2009 (2.rész)

Attila Zajdek | 11.4.2015
Szent Pál apostol vándorszobra a szepsi esperesi körzetben

    A jubileumi év kapcsán a Kassai Főegyházmegyében egy Szent Pált ábrázoló vándorszobrot indítottak útnak, hogy az egyes esperesi körzetek plébániáinak hívei kézzelfoghatóbban tudjanak ráhangolódni az apostol evangelizálására. Nagyböjt II. hetében a szepsi esperesi körzetben a következő közösségek adtak helyet a szellemi-lelki találkozóknak: Nagyida, Csécs, Pány, Perény, Bodolló, Buzita, Szepsi.

    Az elmélkedések révén a résztvevők ráeszmélhettek nemcsak arra a valóságra, amelyet az ember alkotott, hanem arra is, Aki az embert alkotta. Ahogyan a kereszténység első évszázadaiban a hit és a tudás harmóniája termékennyé tette az európai kontinens életét, kultúráját, napjaink emberének is úgy kell megtalálni – Szent Pál apostol tanításának fényében - ezt a harmóniát.
Esperesi katolikus keresztény batyusbál Nagyidán

    Immár második alkalommal került megrendezésre a Szepsi esperesi körzet katolikus keresztény bálja. A rendezőség csakúgy mint tavaly, az idén is farsang utolsó szombatján, február 21-én várta a bálozni vágyó közönséget.

    A helyszín a nagyidai kultúrház volt, amely igaz ugyan, hogy kívülről kicsit megviseltnek tűnik, de a nagyterem ünnepi díszbe öltöztetve, girlandokkal, színes díszekkel és lufikkal ékesítve, kedves helyet tud biztosítani a mulatni vágyó vendégeknek. Dr. Rebres Mihály, helyi plébános és helyettes esperes kérésére a bált Mons. Dr. Gábor Bertalan, szepsi esperes nyitotta meg egy rövid beszéddel, az alkalomhoz illő jókívánságokkal. Szavai után Pici Pityu Band előadásában azonnal felcsendültek az első dallamok és a parkettet ellepték a táncoló párok.

    Meghívott vendégként jelen volt az esperesi körzet néhány papja is: Mgr. Susko Mihály csécsi plébános, Mgr. Száraz János buzitai plébános, Mgr. Edvin Berger szepsi káplán, N.t. Szabó Krisztián, a nagyidai református keresztyén egyházközösség lelkésze és neje, valamint Nagyida polgármestere, Šnír Ferenc és felesége. Külön öröm volt a helyiek számára, hogy az esperesi kerület más községeiből is érkeztek bálozó vendégek, hiszen az ilyen világi események is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hívek jobban megismerjék egymást, és összetartó közösséggé formálódjanak.

    A jókedvet fokozták a tombola díjai is. Főként helyi cégek képviselőinek, vállalkozóinak, a falu és a szomszéd község polgármesterének, de az önkormányzat képviselőinek, a kurátoroknak és több magánszemélynek köszönhetően, sok sorsolásra váró díj érkezett, örömöt szerezve ezzel a nyerteseknek. A jó zene hajnalig szólt, addig, ameddig az utolsó táncoló vendég is el nem távozott.

    A tervek szerint a szepsi esperesi körzet következő, sorrendben a harmadik batyusbálja 2010. február 13-án, szintén az év utolsó farsangi szombatján kerül megrendezésre, amelyre már előre tisztelettel hívunk és várunk minden őszintén szórakozni vágyót.
Ülésezett az Életvédő Fórum

    Február 27-én összeült az Életvédő Fórum. Az ülés során Bíró László családreferens püspök, a Fórum elnöke beszámolt a Mexikóban megrendezett Családok Világtalálkozójáról, majd előadások hangzottak el.

    Előadást tartott Sztrilich Ágnes, a Magyarországi Rendfőnökök Konferenciája elnöke „Az élet és a család szolgálata a szerzetesi hivatásokban”, Gábor Bertalan „Életvédelem határon túl”, Rojkovich Bernadette főorvos „Az őssejtkutatás etikai szempontból”, Komáromi János, a Ferences Világi Rend magyarországi képzési felelőse „Az életvédelem tanúságtételei”, végül Hámori Antal, a Fórum alelnöke „Az Alkotmánybíróság határozata a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló „törvény” alkotmányellenességéről” címmel.

    Gábor Bertalan előadásának a szövege megtalálható a Katolikus szemmel c. rovatunkban.
     2009. február 14-én ünnepelte 90. születésnapját Szepsiben JOZEFINA KRIVAČEKOVÁ, aki éveit meghazudtolva szinte naponta részt vesz a szentmisén, és aktívan kiveszi részét úgy a házkörüli, mint a benti munkákban. Sokat imádkozik öviért. Szabad idejében horgol és köt övéinek. A nem mindennapi jubileumot gyermekei, unokái, dédunokái, ükunokái és a szűkebb rokonság körében ünnepelte. Példaadó keresztény katolikus életért főegyházmegyénk érsekfőpásztora, Alojz Tkáč, kassai érsek metropolita különleges áldásában részesítette, az énnepi ebôden népdalcsokorral köszöntötte a helyi Živena asszonykórus. A gratulálók hosszú sorához ezúton csatlakoznak a szepsi plébánia lelkipásztorai, hívei és a rózsafüzér társulat tagjai, akik a Szűzanya hathatós segítségét kérik a továbbra is mindig kedves „tetára”.
Hálaadó szentmise az együtt töltött ötven esztendőért

    2009. január 31-én a nagykaposi római katolikus templomban ünnepelte házasságkötésük ötvenedik évfordulóját Rebres Mihály és neje Jakab Mária, akik napra pontosan egy félévszázada ígértek egymásnak sírig tartó hűséget a dobóruszkai plébániai templomban.

    Mindazok, akik ismerik őket, tudják, hogy nem volt könnyű számukra ez a fél évszázad, bőven kijutott nekik nemcsak az örömből, de a bánatból is, a sikerből épp úgy, mint a sikertelenségből. Ám, akik ismerik őket, azok azt is tudják, hogy ők a megpróbáltatást kihívásként fogadták, a Gondviselés eszközének tekintették, így mindig hittel vallhatták: mellettünk volt az Isten, amikor bajban voltunk, ő adott erőt nékünk.

    Mindezek tudatában érthető, hogy a jeles évforduló kapcsán szívüket láthatóan a hála és a bizalom töltötte el. Elsősorban a Gondviselés iránt a kapott kegyelmekért, de nem feledkeztek el köszönetet mondani a Boldogságos Szent Szűznek sem, az ő anyai közbenjárásáért. Nyilvános ünneplésükkel örömüket fejezték ki egymásnak, a kölcsönös szeretetért, a megértésért, a megbocsátásért, és az újrakezdés bátorságáért.

    Jó volt hallani mindkettőjük ajkáról az ígéret szavait: A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS OLTÁRA ELŐTT/ MEGÚJÍTJUK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉKUNKAT.// BIZALOMMAL KÉRJÜK AZ ISTENT/ SEGÍTSEN MINKET TOVÁBBRA IS,/ HOGY AZ Ő KEGYELMÉBEN ÉS SZERETETÉBEN/ MINDVÉGIG MEGMARADJUNK. / ISTEN MINKET ÚGY SEGÉLJEN. ÁMEN.

    Csatlakozva a helyi plébános Mgr. Pásztor Lorenzo esperes úr szavaihoz lapunk olvasói is köszönetet mondanak mindkettőjüknek, hogy mindkét gyermeküket Ft. Dr. Rebres Mihály nagyidai plébánost, körzeti esperes helyettest a szolgálati papságra, Rebres Pétert nagykaposi kántort, Isten népének áldozatkész szolgálatára nevelték.

    A jeles évfordulón Őszentsége XVI. Benedek pápa apostoli, Mons. Alojz Tkáč kassai érsek különleges áldásában részesítette az ünnepelteket. Az ünnepi szentmisét a helyi plébánossal és papfiúkkal, valamint Ft. Kocsis István ny. esperesplébánossal együtt Mons. Dr. Gábor Bertalan szepsi esperesplébános végezte.

    A szentmise végén a nagykaposi egyházközség és egyháztanácsa nevében Ontko Angéla és Ontko István köszöntötték az ünnepelteket, akikkel a szentmisén és a szeretetlakomán együtt örvendeztek a legközelebbi rokonok, szomszédok és ismerősök Nagykaposról, valamint Nagyidáról és környékéről.
Székely János esztergom – budapesti segédpüspök előadása Kassán

    Székely János segédpüspök 2009. január 22-én Kassán a Magyar Lelkipásztori Központban püspöki helynök meghívására lelki napot tartott a Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papjai számára. Előadásaiban a Szentírás értelmezésének módjaira oktatta a megjelenteket. A püspök a jó kapcsolat kiépítésére buzdított a Szentírás ihletőjével a Szentlélekkel, a szentírókkal és az Egyházzal. A hármas kapcsolat tudatos ápolása nagy segítségül szolgál Isten üzenetének helyes továbbadására.
    A találkozó baráti légköre és kölcsönös felelősségtudata azt sejtette, hogy a lelkinap részvevői nemcsak a közös nyelv, de a Szentírás személyre és közösségre szóló üzenete révén is jól értik egymást és Isten üzenetét.
Ökumenikus istentiszteletek az egyetemes imahéten

    Városunk történelmi egyházainak hívei és lelkipásztorai a hagyományokhoz híven az idén is készéggel csatlakoztak a keresztény egységre törekvés elősegítéséhez. 2008. január 20-án Nt. Gábor Lajos református lelkipásztor tartott ünnepi igehirdetést a szepsi római katolikus templomban, 2009. január 22-én Mons. Gábor Bertalan római katolikus esperes plébános a református templomban. Szlováknyelven Mgr. Edvin Berger káplán imádkozott.

    Az idei találkozók mottója Ezekiel próféta könyvéből lett választva: „...legyenek eggyé kezedben.” (Ez 37,17). Az imahét témáját a koreai keresztények indítványozták, akiknek népe megosztottságban, két országban él. Választásuk nagyon aktuális, mert a megosztottság nemcsak köztük, de a világ számos helyén tapasztalható. Sajnos, itt van köztünk: az egyetemes egyházban, országunkban, népünk körében, városunkban és családjainkban is.

    Az éveként ismétlődő imaheteknek azonban csodálatos üzenete van, a sokrétű megosztottságon Isten kész és tud is segíteni. Fog, ha a keresztény hívők ezt imáikban őszintén kérik.

    Be kell ismerni, hogy az ember kezében előbb utóbb minden széthullik, eltörik, darabjaira hull, ami valamikor egész volt. Ám, vigasztaló, hogy a világban nemcsak emberi kezek vannak. Van egy Kéz, amelyre rá lehet bízni magunkat. Van Valaki, akitől bátran lehet kérni, és bizalommal lehet várni, hogy megadja az egység ajándékát, annál is inkább, mivel ez neki is szívügye. Fiában, Jézus Krisztusban ezt nyilatkoztatta ki az utolsó vacsorán: mindnyájan egy legyenek.

    Ezekben a napokban gyakrabban, mint máskor imádkozzunk és cselekedjünk ebben a meggyőződésben. Így tevékeny megvalósítói leszünk a csodának. A világ látva kezünket, könnyebben látja meg Isten gondviselő kezét, akinek van hatalma meggyógyítani, összekötözni, eggyé tenni azt, amit szétválasztott a bűn, az emberi büszkeség, rátartiság és konokság.
A felújított fogadalmi szobor megáldása Alsó-mecenzéfen

    2009. január 11-én ICLic. Miroslav Porvazník plébános meghívására Mons. Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita, főpásztori látogatásra érkezett Alsó-mecenzéfre a főegyházmegye egyetlen olyan plébániájára, ahol a hívek zöme német anyanyelvű, így minden vasárnap van németnyelvű szentmise és az állami iskolában bővített számú németnyelvoktatás.
    Az érsek a szlovák-német nyelvű szentmise után ünnepélyesen megáldotta a városi önkormányzat és a helyi adakozók jóvoltából felújított Immaculáta szobrot, amelyet a néhai elődök az 1731-es pestis járvány elmúlása emlékére állítottak, és amelyet utoljára 1907-ben restauráltak.
    A főpásztort és az egybegyűlteket JUDr.Valéria Flachbartová polgármesterasszony köszöntötte, kifejezve örömét az itt élők tudatos értékőrzése felett és készségét azok állhatatos továbbadására.