozatával fakultás jogú KÁNONJOGI INTÉZETET alapított, amelyet megalapítottnak jelentett ki, s felhatalmazta arra, hogy az Egyház hatályos felsőoktatási törvénye szerint akadémiai fokozatokat: kánonjogi bakkalaureátust, licenciát és doktorátust adhasson.

    Az alapító okirat azt is tartalmazza, hogy az említett kongregáció a Magyar Püspöki Konferencia mindenkori elnökét az intézet nagykancellárjává nevezi ki. Továbbá kinyilvánítva elismerte és megadta neki mindazokat a jogokat és feladatokat is, amelyek ehhez a feladatkörhöz tartoznak, oly módon, ahogyan ez a budapesti Hittudományi Karra is érvényes; meghagyva neki, hogy az intézetet támogassa és védelmezze; megtartva, amit a jog szerint meg kell tartani.

    A jubileumi találkozón térségünkből részt vett: Rebres Mihály, Szalay László és Gábor Bertalan, aki köszöntőjében a megjelentek háláját fejezte ki a Bíborosnak mindazért, amit az egyház érdekében országhatáron belül és kívül tesz. A köszöntő szövege elolvasható a „Katolikus szemmel” című rovatunkban.
Magyar – szlovák kulturális est Kassán

    2008. október 26-án a Kassai Teológia Tanszék Párbeszédért Központja, a Magyar Pasztorációs Központ és az Új Emberiség Polgári Kör szervezésében, immár harmadik alkalommal rendezték meg Kassán a magyar – szlovák kulturális estet.

    A találkozót Anton Konečný professzor, a kar dékánja nyitotta meg, amelyet Pásztor Zoltán püspöki helynök tolmácsolásában, Székely János esztergom-budapesti és Orosch János nagyszombati segédpüspök előadása követett, aki bérmaútja miatt ugyan távol maradt, de elküldött előadásában messzemenően támogatta a két nép közötti megbékélést.

    Mindkét, őszintén nyitott és objektív tényekkel alátámasztott előadás a Szlovák és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2006. június 29-én kiadott közös nyilatkozata kapcsán hangzott el.

    A találkozón Magyarországról részt vett Kozma Gábor a szegedi Hittudományi Főiskola rektora. Käfer István a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. A helyi egyházi előjárói közül megjelent Alojz Tkáč kassai érsek, Bernard Bober és Stanislav Stolárik segédpüspökök, Jozef Knapík Kassa város főpolgármestere. Diákok és tanárok, szlovákok és magyarok, római és görög katolikusok, evangélikusok és reformátusok, zsidók és felekezeten kívüliek.

    A „Megbocsátunk és bocsánatot kérünk” címmel megrendezett est, Marián Lukač, Gabriela Újpálová és Erik Jámbor kulturális műsorával végződött, ami nemcsak mottójában, de valóságában is beteljesülni látszott.
Közös rózsafüzér 2008. október 18-án 9:00 órai kezdettel

    Főtisztelendő Mons. Dr. Stanislav Stolárik kassai segédpüspök ösztönzésére a szepsi és a makranci egyházközség fiatal és idősebb híveinek egy csoportja készéggel kapcsolódott a venezuelai gyermekek kezdeményezéséhez, hogy közösen elimádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért.

    Remélhetőleg, az egyházközség mindkét papjának vezetésével, minkét nyelven végzett imádság Szent Páter Pió jövendölése alapján - ha a világon egy millió gyermek imádkozni fogja a rózsafüzért, ránk köszönt a világbéke – hozzájárult az ígéret beteljesedéséhez.
A Fatima-i engesztelő és imatalálkozók hatodik évfordulója Bodollón

    A szepsi esperesi körzet hívei 2002 szeptemberében Lourdes-ba és Fatimába zarándokoltak, ahonnan magukkal hozták a Fatimai kegyszobor mását. Felszentelése 2002. október 13-án történt. Azóta minden hónap 13. napján engesztelő imatalálkozóra gyűlnek össze a környék hívei és papjai, hogy Szűz Mária iskolájában cselekvő választ találjanak a napi események Istennek tetsző megoldására.

    A jubileumi magyar – szlovák – latin nyelvű hálaadó szentmise főcelebránsa Mons. Dr. Stanislav Stolárik kassai segédpüspök volt, aki nagyszámú zarándok részvételével Pásztor Zoltán püspöki helynökkel és a régió papjaival mutatta be a szentmisét.

    Az ünnepi liturgia szépségét a plébánia-közösség népviseletbe öltözött asszonykórusainak közös éneklése tette emeltebbé. Együtt énekelt magyar és szlovák nyelven a Szepsi, a Makranci és a Bodollói Asszonykórus, valamint a Szepsi Živena. Említésre méltó, hogy mind a négy kórusnak több különböző nemzetiségű, és felekezetű tagja van. Örülnek, hogy nemcsak világi fórumokon, de alkalomadtán megszentelt helyeken is énekelhetnek. A régió híveiben általános a felismerés, amikor erősödni látszik a népek közötti kölcsönös bizalmatlanság, fokozott kötelességük imádkozni az egymás közötti megbékélésért és a közös tanúságtétel bátorságáért.
Évnyitó a Kánonjogi Posztgraduális Intézetben
2008. október 8.


    A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében A krisztushívők kötelességei és jogai címmel került sor október 7-én az intézet diplomaosztóval egybekötött évnyitójára a PPKE dísztermében.


    A rendezvény hagyományosan illeszkedett a Magyar Kánonjogi Társaság őszi rendes ülésszakába. Szuromi Szabolcs Anzelm, az intézet elnöke megnyitó beszéde, valamint a baccalaureátusi és licenciátusi oklevelek átadása után kapott helyet Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyéspüspök A megyéspüspök kötelességei és jogai, Gábor Bertalan A klerikusok kötelességei és jogai, Juhász Gábor A krisztushívők kötelességeinek és jogainak alapjai; és Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem A megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai tagjainak sajátos kötelességei és jogai című előadása.

     Gábor Bertalan A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában c. megtartott előadásának a szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
Magyarok Nagyasszonyát ünnepelték Rómában
2008. október 7.


    Dr. Erdő Péter
bíboros, az MKPK elnöke és Dr. Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét október 7-én a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában.

A püspöki szinóduson Rómában tartózkodó bíboros szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a kápolna létrejötte a Szűz Máriába vetett kitartó bizalomnak köszönhető. Elődeink évszázadok után is hűségesek voltak első szent királyunk felajánlásához, és ennek meglett az eredménye; ez adhat nekünk reményt és bizalmat a jövőre nézve.

    Az ünnepi liturgián mintegy húsz pap – köztük három kassai egyházmegyés – koncelebrált, jelen volt Erdődy Gábor szentszéki nagykövet, a Pápai Magyar Intézet növendékei, valamint az olasz fővárosban élő magyar papok és szerzetesek.

    A három kassai főegyházmegyés pap: Mgr. Pásztor Lorenzo nagykaposi esperes – plébános, Mgr. Gajdo József, jánoki és Mgr. Susko Mihály csécsi plébános, akik október 1-én részt vettek a pápai audiencián is.
Ars antiqua Europae in via gothica – Európa ősi művészete a gótika útján

    A Rozsnyói székhelyű Gömöri Művelődési Központ 2008. szeptember 25. és 29. között immár 7. alkalommal rendezte meg Európa régiói történelmi zenéinek nemzetközi találkozóját - Ars antiqua Europae in via gothica – Európa ősi művészete a gótika útján címmel.

    Városunk lakosai a négytagú lengyelországi Floripari együttes vendégjátékának örülhettek, akik 2008. szeptember 27-én, szombat délután színvonalas előadást tartottak a helyi római katolikus templomban. Műsorukban francia, német, angol, olasz és lengyel, barokk és reneszánsz muzsikát szólaltattak meg nagy sikerrel.

    A rendezők sajnálattal vették tudomásul a gyér érdeklődést, ami talán az őszi munkák, az egész heti rohanás, az elmulasztott ill. a soron következő kötelességek teljesítésének a rovására írható. A részt vétel, jelzés értékű. Ezen a téren is nem kevés a tennivaló, megérteni és megértetni: a zeneművészet lélekformáló eszköz. A zenehallgatás nem feleslegesen eltöltött idő.
Magyar nyelvű papi lelkigyakorlat a Magas-Tátrában

    A Remény szerkesztősége rendezésében 2008. szeptember 22. és 25. között magyar nyelvű papi lelkigyakorlat volt az Alsó-Tátrafüredi lelkigyakorlatos házban, amelyet Bíró László püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora tartott 24 szlovákiai magyar anyanyelvű pap számára.

    Az exercitátor az elmélkedés alapgondolatait XVI. Benedek pápa beszédeiből merítette. Hallgatóit igyekezett rásegíteni, hogy a pápa tanítása alapján ki-ki visszataláljon arra az eseményre, amikor igent mondott a meghívásra és a papszentelés által felvételt nyert Jézus barátai közösségébe.
    A jelenlevők a lelkigyakorlat végén hálás szívvel mondtak köszönetet a püspöknek, hogy megláttatta velük Krisztus Arcát, és így tovább szerethetik Őt abban a helyi egyházban, amelybe küldetést kaptak.
Mgr. Pásztor Lorenzo volt somodi plébános ünnepélyes plébánosi és esperesi beiktatása Nagykaposon

    Amint az ismeretes, egyházmegyénk főpásztora, Mons. Alojz Tkáč érsekmetropolita, Pásztor Lorenzo somodi plébánost, 2008. július 1. hatállyal, kinevezte a nagykaposi plébánia plébánosává és egyben a nagykaposi esperesi körzet esperesévé, aki szavai szerint, ezt a nagy kihívást jelentő megbízatást, a gondviselő Isten nagylelkű segítségében bízva fogadott el.

    Hivatalát Mons. Bernard Bober segédpüspök vezetésével, Mgr. Pásztor Zoltán püspöki helynök, Mons. Dr. Pavol Dráb, prépostkanonok és Mons. Dr. Juraj Kamas irodaigazgató jelenlétében 2008. szeptember 22-én a 17.3o-kor kezdődő szentmisében vette át a nagykaposi plébániatemplomban.
    A beiktató szentmisén csaknem teljes létszámban jelen voltak úgy a nagykaposi, mint a szepsi esperesi körzet papjai. Megjelent a helyi görög katolikus és ortodox parókus, valamint a református egyházközség lelkipásztora is. Az ünnepségre elfogadták a meghívást a város, az iskolák és társadalmi élet képviselői is, akik a szentmisét követő agapén készségüket fejezték ki az új plébános küldetésének hatékony támogatását.
Templombúcsú Péderben

    Mgr. Gajdo József
jánoki plébános meghívására, 2008. szeptember 14-én a péderi filiális-templomban a templom búcsúnapján, ünnepi szentmisét mutatott be Szűz Mária neve tiszteletére a körzet esperese.
    Szentbeszédében egyrészt kifejezte örömét a közösség sokrétű és példaértékű összefogása felett, másrészt az evangéliumhoz való tudatosabb ragaszkodásra buzdított, hogy a megmaradni vágyás és akarás mindennapi valóssággá válhasson. Bécs és Buda törököktől való felszabadulása, a csíksomlyói hálaadás és a péderi kiállás a mában így lesz a Gondviselés tagadhatatlan bizonyítéka. Isten nélkül ugyanis nem lehet maradandót és történelmit alkotni.
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása Nagyidán

    Alojz Tkáč kassai érsekmetropolita, Dr. Rebres Mihály nagyidai plébános, esperes – helyettes kérésére, Mgr. Branislav Varga perényi plébános segédletével, 2008. szeptember 13-án 25 bérmálandónak ünnepélyes külsőségek közepette kiszolgáltatta a keresztény nagykorúság szentségét.
    A bérmálkozók a plébános nagy örömére és meglepetésére egy tablóval lepték meg a plébánost, emléket állítva ezzel a szentség vételének.
    A körzet esperese a következő szavakkal köszöntötte a főpásztort.

Najdôstojnejší Pán Arcibiskup!

    Dovoľte mi, aby som Vás v mene všetkých nás pozdravil a vyjadril našu radosť nad Vašim príchodom.

    Sme radi, že pred Vami stojí kŕdeľ 25 birmovancov, ktorí skrze sviatosť birmovania dnes vedome a dobrovoľne sa chcú stať apoštolmi v dnešnom svete.

    Keď Vás tu slávnostne pozdravujeme, chceme Vás uistiť, že hlboko si uvedomujeme i dôsledok Vášho činu ako nástupcu apoštolov. Iste radi by ste sa pochválili s každým birmovancom slovami sv. Apoštola Pavla: “Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.“ Títo pobirmovaní budú ako „Kristov list, ktorý ste Vy vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.” (por. 2Kor 3,2 – 3).

    Dnes je 13. septembra. Ako je známe, s Vašim vedomím a požehnaním už pomaly šiesty rok každý mesiac sa modlíme v Budulove za znovu evanjelizovanie nášho regiónu. S Vaším dovolením ja teraz odídem pokračovať s veriacimi v tejto modlitbe, aby Vaša veľkňazská služba naďalej bola požehnaná medzi nami a birmovanci nášho dekanátu naozaj boli pravými listami Ducha Svätého, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.

    Főtisztelendő Oltártestvérek! Kedves Esperes-helyettes úr! Kedves Bérmálkozók, Kedves jó Szülők!

    Szívből örülök, hogy nemcsak ma, de máskor is ilyen szép számban együtt vannak! Mint említettem, most Bodollóra megyek, ahol ma este különösen is azért fogunk imádkozni, hogy megbérmáltjaink a Szentlélek igaz levei legyenek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus - Pochválený buď Ježiš Kristus!
Jubilánsok köszöntése Szepsiben

    2008. szeptember 7-én megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntötték a hívek születésnapja alkalmából Mochnyánszky Gyula sekrestyés urat, aki évek hosszú során nagy áldozatkészséggel, hűséggel, odaadással és példás gondoskodással szolgálja a Szepsi templomot, a híveket és a lelkipásztorokat.
    Ugyancsak aznap ünnepelte 17. születésnapját a roma származású Rybár Nikolas ministráns, akit ragaszkodó, hűséges oltárszeretete miatt egy veretes kötetű Ady Endre művel ajándékozott meg a helyi lelkipásztor, lelkére kötve: ne felejtse, hogy mivel sokat kapott a Gondviseléstől, ezért joggal sokat vár el tőle az Isten, az Egyház és a hívek közössége.
    Mindkét jubilánst ezúton is tisztelettel és szeretettel köszöntjük. Köszönjük áldozatkészségüket. Isten áldása és a Szűzanya oltalma kísérje további életüket.

Kisbazilika címet kapott a varannói pálos kolostor temploma


    XVI. Benedek pápa 2008. június 19-én, Alojz Tkáč, kassai érsekmetropolita kérésére „Bazilika minor” címet adományozott a varannói Szűz Mária neve tiszteletére szentelt pálos kolostor templomának. Az ünnepélyes kihirdetési szentmisét 2008. szeptember 7-én a kassai főegyházmegyéből származó Jozef Tomko bíboros pontifikálta.

    Az 550 éves kolostortemplom története ferences hagyományokra vezethető vissza. 1540-ben Báthory György, 1622-ben Thökölyi Imre a protestánsok kezébe adta. 1683-ban Esterházy Mária grófnő kezdeményezésére került vissza a pálos szerzetesek gondozásába. A megerősítő dekrétumot Szegedy Ferenc egri püspök és Szelepcsényi György esztergomi érsek kérésére I. Lipót császár adta ki 1683. július 13-án. A tűzvészben megrongálódott templomot 1686. szeptember 21-én Barkóczy Ferenc egri püspök szentelte fel.

    A templom féltve őrzött kincse a főoltáron őrzött, egy aranyozott ezüst csillagban elhelyezett Mária kegykép, amely írásos bizonyítékok szerint 1708. augusztus 27-én - 300 éve - véres könnyeket ontott. A templom falait Krakher Lukács János freskótöredékei, a főoltárt Hartmann József faszobrai – Szent István király, Szent László király, Szent Pál remete és Szent Antal apát - díszítik.

    A templomot, a kolostort, a búcsújáróhelyet és a hívek lelki gondozását Alojz Tkáč kassai megyéspüspök 1990. szeptember 1-én bízta a Jasna Góra-i szerzetesek vezette pálos rendre, akik azóta egy élő, szépen működő szlovák szerzetes közösséget hoztak itt létre.

    A rendszerváltozás után Szlovákiában ez a kilencedik templom, amelyik „Kisbazilika” címet kapott.
60 év után ismét a szülőfaluban

    A Perény község önkormányzata 2008. szeptember 5-én ünnepi külsőségek közepette fogadta az 1948-ban Városlődre erőszakkal kitelepítetteket és azok leszármazottjait. Az ünnepi fogadáson és az azt követő szentmisén a sebek gyógyításáért tettek és imádkoztak a megjelentek, magyarok, szlovákok és németek. Az akkori politika szele egyeseket Magyarországra, másokat Németországba ismét másokat Szlovákiába sodort. Most egy asztal és egy oltár köré gyűltek azzal a kéréssel és vággyal, hogy soha többé ne legyen se kitelepítés, se lakosságcsere, se idegenbe szakadás.
    Branislav Varga helyi plébános, főcelebránsként az Eucharisztia ajándékára, mint a kiengesztelődés forrására és csúcsára hívta fel az együtt imádkozók figyelmét. Milyen jó – mondta - hogy a határ mindkét oldalán élők ismerik ezt a forrást s így részesei, és eszközei lehetnek a kölcsönös kiengesztelődésnek.
    Gábor Bertalan szepsi esperes plébános elmélkedésben a napi evangélium kapcsán, az új bor új tömlőbe való hasonlattal élve, nemcsak a múltba tekintés bátorságára, de a jövőbe nézés bizakodó szemléletére is buzdított. Az ember Istennel mindig jövőt épít, nélküle embertelenséget. Nemcsak a múltban, de a mában is.
    A falu, a temető, a templom és a rokonok látogatása után mindenki hazament. Oda, ahová helyt és őrt állást kapott. Küldetést Istentől, aki a görbe vonalakkal is egyenesen ír.
„Daloljatok az Úrnak !” a szepsi Vox Columbellae vegyeskar I. nemzetközi kórustalálkozója és a szlovákiai magyar iskolák országos ökumenikus tanévnyitója

    A szepsi Vox Columbellae vegyeskar rendezésben 2008. augusztus 29 – 31. között került sor az általuk szervezett I. nemzetközi kórustalálkozóra. A rendezvénysorozat első színhelye a Szepsi római katolikus templom volt, ahol a fellépett a László Attila vezette sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus énekkar, a Havasi József vezette kassai Csermely kórus és a Bodnár Attila vezette Vox Columbellae.

    Szombaton 9:00 órai kezdettel a kassai Szent Erzsébet Dómban Pásztor Zoltán püspöki helynök, Parti Katalin református lelkész, Jáger Róbert görög katolikus lelkész és az említett énekkarok szolgálatával, a környékbeli lelkipásztorok részvételével ökumenikus országos tanévnyitó volt. A székesegyházban a tanulóifjúságért, a tanárokért, a nevelőkért és a szülőkért együtt imádkoztak római és görög katolikusok, valamint reformátusok és más vallásúak.

    A köszöntőt Pék László a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke mondta. Az ünnepi tanévnyitóbeszédet Csáky Pál a Magyar Koalíció Párt elnöke tartotta. A hagyományos útraval&